Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπάντησή μου ἐδώ, πέρασε ὁ λογισμὸς νὰ γράψω στὸ φόρουμ Ἀναλόγιον λίγα λόγια γιὰ τὴν συστηματοποίηση τοῦ Τυπικοῦ. Τελικῶς ὑπερίσχυσε ὡς δικαιότερος ὁ λογισμὸς νὰ γράψω ἐδώ στὸ Ψαλτολόγιον, ἀφοὺ ἀπὸ ἐδώ πῆρα τὴν ἀφορμή.

Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὸ Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὅτι δὲν ἔχει συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικό μας, νὰ ξεδιαλύνουν πολλὰ πράγματα, καὶ νὰ γίνει εὐκολότερη ἡ κατανόησή του.

Στὰ νεώτερα τυπικὰ ὁ π. Γ. Ρῆγας εἰσήγαγε τὴν συστηματοποίηση, καὶ ταπεινὰ τὴν πῆρα καὶ προσπάθησα νὰ τὴν ἐπεκτείνω λίγο περισσότερο στὸν Ὄρθρο γιὰ τὶς ἐνορίες (σύμφωνα μέ το ΤΜΕ) (τὸ ἔγκριτο Σύστημα Τυπικοῦ ἐκδόθηκε ὅταν ἤδη εἴχα καταστρώσει τὸ βιβλίο μου (2006-2008), καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἔχω συμβουλευθεῖ πολύ, ἀπ' ὅτι ἔχω δεῖ ὅμως ἀκολουθεῖ τό ΤΓΡ στὴν συστηματοποίηση).

Ἂν εἴχε συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικόν μας (ἀκολουθῶντας βέβαια τό ΤΜΕ), τὰ πράγματα θὰ ἦσαν πολὺ ἁπλά.

Ὅταν λέω συστηματοποίηση:

Ἐννοῶ Μηνολόγιον, ὅπου νὰ γράφεται γιὰ κάθε ἡμέρα ἐὰν εἶναι ἑορτάσιμος ἢ μή (μαζί με λίγα σχόλια), καὶ μιὰ τυπικὴ διάταξη γιὰ κάθε περίπτωση.

Οι γενικές τυπικές διατάξεις είναι:

ΚΥΡΙΑΚΑΙ
Εάν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις ς'
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η'
(Εάν τύχη Άγιος επισήμως εορταζόμενος)

ΣΑΒΒΑΤΑ
Όταν ψάλλεται Αλληλούια
Όταν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος, ή εορταζόμενος εις ς', και ψάλλεται Θεός Κύριος
Όταν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η'

ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Εάν τύχη Αγιος μη εορταζόμενος
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις ς'
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις η'

ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
Εάν τύχη Δ/Θ Εορτή εν Καθημερινή ή Σαββάτω
Εάν τύχη Δεσποτική Εορτή εν Κυριακή
Εάν τύχη Θεομητορική Εορτή εν Κυριακή
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου μη εορταζομένου ή εορταζομένου εις ς'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου μη εορταζομένου, ή εορταζομένου εις ς'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, άνευ μνήμης Αγίου
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, άνευ μνήμης Αγίου
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η


Οἱ Ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων διακρίνονται σὲ:

α. μὴ ἑορταζομένους Ἁγίους
β. ἑορταζομένους εἰς ς'
γ. ἑορταζομένους εἰς η'.


βλ. π. Γ. Ρῆγα, καὶ ΤΟΕ (Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν), σ. 38. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν μοῦ εἶναι γνωστοὶ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ κατατάσσονται οἱ Ἅγιοι σὲ ἑορταζομένους καὶ μὴ ἑορταζομένους βλ. ΤΣ (Τάξη Σαββάτων Μπεκατώρου), σ. 13-14. Ὅμως ὅπως λέω, σ. 40, αὐτὸς ὁ διαχωρισμὸς εἶναι τρόπον τινὰ «χονδρικὸς» καὶ δύναται νὰ προκαλέσει συγχύσεις, ὅπως καὶ προκαλεῖ. Δηλ. οἱ κατηγορίες (α) καὶ (β) παραπάνω συνενώθηκαν.

Πῶς διακρίνονται οἱ Ἅγιοι ἐὰν εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η, εἰς ς' ἤ μή, αὐτὸ βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τους (μικροδιαφορὲς θὰ ὑπάρχουν ἀνάλογα μὲ τὰ Μηναῖα...):

Γνώριζε ὅτι τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου εἶναι (βλ. ΤΓΡ καί ΤΟΕ):

- τρία στιχηρὰ προσόμοια χρησιμεύοντα ὡς ἑσπέρια (στιχηρά), καὶ
- εἷς κανών, μετά τὴν γ' ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἕν κάθισμα.

Ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα ποὺ τυχὸν περιέχει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου (ὡς εὑρίσκεται εἰς τὸ Μηναῖον), διακρίνεται εἰς τὰς περιπτώσεις:


α᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς η’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- μικρὸν Ἑσπερινόν
- τρία ἀναγνώσματα ἐν τῷ Ἑσπερινῷ
- καθίσματα δι’ ἑκάστην τοῦ Ὄρθρου στιχολογίαν
- κάθισμα πολυελέου ἐν τῷ Ὄρθρῳ

β᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς ς’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν ἀνωτέρω, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ
- δοξαστικὸν ἀποστίχων τῶν αἴνων
- προσόμοια [στιχηρὰ] τῶν αἴνων
- μεγάλη Δοξολογία

γ᾿. Ἅγιοι μὴ ἑορταζόμενοι εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν εἰς τὰς ἄνω δύο περιπτώσεις, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου
- δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ

- Ἅς σημειωθῇ, ὅτι μπορεῖ Ἅγιος εἰς τὴν ὡς ἄνω γ’. περίπτωσιν, ποὺ ἔχει ἀκολουθία ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων μερῶν ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, καὶ δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐπιπλέον τοὐλάχιστον ἕν κοντάκιον καὶ ἕν ἐξαποστειλάριον, νὰ ἑορτάζεται εἰς ς’, ἀλλ’ ἡ διάκρισις κεῖται ἐν τῇ ἐπισημότητι ἢ μὴ τοῦ μνημονευομένου Ἁγίου.

Σημειωτέον προσέτι ὅτι τινὲς Ἅγιοι, εἴτε μὴ ἑορταζόμενοι, εἴτε ἑορταζόμενοι εἰς ς’ ἢ εἰς η’ κέκτηνται, ἀντὶ τριῶν προσομοίων ἑσπερίων, ἕξ τοιαῦτα, καὶ δύο κανόνας ἀνθ’ ἑνός.


Αὐτὴ εἶναι ἡ συστηματοποίηση τοῦ Τυπικοῦ ποὺ πρέπει νὰ γίνει κατ' ἐμέ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία. Ἔτσι λοιπόν, κοιτάζοντας τὸ Μηνολόγιον καὶ βλέποντας ἐὰν εἶναι ἑορτάσιμος εἰς ς', εἰς η' εἰ μή ἑορτάσιμος ἅγιος, ἂν εἶναι Δ/Θ Ἑορτή, ἂν εἶναι προεόρτια/μεθέορτα, πηγαίνει στὴν ἀντίστοιχη τυπικὴ διάταξη (βλ. παραπάνω) καὶ ἔχει τὸ τυπικό ποὺ χρειάζεται.Ἐπίσης τυπικὲς διατάξεις Συμψαλμωδήσεως ἀκολουθιῶν (όπως ἔχω στό ΤΟΕ) θὰ συνέβαλαν τὰ μέγιστα, γιατὶ πολλὲς φορὲς ὑπάρχει ἀνάγκη σὲ ἑορτάζοντα Ναὸ νὰ ψαλλεῖ π.χ. ἀκολουθία ἀπὸ τὸ Μηναῖον, καὶ ἀπὸ φυλλάδα, κτλ..

ταπεινῶς,
Π.

(προκαταβολικὰ νὰ πῶ ὅτι εἶμαι μακρυὰ ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη μου (πέρα ἀπὸ τὸ ΤΓΡ καί το ΤΜΕ ποὺ τά'χω μαζί μου :) ), ὁπότε ἂν χρειαστεῖ νὰ ἐμβαθύνω κάπου ἴσως νὰ μὴν μπορέσω, γιατὶ δὲν τὰ θυμᾶμαι ἀπ' ἔξω)
 
Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Παναγιώτης;86563 said:

Γιὰ λόγους ποὺ δὲν μοῦ εἶναι γνωστοὶ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ κατατάσσονται οἱ Ἅγιοι σὲ ἑορταζομένους καὶ μὴ ἑορταζομένους βλ. ΤΣ (Τάξη Σαββάτων Μπεκατώρου), σ. 13-14.


Χάριν πληρότητος, παραθέτω τὴν προαναφερθεῖσα παράγραφο ἀπὸ τὸ ΤΣ, ἀντιγράφοντας ἀπὸ τό ΤΟΕ:

«Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, τὸ παρὸν τυπικὸν εἶναι τὸ μόνο ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Μηναίων ὡς διατυπώθηκε εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Ῥῆγα, καὶ ὁ ὁποῖος διαχωρισμὸς ἔχει βάσεις εἰς τὸ ἀρχαῖον Τυπικόν. Ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι ἔχει ἐπικρατήσει παρὰ τῶν τυπικολόγων, ὁ διαχωρισμὸς τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Μηναίων εἰς δύο κατηγορίας, ἤτοι εἰς ἑορτασίμους ἀκολουθίας, καὶ εἰς μὴ ἑορτασίμους ἀκολουθίας, ὡς διατυπώνεται ἀπὸ τὸν Γ.Γ. Μπεκατώρο [ΤΣ, σ. 13-14] καὶ παρατίθεται παρακάτω:

--------
1. ΕΟΡΤΑΣΙΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ εἶναι αἱ στερούμεναι Σταυροθεοτοκίων καὶ στιχηρῶν εἰς τὸν Στίχον τῶν Αἴνων καὶ ἔχουσαι, ἀπαραιτήτως, τὰ ὡς ἔπεται ὑμνολογικὰ στοιχεῖα:

α. Τρία στιχηρὰ προσόμοια ἢ ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου ἢ τῆςἙορτῆς διὰ τοὺς ἑσπερίους ψαλμοὺς (εἰς τὸ «Κύριε ἐκέκραξα») μεθ’ ἑνὸς ἰδιομέλου διὰ τὸ Δόξα καὶ ἑνὸς Θεοτοκίου διὰ τὸ Καὶ νῦν αὐτῶν.

