Υπόμνημα συνθέσεων Θρασύβουλου Στανίτσα

Status
Not open for further replies.

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Επιλογές μελών Εσπερινού (ΑΑΧ):
- Εις πολλά έτη Δέσποτα
- Ανοιξαντάρια Ραιδεστηνού
- Ανοιξαντάρια Φωκαέως
- Μακάριος ανήρ
- Κύριε ελέησον ήχος πλάγιος του τετάρτου
- Κύριε εκέκραξα - Θού Κύριε - στιχηρά εσπέρια ήχος πρώτος
- Κύριε εκέκραξα ήχοι: δεύτερος, τέταρτος, πλάγιος του δευτέρου, πλάγιος του τετάρτου, ειρμολογικό σε πλάγιο του δευτέρου
- Απόστιχα ήχος πρώτος
- Και νυν αποστίχων ήχος πλάγιος του τετάρτου (Ανύμφευτε Παρθένε)
- Αναστάσιμα απολυτίκια ήχων: πρώτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του τετάρτου
- Τον Δεσπότην και Αρχιερέα (σύντομο μέλος)
Ανοιξαντάρια Θεοδώρου Φωκαέως, κι εδώ τα ίδια σε .pdf (ΑΜΦ), ενώ εδώ τα ίδια, χωρίς προβλήματα (που εμφανίστηκαν σε κάποια μέλη)
Αργό κεκραγάριο Ιακώβου πρωτοψάλτου ήχος πρώτος (ΑΜΦ) Αργό κατευθυνθήτω Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχος πρώτος. Επίσης, σε χειρόγραφο του άρχοντα, κι εδώ το ίδιο στο Βυζαντινογράφο
Αργό κεκραγάριο Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχος δεύτερος (ΧΦ)
Δογματικό Θεοτοκίο «Την παγκόσμιον δόξαν» ήχος πρώτος (ΑΜΦ)

ΟΡΘΡΟΣ

Αργά ευλογητάρια (ΑΜΦ) - σύντομα ευλογητάρια (ΑΜΦ)
Αναβαθμοί ήχος δεύτερος (ΑΜΦ)
Πεντηκοστός ψαλμός (αρχιερατική χοροστασία) (ΑΜΦ)

Καταβασίες (αργές/σύντομες) - Ενάτες ωδές - Την τιμιωτέραν: (είναι λίγο σε πρόχειρη σειρά, αλλά θα φτιαχτούν σε μερικές μέρες ακόμα καλύτερα)

Ειρμός ενάτης ωδής αργών καταβασιών Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΑΜΦ).
Αργές καταβασίες Αναλήψεως (ΧΦ).
Χριστός γεννάται (αργές) (ΑΜΦ). Στο ίδιο link υπάρχουν και οι αργές καταβασίες Έσωσε λαόν (ιαμβικές Χριστουγέννων).
Καταβασίες Χριστουγέννων (δεξιού χορού) και Θεοφανείων (πρώτη και τρίτη ωδή) (ΧΦ)
Σύντομες καταβασίες Σταυρού (τα μέλη του αριστερού είναι ΑΜΦ του Θ. Σ. στον κ. Αθ. Παϊβανά) (ΑΑΧ)
Αργές καταβασίες Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως (ΧΦ)
Σύντομες καταβασίες Υπαπαντής (ΑΑΧ) (και συμπλήρωση του αριστερού χορού από τον αναρτήσαντα κ. Σκαρμούτσο), μεγαλυνάρια Υπαπαντής (ΑΜΦ).
Καταβασίες του Σταυρού (σύντομες) (ΧΦ-ΑΜΦ)
Την τιμιωτέραν (στους 7 ήχους - εξαιρουμένου του βαρύ) (ΑΜΦ)

Εξαποστειλάρια - Αίνοι - Στιχηρά αίνων:

Εωθινά Εξαποστειλάρια (ΧΦ)
Αργό αινείτε ήχος τρίτος (ΧΦ)
Εις το μνήμα σε επεζήτησεν (ΧΦ)
Αίνοι ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΧΦ)

