Ιάκωβος Ναυπλιώτης / Iakovos Nafpliotis
Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε. / Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ

(image from cmkon.org, click for larger)
Βιογραφικά / Biographical
Lots of biographical info from his Domestichos Angelos Boudouris (translated to English) [html]
A biography by Georgios K. Michalakis (in English)
A short biography of the Protopsaltis from ec-patr.net (in Greek).
The psaltic "school" of Iakovos Nafpliotis (see Psaltai)

(image from the book of Filippos Oikonomou "Byzantine Ekklesiastiki Mousike kai Psalmodia", click for larger)
Η πρώτη (ανα)δημοσίευση όλων των γνωστών ηχογραφήσεων / The first ever (re)publication of all known recordings
The recordings on this page are the oldest sounds of Byzantine Music on record. Their publication on this site is the first ever publication of such a complete list of recordings since their original publication of grammophone plaques. Most of them were recorded under the label of Orfeon in early 20th cent. Constantinople (1913-1918). Some were done with Nafpliotis' student Konstantinos Pringos, others sound choral and other sound as if a child is accompaning the chant.
grammophone_plaque_record
Here is a front cover of one of those grammophone plaques. Nafpliotis and Pringos are both mentioned as Protopsaltai since Pringos was probably the Protopsaltis of St Dimitrios of Tatavla (suburb of Constantinople) at that time (click for larger).
The recordings presented here are raw, that is not processed to remove noise and other sound artifacts. In time, the Boudouris' transcriptions (scores) corresponding to the chants in the recordings below will be added. Some of Nafpliotis' recordings have been commercially published as "Arhon Protopsaltis Iakovos Nafpliotis 1911 - 1939 / The first historical recordings of the 20th century". CD from studio52.gr and from greekbooks.gr. Another collection here on cd and tape (use Internet Explorer to see these pages correctly).
The exact dates of the recordings of Nafpliotis on this page and in general are as yet unknown. In Panagiotis Panagiotides' book titled "Themata Psaltikis" it is mentioned that all recordings were done in the period 1913-1918. They mention that University of Macedonia has got 40 plates worth of recordings. Georgios Michalakis has said there could be around 100 plates in total. The University of Macedonia has setup a lab to process and clean the recordings (since 1997) and to my knowledge this is still work in progress. They have transferred all the raw recordings on CD and they were planning to publish a catalogue some time (information from Panagiotis Panagiotidis' book, a research associate of the Univ. of Macedonia under Prof. Antonios Alygizakis).

It would also be interesting to find out which of these recordings are live and which are done in a studio. Georgios Michalakis has said that the isokratema in some of them was added by the late protopsaltis Konstantinos Katsoulis (it is generally accepted that all original recordings were done without isokratema). In time we will describe the recordings to be clear which ones are solo, with Pringos or with (Patriarchal?) choir. Finally, which ones contain an accompaning voice that sounds like a kid (most likely) or woman chanting along.

Note: Some duplicate recordings come from different sources and are presented here for completeness (different sound quality, possibly different sound processing in some of them) The differences will be documented and discussed at some stage.

Nafpliotis with a young Dimosthenis Paikopoulos and his family.
(image from cmkon.org, click for larger)
Πηγές / Sources
The following people have contributed to the recording collection on this page:

Georgios K. Michalakis offered many of the recordings from tapes which were given to him by the late Protopsaltis Konstantinos Katsoulis [html].
