Ι. Ν. Αγ. Λουκά Πατησίων Αθηνών

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστῶ ὅλους γιά τίς εὐχές σας.
Ἐπικαλοῦμαι τίς πρεσβεῖες καί τήν βοήθεια τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ γιά προσωπική καί οἰκογενειακή σας ὑγεία, χαρά καί εὐτυχία, ἐνίσχυση δέ στά ὅποια ἔργα σας, ἰδιαίτερα τά ἔχοντα σχέση μέ τήν μαρτυρία Χριστοῦ διά τῆς ἁγίας καί ἀποστολικῆς Του Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργημάτων πού ἐντός Αὐτῆς ἐπιτελεῖ ὁ καθένας, ἤτοι ἐκ καί διά τῆς θέσεως «ἐφ᾿ ᾗ ἐτάχθη».

Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τόν ἀγαπητό Εὐθύμιο Κωστόπουλο διά τήν προθυμίαν του καί τόν κόπον του, γιά τά ὁποῖα δέν φείδεται γενικότερα μέ τήν ἐποικοδομητική παρουσία του στό Ψαλτολόγιον. Παρόμοιες διαθέσεις, γνωρίζω καλά, ἔχουν καί ἄλλα ἀξιόλογα μέλη. Γι᾿ αὐτό εὐχαριστῶ ὅλους ὅσους μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἔδειξαν τήν συμμετοχή τους καί τήν συμπαράστασή του σ᾿ αὐτήν τήν πανήγυρη, μέ τόν καλό τους λόγο, τήν εὐχή τους, τή σκέψη τους, τή νοερά παρουσία τους, ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια καί τήν Σκύδρα καί ὅλη τήν Δυτική Μακεδονία, τήν Θεσσαλία, τήν Κρήτη μέχρι τήν Αὐστραλία !!! Φυσικά δέν λησμονῶ ὅλο τό Λεκανοπέδιο καί τίς γύρω περιοχές, ἀλλά καί ἄλλα μέρη, ὅπως τήν Ἠλεία.
Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τά μέλη πού προσῆλθαν στήν πανήγυρη καί ἔλαβαν μέρος. Τόν Στέφανο Σουλδᾶτο, αὐτό τό σεμνό καί πολύ καλό παιδί, πού καί ἄλλες φορές ἔχει ἔλθει στό Ναό μας, εἰδικότερα σέ ἀγρυπνίες. Ὁ Στέφανος εἶπε τό «Κέλευσον...» στόν Ἑσπερινό καί ἄλλα ἀπό ἀριστεροῦ χοροῦ. Τόν καλλιφωνότατο πρωτοψάλτη καί χοράρχη, καθηγητῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Ἐθνικό Ὠδεῖο καί ὑποψήφιο Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας Καμαργιάρη Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ἀπό δεξιοῦ χοροῦ ἔψαλλε τό γ΄ στιχηρό τῶν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ὅταν ἐτοιμασθοῦμε θά ἀνεβάσω κομμάτια ἀπό τόν Ἑσπερινό. Τόν Παναγιώτη Σόμαλη, πρωτοψάλτη καί συντονιστή τοῦ φόρουμ, ὁποῖος προσῆλθε ἀπό πρωίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας καί συμμετεῖχε ἀπό δεξιοῦ χοροῦ. Στήν ἀνεβασμένη ἠχογράφηση ψάλλει τό γ΄ στιχηρό τῶν αἴνων. Ὁ Παναγιώτης μετά τό «Δι᾿ εὐχῶν», ὅπου ἐψάλησαν ὕμνοι καί κρατήματα κατά τήν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου ἀπό τόν Μακαριώτατο (περίπου σέ 1000 ἄτομα μοίρασε μόνος του σέ ὅλους τό ἀντίδωρο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος), μᾶς ἔψαλλε τό ἀπολυτίκιον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Βουλγαρικήν. Δυστυχῶς οὔτε ἐμεῖς δέν ἔχουμε ἐγγραφή ἀπό αὐτό τό μέρος. Παρέμεινε δέ καί στήν δεξίωση μετά μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ Σταῦρος Μανιάτης λόγῳ περαστικῆς ἀδιαθεσίας του δέν μπόρεσε νά ἔλθει, ἄν καί τό ἤθελε, ὅπως καί ὁ Ἀλέξανδρος Γεωργουλῆς λόγῳ ἀποστάσεως.

Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τόν ἀγαπητό κ. Βαγγέλη Λιναρδάκη γιά τά καλά του λόγια καί τόν ἔπαινο. Ἤθελα ὅμως νά διευκρινήσω, ὅτι συμμετέχοντας ἐγώ στό Ψαλτολόγιον θέλω περισσότερο νά προβάλλω τήν συνολική παρουσία, ἡ ὁποία περισσότερο σχετίζεται μέ τίς συζητήσεις καί τίς θέσεις μου ἐπί θεμάτων τυπικοῦ, πού βέβαια ἔχουν ἐφαρμογή στήν πράξη, ἤτοι στήν διεξαγωγή τῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θ. Λειτουργιῶν. Καί φυσικά προβάλλω τούς ψάλτες μου, γιατί «ἄν δέν παινέσεις τό σπίτι σου, θά πέσει νά σέ πλακώσει», ἀλλά προβάλλω καί τήν δική μου ἀγωνία καί μέριμνα γιά τά ἀναλόγια τοῦ Ναοῦ μου, τό τί θά ποῦν καί πῶς θά τό ποῦν. Καί ἀναφέρομαι, ἐπαναλαμβάνω, στό Τυπικό καί σέ ὅσα σχετίζονται μέ αὐτό, γιά τά ὁποῖα ἔχω ἀναλώσει ἑαυτόν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν. Ὅλα ὅσα ἀνέβηκαν καί θά ἀνεβοῦν, ἐσώτερο σκοπό θά ἔχουν νά δείξουν πῶς ἐφαρμόζονται αὐτά πού συζητοῦμε, ἤ, ἄν θέλετε, καί τί λάθη κάνουμε. Πάντα σκέπτομαι αὐτό πού γράφει ὁ κ. Λιναρδάκης. Καλές οἱ θεωρίες καί τά προγράμματα (λίστες) γιά τό τί ψάλλαμε ἤ θά ψάλλουμε. Ἀνεβᾶστε καί κανένα ἠχητικό νά ἀκούσουμε τί λέτε... Ἔτσι κι ἐγώ, αἰσθανόμενος ὑπόλογος σ᾿ αὐτό καί σέ ὅ, τι μέ ἀφορᾶ, προέβην στό ἄνοιγμα αὐτοῦ τοῦ θέματος. Λοιπόν, κ. Λιναρδάκη, δέν εἶμαι τόσο «ἅγιος»καί τόσο καλός... Ὑπάρχει καί ἡ κακή πλευρά, κατά τήν ὁποίαν προβάλλοντας κάποιον, τελικά μπορεῖ καί νά τόν ἐκθέτεις. Καί φυσικά πλάκα κάνω, μεταξύ σοβαροῦ καί ἀστείου ὅμως. Ἀνεβάζοντας πάλι ὅποια ἐπιλέγω, σημαίνει ὅτι ἀποφεύγω ἐκεῖνα πού δέν θά ἤθελα νά ἀνεβάσω. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε μιά τεράστια ἠχογράφηση, πού δέν εἶναι προϊόν ἐπιλογῆς, ἀλλά τελείας ἐκθέσεως στά πάντα καί στήν ὅποια κριτική.
Πάντως ἀπό τό μήνυμα #1 καί ὅλα τά ὑπόλοιπα καί αὐτά πού σκέπτομαι νά ἀκολουθήσουν, σκοπό ἔχω νά δείξω τό Τυπικό στήν πράξη. Ἔτσι στήν πρώτη «γεύση» ἔδειξα τά 8 ἀναστάσιμα, τό «Ὑπερευλογημένη...», τό «Ἀναστάς ἐκ τοῦ μνήματος...».
Στήν μεγάλη ἠχογράφηση τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας ἔχουμε νά δείξουμε πάρα πολλές λεπτομέρεις σέ σχέση μέ θέματα πού ἔχουμε συζητήσει, ἐκ τῶν ὁποίων ξεχωρίζω:
Τήν τάξη ψαλμωδίας τῶν κανόνων, τήν στιχολογία τῶν αἴνων, τούς ὀρθούς ψαλμικούς στίχους τῶν ἀντιφώνων, τό ἀλληλουιάριον, τό κοινωνικόν, τό «Πληρωθήτω...», τό «Ἐν ὀνόματι Κυρίου» ὡς ἀπάντηση στό «Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν».
Τό σημαντικότερο εἶναι ὅτι ἔχουμε μία Ἀρχιερατική χοροστασία καί Ἀρχιερατική Λειτουργία καί μάλιστα μέ τίς ἰδιαιτερότητες ἱερουργίας Προκαθημένου-Προέδρου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἔχουμε τήν χοροστασία, ὅπου μετά τό «Εἰς πολλά ἔτη...» τῆς εἰσόδου δέν ψάλλει Καταβασίες κατά τήν Πατριαρχική Τάξη. Τό «Κέλευσον...». Τήν τάξη τοῦ «Καιροῦ». Τήν Θ. Λειτουργία μέ τόν τρισάγιο ὕμνο, τό «Ἀμήν» στό «Κύριε, Κύριε...», τό σύντομο «Εἰς πολλά ἔτη...» καί τό ἀργό «Δόξα σοι Κύριε...» μετά τό Εὐαγγέλιο. Τήν τάξη τῆς Μ. Εἰσόδου, τίς μνημονεύσεις, τά Δίπτυχα.