β. Ἀπολυτίκιον.

γ. Καθίσματα τοῦ Ἁγίου μετὰ Θεοτοκίων2 ψαλτέα μεθ’ ἑκάστην τῶν δύο στιχολογιῶν τοῦ Ὄρθρου.

δ. Κανόνα μετὰ μεσῳδίου καθίσματος μετὰ τήν γ’ ᾠδὴν αὐτοῦ καὶ κοντάκιον μετὰ οἴκου μετὰ τὴν ς’ ᾠδὴν τοῦ κανόνος.

ε. Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου μετὰ Θεοτοκίου.

στ. Τρία στιχηρὰ προσόμοια ἤ ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς Ἑορτῆς διὰ τοὺς Αἴνους μετ’ ἰδιομέλου διὰ τὸ Δόξα καὶ Θεοτοκίου2 διὰ τὸ Καὶ νῦν αὐτῶν.

ζ. Εἰς τὰς ἀκολουθίας αὐτὰς τῶν Μηναίων γίνεται εἴσοδος εἰς τὸν Ἑσπερινὸν, ψάλλονται εἰς τὸν Ὄρθρον οἱ ἐνδιάτακτοι εἱρμοὶ εἰς καταβασίαν καὶ δοξολογία μεγάλη, ἐν δὲ τῇ τραπέζῃ (καὶ ἐν Τετάρτῃ καὶ ἐν Παρασκευῇ) γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

2. ΜΗ ΕΟΡΤΑΣΙΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ εἶναι αἱ στερούμεναι, ἔστω, καὶ ἑνὸς ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων ὑμνολογικῶν στοιχείων τῶν ἑορτασίμων ἀκολουθιῶν, ἰδία καθισμάτων ψαλτέων μεθ’ ἑκάστην τῶν δύο στιχολογιῶν τοῦ Ὄρθρου ἤ ἔχουσαι, ἐκτὸς τῶν Θεοτοκίων, καὶ Σταυροθεοτοκία ἤ ἰδιόμελον μετὰ ἤ ἄνευ στιχηρῶν διὰ τὸν Στίχον τῶν Αἴνων ἤ σημειοῦνται δι’ αὐτὸν εἰς τὸ Μηναῖον ψαλτέα στιχηρὰ τῆς Παρακλητικῆς.
-----------

Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι ὁ ὡς ἄνω διαχωρισμὸς εἶναι τρόπον τινὰ «χονδρικός», διότι διὰ ἁπλῆς συγκρίσεως βλέπουμε ὅτι αἱ «ἑορτάσιμοι ἀκολουθίαι» ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς ἀκολουθίας Ἁγίων «ἑορταζομένων εἰς η’», ἐνὼ αἱ «μὴ ἑορτάσιμοι ἀκολουθίαι» ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν συνένωσιν τῶν ἀκολουθιῶν Ἁγίων «ἑορταζομένων εἰς ς’», καὶ Ἁγίων «μὴ ἑορταζομένων». Ἐπιπλέον ὁ ὡς ἄνω διαχωρισμὸς εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέσῃ σύγχυσιν, π.χ. εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου ἐν Κυριακῇ, ὅπου τὸ ΤΜΕ, γιὰ παράδειγμα, λέει ὅτι ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου λέγεται μόνον ἐὰν εἶναι ἑορταζόμενος ὁ Ἅγιος, δὲς σ. 32.»
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εὐχαριστοῦμε Παναγιώτη γιά ὅλ᾿ αὐτά τά σημαντικά καί ἀπαραίτητα γιά τήν κατανόηση τῶν τυπικῶν διατάξεων καί συστηματοποίηση τῶν γνώσεών μας.