Vasili Zacharis
Vangelis Linardakis offered the whole Small Paraklesis and other recordings from the collection of Emmanouel Hnarakis
Alexandros Andreou
Basil Stavropoulos, from an old tape given to him by an old psaltis
Ioannis Bulbutzis
Shota Gugushvili
Dimitri Koubaroulis, from an old tape
Asterios Zouriakas, from an old tape
ecpatr.net
Εσπερινός / Vespers
Σύντομον Κεκραγάριον (κατά παράδοσιν), Ήχος Πρώτος
Kekragarion (traditional melody), First Mode
[mp3]
(see also a comparison of interpretations with other psaltai)
Αργόν Κεκραγάριον, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δεύτερος
Slow Kekragarion of Iakovos Protopsaltis, Second Mode
[mp3 ]
(cleaning trial) [mp3]
Την Παγκόσμιον Δόξαν, Δοξαστικόν Ιδιόμελον, Ήχος Πρώτος
Ten Pangosmion Doxan, Doxastikon Idiomelon, First Mode
[mp3]
Εν τη Ερυθρά, Δοξαστικόν Ιδιόμελον, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
En Te Erythra, Doxastikon Idiomelon, Plagal First Mode
[mp3]
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, Απολυτίκιον Αγ. Γεωργίου, Ήχος Τέταρτος (Χρωματικός)
Os ton echmaloton eleftherotis, Apolytikion of Agios Georgios
[mp3]
(offered by B. Stavropoulos)
Όρθρος / Matins
Τω Σωτήρι Θεώ, Καταβασίαι Αγίας Αναλήψεως, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
To Soteri Theo, Katavasiai of Holy Ascension, Plagal First Mode
[mp3]
Πάσα πνοή, Ήχος Πρώτος
Pasa pnoe, First Mode
(a) [mp3]
(b) [mp3]
Τον Δεσπότην, Φήμη αρχαία, Ήχος Βαρύς Διατονικός
Ton Despoten, Pheme (praise) while the Bishop venerates the icons, ancient melody, Barys Diatonic Mode
[mp3]
Των Αγίων Πατέρων, Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Ton Agion Pateron, Doxastikon, Plagal Fourth Mode
(a) [mp3]
(b) [mp3]
Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου
Semeron Proerhetai o Stavros tou Kyriou, Doxastikon, Plagal Second Mode
[mp3, 640 Kb]
(same piece from a different source [mp3, 640 Kb])
Εις το όρος, Εωθινόν Α', Ήχος Πρώτος
Eis To Oros, Eothinon, First Mode
(a) [mp3]
(b) [mp3]


Θεία Λειτουργία / Divine Liturgy
Κύριε Ελέησον, Δυτικότροπα, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Kyrie Eleison, Westernised, Plagal Fourth Mode
[mp3]
[mp3]
Σώσον ημάς, Δεύτερο Αντίφωνο, Ήχος Δεύτερος
Soson Emas, Second Antiphon, Second Mode
[mp3]
[mp3]
Ο Μονογενής, Δοξαστικόν του Δευτέρου Αντιφώνου, Ήχος Δεύτερος
O Monogenes, Doxastikon of the Second Antiphon, Second Mode
[mp3]
Δεύτε Προσκυνήσωμεν, Εισοδικό Προκείμενο, Ήχος Δεύτερος
Defte Proskenesomen, Prokeimenon of Small Entrance, Second Mode
[mp3]
(offered by B. Zacharis)
Τρισάγιος Ύμνος (Δύναμις), Συνειθισμένον (Αρχαίον), Ήχος Δεύτερος
Trisagios Hymn, Synithismenon, Second Mode
[mp3]
Τρισάγιος Ύμνος (Δύναμις), Γεωργίου Κρητός, Ήχος Δεύτερος
Dynamis (G. Kretos), Second Mode.
(a) [mp3]
(b) [mp3]
(offered by G. K. Michalakis) (c) [mp3]
(offered by B. Stavropoulos)
Όσοι εις Χριστόν (αντί τρισαγίου), Ήχος Πρώτος
Osoi Eis Xriston, First Mode.
[mp3]
Κύριε Ελέησον Αργά της Χειροτονίας, Ήχος Δεύτερος
Kyrie Eleison Slow for Ordination Service, Second Mode
[mp3] (από την εκπομπή "Ψαλτικής Απανθίσματα" του σωματείου ιεροψαλτών "Ανδρέας ο Κρήτης" που παρουσιάζει ο κ. Βαγγέλης Λιναρδάκης και ο κ. Εμμανουήλ Σουργιαδάκης / from the radio show of Vangelis Linardakis and Emmanouel Sourgiadakis)
Αλληλούια (Δυτικότροπο), Μινόρε
Alleluia, Western influence (minor scale)
[mp3]
[mp3]
Ευαγγέλιο (απαγγελία), Χρόα του Κλιτού
Gospel recitation, in the chroa of Kliton.
[mp3]
Εις πολλά έτη (μετά το Ευαγγέλιο), Χρόα του Κλιτού
Eis Polla Ete (after the Gospel), in the chroa of Kliton.