Εωθινά Δοξαστικά: (για δοξαστικά γιορτών ή Κυριακών Τριωδίου, Πεντηκοστής, βλ. στον οικείο χώρο)

Εωθινό Α' (ΑΑΧ)
Γ' Θ', ΙΑ' (ΧΦ), Ε' Εωθινό (ΑΑΧ) (Ιούνιος 1963)
Εωθινό Ζ' (ΑΑΧ)
ΙΑ' Εωθινό (ΑΑΧ)
Τα 11 εωθινά (ΑΑΧ)

Δοξολογίες - Ασματικά:

Σύντομη δοξολογία κατά παράδοσιν της Μ. Χ. Ε. ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΑΜΦ)
Ασματικά αργών δοξολογιών Θ. Σ. ήχοι πρώτος - πλάγιος του τετάρτου, κι εδώ τα ίδια σε .pdf. (ΧΦ)
Αργή δοξολογία Νικολάου Ιωαννίδου ήχος χουσεϊνί ασιράν (=πλάγιος του πρώτου με κατάληξη στον κάτω Κε) - υπάρχει σε τρεις μορφές: α) ΑΜΦ από τον κ. Νίκου Γιάννου, με συμπλήρωμα και προσαρμογή των στίχων του αριστερού ψάλτη, β) ΑΜΦ από τον κ. Κων/νο Λάμπρου γ) ΑΜΦ από τον κ. Απόστολο Κομπίτση, με συμπλήρωση και προσαρμογή των στίχων του αριστερού χορού.
Ερμηνεία αρκτικόλεξων:

ΑΒ = Αμφίβολο αν είναι όντως του Στανίτσα
ΑΑΧ = Αντιγραφή από χειρόγραφο (είτε δημοσιευμένο σε βιβλίο, είτε πληκτρολογημένο, είτε από χειρόγραφο τρίτου)
ΑΜΦ = Απομαγνητοφώνηση από ερμηνεία Στανίτσα
ΜΤ = Μουσικό Τριώδιο
ΧΦ = Χειρόγραφο ή φωτοαντίγραφο από χειρόγραφο του Στανίτσα

Για οποιοδήποτε σχόλιο, επισήμανση, κλπ. μπορείτε να το κάνετε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.
 
Last edited:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Θεία Λειτουργία (πλήρης σειρά)
Αντίφωνα Κυριακών (ΧΦ)
Κύριε ελέησον ήχος πλάγιος του τετάρτου (ΧΦ)

Τρισάγια - Δυνάμεις:

Σύντομο τρισάγιο (ΧΦ)
Τρισάγιο - Δύναμις Στανίτσα ήχος σαμπάχ
Τρισάγιο - Δύναμις Ιωάννη Παλάση ήχος πρώτος, διασκευή Θ. Σ. (ΧΦ). Και εδώ το Δύναμις (ΑΑΧ). Επίσης κι εδώ (ΑΜΦ). Τέλος, υπάρχει και η σχετική ιστορία διασκευής του συγκεκριμένου Δύναμις.
Δύναμις Γ. Κρητός (ΑΜΦ)
Δύναμις Ζαφειρίου Παπαχρήστου - διασκευή Θ. Σ. (ΧΦ)
Τρισάγιο - Δύναμις Στανίτσα ήχος φεραχνάκ (ΧΦ). Άλλο ένα ΧΦ. Το δύναμις κι εδώ, μαζί με τρισάγιο και Δύναμις (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου) σε τρίτο ήχο (ΑΑΧ). Επίσης υπάρχει εδώ (ΑΑΧ). Όσον αφορά τις διασκευές του τρισαγίου - Δυνάμεως, έχουμε: Διασκευή/κατάληξη Χαρίαλου Ταλιαδώρου, προσαρμογή σε τρίτο από το γέροντα Μελέτιο Συκεώτη.
Τρισάγιο Στανίτσα ήχος λέγετος - Δύναμις Πετρίδη ομόηχο (ΑΜΦ). Επίσης, τρισάγιο - Δύναμις Στανίτσα ήχος λέγετος (ΧΦ), κι εδώ το ίδιο σε .pdf. Επιπλέον, υπάρχει εδώ (ΧΦ). Υπάρχει και από βιβλία, εδώ κι εδώ. (ΑΑΧ)