Καί πάλι εὐχαριστῶ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα τόν Εὐθύμη.

Ὑποβάλλω δημόσια ἄπειρα σέβη καί προσκυνήματα στόν πνευματικό μου πατέρα Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον.

Σημ. Θά ἐπανέλθω μέ τίς ἠχογραφήσεις τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μέ ἄλλες μετά σχολίων, ἀπ᾿ αὐτά πού μέ ἐνδιαφέρουν.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
Μιας και δεν το σχολίασε κάποιος.

Όλα καλά π.Μάξιμε. Στην Θ.Λειτουργία όμως τι έπαθαν οι ψάλτες; Για ποιόν λόγο, κάποια κομμάτια τα έλεγαν με ευρωπαϊκή πολυφωνία; (απορία εκφράζω-αν και μάλλον καταλαβαίνω)

Αφού μια χαρά τα έλεγαν στον όρθρο...

Υ.Γ.
...όλα τα λεφτά "Ο μονογενής"...:D:D:D:D
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μιας και δεν το σχολίασε κάποιος.
Όλα καλά π.Μάξιμε. Στην Θ.Λειτουργία όμως τι έπαθαν οι ψάλτες; Για ποιόν λόγο, κάποια κομμάτια τα έλεγαν με ευρωπαϊκή πολυφωνία; (απορία εκφράζω-αν και μάλλον καταλαβαίνω)
Αφού μια χαρά τα έλεγαν στον όρθρο...
Υ.Γ.
...όλα τα λεφτά "Ο μονογενής"...:D:D:D:D
...ἀφοῦ ξέρεις...
...πολυ-ποικιλία... Ἀθήνα...
...καί Θεσσαλονίκη θά ἔλεγα...
...ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Καρᾶς «αὐτά τά ἔκαναν στήν Σμύρνη...»
...πολυπολιτισμικότητα...
...πάντως τό ἀλληλουιάριο ἦταν Καραΐκό.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
...ἀφοῦ ξέρεις...
Εντάξει, μπορεί να ξέρω (δηλαδή να υποθέτω ότι έτσι τα βρήκατε και δεν αλλάζουν αυτά δικτατορικά) αλλά περίμενα να το επιβεβαιώνατε.
...πολυ-ποικιλία... Ἀθήνα...
...καί Θεσσαλονίκη θά ἔλεγα...