[mp3]
Δόξα σοι Κύριε, Δόξα σοι (μετά το Ευαγγέλιο), Χρόα του Κλιτού
Doxa soi Kyrie Doxa Soi (after the Gospel), in the chroa of Kliton.
[mp3]
(offered by B. Stavropoulos)
Χερουβικόν, Ήχος Πρώτος (προσφορά Ιωάννη Μπουλμπουτζή)
Cherouvikon, First Mode (offered by Ioannis Bulbutzis)
[mp3]
Αγαπήσω σε (Προκείμενο), Μέλος αρχαίον, Ήχος Δεύτερος
Agapeso Se (Prokeimenon), Ancient melody, Second Mode
[mp3]
Επινίκιος Ύμνος, (Δυτικότροπο), Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Epinikios Hymnos, (Western influence), Plagal Fourth Mode
[mp3]
Άξιον Εστίν, Αρχαίον/Συνειθισμένον, Ήχος Δεύτερος
Axion Estin, Second Mode, the "common one"
[mp3]
Άξιον Εστίν, Ανωνύμου, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
Axion Estin (Anonymou), Pagal First Mode
[mp3]
Την Γαρ Σην Μήτραν (μεγαλυνάριον), Μέλος Αρχαίον, Ήχος Πρώτος Τετράφωνος
Ten Gar Sen Metran (magnificat), Ancient melody, First Mode Tetraphonos
[mp3]
(offered by B. Zacharis)
Αι γενεαί πάσαι, Νενίκηνται (καταβασία αντί του Άξιον Εστίν), Ήχος Πρώτος
Ai Geneai Pasai, Nenikentai (katavasia instead of Axion Estin), First Mode
[mp3]
Αινείτε τον Κύριον, Κοινωνικόν Κυριακών, Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πρώτος
Aineite ton Kyrion, Koinonikon of Sundays, by Ioannis Protopsaltis, First Mode
[html]
Είδομεν το φώς, Ήχος Δεύτερος
Eidomen to Phos, Second Mode
[mp3]
Είη το όνομα Κυρίου Ευλογημένον, Ήχος Δεύτερος
Eie To Onoma Kyriou Eulogemenon, Second Mode
[mp3]
(provided by B. Zacharis)
Δωδεκαήμερον / Dodekaemeron
Η Γέννησις σου, Απολυτίκιον, 'Ήχος Τέταρτος Χρωματικός
H Gennesis Sou, Apolytikion, Fourth Mode Chromatic
[mp3]
Επεσκέψατο ημάς, Εξαποστειλάριον, Ήχος Τρίτος
Epeskepsato emas, Exaposteilarion, Third Mode
[mp3]
Σήμερον ο Χριστός, Τροπάριον, Ήχος Δεύτερος
Semeron O Christos, Idiomelon, Second Mode
[mp3]
Χριστός Γεννάται, Αργή καταβασία, Ήχος Πρώτος
Christos Gennatai , Slow Heirmos of the First Ode of Christmas, First Mode
[mp3, ] (provided by A. Andreou)
[mp3, 3.2 Mb] (broadcasted by L. Angelopoulos/K. Angelidis)
Θεός ών Ειρήνης, Αργή Καταβασία, Ήχος Πρώτος
Theos On Erenes , Slow Heirmos of the Fifth Ode of Chirstmas, First Mode
[mp3, 2.8 Mb] (broadcasted by L. Angelopoulos/K. Angelidis)
Έσωσε Λαόν, Αργή Καταβασία, Ήχος Πρώτος
Esosen Laon, Iambic Katavasia of Christmas, First Mode
[mp3]
Τω Παντάνακτος, Αργή Καταβασία, Ήχος Πρώτος
To Pantanaktos, Iambic Katavasia of Christmas, First Mode
[mp3]
Άιμα και Πύρ, Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Aima kai Pyr, Doxastikon, Plagal Fourth Mode
[mp3]
Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, Στιχηρό Ιδιόμελο, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Syngatavainon o Soter, Stichero Idiomelon, Plagal Fourth Mode
[mp3]. High pitch, probably introduced by the speed of playback.
This one from another source is more reasonable [mp3].