Αλληλουάριο Αποστόλου:

Αλληλουάριο Αποστόλου, κι άλλο ένα εδώ (ΑΜΦ)

Χερουβικά:

Χερουβικό ήχος πρώτος (ΑΜΦ, όπως εψάλλη στο ετήσιο μνημόσυνο του Α. Π. τ. Μ. τ. Χ. Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου την Κυριακή 11-4-1965)
Χερουβικό ήχος πρώτος (ΑΜΦ)
Χερουβικό ήχος πρώτος (ΑΜΦ από τον κ. Γρ. Ζάρκο)
Χερουβικό ήχος πρώτος (1961) (Το δεύτερο χερουβικό υπάρχει ήδη αναρτημένο) (ΑΜΦ)
Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου διασκευή Θ. Σ. ήχος τρίτος (ΧΦ)
Χερουβικό ήχος άγια (ΑΜΦ Χερουβικού)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του πρώτου (αφιερωμένο στον μουσικοτραφή Νικόλαο Ξύδα) (30-9-1958). Το ίδιο εδώ, εδώ και εδώ καθαρισμένο από μαυρίλες. (ΑΑΧ)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του πρώτου
Χερουβικό ήχος πλάγιος του πρώτου (30-9-1958) (ΑΑΧ)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΑΜΦ)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΧΦ)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΑΒ) (για τη χιλιετηρίδα του Άθω)
Αργό Χερουβικό ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΑΜΦ)
Σύντομο και αργοσύντομο χερουβικά ήχος βαρύς (ΑΑΧ)
Σύντομο χερουβικό ήχος πλάγιος του τετάρτου (ΑΜΦ από ηχογράφηση του 1961)
Χερουβικό ήχος πλάγιος του τετάρτου (ΑΜΦ)
Σύντομα χερουβικά στους 8 ήχους (σε .pdf) (ΧΦ)
Χερουβικά σύντομα και αργοσύντομα στους 8 ήχους (ΑΑΧ)
 
Last edited:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (συνέχεια από πάνω)​

Λειτουργικά (Θεία Λειτουργία Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου - Μ. Βασιλείου):

Δύο οκτάηχα «Άξιον εστίν» (ΑΑΧ)
Οκτάηχο άξιον εστίν (ΑΑΧ). Άλλα δύο οκτάηχα εδώ (ΑΑΧ), κι ένα άλλο εδώ (ΑΒ), κι εδώ άλλο ένα (ΑΑΧ).