Να σας δώσω ένα άκυρο εδώ...:D

...ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Καρᾶς «αὐτά τά ἔκαναν στήν Σμύρνη...»
...πολυπολιτισμικότητα...
...και συμπλήρωνε "ήταν τραγέλαφος"...

...πάντως τό ἀλληλουιάριο ἦταν Καραΐκό.
Εγώ δεν το είπα γι αυτό. Αφού ψάλλατε αλληλουιάριο και του...φουΚαρά να ήταν τι πείραζε; Σημασία είχε να ψαλλεί.

Το είπα γιατί είδα ότι έχετε μια ιδιαίτερη φροντίδα στην όσο το δυνατόν καλύτερη και ορθότερη τάξη των ακολουθιών και όσο και να 'ναι ο τρόπος ψαλμωδίας είναι μέρος της ίδιας της τάξης...:wink:

Αυτά.
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
Βασίλη, την ξέρεις την παροιμία "όπως βρήκες νύφη κ όχι όπως ήξερες";;;;
όση καλή διάθεση κ να έχει κάποιος...δεν αλλάζουν κάποια πράγματα, που στην τελική, μπορεί να αρέσουν κ στο εκκλησίασμα.
 

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Και ο αγιος Λουκάς να είναι βοήθειά σας. Ο ναός του είναι περικαλλέστατος (πέρασα πρόσφατα), πιστεύω το ίδιο και η λειτουργία της ενορίας. Χρόνια Πολλά από όλους μας!

Ο Ι. Ναός του Αγίου Λουκά, καίτοι εκ των παλαιών των Αθηνών, ευρίσκεται σε άριστη κατάσταση (μέσα-έξω), είναι πεντακάθαρος (σπάνιο για ναό....:D:rolleyes:) και οργανωμένος. Όλα αυτά μαρτυρούν την ευσέβεια, την καλαισθησία, αλλά και το προσωπικό μεράκι όλων όσων συμβάλουν στον Ναό, αλλά κυρίως του Προϊσταμένου, π. Μαξίμου, στοιχεία που δεν είναι χθεσινά, αλλά που υπάρχουν χρόνια στον ναό αυτό, όπως μαρτυρεί η άριστη κατάστασή του και το κλίμα που επικρατεί. Και όλα αυτά δεν τα λέω ελαφρά τη καρδία, για να επαινέσω τον π. Μάξιμο, είναι η αλήθεια, ένα πέρασμα από τον ναό για ένα κεράκι θα σας πείσει...
Τώρα, όσον αφορά στα της πολυσυλλεκτικότητας που ανέφερε ο π. Μάξιμος στα μουσικά, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι... Εξάλλου, πανήγυρις ήταν... :D
Πάντα άξιος π. Μάξιμε!
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Να ευχαριστήσω κι εγώ τον φιλόμουσο π. Μάξιμο για την ευγενή πρόσκληση και τα μέλη του χορού για τη φιλοξενία στο αναλόγιον. :):)
Και τον πρόεδρο του φαν κλαμπ μου αγαπητό Ευθύμιο για την ηχοχράφηση... :D:D:D
Εκτός του γ΄ στιχηροὐ των αίνων το οποίο ψἀλλω (με κάποια κατάληξη στο βου κατά το πρότυπον Ι.Θ.Σ. :wink:), μεταξύ των όσων κάνουν β' φωνή στα τρίφωνα (και μάλιστα στο "Ο μονογενής" που άρεσε τόοοσο πολὐ στον Β. Ζάχαρη:rolleyes::rolleyes::rolleyes:) χαίρων και αγαλλόμενος συμμετέχει ο γράφων ενθυμούμενος τα εφηβικά και φοιτητικά του χρὀνια... :):)
Αντιλαμβάνομαι ότι για όσους δεν μεγάλωσαν με το είδος αυτό της μουσικής όπως εγώ σαν άκουσμα ξενίζει... Ωστόσο από απόψεως "απόδοσης" νομίζω ήταν μια χαρά.

