Suda

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#1
[Σούδα και Σουΐδας· Βυζαντινός λεξικογράφος, που έζησε πιθανόν τον 10ο αι. μ.Χ., γύρω στα 960-970. Είναι γνωστός από το Λεξικό που φέρει το ονομά του (Σουίδα Λεξικόν ή απλά Σουΐδας ή Σούδα). Το Λεξικό αφορά την αρχαία Ελλάδα και είναι γραμμένο με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά (σύμφωνα με την προφορά των διφθόγγων και των φωνηέντων): α, β, γ, δ, αι, ε, ζ, ει, η, ι, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, ω, π, ρ, c, τ, υ, φ, χ, ψ. Περιέχει μεγάλο αριθμό λημμάτων, 12.000 λέξεις, ονόματα, εκφράσεις κτλ., μαζί με 900 βιογραφικά σημειώματα, συλλεγμένα χωρίς ιδιαίτερη κριτική προσοχή από προηγούμενα παρόμοια έργα. Είναι, ωστόσο, ένα πολύτιμο έργο αναφοράς και πληροφοριών, ιδιαίτερα σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Για τα βιογραφικά σημειώματα χρησιμοποίησε στοιχεία από παλαιότερες πηγές, που τώρα έχουν χαθεί. Σε αυτό το υλικό βρίσκονται διάσπαρτες αρκετές πληροφορίες σχετικές με τη ζωή και το έργο αρχαίων ποιητών και μουσικών, με μουσικά όργανα, όρους και εκφράσεις. Σε μια σημείωση μετά τον τίτλο αναφέρεται: "Το παρόν βιβλίον Σουΐδα [ή Σούδα]· οι δε συνταξάμενοι τούτο, άνδρες σοφοί· Εύδημος ρήτωρ, Ελλάδιος επί Θεοδοσίου του νέου· Ευγένιος Αυγουστοπόλεως της εν Φρυγία, Ζώσιμος Γαζαίος, Καικίλιος Σικελιώτης, Λογγίνος ο Κάσσιος", κτλ. Μετά από κάθε όνομα, αναφέρεται το θέμα καθενός. Από όλους αυτούς τους συγγραφείς (παλαιότερους από την εποχή του) και από άλλους, όπως ο Παυσανίας, ο Διονύσιος και ο Ησύχιος, ο Σουίδας πήρε υλικό για το Λεξικό του. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν τώρα ότι δεν υπήρξε λεξικογράφος με το όνομα Σουίδας· υποστηρίζουν ότι το υλικό του Λεξικού έχει συλλεγεί από έναν άγνωστο συγγραφέα και ότι το όνομα Σουίδας προήλθε από το όνομα Σούδα της συλλογής. Έχουν γίνει πολλές εκδόσεις της Σούδας, από τις οποίες παρατίθενται οι ακόλουθες:
Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, Μιλάνο 1499. Aemilius Portus, ελληνικό και λατινικό κείμενο, Κολωνία 1619 (Γενεύη 1630, τόμ. 1-2). L. Kusterus, Παρίσι 1700. Th. Gaisford, με λατινική μετάφραση, Οξφόρδη 1834, τόμ. 1-3. G. Bernhardy (1834). I. Bekker, Βερολίνο 1854 (επιτομή). Ada Adler (Λιψία, Teubner, 1925-1935· τόμ. 1-5 με προσθήκες, διορθώσεις και πίνακα περιεχομένων).]

{Αυτή την τελευταία έκδοση χρησιμοποίησε ο Σόλων Μιχαηλίδης για την Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής.}

Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, 1999

http://www.musipedia.gr/wiki/Σούδα

~~~~~~~~~~~~~~~

Headword: Ἀγάθων
Adler number: alpha,124
Translated headword: Agathon
Vetting Status: low
Translation:
A proper name. He was a tragic poet; but he was slandered for effeminacy. Aristophanes [writes]:[1]
--Where is Agathon?
--He's gone and left me.
--Where on earth is the wretch?
--At the Banquet of the Blessed.
This Agathon was good by nature, missed by his friends and brilliant at the dinner table. They say also that the Symposium of Plato was set at a dinner party of his, with many philosophers introduced all together.
A comic poet [sic] of the school of Socrates. He was lampooned in comedy for womanliness.
Greek Original:
Ἀγάθων: ὄνομα κύριον. τραγικὸς δὲ ἦν: διεβέβλητο δὲ ἐπὶ μαλακίᾳ. Ἀριστοφάνης: Ἀγάθων δὲ ποῦ 'στιν; ἀπολιπών μ' οἴχεται. ποῖ γῆς ὁ τλήμων; ἐς μακάρων εὐωχίαν. οὗτος ὁ Ἀγάθων ἀγαθὸς ἦν τὸν τρόπον, ποθεινὸς τοῖς φίλοις καὶ τὴν τράπεζαν λαμπρός. φασὶ δὲ ὅτι καὶ Πλάτωνος Συμπόσιον ἐν ἑστιάσει αὐτοῦ γέγραπται, πολλῶν ἅμα φιλοσόφων παραχθέντων. κωμῳδιοποιὸς Σωκράτους διδασκαλείου. ἐκωμῳδεῖτο δὲ εἰς θηλύτητα.
Notes:
C5 BCE. See also under alpha 125.
[1] Aristophanes, Frogs 83-85 (web address 1); dialogue between Herakles and Dionysos. The phrase "missed by his friends", which the lexicographer uses below, is from the same source.
Reference:
TrGF 39; OCD(3) pp.37-8.

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl

~~~~~~~~~~~~~~

Αγάθων
(5ος αι. π.Χ.-περ. 400 π.Χ.)· Αθηναίος τραγικός και συνθέτης, γιος του Τεισαμενού· γενικά θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς δραματικούς ποιητές μετά τους τρεις μεγάλους τραγικούς. Σε αυτόν αποδιδόταν η εισαγωγή και ανάμειξη του "χρωματικού γένους" στην τραγωδία (Πλούτ. Συμποσιακά Γ', 1, 11-12: "πρώτον εις τραγωδίαν φασίν εμβαλείν και υπομίξαι χρωματικόν"). Το όνομά του δόθηκε σ' ένα είδος αύλησης ("αγαθώνειος αύλησις ή Αγάθωνος αύλησις"), η οποία, κατά τη Σούδα, ήταν μαλακή (απαλή) και ηδονική, ούτε χαλαρή, ούτε πικρή, αλλά συγκερασμένη και πάρα πολύ ευχάριστη ("Αγαθώνειος αύλησις· η μαλακή και εκλελυμένη· ή η μήτε χαλαρά, μήτε πικρά, αλλ' εύκρατος και ηδίστη"). Ο Αγάθων ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στο δράμα τα λεγόμενα εμβόλιμα χορικά τραγούδια, τα οποία δεν είχαν άμεση σχέση με το κύριο θέμα του δράματος (Αριστοτ. Ποιητική 1456a, 18: "εμβόλιμα άδουσι πρώτου άρξαντος Αγάθωνος του τοιούτου"). Πολύ νέος πήρε μέρος στο δραματικό αγώνα των Ληναίων στην Αθήνα το 416 π.Χ. και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Ήταν από τους κύριους συνδαιτυμόνες στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Υπήρξε πολύ δημοφιλής στην Αθήνα χάρη στα δραματικά του έργα και στην κοινωνικότητα του, την ευχάριστη συντροφιά του και την, κάπως θηλυπρεπή, ομορφιά του. Ο Αριστοφάνης τον σατιρίζει πικρά στις Θεσμοφοριάζουσες. Ο Αγάθων πέθανε πιθανόν το 401 ή 400 π.Χ. στη Μακεδονία, όπου είχε προσκληθεί κατά το 407 από το βασιλιά Αρχέλαο (413-399 π.Χ.). Μόνο λίγοι στίχοι του έχουν διασωθεί. Βλ. Bergk Anth. Lyr. 132· PLG ΙΙ, 268.

Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

http://www.musipedia.gr/wiki/Αγάθων
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#2
Headword: Ἀγαθώνιος
Adler number: alpha,125
Translated headword: Agathonios, Agathonius
Vetting Status: low
Translation:
A proper name.[1] [The man] who was king of Tartessos.[2]
Also "pipe-playing of Agathon": the soft and relaxed [kind]; alternatively that which is neither loose nor harsh, but temperate and very sweet.[3]
Greek Original:
Ἀγαθώνιος: ὄνομα κύριον. ὃς ἐβασίλευσε τῆς Ταρτησσοῦ. καὶ Ἀγαθώνιος αὔλησις: ἡ μαλακὴ καὶ ἐκλελυμένη: ἢ ἡ μήτε χαλαρὰ, μήτε πικρὰ, ἀλλ' εὔκρατος καὶ ἡδίστη.
Notes:
[1] Herodotus 1.163 gives it as Arganthonios (text at web address 1). See also tau 137.
[2] In southern Spain; probably the Biblical Tarshish. See generally tau 137 and OCD(3) p.1476.
[3] Zenobius 1.2. On Agathon (an Athenian poet of the late C5 BC) and his reputation for softness see alpha 124; and on his aulos music, M.L.West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) pp.354-5.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: biography; daily life; definition; geography; historiography; history; meter and music; proverbs