Πρός τό παρόν θέλω νά συμπληρώσω ἐδῶ

1) Ἕνα μήνυμα τοῦ κ. Κονταξῆ, πού ἀναφέρεται στήν ἔκδοση «ΤΑΞΙΣ» τοῦ μακαριστοῦ Γ. Μπεκατώρου «εκείνη του 1952 που στην εισαγωγή αναφέρει ποιες ακολουθίες είναι εορτάσιμες, ποιες ημιεορτάσιμες και τις προυποθέσεις (αν έχουν ιδιόμελο δοξαστικό κλπ.)»
ετυχε να γνωρίσω τον αείμνηστο Μπεκατώρο σπίτι του 5 ετη πρό του θανάτου του. Μου έλεγε ότι δεν γνώριζε καθόλου τα της Βυζαντινής Μουσικής αλλά το ενδιαφέρον του εστιαζόταν στα του τυπικου. Ο ίδιος είχε διορθώσει και την παρακλητική. Ήταν πολύ ευσεβής και όταν το Πάσχα συνέπεσε 8 Μαίου ζητούσε θεία φώτιση για να βρει τη σωστή λύση αφου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο δεν υπήρχαν τυπικές διατάξεις εκτός του τυπικού του Βιολάκη (που είχε εκδοθεί όταν ίσχυε το παλαιό ημερολόγιο για την περιοδο του Πεντηκοσταρίου όταν το Πάσχα συνέπιπτε απο 26 Απριλίου έως 8 Μαίου).Αναζήτησα μετά το θάνατό του το 1994 τίς κατ έτος εκδιδόμενες τυπικές διατάξεις πέραν όσων είχα και μου τις έδωσε ο γιος του που είναι πολ. μηχανικός και τίς έχω σχεδόν όλες. Σημαντικότερες θεωρώ δύο: εκείνη του 1952 που στην εισαγωγή αναφέρει ποιες ακολουθίες είναι εορτάσιμες, ποιες ημιεορτάσιμες και τις προυποθέσεις (αν έχουν ιδιόμελο δοξαστικό κλπ.) και του 1990 και 1993 περί του υπολογισμού του πότε εορτάζεται το Πάσχα των ορθοδόξων και της ανακύκλησης των Ευαγγελίωνκαι φυσικά τις ακολουθίες του Σαββάτου. Εαν τυχόν χρειαστεί να ανατρέξετε σε τέτοια θέματα μπορώ να βοηθήσω.

2) Τό θέμα Αποστόλου Θωμά και παρόμοιες περιπτώσεις, ὅπου δέν δείχνει ἀπό τόν τίτλο τί ἔχει γραφεῖ καί εἶναι σχετικό μέ αὐτή τή συστηματοποίηση καί κατανόηση τοῦ τυπικοῦ.

Εὐχαριστῶ


 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Μιᾶς καὶ κάναμε τὴν ἀρχή, νὰ συνεχίσουμε... (ἀντιγραφὴ ἀπὸ ἐδῶ)

(αὐτὸ τὸ μήνυμα εἶναι οὐσιαστικὰ συνέχεια τῶν προηγουμένων μηνυμάτων γιὰ αὐτὸ ἡ μελέτη τους εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ παρόντος)

Θὰ προσπαθήσουμε να δείξουμε τὴν κατάταξη τῶν Ἁγίων σὲ Ἑορταζομένους ἢ μή, σύμφωνα μὲ τὴν ἀκολουθία τους στὸ Μηναῖον.

Ἔστω γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὸν μῆνα Ἰούνιο,

-ὁ Ἅγιος Λουκιλλιανὸς (γ' Ἰουνίου),
-ὁ Ἅγιος Μητροφάνης ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως (δ' Ἰουνίου), καὶ
-ἡ Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου (η' Ἰουνίου).

Γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀναγνωστῶν, ἀντιγράφω ἐδῶ τὶς σχετικὲς παραγράφους ἀπὸ τὸ παραπάνω μήνυμα, ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται ὁ ἀναγνώστης νὰ πηγαίνει ἔνθεν κἀκεῖθεν.

Ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα ποὺ τυχὸν περιέχει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου (ὡς εὑρίσκεται εἰς τὸ Μηναῖον), διακρίνεται εἰς τὰς περιπτώσεις (ΤΟΕ, σ. 37):

α᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς η’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- μικρὸν Ἑσπερινόν
- τρία ἀναγνώσματα ἐν τῷ Ἑσπερινῷ
- καθίσματα δι’ ἑκάστην τοῦ Ὄρθρου στιχολογίαν
- κάθισμα πολυελέου ἐν τῷ Ὄρθρῳ

β᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς ς’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν ἀνωτέρω, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ
- δοξαστικὸν ἀποστίχων τῶν αἴνων
- προσόμοια [στιχηρὰ] τῶν αἴνων
- μεγάλη Δοξολογία

γ᾿. Ἅγιοι μὴ ἑορταζόμενοι εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν εἰς τὰς ἄνω δύο περιπτώσεις, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου
- δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ

- Ἅς σημειωθῇ, ὅτι μπορεῖ Ἅγιος εἰς τὴν ὡς ἄνω γ’. περίπτωσιν, ποὺ ἔχει ἀκολουθία ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων μερῶν ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, καὶ δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐπιπλέον τοὐλάχιστον ἕν κοντάκιον καὶ ἕν ἐξαποστειλάριον, νὰ ἑορτάζεται εἰς ς’, ἀλλ’ ἡ διάκρισις κεῖται ἐν τῇ ἐπισημότητι ἢ μὴ τοῦ μνημονευομένου Ἁγίου.