Και του χρόνου με υγεία!

ΥΓ Την Κυριακή 26/10/08 και το Σάββατο 01/11/08 θα ευρίσκομαι δι' ολίγες ώρες εις Θεσσαλονίκην. Όσα μέλη του φόρουμ επιθυμούν να με συναντήσουν παρακαλώ να απευθυνθούν στον πρόεδρο του φαν κλαμπ μου αγαπητό Ευθύμιο Κωστόπουλο (ξέρω ξέρω τον κουράζω αλλά τι να κάνω!)-θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητος... :p:p:p
 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
Να συμπληρώσω στα περί του εν λόγω Ι.Ναού.

Εκεί έψαλλε ο μαθητής του Γ. Βιολάκη και πρωτοκανόναρχος του Ι. Ναυπλιώτη Πέτρος Μανέας τον οποίον είχαν σε εκτίμηση και υπόδειγμα όλοι οι παλαιοί μεγάλοι ψάλτες. "Ετσι το λεγε ο Γερομανέας" έλεγαν.

Εύχομαι η παράδοση που μας μετέφερε ο Πέτρος Μανέας να είναι συνεχής στο ψαλτήρι που έψαλλε ο ίδιος και σε όλα τα ψαλτήρια που ψάλλουμε οι υπόλοιποι.

Περισσότερα εδώ http://analogion.com/forum/showthread.php?t=1471
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
Μόλις επέστρεψα στο σπίτι. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια (ιδιαίτερα π.Μάξιμο, Παναγιώτη) αλλά στην κυριολεξία δεν έκανα τίποτα εκτός από το να πατάω... κουμπιά :D
Τόσο εύκολα γίνονται σήμερα οι ηχογραφήσεις και τα "ανεβάσματα" στο φόρουμ.

Όμως, πάλι, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως!

Πάτερ Μάξιμε την ευχή σου και (ξανά) χρόνια πολλά για την εορτή.

Αυτά :)
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
Και τον πρόεδρο του φαν κλαμπ μου αγαπητό Ευθύμιο για την ηχοχράφηση... :D:D:D

ΥΓ Την Κυριακή 26/10/08 και το Σάββατο 01/11/08 θα ευρίσκομαι δι' ολίγες ώρες εις Θεσσαλονίκην. Όσα μέλη του φόρουμ επιθυμούν να με συναντήσουν παρακαλώ να απευθυνθούν στον πρόεδρο του φαν κλαμπ μου αγαπητό Ευθύμιο Κωστόπουλο (ξέρω ξέρω τον κουράζω αλλά τι να κάνω!)-θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητος... :p:p:p

Τι τραβάω... :D:D

Χμμ, θα βάλω εισητήριο 10 ευρώ το άτομο :D
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Τήν τάξη ψαλμωδίας τῶν κανόνων, τήν στιχολογία τῶν αἴνων, τούς ὀρθούς ψαλμικούς στίχους τῶν ἀντιφώνων, τό ἀλληλουιάριον, τό κοινωνικόν, τό «Πληρωθήτω...», τό «Ἐν ὀνόματι Κυρίου» ὡς ἀπάντηση στό «Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν»..

Και την μη τέλεση αρτοκλασίας στον όρθρο!!!
:):):):)

Τό «Ἐν ὀνόματι Κυρίου» ὡς ἀπάντηση στό «Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν».. πρώτη φορά το άκουσα επί Ελληνικού εδάφους...
 

souldatos

Στέφανος Σουλδάτος
Τόν Στέφανο Σουλδᾶτο, αὐτό τό σεμνό καί πολύ καλό παιδί, πού καί ἄλλες φορές ἔχει ἔλθει στό Ναό μας, εἰδικότερα σέ ἀγρυπνίες. Ὁ Στέφανος εἶπε τό «Κέλευσον...» στόν Ἑσπερινό καί ἄλλα ἀπό ἀριστεροῦ χοροῦ.

Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα έρθω και απόψε στην αγρυπνία. Ουπς, είναι παρά τέταρτο. Ξεκινώ τώρα με το μηχανάκι και αν αργήσω 5 λεπτά είναι επειδή ήθελα να διαβάσω το ψαλτολόγιο! :)

Την ευχή σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα έρθω και απόψε στην αγρυπνία. Ουπς, είναι παρά τέταρτο. Ξεκινώ τώρα με το μηχανάκι και αν αργήσω 5 λεπτά είναι επειδή ήθελα να διαβάσω το ψαλτολόγιο! :)

Την ευχή σας.

Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ τό θαυμάσιο αὐτό παιδί καί πολύ καλό ψάλτη, τόν ἀγαπητό Στέφανο, πού μᾶς ἔκανε τήν τιμή νά προσέλθει χθές στήν ἀγρυπνία!

Στέφανε, νά δεῖς ἐγώ πόσες φορές ἔχω καθυστερήσει λόγῳ Ψαλτολογίου...

Στήν ἀγρυπνία ἐκτός ἀπό τόν Στέφανο Σουλδᾶτο, ἔψαλλαν ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ Κυριάκος Στάντζος καί ὁ πρωτοψάλτης τοῦ παρεκκλησίου μας Κωνσταντῖνος Ζέππος , μαζί μέ παιδιά πού τούς κάνει μάθημα ὁ Κυριάκος.

Μετά τίς ἑορτάσιμες ἀκολουθίες τοῦ μοναχικοῦ ἑσπερινοῦ καί ὄρθρου τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου (ἀναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας ἀπό τό ΣΤ καί τό ΜΙΚΡΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ) ἐτελέσαμε τήν ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου θ. λειτουργίαν τοῦ ἱεροσολυμίτικου λειτουργικοῦ τύπου.
Ὁ Στέφανος ἀπέδωσε θαυμάσια τό παλαιοδιαθηκικό ἀνάγνωσμα, τούς στίχους τοῦ προκειμένου τοῦ ἀποστόλου, τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα καί τούς στίχους τοῦ ἀλληλουιαρίου τοῦ εὐαγγελίου, ἐπί κινητοῦ ἄμβωνος.
Τί νά πῶ γιά τό Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, τά λειτουργικά τῆς ἀρχαίας αὐτῆς λειτουργίας (τά περισσότερα σέ κλιτόν) καί τό ἀργόν κοινωνικόν κατά τήν κοινωνίαν τῶν λειτουργῶν καί ἑτοιμασίαν τοῦ ἀγίου Σώματος διά τήν κοινωνίαν τῶν πιστῶν, ὡς καί τό σύντομον κοινωνικόν μετά τῶν στίχων τοῦ 18 ψαλμοῦ διά τήν μακρᾶς διαρκείας μετάληψιν τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Νομίζω, ὅτι ἔγινε κάποια ἠχογράφηση, ἡ ὁποία ἄν πέτυχε, θά ἀνέβει μέρος αὐτῆς ἀπό ἐκεῖνον (ἤ ἄλλον) πού τήν ἔκανε, διότι τό θέμα εἶναι Ηχογραφήσεις.

Ἀκολούθησε τράπεζα...