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#3
Headword: ᾌδεις ὥσπερ εἰς Δῆλον πλέων
Adler number: alpha,455
Translated headword: you sing as if sailing into Delos
Vetting Status: low
Translation:
In reference to someone carefree and enjoying himself.
Greek Original:
ᾌδεις ὥσπερ εἰς Δῆλον πλέων: ἐπὶ τοῦ ἀφροντίστου καὶ φιληδοῦντος.
Notes:
Zenobius 2.37. (For another proverb about singing see alpha 1399.)
The tiny Aegean island of Delos was held to be the birthplace of Apollo and Artemis, and for that and allied reasons was a major cult-centre (see delta 408, and generally OCD pp.442-4); consequently those sailing there were often singing hymns and could be assumed to be in high spirits generally.
Keywords: daily life; geography; meter and music; proverbs; religion

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#4
Headword: Ἀδμήτου μέλος καὶ Ἁρμοδίου
Adler number: alpha,493
Translated headword: a song of Admetos and Harmodios
Vetting Status: low
Translation:
In reference to things which are easy and simple: for drinking-songs were said to be of this kind.
Greek Original:
Ἀδμήτου μέλος καὶ Ἁρμοδίου: ἐπὶ τῶν ῥᾳδίων καὶ εὐκόλων: τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ σκολιὰ λεγόμενα.
Notes:
Cf. Diogenianus 2.68.
"Skolia" were songs sung in turn by guests at a banquet, when their poetical talents might be affected by drink. Harmodios was a regular subject of these songs: see alpha 3975. For Admetos see alpha 492.
Keywords: daily life; food; meter and music; poetry; proverbs

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#5
Headword: Ἀηδόνειος ᾠδή καὶ Ἀηδόνειον μέλος
Adler number: alpha,650
Translated headword: Nightingale's song and Nightingale's strain
Vetting Status: low
Translation:
[No gloss.]
Greek Original:
Ἀηδόνειος ᾠδή καὶ Ἀηδόνειον μέλος.
Note:
The adjective here is cognate with aedon, "nightingale" (alpha 651). If these two phrases -- cf. generally alpha 569 -- are quotations, they are unidentifiable.
Keywords: meter and music; zoology

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#6
Headword: Ἀκήλητον
Adler number: alpha,864
Translated headword: Inexorable
Vetting Status: low
Translation:
Implacable, harsh.[1]
In the Epigrams about Orpheus: "who even charmed with his lyre the heavy sense and inexorable wrath of cruel Klymenos."[2]
Greek Original:
Ἀκήλητον: ἄθελκτον, ἀπηνῆ. ἐν Ἐπιγράμμασι περὶ Ὀρφέως: ὃς καὶ ἀμειλίκτοιο βαρὺ Κλυμένοιο νόημα καὶ τὸν ἀκήλητον θυμὸν ἔθελξε λύρᾳ.
Notes:
[1] From the scholia to Homer, Odyssey 10.329, where the headword occurs.
[2] Greek Anthology 7.9.7-8. Klymenos ("Renowned") is a euphemistic epithet for Hades, whom Orpheus persuaded to release Eurydice; cf. kappa 1843, where this quotation reappears.
Keywords: definition; epic; meter and music; mythology; poetry

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#7
Headword: Ἄθρυπτος
Adler number: alpha,764
Translated headword: unbroken
Vetting Status: low
Translation:
Manly, not slacking, nor softening, nor becoming flaccid. Damaskios [writes]: "the standard of living they allotted themselves was measured and unbroken, neither wrong-doing on account of poverty nor slacking on account of wealth, but moderate and harmonious and in the Dorian mode as truly tuned".[1]
Greek Original:
Ἄθρυπτος: ἀνδρώδης, μὴ βλακεύουσα, μηδὲ μαλακιζομένη, μηδὲ χαυνουμένη. Δαμάσκιος: τὴν δὲ τροφὴν ἐκληρώσαντο μετρίαν τινὰ καὶ ἄθρυπτον, οὔτε κακουργοῦσαν διὰ πενίαν, οὔτε διὰ πλοῦτον βλακεύουσαν, ἀλλὰ μέσην καὶ μουσικὴν καὶ τὸν Δώριον τρόπον ὡς ἀληθῶς ἡρμοσμένην.
Note:
[1] Dam. fr.98 Zintzen (50 Asmus); again at delta 1461. On the Dorian mode "perceived as dignified and manly" see M.L.West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) pp.179-80.
Keywords: definition; economics; ethics; meter and music