Λειτουργικά Μιχαήλ Χατζηαθανασίου - διασκευή Θ. Σ. ήχος πρώτος, Άξιον εστίν, κι εδώ όλα σε .pdf (ΧΦ). Επίσης, Σε υμνούμεν Μ. Χατζηαθανασίου ήχος πρώτος (ΑΜΦ)
Λειτουργικά Θ. Σ. ήχος δευτερόπρωτος/κατσιγάρ (ΧΦ, όπως εψάλλησαν στις 10-10-1954 στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης). Επίσης εδώ από το cmkon κι εδώ τα ίδια σε .pdf. Τέλος, υπάρχουν κι εδώ (ΑΑΧ).
Λειτουργικά Μ. Χατζηαθανασίου - διασκευή Θ. Σ. ήχος τρίτος (ΧΦ) (καταγραφή στην Κωνσταντινούπολη). Τα ίδια σε ενιαίο αρχείο .doc. Επίσης υπάρχει δεύτερη καταγραφή του Θ. Σ. όσο ζούσε στην Αθήνα (ΧΦ). Επίσης, τα Λειτουργικά από βιβλίο (ΑΑΧ).
Λειτουργικά ήχος λέγετος (αυτοσχεδιασμός) (ΑΜΦ). Τα ίδια πληκτρογραφημένα.
Λειτουργικά ήχος λέγετος (ΧΦ), ενώ εδώ τα ίδια χειρόγραφα προσαρμοσμένα σε Α4. Τέλος, τα ίδια από τη Θεία Λειτουργία του Λ. Πετρίδη (ΑΑΧ). Υπάρχει σχετική ιστορία για τη σύνθεσή τους.
Άξιον εστίν Ιωάννη Παλάση ήχος λέγετος (ΑΜΦ)
Άξιον εστίν ήχος πλάγιος του πρώτου (ΧΦ)
Λειτουργικά Μ. Χατζηαθανασίου - διασκευή Θ. Σ. ήχος φρύγιος (ΧΦ)
Λειτουργικά ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΧΦ). Εδώ χειρόγραφο του κ. Ν. Γιάννου, κι εδώ τα ίδια με το πρόγραμμα Μελωδός. (ΑΑΧ) Επιπροσθέτως υπάρχουν εδώ (ΑΑΧ). Εδώ το Άξιον εστίν (ΧΦ). Δύο Άξιον εστίν (ΧΦ).
Σε υμνούμεν ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΧΦ)
Άξιον εστίν ήχος πλάγιος του δευτέρου (ΧΦ)
Άξιον εστίν ήχος πλάγιος του δευτέρου (ανωνύμου) (ΑΜΦ)
Λειτουργικά Θ. Σ. σε ήχο πλάγιο του δευτέρου (όλα σε ένα)
Λειτουργικά ήχος βαρύς διατονικός (ΑΑΧ)
Λειτουργικά ήχος βαρύς (ΑΑΧ)
Λειτουργικά Θ. Σ. ήχος πλάγιος του τετάρτου επτάφωνος (ΑΑΧ)
Λειτουργικά Κωνσταντίνου Πρίγγου ήχος πλάγιος του τετάρτου φθορικός - διασκευή Θ. Σ. (μόνο η πρώτη σελίδα) (ΧΦ)
Σε υμνούμεν (ΑΜΦ)
Άξιον εστίν Στανίτσα ήχος πλάγιος του τετάρτου (όχι το γνωστό) (ΑΜΦ)
-Λειτουργικά στους 8 ήχους που έψαλλε ο Θ. Σ..
Τέλος, υπάρχουν πολλά από τα πιο πάνω Λειτουργικά στη Θεία Λειτουργία του κ. Χρίστου Τσακίρογλου. (κι εδώ η ίδια με bookmarks)
Για τους ειρμούς της ενάτης ωδής, βλ. στην αντίστοιχη γιορτή
Την γαρ σην μήτραν ήχος πρώτος τετράφωνος (ΧΦ)
Την γαρ σην μήτραν Ξένου Κορώνη ήχος πρώτος (ΧΦ)
Την γαρ σην μήτραν Ιωάννη Παλάση, ήχος δεύτερος (διασκευή Θ. Σ.) (ΑΑΧ)
Την γαρ σην μήτραν Ι. Παλάση ήχος δεύτερος (ΧΦ)
Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου (ΑΜΦ)

Κοινωνικά:

Εις μνημόσυνον αιώνιον (ΑΜΦ)
Κοινωνικό Κυριακής του Θωμά --> βλ. Πεντηκοστάριο
Συλλογή κοινωνικών Στανίτσα

Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας
Νυν αι δυνάμεις (ΑΑΦ)
Νυν αι Δυνάμεις - Από το Ιωβηλαίο του Κ. Πρίγγου (Ιανουάριος 1962) (ΑΜΦ)
 
Last edited:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Ιανουάριος:
1-1 Δοξαστικό αίνωνεδώ) από το cmkon (ΧΦ). Το ίδιο κι εδώ.
5-1 Δοξαστικό αίνων (ΧΦ)
6-1 Δοξαστικό αίνων (ΧΦ) - Κοινωνικό Θεοφανείων

17-1 Δοξαστικό αίνων Αγίου Αντωνίου (ΑΜΦ)

Φεβρουάριος:
2-2 Δοξαστικό αίνων (ΑΜΦ), το ίδιο, αλλά διαφορετική ΑΜΦ (από άλλο χρήστη, ίσως από διαφορετικό ηχητικό)

Μάρτιος:
25-3 Δοξαστικό εσπερινού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ΧΦ), ενώ εδώ το ίδιο σε pdf. Επίσης κι εδώ (ΑΑΧ). Κι εδώ καθαρισμένο.