Ού κατησχύνθη, Στιχηρό Ιδιόμελο, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Ou katisxinthi, Stichero Idiomelon, Plagal Fourth Mode
[mp3]

Θεοφάνεια / Theophany
Εν Ιορδάνη, Απολυτίκιον, Ήχος Πρώτος
En Iordane, Apolytikion, First Mode
[mp3]
Επεφάνης σήμερον, Εξαποστειλάριον, Ήχος Τέταρτος;
Epefanes Semeron, Kontakion, Fourth Mode(?)
[mp3]
(provided by B. Zacharis)
Εν τοις ρείθροις σήμερον, Κοντάκιον, Ήχος Τρίτος
En Tois Reithrois Semeron, Kontakion, Third Mode
[mp3]
(provided by B. Zacharis)
Σήμερον ο Χριστός, Ιδιόμελον, Ήχος Δεύτερος
Semeron O Christos,Idiomelon, Second Mode
[mp3]
Την χείρα σου την αψαμένην, Ιδιόμελον, Ήχος Πρώτος
Tin Cheira Sou Thn Apsamenen, Idiomelon, First Mode
(a) [mp3]
(b) [mp3]
Ακάθιστος Ύμνος / Akathist Hymn
Αλληλούια Αργόν , Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Slow Alleluia, Plagal Fourth Mode
[rm]
(from cmkon.org)
Τη Υπερμάχω (σύντομο), Κοντάκιον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Te Ypermaho (short version), Kontakion, Plagal Fourth Mode
[mp3]
[mp3]
Το προσταχθέν (σύντομον) , Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
To Prostachthen, Kathisma, Plagal Fourth Mode
[mp3]
Χαίρε Νύμφη, Εφύμνιον, Μέλος Αρχαίον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Xaire Nymphe, Rephrain, Plagal Fourth Mode
[mp3]
Την Ωραιότητα, Τροπάριον, Ήχος Τρίτος
Ten Oraioteta, Troparion, Third Mode
[mp3]
Μεγάλη Τεσσαρακοστή / Great Lent
Μή αποστρέψεις, Προκείμενον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Me Apostrepses, Prokeimenon, Plagal Fourth Mode
[mp3]
[mp3] PitchCorrected
[mp3]
Έδωκας σημείωσιν, Προκείμενον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Edokas Simiosin, Prokeimenon, Plagal Fourth Mode
[mp3]
Ψυχή μου, Ψυχή μου, Ήχος Δεύτερος
Psyche mou, Psyxh mou, Second Mode
[mp3]
Την Πάσαν Ελπίδα Μου, Ήχος Δεύτερος
Tin Pasan Elpida Mou, Second Mode
[mp3]
Ατενίσαι (αργόν), Ιδιόμελον, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Atenisai, Slow Sticheron Idiomelon by Iakovos Protopsaltis (+1800), Plagal Fourth Mode
[mp3]
Νύν αι δυνάμεις (αντί Χερουβικού), Προηγιασμένων, Ήχος Πλάγιος του Δευτέροτ
Nyn Ai Dynameis (instead of Cheroubic hymn), Presanctified, Plagal Second Mode
[mp3] (part a)
[mp3] (part b)
And a full de-noised (but still problematic) version
[mp3]
(provided by B. Zacharis)
Μεγάλη Εβδομάς / Holy Week
Αλληλούια και Ιδού ο Νυμφίος, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
Alleluia and Idou o Nymfios, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
(offered by S. Gugushvili)
Τα πάθη τα σεπτά (αργόν), Κάθισμα, Ήχος Δεύτερος
Ta Pathe Ta Septa (slow), Kathisma, Second Mode
[mp3]
[mp3]
(cleaning attempt by K. Tsiappoutas)
and an almost exact, note by note recording of the above
Boudouris-Ta-Pathh-Ta-Septa.pdf
(kindly provided by John Van Der Hoek)
Των Παθών του Κυρίου, Κάθισμα, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Ton Pathon Tou Kyriou, Kathisma, Plagal Fourth Mode
[mp3]
Τον Νυμφώνα σου βλέπω (Εξαποστειλάριον), Ήχος Τρίτος
Ton Nymphona Sou Vlepo, Exaposteilarion, Third Mode
[mp3]
Ερχόμενος ο Κύριος, Στιχηρό ιδιόμελο, Ήχος Πρώτος
Erchomenos o Kyrios, Stichero Idiomelo, First Mode
[mp3]
Βουλευτήριον Σωτήρ, Κάθισμα, 'Ηχος Τέταρτος Χρωματικός
Voulefterion Soter, Kathisma, Fourth Mode chromatic
[mp3]
(compare with other interpretations)
An almost exact, note by note recording of the above by A. Boudouris
Boudouris-Bouleutirion.pdf
(kindly provided by John Van Der Hoek)
Κύριε η Εν Πολλαίς Αμαρτίαις (Τροπάριο Κασσιανής), Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Troparion Kassianis, Doxastikon, Plagal Fourth Mode,
Σχεδόν πλήρης ηχογράφηση (λείπουν περίπου 3 λεπτά) / Nearly full recording (about 3 minutes missing)
[
mp3, 17 Mb]
Η αρχή από άλλη πηγή / The beggining from another source [mp3]
Το τέλος από άλλη πηγή / The end from another source [mp3]
Παρακαλούμε στείλτε μας ολόκληρη την ηχογράφηση εάν την έχετε / Please send us the full recording if you have it.