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#8
Headword: Ἀκροατὴς καὶ Ἀκροᾶσθαι
Adler number: alpha,994
Translated headword: Hearer and To hear
Vetting Status: low
Translation:
The learner and learning.
Damaskios [writes]: "he heard words [which were] aged and tempered by a certain wisdom".[1]
Also akroamaton ["of things heard"], that is of things listened to.
"And this aspect of public life persists among them even now, just like some other thing they listen to, pipe or lyre, for the sake of delight and gratification".[2]
Greek Original:
Ἀκροατὴς καὶ Ἀκροᾶσθαι: ὁ μαθητὴς καὶ τὸ μανθάνειν. Δαμάσκιος: ὁ δὲ ἠκροᾶτο λόγων γεγηρακότων καὶ σοφίᾳ τινὶ κεκραμένων. καὶ Ἀκροαμάτων, τουτέστιν ἀκουσμάτων. καὶ διαμένει καὶ νῦν παρ' αὐτοῖς πολιτευόμενον τὸ πρᾶγμα, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν ἀκροαμάτων, αὐλὸς ἢ κιθάρα, τέρψεως ἕνεκα καὶ ψυχαγωγίας.
Notes:
[1] Damascius fr.58 Zintzen (28 Asmus).
[2] Julian, Oration 7 (206A).
Keywords: definition; meter and music; philosophy; rhetoric

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ακροατής
κάποιος που παρακολουθεί σειρά μαθημάτων (μαθητής ή οπαδός), ή ακούει μια ομιλία, μουσική εκτέλεση κτλ. Ο Πλάτων (Νόμοι Β', 668C) λέει: "ποιηταί τε και ακροαταί και υποκριταί" (ποιητές και ακροατές και ηθοποιοί).

Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

http://www.musipedia.gr/wiki/Ακροατής
 
Last edited:

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#9
Headword: Ἀκύλας
Adler number: alpha,1042
Translated headword: Akulas; Aculas; Aquila
Vetting Status: low
Translation:
Grammarian, musician.
Greek Original:
Ἀκύλας: γραμματικὸς, μουσικός.
Note:
As distinct from alpha 1041, otherwise unattested (unless he is the grammarian mentioned in Libanius' Letters: cf. PLRE I Aquila (2)).
Keywords: biography; dialects, grammar, and etymology; meter and music

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#10
Headword: Ἀλαλαλαὶ ἰὴ παίων
Adler number: alpha,1060
Translated headword: Alalalai ie paion.
Vetting Status: low
Translation:
Choral exclamation.[1]
Greek Original:
Ἀλαλαλαὶ ἰὴ παίων: ἐπιφώνημα χοροῦ.
Notes:
Paian, Paieon, or Paion is a title of Apollo as the god of healing. Various forms of this exclamation occur as refrains in choral songs addressed to Apollo or Artemis.
[1] From the scholia to Aristophanes, Birds 1763 (see web address below), where this phrase occurs; compare Lysistrata 1291. Similar refrains occur in the Homeric Hymn to Apollo, 517; Aeschylus, Agamemnon 146; Sophocles, Oedipus Tyrannos 154; Aristophanes, Acharnians 1212.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: comedy; definition; dialects, grammar, and etymology; epic; medicine; meter and music; mythology; poetry; religion; tragedy

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#11
Headword: Ὅτι Ἀλέξανδρος φιλήκοος ἦν
Adler number: alpha,1122
Translated headword: Alexander, Alexandros
Vetting Status: low
Translation:
[Note] that Alexander was as fond of listening to music as anyone. For, even earlier, Timotheos the piper, whom they say once piped the so-called orthios nomos of Athena,[1] so greatly amazed Alexander with his melodies that in the middle of listening he rose up to arms; and he said that that is what the royal pipe-tunes ought to be like. Naturally, this Timotheos, having been sent for, went to him eagerly.
Greek Original:
Ὅτι Ἀλέξανδρος φιλήκοος ἦν, εἴπερ τις ἄλλος, τῶν μουσικῶν. Τιμόθεος γὰρ ὁ αὐλητὴς ἔτι πρόσθεν, ὅν ποτε αὐλοῦντα λέγουσι τῆς Ἀθηνᾶς τὸν ὄρθιον νόμον ἐπικαλούμενον, ἐς τοσόνδε ἐκπλῆξαι Ἀλέξανδρον τοῖς μέλεσιν, ὥστε μεταξὺ ἀκούσαντα ἀναί̈ξαι ἐπὶ τὰ ὅπλα: τὸν δὲ φάναι, ὅτι τοιαῦτα χρὴ εἶναι τὰ βασιλικὰ αὐλήματα. οὗτός τε δὴ ὁ Τιμόθεος ἀνεληλύθει πρὸς αὐτὸν σπουδῇ μετάπεμπτος γενόμενος.
Notes:
From tau 620; see also omicron 573.
[1] A nomos (in this context) was "a specific, nameable melody...sung or played in a formal setting in which it was conventionally appropriate: a sacrifice, a funeral, a festival competition, or a professional display... [T]he nomos of Athena...was probably a standard item at the Panathenaic musical contests" (M.L.West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) p.216). In the same specialized context the adjective orthios signified a particular rhythm: see West pp.156-7. West also collects evidence (p.352 n.119) for the orthios nomos as played on the kithara. That Timotheos played it on the aulos may be the point of emphasis in the present entry.
Keywords: biography; meter and music; religion

