«Γενικαί Τυπικαί Διατάξεις» Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ὅπως μοῦ ἐπισημάνθηκε (καί δέν εἶχα προσέξει) γιά πρώτη φορά στή φετινή ἀνάρτηση τοῦ Τυπικοῦ τῶν Διπτύχων προστέθηκαν καί οἱ προηγούμενες σελίδες (γιά κάτι πού εἶχαν ὑπάρξει παράπονα σέ παλαιό θέμα) πού ἀφοροῦν (καί) στίς Γενικές Τυπικές Διατάξεις γιά τίς καθημερινές, κάτι σταθερό καί πολύ χρήσιμο γιά τή γενικότερη γνώση τοῦ τυπικοῦ καί τήν ὀρθή διεξαγωγή τῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν.
Ἔτσι ξεχώρισα αὐτές τίς σελίδες καί τίς ἀναρτῶ .
Πρβλ. : Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολουθίας).
 

Attachments

Top