Περὶ τοῦ ἤχου τοῦ ἐξαποστειλαρίου «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στὸ χφ. Paris. gr. 282 τριῴδιο-πεντηκοστάριο ιγ' αἰ. σσ. 62, 286 ὡς ἦχος τοῦ ἐξαποστειλαρίου «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε» ἀναφέρεται ὁ πλ. β'.
 
Top