Απολυτίκια καθημερινού Όρθρου

jupiter

Member
Στο εγκόλπιο της Αποστολικής Διακονίας γράφει ότι, στο Θεός Κύριος των καθημερινών Όρθρων, όταν δεν έχει απολυτίκιο ο άγιος ψάλλεται το της ημέρας της εβδομάδος.
Στο συλλειτουργικό της Σιμωνόπετρας, όμως, γράφει ότι, όταν ο άγιος δεν έχει απολυτίκιο, ψάλλεται κάποιο από τα κοινά απολυτίκιο αγίων.

Επίσης, στης αποστολικής γράφει ότι ψάλλονται τα ιδιαίτερα θεοτοκία των καθημερινών, ενώ στης Σιμωνόπετρας γράφει απλά ''το ομόηχον θεοτοκίον''.


Ποια από τις δύο είναι η σωστή πρακτική;


Υ.Γ.
Όταν έχουμε Όρθρο Σαββάτου με Θεός Κύριος, εξαποστειλάριο ψάλλεται το νεκρώσιμο ''Ο και νεκρών και ζώντων'' ή το 'Ο εν αγίοις μόνος'', που έχει πρώτο η παρακλητική;Ευχαριστώ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Αὐτό τό θέμα ἔχει σχέση μέ τά ἀπολυτίκια τοῦ καθημερινοῦ ἑσπερινοῦ.
Δές:
«Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος
[Ερώτηση] Πώς επιλέγουμε το Θεοτοκίον στους καθημερινούς εσπερινούς
Νά ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψει: α) τά ἀπολυτίκια τοῦ Ὡρολογίου β) ΤΜΕ σ. 43 γ) ΣΤ σ. 55 ὑποσ. 48 καί δ) τό παλαιό θέμα «Καθημερινές και Ενιαύσιος Στέφανος» (ὅπου ἀναλύονται αὐτά).
Καθημερινές και Ενιαύσιος Στέφανος
16/10 Απολυτίκιον Αγίου Λογγίνου

Δέν νομίζω ὄτι πλέον θά βρεῖς ναό πού νά ψάλλονται τά ἀπολυτίκια τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος.

(Τό μεγάλο μπέρδεμα βέβαια εἶναι μέ τά νέα μηναῖα καί τήν αὐθαίρετη, ἄκριτη καί παράτυπη εἰσαγωγή ἀπολυτικίων)

Ἐν τῷ μεταξύ, μή μπερδεύεις θέματα. Στίς ἀνάλογες ὑποενότητες τά βρίσκεις.
Εξαποστειλάριον Σαββάτου
 
Top