Τυπικό σε ανάμνηση εγκαινίων

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#22
Μοῦ ζήτήθηκαν ἄν ὑπάρχουν ἀντίφωνα τῆς Λειτουργίας τῶν Ἐγκαινίων κατάλληλα καὶ γιὰ τὴν 13η Σεπτεμβρίου.

Μπορεῖ κάποιος νὰ τὰ ἀνεβάσει ἄν ὑπάρχουν;

Εὐχαριστῶ.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#23
Ἀντίφωνον Α ́. Ἦχος β’. Ψαλμὸς πγ’.
Στίχ. α’: Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων· ἐπιποθεῖ καὶ
ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. (πγ ̓ 2-3) Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
Στίχ. β ̓: Ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας. (πγ ̓ 11) Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. γ ̓: Ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἀμαρτωλῶν
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. δ ̓: Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σε. (πγ ̓ 13)
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Δόξα. Καὶ νῦν.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Ἀντίφωνον Β ́. Ἦχος β ́. Ψαλμὸς κε ́
Στίχ. α ́: Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην, καὶ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐλπίζων οὐ μὴ ἀσθενήσω. (κε’ 1)
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ [ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἢ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν] ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.
Στίχ. β ̓: Νίψομαι ἐν ἀθᾠοις τὰς χεῖράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, Κύριε. (κε ̓ 6)
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...
Στίχ. γ ̓ : Τοῦ ἀκοῦσαί με φωνῆς αἰνέσεώς σου καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου. (κε ̓ 7)
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...
Στίχ. δ ̓: Κύριε, ἡγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου. (κε ̓ 8)
Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...
Δόξα, Καὶ νῦν.
Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ...

Ἀντἰφωνον Γ ́. Ἦχος δ ̓ . Ψαλμὸς ξδ ́.
Στίχ. α ̓ : Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεὸς, ἐν Σιών, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ἱερουσαλήμ. (ξδ ́ 2)
Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν...
Στίχ. β ̓ : Μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. (ξδ ̓ 5)
Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν...
Στίχ. γ ̓: Πληθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνη.
Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν...

Εἰσοδικόν.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ [ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἢ
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν] ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Υ.Γ.: Εκ του ΣΤ διάταξις 13ης Σεπτεμβρίου. Είμαι εκτός κ δεν θυμάμαι παράγραφο.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24
Μοῦ ζήτήθηκαν ἄν ὑπάρχουν ἀντίφωνα τῆς Λειτουργίας τῶν Ἐγκαινίων κατάλληλα καὶ γιὰ τὴν 13η Σεπτεμβρίου.
ΤΜΕ σ. 417, ΑΝΤΙΦΩΝΑΡΙΟΝ σ. 393, ΣΤ σ. 158.
Τά ὑπό τοῦ π. Κων. Παπαγιάννη καταρτισθέντα ταυτίζονται σχεδόν μέ τά τοῦ ΤΜΕ, ἀλλ᾿ οἱ στίχοι διετάχθησαν οὕτως, ὥστε ἕκαστον ἀντίφωνον νά ἀποτελῆται ἐκ στίχων τοῦ αὐτοῦ ψαλμοῦ, ὅπως σημειώνει, καί σαφῶς κατάλληλα διά τήν λειτουργίαν τῆς ἀνάμνησης τῶν ἐγκαινίων, καὶ γιὰ τὴν 13η Σεπτεμβρίου.

 
#26
Το ερχόμενο Σάββατο (17 Αυγούστου π.η.) η ενορία μου (Άγιος Νικόλαος στις Αχαρνές) κλείνει 50 χρόνια από τα εγκαίνια. Μετά από αρκετή προσπάθεια και με τη συμβολή ενός αρχιμανδρίτη (που βρήκε δημοσίευση στον εκκλησιαστικό τύπο σχετικά με την ημερομηνία των εγκαινίων), κατάφερα και έπεισα τον προϊστάμενο να τελέσουμε ανάμνηση των εγκαινίων. Έτσι, αύριο 19.00 θα γίνει πανηγυρικός εσπερινός και το Σάββατο πρωΐ ο όρθρος, η θ. λειτουργία και μνημόσυνο των κτητόρων. Αν πάει καλά, ενδεχομένως να καθιερωθεί καθ’ έτος (το εύχομαι). Επισυνάπτω απόσπασμα που αφορά στη μνήμη των εγκαινίων, από εργασία που ετοιμάζω με τίτλο Πανηγυρικόν του Αγίου Νικολάου. Είναι πολύ εξειδικευμένο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες ενορίες. Το παραθέτω όμως για την τυπική διάρθρωση. Ως οδηγό είχα το ΣΤ.
Ετελέσθη η ακολουθία της ανάμνησης των εγκαινίων της ενορίας μου με κάθε μεγαλοπρέπεια (πιάσαμε ήχο βαρύ, δυστυχώς χωρίς το Σιγησάτω...). Βλ. εδώ και εδώ. Παρόλα αυτά, δεν είχε τη συμμετοχή του κόσμου που αρμόζει σε πανήγυρη.... λόγω της μόλις παρελθούσης εορτής της Παναγίας και την κόπωση από τη νηστεία του 15Αυγούστου. Βρέθηκε λοιπόν η χρυσή τομή για την καθ’ έτος ανάμνηση των εγκαινίων, να τελούνται την Κυριακή μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς και η ημερομηνία των εγκαινίων (17/30-8-1964) έπεφτε ημέρα Κυριακή. Θα πρέπει φυσικά να παραλείψω τα μεθέορτα (όπως γράφει και το ΣΤ) και να κάνω τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στην ακολουθία.
Φέτως θα τελεσθεί την Κυριακή μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου (17/30-8). Την επισυνάπτω μαζί με τα υπόλοιπα του πανηγυρικού που συνέθεσα για την ενορία μου. Χρωστάω μόνο τα της μετακομιδής του λειψάνου (με όλες τις τυπικές περιπτώσεις σύμπτωσης στο πεντηκοστάριο), τα οποία λόγω έλλειψης χρόνου πιθανόν να έχω έτοιμα του χρόνου. Είναι λίγο εξειδικευμένα, αλλά ελπίζω σε κάποιους να φανούν χρήσιμα.
 

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#27
Ψάλλεται «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία...»

(Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’-Εἰσαγωγὴ στὴ θεία λατρεία Θεσσαλονίκη 1993 σ. 306 καὶ χφφ. πραξαπόστολοι Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka) 173.I 281 ια’ αἰ. φ. 168r, Μ. Λαύρας Β-74 ια’ αἰ. φ. 236v, Paris. gr. 319 ιβ’ αἰ. φ. 238v).
 
Top