Ψαλμοί από τραγουδιστές

Τραγουδιστές αποδίδουν ψαλμούς.