Σημειωτέον προσέτι ὅτι τινὲς Ἅγιοι, εἴτε μὴ ἑορταζόμενοι, εἴτε ἑορταζόμενοι εἰς ς’ ἢ εἰς η’ κέκτηνται, ἀντὶ τριῶν προσομοίων ἑσπερίων, ἕξ τοιαῦτα, καὶ δύο κανόνας ἀνθ’ ἑνός.

Α. Ἅγιος Λουκιλλιανός (γ' Ἰουνίου)
Πηγαίνοντας στὸ ἔντυπον Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου (ἐναλλακτικὰ ἐδῶ), βλέπουμε ὅτι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου στὶς γ' τοῦ μηνός, περιλαμβάνει μόνο τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, δηλ. τρία στιχηρὰ ἑσπέρια προσόμοια, καί ἕναν κανόνα μετὰ τὴν γ' ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἕνα κάθισμα (καὶ τὸ Θεοτοκίον). Ἔτσι ὁ Ἅγιος Λουκιλλιανὸς ἀπὸ ἀπόψεως τυπικῆς διατάξεως κατατάσσεται ὡς μὴ ἑορταζόμενος.

Β. Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου (η' Ἰουνίου)
Πηγαίνοντας στὸ ἔντυπον Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου (ἐναλλακτικὰ ἐδῶ), βλέπουμε ὅτι ἡ Ἀκολουθία τῆς Μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου στὶς η' τοῦ μηνός, περιλαμβάνει:

α. τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, δηλ. τρία στιχηρὰ ἑσπέρια προσόμοια, καί ἕναν κανόνα μετὰ τὴν γ' ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἕνα κάθισμα (καὶ τὸ Θεοτοκίον).
β. ἀπόστιχα Ἑσπερινοῦ.
γ. δοξαστικὸν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων.

Ἔτσι λόγῳ τῆς ὑπάρξεως τῶν ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ (καὶ τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἀποστίχων τῶν Αἴνων· ἡ ὕπαρξις ἑνὸς ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀρκετή), ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἀπὸ ἀπόψεως τυπικῆς διατάξεως κατατάσσεται ὡς ἑορταζομένη εἰς ς'.

Γ. Ἅγιος Μητροφάνης ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως (δ' Ἰουνίου)
Πηγαίνοντας στὸ ἔντυπον Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου (ἐναλλακτικὰ ἐδῶ), βλέπουμε ὅτι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους στὶς δ' τοῦ μηνός, περιλαμβάνει:

α. τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, δηλ. τρία στιχηρὰ ἑσπέρια προσόμοια, καί ἕναν κανόνα μετὰ τὴν γ' ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἕνα κάθισμα (καὶ τὸ Θεοτοκίον).
β. καθίσματα δι’ ἑκάστην τοῦ Ὄρθρου στιχολογίαν,
γ. κάθισμα πολυελέου ἐν τῷ Ὄρθρῳ,

καὶ ἄλλα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα Ἁγίου ἑορταζομένου εἰς η' (βλ. παραπάνω), τὰ ὁποῖα χάριν συντομίας δὲν ἀναφέρουμε.

Ἔτσι λόγῳ καὶ μόνο τῆς ὑπάρξεως τῶν καθισμάτων δι’ ἑκάστην τοῦ Ὄρθρου στιχολογίαν (καὶ τοῦ καθίσματος πολυελέου), ὁ Ἅγιος ἀπὸ ἀπόψεως τυπικῆς διατάξεως κατατάσσεται ὡς ἑορταζόμενος εἰς η'.

(Σημ. Κατὰ τὸν ἀείμνηστον Γ.Γ. Μπεκατώρον, καὶ τὴν κατάταξή του στό ΤΣ, βλ. παραπάνω μηνύματα, μόνο ὁ Ἅγιος Μητροφάνης κατατάσσεται ὡς ἑορταζόμενος, ἐνῶ οἱ ἄλλες δύο προαναφερθεῖσες ἑορτὲς ὡς μὴ ἑορταζόμενες).

Ἔτσι λοιπὸν σὲ αὐτὸ τὸ μήνυμα εἴδαμε πῶς γίνεται ἡ κατάταξη τῶν Ἁγίων/ἑορτῶν σὲ ἑορταζομένους (εἰς ς', εἰς η') ἢ μή, βάσει τῆς ἐν τῷ Μηναίῳ Ἀκολουθίας των. Ὰς σημειωθεῖ ὅτι στὴν ἐνότητα «Μηνολόγιον» τοῦ ΤΟΕ, ἔχει γίνει αὐτὴ ἡ κατάταξις γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἑνιαυτοῦ.

Σὲ ἐπόμενο μήνυμα, Θεοῦ θέλοντος, θὰ δοῦμε τὶς βασικὲς διαφορὲς τῶν τυπικῶν διατάξεών των, ἐὰν τύχῃ καθημερινῇ, Κυριακῇ κτλ.
 