Καί πάλι σ᾿ εὐχαριστῶ Στέφανε, καθώς καί τούς πολύτιμους συνεργᾶτες μου, σέ πολλές ἐνοριακές δραστηριότητες, Κυριάκο Στάντζο καί Κωνσταντῖνο Ζέππο.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀνεβάζω κάποια κομμάτια ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Πανηγύρεως.
Προσπάθησα νά τά συντάξω σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ κ. Βαγγέλη.
Τό «Κέλευσον...» τό λέει ὁ Στέφανος Σουλδᾶτος.
Τό γ΄ προσόμοιο κεκραγάριο τό ψάλλει ὁ κ. Κώστας Ζορμπᾶς, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος ὁδ. Ἀχαρνῶν καί τό ε΄ ὁ κ. Εὐάγγ. Δρούγας δομέστικος Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ζωγράφου.
Ὁ β΄ χορός στό Καὶ νῦν τῶν κεκραγαρίων ψάλλει τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἀποδιδομένου ἤχου τῆς ἑβδομάδος καί ὄχι τοῦ ἤχου τοῦ δοξαστικοῦ, κάτι πού δημιούργησε ἀπορία (!!!) σέ πολλούς ψάλτες πού παρευρίσκοντο στόν α΄ χορό, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ πρωτοψάλτης, ὁ ὁποῖος ἀμέσως τούς ἐξήγησε ὅτι ψάλλεται τοῦ πλ. δ΄, γιά τήν ἀπόδοση τοῦ ἤχου.
Τό γ΄ στιχηρό τῶν ἀποστίχων (13) τό ψάλλει ὁ Γιῶργος Καμαργιάρης γιά τόν ὁποῖον ἔγραψα στό #23. Πρόκειται περί τῆς τελευταίας ἐπισυνάψεως, ἐκτός σειρᾶς, γιατί στήν πρώτη μου ἀνάρτηση ὑπῆρξε τεχνικό πρόβλημα.
 

Attachments

 • 01 - Κύριε εκέκραξα - πλ. δ΄- Γ. Τσατσαρώνη - 03.28.mp3
  4.7 MB · Views: 64
 • 02 - Κατευθυνθήτω - πλ. δ΄- Γ. Τσατσαρώνη - 01.48.mp3
  2.5 MB · Views: 41
 • 03 - Τι σε ονομάσω - (Μ. Καραγιάννης) - 01.13.mp3
  1.7 MB · Views: 40
 • 04 - Τι σε νυν προσείπω -(Κ. Στάντζος) - 01.08.mp3
  1.5 MB · Views: 43
 • 05 - Τι σε νυν θεόπτα - (Κ. Ζορμπάς) - 01.16.mp3
  1.6 MB · Views: 35
 • 06 - Τι σε νυν καλέσωμεν - (β΄ χορός) - 01.05.mp3
  1.4 MB · Views: 36
 • 07 - Τι σε θεορρήμον - (Ευαγγ. Δρούγας) - 01.05.mp3
  1.3 MB · Views: 37
 • 08 - Τι σε νυν προσείπω - (β΄ χορός) - 01.07.mp3
  1.5 MB · Views: 35
 • 09 - Δόξα. Απόστολε Χριστού - πλ. β΄ - Αθ. Καραμάνη - (Μ. Καραγιάννης) - 07.28.mp3
  9.5 MB · Views: 42
 • 10 - Και νυν. Ο Βασιλεύς - πλ. δ΄- Αναστασιματάριο Ιωάννου - (Κ. Στάντζος, χορός) - 03.31.mp3
  4.7 MB · Views: 43
 • 11 - Χάρις τοις χείλεσι - πλ. α΄ - (Μ. Καραγιάννης) - 01.55.mp3
  2.7 MB · Views: 39
 • 12 - Εγνωμεν εκ των λόγων - πλ. α΄ - (Κ. Στάντζος, χορός) - 01.36.mp3
  2.3 MB · Views: 30
 • 14 - Δόξα. Πάνσοφε αλιευ - πλ. β΄ - Κ. Στάντζου - (Κ. Στάντζος, χορός) - 04.11.mp3
  5.9 MB · Views: 37
 • 15 - Και νυν. Ο ποιητής (αργό) - Αναστασιματάριον Ζωης - (Μ. Καραγιάννης) - 03.14.mp3
  4.3 MB · Views: 33
 • 13 - Χαίρε ο μόνος γράψας υμιν - πλ. α΄ - (Γ. Καμαργιάρης) - 01.26.mp3
  1.9 MB · Views: 42
Last edited:
Top