Μάιος:
8-5 Δοξαστικό αίνων Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο (ΑΜΦ)

Ιούνιος:
29-6 Δοξαστικό αίνων (ΑΜΦ), κι εδώ το ίδιο (ΑΑΧ)

Ιούλιος:
11-7 Δοξαστικό αίνων Αγίας Ευφημίας (ΧΦ)
Δοξαστικό Αγίων Πατέρων --> βλ. περίοδο Πεντηκοστής

Αύγουστος:
Παρακλητικοί κανόνες
Άλαλα τα χείλη (ΑΜΦ)
Άλαλα τα χείλη (ΑΜΦ)
15-8 Εδώ υπάρχουν:
- Εσπερινός της εορτής
- Αργές καταβασίες (και των δύο χορών - του αριστερού συμπληρώθηκαν από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο)
- Εξαποστειλάριο
- Αργοί αίνοι
- Δοξαστικό αίνων
- Αίνοι (σύντομα μέλη)
Επιπλέον, άλλες τρεις καταχωρήσεις: πρώτη, δεύτερη, τρίτη (όλες ΑΜΦ)
29-8 Δοξαστικά εσπερινού και αίνων (ΑΑΧ), καθώς κι εδώ (ΧΦ)

Σεπτέμβριος:
1-9 Δοξαστικό αίνων (ΧΦ)
14-9 Τον Σταυρόν Σου - Δύναμις (δύο σύντομα) (ΑΜΦ). Στον ίδιο σύνδεσμο και ο ειρμός της ενάτης ωδής (Μυστικός ει Θεοτόκε) (ΑΜΦ). Επίσης, Τον Σταυρόν Σου - Δύναμις (αργοσύντομο - το πιο γνωστό). (ΧΦ)
24-9 Δοξαστικό εσπερινού Αγίας Θέκλης (ΑΜΦ)
26-9 Δοξαστικό αίνων Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο (ΑΜΦ)

Οκτώβριος:
Δοξαστικό Αγίων Πατέρων --> βλ. περίοδο Πεντηκοστής
18-10 Δοξαστικό αίνων Αποστόλου Λουκά (ΑΜΦ)
26-10 Δοξαστικό εσπερινού, κι εδώ (διαφορετικό από το προηγούμενο) (ΧΦ) Δοξαστικό αίνων Αγίου Δημητρίου (ΧΦ), ενώ εδώ το ίδιο σε pdf. Πάλι το Δοξαστικό εσπερινού Αγ. Δημητρίου (ΑΑΧ) και το Δοξαστικό αίνων Αγ. Δημητρίου (ΑΑΧ). Εδώ, το ίδιο καθαρισμένο (ΧΦ). Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου (ΧΦ).

Νοέμβριος:
14-11 Διάφορα μέλη του Αποστόλου Φιλίππου (ΑΑΧ)
21-11 Δοξαστικό εσπερινού Εισοδίων και αίνων (το των αίνων κι εδώ) (ΧΦ). Δοξαστικό εσπερινού και Δοξαστικό αίνων Εισοδίων (ΑΑΧ)
30-11 Δοξαστικό αίνων Αποστόλου Ανδρέα (ΧΦ)

Δεκέμβριος:
6-12 Δοξαστικό αίνων του Αγίου Νικολάου (ΑΜΦ από τον compositore κ. Ν. Γ.) κι εδώ το ίδιο.
Δοξαστικό αίνων Κυριακής των προπατόρων, το οποίο υπάρχει κι εδώ (ΧΦ).
Δοξαστικό αίνων Κυριακής προ Χριστουγέννων: δύο χειρόγραφα, το πρώτο πάλι εδώ, και το δεύτερο πάλι εδώ (ΧΦ), κι εδώ επίσης (ΑΑΧ)
24-12 Καθίσματα Όρθρου (πρώτης και δεύτερης στιχολογίας) (ΑΜΦ), Ακολουθία των Ωρών Χριστουγέννων κι εδώ πληκτρογραφημένο (ΑΜΦ)
25-12 Δοξαστικό εσπερινού Χριστουγέννων (ΑΒ). Δοξαστικό αίνων (ΑΑΧ) Ειρμός ενάτης («Μεγάλυνον ψυχή μου - Μυστήριον ξένον») (ΑΜΦ)
26-12 Ειρμός ενάτης ωδής (Μεγάλυνον ψυχή μου - Στέργειν μεν ημάς) (ΧΦ)
Δοξαστικό αίνων Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα (ΑΜΦ), το ίδιο από ΧΦ
 