Ότε οι ένδοξοι μαθηταί, Τροπάριον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
Ote oi Endoksoi Mathetai, Troparion, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Πόρνη προσήλθε σοι, Κάθισμα, Ήχος Τρίτος
Porne Proselthen Soi, Kathisma, Third Mode
[mp3]
Σε τον της Παρθένου Υιόν, Ιδιόμελον, Πρώτος Ήχος
Se Ton Tes Parthenou Yion, Idiomelon, First Mode
[mp3]
[mp3] (offered by S. Gugushvili)
Ότε η αμαρτωλός, Ιδιόμελον, Πρώτος Ήχος
Ote e Amartolos, Idiomelon, First Mode
[mp3]
[mp3] (offered by S. Gugushvili)
Ότε εκ του Ξύλου, Προσόμοιον, Ήχος Δεύτερος
Ote ek tou Ksylou, Prosomoio, Second Mode
With preceding verse [mp3]
Different source without the preceding verse [rm]
(from ec-patr.net)
Ο Ευσχήμων Ιωσήφ, Απολυτίκιον/Κάθισμα, Ήχος Δεύτερος
O Euschemon Ioseph, Apolytikio/Kathisma, Second Mode
[rm]
(from ec-patr.net)
Ήδη Βάπτεται Κάλαμος, Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Ede Vaptetai Kalamos, Doxastikon, Plagal Fourth Mode
[rm]
(from cmkon.org)
Σήμερον Κρεμάται, Ιδιόμελον, Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου
Simeron Krematai, Idiomelon, Plagal Second Mode
[mp3, 1.4 Mb]
Πεντηκοστάριον / Pentecostarion
Δεύτε Λάβετε Φώς, Τροπάριον,Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
Defte Lavete Fos, Troparion, Plagal First Mode
[mp3]
Χριστός Ανέστη, Τροπάριον Αναστάσιμον, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
Christos Aneste, Resurrectional Troparion, Plagal First Mode
[mp3]
Την Ανάστασιν Σου, Τροπάριον, Ήχος Δεύτερος
Tin Anastasin Sou, Troparion, Second Mode
[mp3]
Αναστάσεως Ημέρα, Δοξαστικόν του Πάσχα, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου
Anastaseos Emera, Doxastikon of Pascha, Plagal First Mode
[mp3]
(offered by B. Stavropoulos)
Ο Άγγελος Εβόα, Ειρμός, Ήχος Πρώτος
O Angelos Evoa, Heirmos, First Mode
[mp3]
Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών, Απολυτίκιον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου
Eulogetos E Christe o Theos Emon, Apolytikion, Plagal Fourth Mode
[mp3]
(offered by B. Zacharis)
[mp3]
(offered by B. Stavropoulos)
Μικρά Παράκλησις / Small Supplicatory Canon (Paraklesis)
Τα πιό κάτω μέλη της παρακλήσεως από το αρχείο του συλλέκτη ιατρού Εμμανούήλ Χναράκη μεταδόθηκαν πρόσφατα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του σωματείου ιεροψαλτών Ηρακλείου Κρήτης "Ανδρέας ο Κρήτης" που παρουσιάζουν οι κ. Βαγγέλης Λιναρδάκη και Εμμανουήλ Σουργιαδάκης. Μετά από αίτησή μας τα παραχώρησαν ευγενικά στο Αναλόγιον πρός ώφελος όλων. Οι ηχογραφήσεις διαχωρίστηκαν σε ξεχωριστά αρχεία χωρίς καμία άλλη επεξεργασία από το Βασίλη Ζάχαρη. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να βρούμε κάποια κομμάτια που λείπουν όπως και "καθαρές" ηχογραφήσεις χωρίς επικαλύπτοντα σχόλια. Εάν στο μέλλον τις βρούμε θα τις αναρτήσουμε εδώ.