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#12
Headword: Ἀλκιδάμας
Adler number: alpha,1283
Translated headword: Alkidamas, Alcidamas
Vetting Status: low
Translation:
An Elean, from Elea of Asia[1], a philosopher; son of Diocles, who wrote on music[2]; student of Gorgias from Leontini.[3]
Greek Original:
Ἀλκιδάμας: Ἐλεάτης, ἀπὸ Ἐλέας τῆς Ἀσίας, φιλόσοφος, Διοκλέους υἱὸς, μουσικὰ γεγραφότος, μαθητὴς Γοργίου τοῦ Λεοντίνου.
Notes:
C4 BC. Allegedly the teacher of both Aeschines (so alphaiota 347) and Demosthenes (so delta 454).
[1] Elea or Elaea in Aeolis (Asia Minor).
[2] Mouseion is given as the title of this work (by the son, not, as here, the father): Alcid.ap.Stob. 4.52.22.
[3] cf. gamma 388.
Reference:
OCD s.v.
Keywords: biography; meter and music; philosophy; rhetoric

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#13
Headword: Ἀμφιανακτίζειν
Adler number: alpha,1701
Translated headword: To sing dithyrambic hymns
Vetting Status: low
Translation:
To sing the strain of Terpander,[1] the one called High-pitched,[2] which began a prelude of his in this way: "let my heart sing for me to the far-shooting lord." It also occurs in Bed[3] and in Anagyros.[4]
Greek Original:
Ἀμφιανακτίζειν: ᾄδειν τὸν Τερπάνδρου νόμον, τὸν καλούμενον Ὄρθιον, ὃ αὐτῷ προοίμιον ταύτην τὴν ἀρχὴν εἶχεν: ἀμφί μοι αὐτὸν ἄνακτ' ἑκατηβόλον ἀοιδέτω φρήν. ἔστι δὲ καὶ ἐν Εὐναίᾳ καὶ ἐν Ἀναγύρῳ.
Notes:
[1] See alpha 1700 and the note there. On Terpander see tau 620 and omicron 573.
[2] On the orthios nomos see generally M.L.West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) pp.156-7, 214-7; its distinctiveness lay as much in rhythm as pitch. See also omicron 575, omicron 573, omicron 574, omicron 585, alpha 1122. For the dubious relationship suggested here between dithyrambs and this strain (or rather style, see West 214-7, nu 478) see alpha 1700.
[3] A lost comedy by (?)Cratinus (fr.67 Kock).
[4] A lost comedy by Aristophanes (fr.59 Kock).
Keywords: comedy; definition; meter and music; poetry