Last edited:
ΤΡΙΩΔΙΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Ακάθιστος Ύμνος (ΧΦ), Σύντομο "Τη υπερμάχω" (ΜΤ) και μερικά "χαίρε Νύμφη" (ΧΦ). Την ωραιότητα (ΑΜΦ)
Ακολουθία ακαθίστου ύμνου
Ακάθιστος ύμνος (ΑΜΦ από τον Πατριαρχικό Ναό & τα πρώτα χρόνια διακονίας του Θ. Σ. στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων)
Της μετανοίας - Της σωτηρίας - Τα πλήθη (10ο συνημμένο) (ΜΤ)
Εις αναμάρτητον χώραν, Αίνοι - Δοξαστικά αίνων (ΜΤ)
Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί (ΜΤ)
Προκείμενα "Μη αποστρέψης" και "Έδωκας κληρονομίαν" (ΜΤ)
Ιδιόμελο "Μη αποστρέψης", διασκευή του Κ. Πρίγγου, ΑΜΦ από το Ιωβηλαίο προς τιμήν του, τον Ιανουάριο 1962.

Δοξαστικό Κασσιανής (ΧΦ)
Εξέδυσάν με (ΑΜΦ) - εδώ μια άλλη ερμηνεία, διαφορετική από τη συνηθισμένη (ΧΦ)
Ανάστα ο Θεός (ΑΜΦ)
Σιγησάτω πάσα σαρξ (ΑΜΦ) (διορθωμένο. Μην το κατεβάσετε από εδώ.)

Στιχηρά του Πάσχα (ΑΜΦ)
Δοξαστικό αίνων Ανάστασης (ΑΜΦ)
Ο άγγελος εβόα - Φωτίζου φωτίζου (ΑΜΦ). Εδώ άλλο ένα (ΑΑΧ).
Σε την φαεινήν λαμπάδα (ΑΜΦ)
Σώμα Χριστού ήχος πλάγιος του πρώτου (ΑΜΦ)
Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης σε ομηρική διάλεκτο, ρυθμισθέν από τον Θ. Σ. (ΑΧΧ)
Κοινωνικό Κυριακής του Θωμά (χορωδιακό)
Ο άγγελος εβόα - Ευφραίνου αγάλλου (ΧΦ)
Κυριακή των Αγίων Πατέρων: εδώ η αρχή, εδώ το υπόλοιπο (ΑΜΦ), εδώ χειρόγραφο. Επίσης, εδώ ΑΜΦ, ενώ εδώ ΑΑΧ. Δοξαστικό αίνων των Αγίων Πατέρων (1963) (ΧΦ)
Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής (ΑΑΧ). Άλλη ερμηνεία του δοξαστικού, όπως εψάλλη την Κυριακή 5-3-1961 (ΑΜΦ)
Ύμνοι Πεντηκοσταρίου (τα περισσότερα είναι ΧΦ):
α) Σύντομες καταβασίες Ανάστασης + ενάτη ωδή κανόνα (+ ενάτη ωδή καταβασιών αργή)
β) Στιχηρά Πάσχα (τρία στιχηρά)
γ) Απολυτίκιο Κυριακής του Θωμά
δ) Ενάτη ωδή κανόνα Κυριακής του Θωμά
ε) Δοξαστικό αίνων Κυριακής του Θωμά
στ) Ενάτη ωδή καταβασιών Κυριακής του Θωμά (αργό μέλος)
ζ) Δοξαστικά εσπερινού και αίνων Κυριακής του Παραλύτου
η) Ενάτη ωδή καταβασιών Κυριακής του Παραλύτου (αργό μέλος)
θ) Δοξαστικά εσπερινού και αίνων Κυριακής της Σαμαρείτιδος
ι) Δοξαστικό αίνων Κυριακής του Τυφλού
ια) Δοξαστικό αίνων Κυριακής των Αγίων Πατέρων
ιβ) Στιχηρά εσπερινού Κυριακής της Πεντηκοστής
ιγ) Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής
Πεντηκοστάριο Σ. προσαρμοσμένο για χρήση σε tablet