Last edited:

ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Νέο μέλος
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπάντησή μου ἐδώ, πέρασε ὁ λογισμὸς νὰ γράψω στὸ φόρουμ Ἀναλόγιον λίγα λόγια γιὰ τὴν συστηματοποίηση τοῦ Τυπικοῦ. Τελικῶς ὑπερίσχυσε ὡς δικαιότερος ὁ λογισμὸς νὰ γράψω ἐδώ στὸ Ψαλτολόγιον, ἀφοὺ ἀπὸ ἐδώ πῆρα τὴν ἀφορμή.

Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὸ Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὅτι δὲν ἔχει συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικό μας, νὰ ξεδιαλύνουν πολλὰ πράγματα, καὶ νὰ γίνει εὐκολότερη ἡ κατανόησή του.

Στὰ νεώτερα τυπικὰ ὁ π. Γ. Ρῆγας εἰσήγαγε τὴν συστηματοποίηση, καὶ ταπεινὰ τὴν πῆρα καὶ προσπάθησα νὰ τὴν ἐπεκτείνω λίγο περισσότερο στὸν Ὄρθρο γιὰ τὶς ἐνορίες (σύμφωνα μέ το ΤΜΕ) (τὸ ἔγκριτο Σύστημα Τυπικοῦ ἐκδόθηκε ὅταν ἤδη εἴχα καταστρώσει τὸ βιβλίο μου (2006-2008), καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἔχω συμβουλευθεῖ πολύ, ἀπ' ὅτι ἔχω δεῖ ὅμως ἀκολουθεῖ τό ΤΓΡ στὴν συστηματοποίηση).

Ἂν εἴχε συστηματοποιηθεῖ τὸ τυπικόν μας (ἀκολουθῶντας βέβαια τό ΤΜΕ), τὰ πράγματα θὰ ἦσαν πολὺ ἁπλά.

Ὅταν λέω συστηματοποίηση:

Ἐννοῶ Μηνολόγιον, ὅπου νὰ γράφεται γιὰ κάθε ἡμέρα ἐὰν εἶναι ἑορτάσιμος ἢ μή (μαζί με λίγα σχόλια), καὶ μιὰ τυπικὴ διάταξη γιὰ κάθε περίπτωση.

Οι γενικές τυπικές διατάξεις είναι:

ΚΥΡΙΑΚΑΙ
Εάν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις ς'
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η'
(Εάν τύχη Άγιος επισήμως εορταζόμενος)

ΣΑΒΒΑΤΑ
Όταν ψάλλεται Αλληλούια
Όταν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος, ή εορταζόμενος εις ς', και ψάλλεται Θεός Κύριος
Όταν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η'

ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Εάν τύχη Αγιος μη εορταζόμενος
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις ς'
Εάν τύχη Αγιος εορταζόμενος εις η'

ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
Εάν τύχη Δ/Θ Εορτή εν Καθημερινή ή Σαββάτω
Εάν τύχη Δεσποτική Εορτή εν Κυριακή
Εάν τύχη Θεομητορική Εορτή εν Κυριακή
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου μη εορταζομένου ή εορταζομένου εις ς'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου μη εορταζομένου, ή εορταζομένου εις ς'
Εάν τύχωσι προεόρτια ή μεθέορτα εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, άνευ μνήμης Αγίου
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Καθημερινή ή Σαββάτω, μετά Αγίου εορταζομένου εις η'
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, άνευ μνήμης Αγίου
Απόδοσις Δ/Θ Εορτής εν Κυριακή, μετά Αγίου εορταζομένου εις η


Οἱ Ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων διακρίνονται σὲ:

α. μὴ ἑορταζομένους Ἁγίους
β. ἑορταζομένους εἰς ς'
γ. ἑορταζομένους εἰς η'.


βλ. π. Γ. Ρῆγα, καὶ ΤΟΕ (Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν), σ. 38. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν μοῦ εἶναι γνωστοὶ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ κατατάσσονται οἱ Ἅγιοι σὲ ἑορταζομένους καὶ μὴ ἑορταζομένους βλ. ΤΣ (Τάξη Σαββάτων Μπεκατώρου), σ. 13-14. Ὅμως ὅπως λέω, σ. 40, αὐτὸς ὁ διαχωρισμὸς εἶναι τρόπον τινὰ «χονδρικὸς» καὶ δύναται νὰ προκαλέσει συγχύσεις, ὅπως καὶ προκαλεῖ. Δηλ. οἱ κατηγορίες (α) καὶ (β) παραπάνω συνενώθηκαν.

Πῶς διακρίνονται οἱ Ἅγιοι ἐὰν εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η, εἰς ς' ἤ μή, αὐτὸ βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τους (μικροδιαφορὲς θὰ ὑπάρχουν ἀνάλογα μὲ τὰ Μηναῖα...):

Γνώριζε ὅτι τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου εἶναι (βλ. ΤΓΡ καί ΤΟΕ):

- τρία στιχηρὰ προσόμοια χρησιμεύοντα ὡς ἑσπέρια (στιχηρά), καὶ
- εἷς κανών, μετά τὴν γ' ᾠδὴν τοῦ ὁποίου ἕν κάθισμα.

Ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα ποὺ τυχὸν περιέχει ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου (ὡς εὑρίσκεται εἰς τὸ Μηναῖον), διακρίνεται εἰς τὰς περιπτώσεις:


α᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς η’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- μικρὸν Ἑσπερινόν
- τρία ἀναγνώσματα ἐν τῷ Ἑσπερινῷ
- καθίσματα δι’ ἑκάστην τοῦ Ὄρθρου στιχολογίαν
- κάθισμα πολυελέου ἐν τῷ Ὄρθρῳ

β᾿. Ἅγιοι ἑορταζόμενοι εἰς ς’ εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν ἀνωτέρω, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ
- δοξαστικὸν ἀποστίχων τῶν αἴνων
- προσόμοια [στιχηρὰ] τῶν αἴνων
- μεγάλη Δοξολογία

γ᾿. Ἅγιοι μὴ ἑορταζόμενοι εἶναι ὅσων ἡ ἀκολουθία δὲν ἔχει κανένα ὅσων ἀναφέρθησαν εἰς τὰς ἄνω δύο περιπτώσεις, ἀλλ’ ἔχει τοὐλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν κατωτέρω:

- τὰ ἀπαραίτητα μέρη ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου
- δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ

- Ἅς σημειωθῇ, ὅτι μπορεῖ Ἅγιος εἰς τὴν ὡς ἄνω γ’. περίπτωσιν, ποὺ ἔχει ἀκολουθία ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων μερῶν ἑκάστης ἀκολουθίας Ἁγίου, καὶ δοξαστικὸν ἑσπερίων καὶ δοξαστικὸν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐπιπλέον τοὐλάχιστον ἕν κοντάκιον καὶ ἕν ἐξαποστειλάριον, νὰ ἑορτάζεται εἰς ς’, ἀλλ’ ἡ διάκρισις κεῖται ἐν τῇ ἐπισημότητι ἢ μὴ τοῦ μνημονευομένου Ἁγίου.

Σημειωτέον προσέτι ὅτι τινὲς Ἅγιοι, εἴτε μὴ ἑορταζόμενοι, εἴτε ἑορταζόμενοι εἰς ς’ ἢ εἰς η’ κέκτηνται, ἀντὶ τριῶν προσομοίων ἑσπερίων, ἕξ τοιαῦτα, καὶ δύο κανόνας ἀνθ’ ἑνός.


Αὐτὴ εἶναι ἡ συστηματοποίηση τοῦ Τυπικοῦ ποὺ πρέπει νὰ γίνει κατ' ἐμέ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία. Ἔτσι λοιπόν, κοιτάζοντας τὸ Μηνολόγιον καὶ βλέποντας ἐὰν εἶναι ἑορτάσιμος εἰς ς', εἰς η' εἰ μή ἑορτάσιμος ἅγιος, ἂν εἶναι Δ/Θ Ἑορτή, ἂν εἶναι προεόρτια/μεθέορτα, πηγαίνει στὴν ἀντίστοιχη τυπικὴ διάταξη (βλ. παραπάνω) καὶ ἔχει τὸ τυπικό ποὺ χρειάζεται.Ἐπίσης τυπικὲς διατάξεις Συμψαλμωδήσεως ἀκολουθιῶν (όπως ἔχω στό ΤΟΕ) θὰ συνέβαλαν τὰ μέγιστα, γιατὶ πολλὲς φορὲς ὑπάρχει ἀνάγκη σὲ ἑορτάζοντα Ναὸ νὰ ψαλλεῖ π.χ. ἀκολουθία ἀπὸ τὸ Μηναῖον, καὶ ἀπὸ φυλλάδα, κτλ..

ταπεινῶς,
Π.

(προκαταβολικὰ νὰ πῶ ὅτι εἶμαι μακρυὰ ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη μου (πέρα ἀπὸ τὸ ΤΓΡ καί το ΤΜΕ ποὺ τά'χω μαζί μου :) ), ὁπότε ἂν χρειαστεῖ νὰ ἐμβαθύνω κάπου ἴσως νὰ μὴν μπορέσω, γιατὶ δὲν τὰ θυμᾶμαι ἀπ' ἔξω)

Αγαπητέ Παναγιώτη θέλω και από εδώ να σε ευχαριστήσω για το βιβλίο σου αυτό το με τίτλο ΤΟΕ, αυτό το πολύ κατατοπιστικό. Εμείς κάποιοι αρχάριοι, που Άγιος Θεός μας επιτρέπει να στεκόμαστε στο αναλόγιον, εν πάση περιπτώση εγώ, θα ήθελα αν υπάρχει ή ετοιμάζεις, κάποιο πόνημα περί την ψαλτική με πρακτικά εργαλεία, έτσι που να μπορεί να στέκεται αξιοπρεπώς, χωρίς να σκανδαλίζει ο αρχάριος και αυτό γιατί σχολές υπάρχουν και βγάζουν νέα παιδιά εις την ψαλτική, όμως παρατηρώ ότι έχουν φόβο, δύσκολα πλησιάζουν το ψαλτήρι, δεν ξέρω κάποιοι δάσκαλοι πρέπει να το δουν και να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, ίσως να μπερδεύονται με το τυπικό, το θεωρούν δευτερεύον; Κατά τα άλλα, τα παιδιά αυτά είναι καθ' όλα αξιόλογα εις την ψαλτική. Συγνώμη που σε κούρασα, για μια ακόμη φορά σε ευχαριστώ.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Χαίρετε κ. Λαλιώτη,

σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.