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#14
Headword: Ἀμφίων
Adler number: alpha,1751
Translated headword: Amphion
Vetting Status: low
Translation:
This man [was the] discoverer of ancient music.[1] Concerning him, the Transgressor says in a letter: "for you have leisure, and you possess a fine nature, and you love philosophy, if anyone ever has; these three things coming together at the same time were enough to reveal Amphion as the discoverer of ancient music - time, divine inspiration, a love of hymnody. For not even the lack of tools is enough to stand in the way of these, and he who has a share in these three might easily discover them: for indeed do we not accept the tradition that this man discovered not only the scales but also the lyre itself with them, either by using a rather marvellous intelligence or some divine gift, through an unassisted success? And most of the ancients, especially excelling in these three things, seemed in truth to have been philosophers, as they needed nothing else."[2]
Zethos and another Amphion: look under Antiope.[3]
Greek Original:
Ἀμφίων: οὗτος παλαιᾶς μουσικῆς εὑρετής. περὶ οὗ λέγει ὁ Παραβάτης ἐν ἐπιστολῇ: περίεστι γάρ σοι καὶ σχολὴ, καὶ φύσεως ἔχεις εὖ, καὶ φιλοσοφίας ἐρᾷς, εἴπερ τις ἄλλος τῶν πώποτε: τρία δὲ ἅμα ταῦτα ξυνελθόντα ἤρκεσεν ἀποφῆναι τὸν Ἀμφίονα τῆς παλαιᾶς μουσικῆς εὑρετὴν, χρόνος, θεοῦ πνεῦμα, ἔρως ὑμνῳδίας. οὐδὲ γὰρ ἡ τῶν ὀργάνων ἔνδεια πρὸς ταῦτα πέφυκεν ἀντιτάττεσθαι, καὶ ταῦτα ῥᾳδίως ἂν ὁ τῶν τριῶν τούτων μέτοχος ἐξεύροι: ἦ γὰρ οὐχὶ τοῦτον αὐτὸν ἀκοῇ παραδεδέγμεθα οὐ τὰς ἁρμονίας μόνον, αὐτὴν δὲ ἐπ' αὐταῖς ἐξευρεῖν τὴν λύραν, εἴτε δαιμονιωτέρᾳ χρησάμενον ἐπινοίᾳ, εἴτε τινὶ θείᾳ δόσει, διά τινα συντυχίαν ἀμήχανον; καὶ τῶν παλαιῶν οἱ πλεῖστοι τοῖς τρισὶ τούτοις ἐοίκασι μάλιστα προσχόντες οὔτι πλαστῶς φιλοσοφῆσαι, οὐδενὸς ἄλλου δεόμενοι. Ζῆθος καὶ Ἀμφίων ἕτερος: ζήτει ἐν τῷ Ἀντιόπη.
Notes:
[1] (Repeated at mu 1299.) See OCD(3) s.v. 'Amphion and Zethus'; M.L.West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) 33. His status as the discoverer of music stems from the tradition that his lyre-playing charmed stones into laying themselves as the walls of Thebes.
[2] Julian "the Apostate", Letter 30, p.36.17-37.9 Hertlein.
[3] alpha 2689; see also zeta 52; but 'another' is wrong (see n.1 above).
Keywords: aetiology; biography; meter and music; mythology; philosophy; religion; science and technology