The following chants of the Paraklesis from the collection of collector Dr. Emmanouel Hnarakis were first broadcasted by Vangelis Linardakis and Emmanouel Sourgiadakis on the radio show of the Association of Cretan Psaltai "Andreas o Kretes". On our request he kindly offered them to Analogion. The files were extracted but not otherwise processed by Vasili Zacharis. Unfortunately we did not manage to find missing pieces and clean versions of some of the pieces that have superimposed comments. If we find them in the future we will add them here.
Εισαγωγική εκφώνηση "Υπό του Πρωτοψάλτου ..."
Spoken Introduction "Ypo tou protopsaltou..."
[mp3]
Θεός Κύριος, Τέταρτος Ήχος
Theos Kyrios, Fourth Mode
[mp3]
Τη Θεοτόκω Εκτενώς, Τέταρτος Ήχος
Ti Theotoko Ektenos, Fourth Mode
[mp3]
Απολυτίκιο Αγ. Γεωργίου, Τέταρτος Ήχος
Apolytikion of St George, Fourth Mode
[mp3]
Ού Σιωπήσωμεν Ποτέ, Τέταρτος Ήχος
Ou Siopisomen Pote, Fourth Mode
[mp3]
Ωδή Α', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
1st Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Ωδή Γ', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
3rd Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Πρεσβεία Θερμή, Ήχος Δεύτερος
Presveia Thermi, Second Mode
[mp3]
Ωδή Δ', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
4th Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Ωδή Ε', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
5th Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Ωδή ΣΤ', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος (χωρίς το "Και νύν")
6th Ode (missing "Kai nyn"), Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Διάσωσον, Επίβλεψον, Άχραντε, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
Diasoson, Epivlepson, Ahrante, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Άχραντε η δια λόγου (έτερον), Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
Ahrante (alternate version), Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Προστασία των Χριστιανών, Ήχος Δεύτερος
Prostasia Ton Hrstianon, Second Mode
[mp3]
Μεταβολή των Θλιβομένων, ΄Ηχος Πλάγιος του Δευτέρου
Metavoli ton Thlivomenon, Plagal Second Mode
[mp3]
Ωδή Ζ', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
7th Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Ωδή Η', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
8th Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Ωδή Θ', Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
9th Ode, Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Μεγαλυνάρια (με σχόλια του κ. Βαγγέλη Λιναρδάκη), Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου Τρίφωνος
Megalynaria (with superimposed comments by Vangelis Linardakis), Plagal Fourth Mode Triphonos
[mp3]
Απόστολοι Εκ Περάτων, Ήχος Τρίτος
Apostoloi Ek Peraton, Third Mode
[mp3]
Ο Γλυκασμός των Αγγέλων, Ήχος Τρίτος
O Glykasmos Ton Angelon, Third Mode
[mp3]
Νεκρώσιμα / Funeral Service
Δεύτε Τελευταίον Ασπασμόν, Ήχος Δεύτερος
Deute Teleuteon Aspasmon, Second Mode (part only)
[mp3] (προσφέρθηκε από τον κ. Βαγγέλη Λιναρδάκη / offered by Vangelis Linardakis)
Were Angelos Boudouris' transcriptions faithful to Iakovos' interpretation?
Τα Πάθη Τα Σεπτά / Ta Pathi ta Septa
Listen to Nafpliotis and an almost exact, note by note recording of the above by Boudouris [pdf] (kindly provided by John van der Hoek).
Βουλευτήριον Σωτήρ / Vouleutirion Sotir
Listen to Nafpliotis [mp3] (and other interpretations [html]) and here is an almost exact, note by note recording of the above by Boudouris [pdf](kindly provided by John van der Hoek).
Άλλα σχετικά / See also
Fotios Kontoglou talks about what is true Byzantine Music [mp3](kindly offered by A. Andreou)