Όταν ανέφερα παραπάνω ότι κάποιος χρειάζεται να πάει στον Μηναίον και να δει πως ο Άγιος εορτάζεται, το έκανα χάριν πληρότητας.

Στο ΤΟΕ (α’ έκδοση, σελ. 245-309), στο Μηνολόγιον, υπάρχει η κατάταξη των Αγίων όλων των ημερών βάσει του εορτασμού των, συν τα προεόρτια και μεθέορτα, συνεπώς δεν χρειάζεται κάποιος να ανατρέξει στο Μηναίον (καθότι έχω ήδη ανατρέξει και καταχωρήσει τον εορτασμό των Αγίων). Οπότε με το ΤΟΕ είναι ζήτημα λιγότερου του ενός λεπτού να «βγει» το Τυπικόν του Όρθρου οποιασδήποτε ημέρας (βλ. παραδείγματα σελ. 35-36 στο ΤΟΕ, στο κεφάλαιο «Πως να χρησιμοποιήσεις το παρόν βιβλίον»).

Αν η ερώτηση αφορούσε π.χ. την δημιουργία εφαρμογής για κινητό για το Τυπικόν βάσει του ΤΟΕ, ναι το είχα σκεφτεί, αλλά τελικά απέρριψα το επιχείρημα λόγω ελλείψεως ικανού χρόνου. Ίσως πολύ αργότερα...

Φιλικά,
Παναγιώτης
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Συνεχίζοντας σε αυτό το θέμα και με αφορμή τα θέματα περί Τυπικού Κυριακής μετά εορταζομένου (εις η' και) επισήμως Αγίου (και εδώ, και εδώ).


Οι γενικές τυπικές διατάξεις είναι:

ΚΥΡΙΑΚΑΙ
Εάν τύχη Άγιος μη εορταζόμενος
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις ς'
Εάν τύχη Άγιος εορταζόμενος εις η'
(Εάν τύχη Άγιος επισήμως εορταζόμενος)Η διαφορά στον Όρθρο της Κυριακής της τυπικής διατάξεως Αγίου εορταζομένου εις η', και Αγίου εορταζομένου (εις η' και) επισήμως, είναι οι εξής τρεις (3), ΤΟΕ σ. 40:

  • τα Καθίσματα της α' και β' Στιχολογίας
  • η σειρά των Κοντακίων από γ' και στ' ωδής
  • το Δοξαστικόν των Αίνων

Στον εορταζόμενο εις η' Άγιο λέγονται μόνο τα Αναστάσιμα Καθίσματα, το Αναστάσιμον Κοντάκιον αφ' ς' ωδής, και Δοξαστικόν το Εωθινόν.

Όταν ο Άγιος είναι και επισήμως εορταζόμενος (πανηγυρίζεται επισήμως η μνήμη του), τότε τα Δόξα και Νυν των Καθισμάτων είναι του Αγίου, το Κοντάκιον του Αγίου είναι αφ' ς' ωδής, και Δοξαστικόν Αίνων, το Δοξαστικόν του Αγίου.

Επισήμως εορταζόμενοι Άγιοι είναι οι Άγιοι που δίνονται στο ΤΜΕ (παρ. 32, σ. 25-26), βλ. και ΤΟΕ σ. 102, και οι Άγιοι των οποίων η μνήμη εορτάζεται επισήμως τη τυχούση Κυριακή (π.χ. πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός).
 
Last edited:
Να συμπληρώσω τον εύστοχο Παναγιώτη.

"Στον εορταζόμενο εις η' Άγιο λέγονται μόνο τα Αναστάσιμα Καθίσματα, το Αναστάσιμον Κοντάκιον αφ' ς' ωδής, και Δοξαστικόν το Εωθινόν."
Η ακολουθία δεν είναι αγρυπνία (δεν έχει μικρό εσπερινό)


Όταν ο Άγιος είναι και επισήμως εορταζόμενος (πανηγυρίζεται επισήμως η μνήμη του), τότε τα Δόξα και Νυν των Καθισμάτων είναι του Αγίου, το Κοντάκιον του Αγίου είναι αφ' ς' ωδής, και Δοξαστικόν Αίνων, το Δοξαστικόν του Αγίου.
Η ακολουθία είναι αγρυπνία (έχει μικρό εσπερινό)
 
Top