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl

~~~

Αμφίων
διάσημος μυθικός κιθαρωδός, γιος του Δία και της Αντιόπης. Πολλοί μύθοι έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του και διασώθηκαν από πολλούς συγγραφείς. Σύμφωνα με μια παράδοση, υπήρξε ο πρώτος που έπαιζε λύρα, τέχνη που διδάχτηκε από τον Ερμή ή τον ίδιο τον Δία. Έμαθε από τους Λυδούς τη λυδική αρμονία και σ' αυτόν αποδιδόταν η εφεύρεση (επινόηση) της κιθαρωδίας και της κιθαρωδικής τέχνης, και η προσθήκη τριών χορδών στις παλιές τέσσερις της λύρας. (Ηρακλ. Ποντ. στον Πλούτ. Περί μουσ. 1131F, 3· Παυσ. Β', 6, 4, και Θ', 5, 7-9). Το όνομά του έχει συνδεθεί με το χτίσιμο των τειχών της Θήβας· κατά την παράδοση ο δίδυμος αδελφός του Ζήθος με τη μυθική δύναμή του μετέφερε βράχους από τα βουνά, ενώ ο Αμφίων με τη λύρα και το τραγούδι του τις μάγευε, έτσι που από μόνες τους τοποθετούνταν και στερεώνονταν πάνω στα τείχη. Με αυτό τον τρόπο χτίστηκαν τα τείχη της Θήβας με τις επτά πύλες· "επτάπυλος" χάρη στην επτάχορδη λύρα του Αμφίονα (πρβ. Ησίοδος, FHG Ι, 204· Excerpta ex Nicom. Mb 29, C.v.J. 266, κτλ.). Ευρ. Φοίν. 823-824. Ο ποιητής, "ο τα έπη ες Εύρώπην ποιήσας", λέει ότι τα τραγούδια του Αμφίονα είχαν τη δύναμη να τραβούν πίσω του πέτρες και άγρια ζώα (Παυσ. ό.π.). Κατά τον Παυσανία (Θ', 17, 7), ο κοινός τάφος των δίδυμων αδελφών βρισκόταν πάνω στο "Αμφείον", ενα λόφο βορειοανατολικά της περίφημης ακρόπολης της Θήβας Καδμείας, και οι Θηβαίοι συνήθιζαν να δείχνουν "τις πέτρες που από μόνες τους τοποθετήθηκαν εκεί ακολουθώντας το τραγούδι του Αμφίονα". Ο Αμφίων παντρεύτηκε την κόρη του Τάνταλου Νιόβη και, σύμφωνα με μια παράδοση, σκοτώθηκε από τον Απόλλωνα (Λουκ. Περί ορχ. 44).

Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής

http://www.musipedia.gr/wiki/Αμφίων
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#15
Headword: Ἀναβολάς
Adler number: alpha,1810
Translated headword: overtures
Vetting Status: high
Translation:
The preludes.[1] "I want to take up new overtures."[2] Or the beginnings of hymns.[3] Homer: "now playing the lyre he began the prelude singing beautifully."[4] And Aristophanes: "They flew gathering up overtures."[5] He is speaking about the souls of the dithyramb teachers.
Greek Original:
Ἀναβολάς: τὰ προοίμια. καινὰς ἀναβολὰς θέλω λαβεῖν. ἢ τὰς ἀρχὰς τῶν ᾀσμάτων. Ὅμηρος: ἤτοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. καὶ Ἀριστοφάνης: ξυνελέγοντ' ἀναβολὰς ποτώμεναι. περὶ ψυχῶν λέγων διθυραμβοδιδασκάλων.
Notes:
[1] Cf. already alpha 1799.
[2] Aristophanes, Birds 1383 (see link 1 below). In the "new dithyramb" at the end of the 5th. Century BC in Athens (Delta 1029, OCD3 p. 1006 'Music §4', and references below) this word refers to stanzas sung by the cyclic choir (Kappa 2647) without the responsion of strophe/antistrophe, now judged old-fashioned, to accompany their dance (see Dunbar). As Düring points out (p.185), ἀναβολαί "stands for the new dithyramb as a whole." The long fragment of Persians of Timotheus (Tau 620), edited by Wilamowitz and now by J.Hordern (The Fragments of Timotheus of Miletus, 2002), is then to be regarded as an example. Aristophanes parodies this style in Birds, lines 1373-1409, with examples of strange metre and extraordinary epithets.
[3] Cf. alpha 2208.
[4] Homer, Odyssey 1.155. See link 2 below.
[5] Aristophanes, Peace 830. See link 3 below. Aristophanes here attaches to the noun an absurd adjective ενδιαεριανερινηχέτους (Epsilon 1174).
References:
Anderson, W.D. Music and Musicians in Ancient Greece (1994) pp.126-34
Barker. = pseudo-Plutarch, De Musica, translated in A. Barker (ed.) Greek Musical Writings I: The Musician and his Art (1984) pp. 204-57, esp. notes, pp.236-40
Dunbar = Aristophanes, Birds, ed. N. Dunbar (1995) pp. 660-73
Düring, I. "Studies in musical terminology in 5th. Century literature," Eranos 43 (1945) 176ff.
Pickard-Cambridge, A.W. Dithyramb, Tragedy and Comedy, 2nd. Edn. rev. T.B.L. Webster (1962) 38ff.
West, M.L. Ancient Greek Music (1992)
Zimmermann, B. Dithyrambos (Hypomnemata 98, 1992), esp. ch.7 "Der neue Dithyrambos" (117-36).
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2
Web address 3
Keywords: comedy; definition; epic; meter and music

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Αναβολή
ποιητ. αμβολή ή αμβολά. Ένα οργανικό πρελούντιο· μια διθυραμβική καινοτομία που αποδιδόταν στον Μελανιππίδη, σύμφωνα με την οποία ο διθύραμβος δεν διαιρείται σε στροφές-αντιστροφές, αλλά ακολουθεί την ελεύθερη φόρμα του νόμου και του υπορχήματος. Βλ. λ. Μελανιππίδης, και Αριστοτ. Προβλ. XIX, 15.