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ακολουθία του Βαπτίσματος - Χιτώνα μοι παράσχου (ΧΦ)
Ακολουθία του γάμου: εδώ κι εδώ (ΧΦ)
Άλαλα τα χείλη
Εν τη βροντώση (ΑΜΦ)
Θεοτόκε η ελπίς (ΑΜΦ)
Κράτημα ήχος πρώτος (ΑΜΦ). Το ίδιο υπάρχει κι εδώ, όμως ως πλάγιος του πρώτου.
Μουσικά κείμενα της χορωδίας Θ. Σ., από εκδήλωση προς τιμήν του Πέτρου Μπερεκέτου. Περιλαμβάνονται τα μέλη:
1) Το προκείμενο «τίς Θεός μέγας» σε ήχο βαρύ
2) Στίχοι του Πολυελέου «δούλοι Κύριον» σε ήχο πρώτο
3) Στίχοι του Πολυελέου «εξομολογείσθε τω Κυρίω» σε ήχο πλάγιο του δευτέρου (νενανώ)
4) Από τον πολυέλεο «δούλοι Κύριον» σε ήχος πλάγιο του τετάρτου, οι στίχοι:
α) «ότι κρινεί Κύριος τον λαόν αυτού»
β) «οι φοβούμενοι τον Κύριον»

σε αργό μέλος, συνοδεία τεριρέμ
5) Ο πρώτος πόδας του «Θεοτόκε Παρθένε» (ο οποίος ξαναανέβηκε πληκτρογραφημένος)
6) Στίχοι αργής δοξολογίας σε ήχο πρώτο τετράφωνο
7) Στίχοι αργής δοξολογίας σε ήχο πλάγιο του τετάρτου
8) Ασματικά τρισάγια δοξολογιών σύντομα, σε ήχους πρώτο και δεύτερο
9) Κοινωνικό Μεσοπεντηκοστής «ο τρώγων μου την σάρκα» ήχος άγια
10) Καλλοφωνικός ειρμός «εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ» σε ήχο δεύτερο διατονικό (λέγετο)
11) Κράτημα, καλούμενο μασκάλι, σε ήχο δεύτερο διατονικό (λέγετο)​
Νεκρώσιμη ακολουθία [ΧΦ, ενώ το "Δεύτε τελευταίον ασπασμόν" είναι προσαρμογή από απομαγνωτοφωνημένο "Πάντων προστατεύεις αγαθή" (υπάρχει κι εδώ)], κι εδώ τα ιδιόμελα (επίσης εδώ) (ΑΜΦ).
Παναγία Δέσποινα (ΑΑΧ)
Πέντε τραγούδια του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (ΧΦ)
Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» Γεωργίου Ρυσίου διασκευή Θ. Σ. ήχος άγια κι εδώ το ίδιο σε .pdf (ΧΦ). Ομοίως (ΧΦ)
Τον Δεσπότην (ΑΜΦ)
Από τη συναυλία των Βρυξελλών (1977) (ΧΦ):
α) Τρισάγιο - Δύναμις Παλάση ήχος πρώτος
β) Αργό αινείτε Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχος τρίτος
γ) Πολυέλειος "Δούλοι Κύριον" Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ήχος πλάγιος του τετάρτου
δ) Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής
ε) Πολυέλεος "Λόγον αγαθόν" Γεωργίου Ρυσίου ήχος άγια (στίχοι)​
Παναγία Δέσποινα (1η σελίδα μόνο)
Παναγία Δέσποινα του κόσμου βοήθεια (ΑΒ)


Πρόσφατες καταχωρήσεις
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top