Σημειώσεις: (α) Το ρ. αναβάλλομαι στη μουσική σήμαινε αρχίζω να παίζω ή να τραγουδώ. (β) ο Ingemar During ("Studies in Musical Terminology in 5th Century Literature", Eranos 43, 1945, σ. 183) υποστηρίζει ότι "η συνηθισμένη μετάφραση της λέξης αναβολή ως "μουσικού πρελουντίου" είναι ανεπαρκής· σημαίνει επίσης το νέο διθύραμβο ως σύνολο".

Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, 1999

http://www.musipedia.gr/wiki/Αναβολή
 
Last edited:

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#16
Headword: Ἀνακλητικόν
Adler number: alpha,1903
Translated headword: summoning-call, clarion-call
Vetting Status: high
Translation:
A tune on the trumpet that summons slackers to war.
And Marcus [Aurelius] Antoninus says: "Awaiting within the summoning call from life with equanimity, neither needing an oath nor any man as witness."[1]
Greek Original:
Ἀνακλητικόν: μέλος σάλπιγγος ἀνακαλούσης τοὺς ῥᾳθύμους εἰς πόλεμον. καὶ Μάρκος Ἀντωνῖνός φησιν: ἔσο ἀναμένων τὸ ἀνακλητικὸν ἐκ τοῦ βίου εὔλυτος, μήτε ὅρκου δεόμενος, μήτε ἀνθρώπου τινὸς μάρτυρος.
Note:
[1] Marcus Aurelius, Meditations 3.5.2; again at epsilon 3571.
Keywords: definition; military affairs; meter and music; philosophy

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#17
Headword: Ἀνάπαιστα
Adler number: alpha,1999
Translated headword: Anapaests
Vetting Status: low
Translation:
Properly these are the lyric odes in the parabases of choruses, but peculiarly those of rhythms.
They call every parabasis "anapaests". "[If any comic poet] had come forward before and praised himself in the anapaests"; Aristophanes says [this] in Peace.[1]
"And playful writings [were directed] against this, and they sang anapaests against the Romans."[2]
But "anapaest" also means a type of meter of lines.[3]
Greek Original:
Ἀνάπαιστα: κυρίως τὰ ἐν ταῖς παραβάσεσι τῶν χορῶν ᾄσματα, ἰδίως δὲ τὰ τῶν ῥυθμῶν. πᾶσαν δὲ παράβασιν ἀναπαίστους καλοῦσιν. αὐτὸν ἐπῄνει πρότερον παραβὰς ἐν τοῖς ἀναπαίστοις: φησὶν Ἀριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ. γραφαί τε παιγνιώδεις ἐς τοῦτο, καὶ ἀνάπαιστα ᾔδοντο κατὰ Ῥωμαίων. σημαίνει δὲ ἀνάπαιστος καὶ εἶδος μέτρου στίχων.
Notes:
[1] Aristophanes, Peace 735. See web address 1 below.
[2] Dio Cassius fr.39.8 Boissevain.
[3] See generally OCD(3) p.972.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: comedy; definition; historiography; history; meter and music

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#18
Headword: Ἄνδιχα
Adler number: alpha,2147
Translated headword: in twain
Vetting Status: low
Translation:
Two ways.[1] Homer [says]: "Either to destroy everything or divide it in twain".[2] One must know that those under siege confounded the enemy, by dividing their goods amongst themselves.
Also meaning without.
"May you be, Anacreon, [when] among the blessed dead, neither without your revels, nor a lyre."[3]
Greek Original:
Ἄνδιχα: διχῶς. Ὅμηρος: ἠὲ διαπραθέειν, ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι. ἰστέον, ὅτι οἱ πολιορκούμενοι ἐξίστασαν τοὺς πολεμίους, ἐπιμεριζόμενοι τὰ χρήματα. καὶ ἀντὶ τοῦ χωρίς. εἴης ἐν μακάρεσσιν, Ἀνάκρεον, μήτ' ἄρα τῶν κώμων ἄνδιχα, μήτε λύρης.
Notes:
[1] From the scholia to Homer, Iliad 16.578, where the headword occurs.
[2] Homer, Iliad 18.511. See link 1 below.
[3] Greek Anthology 7.27.1-2; cf. iota 492.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; epic; military affairs; meter and music; poetry

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#19
Headword: Ἀνὴρ δὲ φεύγων οὐ νένει λύρας κτύπον
Adler number: alpha,2425
Translated headword: A fleeing man does not await the sound of a lyre
Vetting Status: low
Translation:
A proverb [applied] to those having to do everything hastily and quickly.
Greek Original:
Ἀνὴρ δὲ φεύγων οὐ νένει λύρας κτύπον: παροιμία ἐπὶ τῶν ὀξέως καὶ ταχέως ὀφειλόντων ἕκαστα πράττειν.
Note:
A line of iambic verse; attributed to Aristophanes in LSJ s.v. λύρα . Zenobius 1.86.
Keywords: comedy; daily life; meter and music; poetry; proverbs

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 

Zambelis Spyros

Παλαιό Μέλος
#20
Headword: Ἀνιακκάς
Adler number: alpha,2450
Translated headword: Aniakkas
Vetting Status: low
Translation:
A name of a song. It [is played] furiously and madly.[1] Eubulus in Staff-Bearer [mentions it].[2]
Greek Original:
Ἀνιακκάς: ᾠδῆς ὄνομα. ὁ περιμανὼς καὶ μανέρως. Εὔβουλος Καμπυλίωνι.
Notes:
[1] Cf. mu 144 and pi 1201.
[2] Eubulus fr.46 Kock (and mentioned nowhere else).

http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl
 
Top