Η ψαλμωδία της Υπακοής

Fraristos ioannis

Παλαιό Μέλος
#21
Παρακαλώ όποιος μπορεί να αναρτήσει την Υπακοή των Εισοδίων σε μουσικό κείμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#22
Παρακαλώ όποιος μπορεί να αναρτήσει την Υπακοή των Εισοδίων σε μουσικό κείμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Στό μήνυμα #8 αὐτοῦ τοῦ θέματος ἀναφέρεται ποῦ βρίσκουμε τό μουσικό κείμενο ὅλων τῶν Ὑπακοῶν.

Δημιούργησα καί χωριστό θέμα στά Μουσικά Κείμενα, γιατί τό πόνημα τοῦ π. Κων. Παπαγιάννη βρισκόταν μόνον στή δική του ἑνότητα.

῾Υπακοές Κυριακῶν καί Ἑορτῶν


 

Shota

Παλαιό Μέλος
#23
Tropologium Corsinium.
J. B. Pitra, Analecta sacra et classica, τ. 1, Παρίσι, 1876, 671-672.

Δυστυχώς για τους ενασχολουμένους με τα υμνογραφικά, μόνο οι υπόλοιποι (σχεδόν) τόμοι του μνημειώδους αυτού έργου υπάρχουν ψηφιακά εδώ
Ορίστε.
 

Attachments

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#27
[Παράδειγμα της σημερινής Στιχολογίας της Υπακοής:]

Ἡ Ὑπακοὴ. Ἦχος β'
Εἰς δρόσον τοῖς Παισί, τὸ πῦρ μετεβάλλετο, ὁ θρῆνος εἰς χαράν, ταῖς Γυναιξὶν ἐνηλλάττετο· Ἄγγελος γάρ, ἐν ἀμφοτέροις διηκόνει τοῖς θαύμασι, τοῖς μέν, εἰς ἀνάπαυσιν μεταποιήσας τὴν κάμινον, ταῖς δέ, τὴν ἀνάστασιν καταμηνύσας τριήμερον, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις.
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
ἐξεγέρθητι· ἱνατί ὑπνοῖς, Κύριε; ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος.
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
ἱνατί τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέφεις; ἐπιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν;
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
ὅτι ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἡ ψυχὴ ἡμῶν, ἐκολλήθη εἰς γῆν ἡ γαστὴρ ἡμῶν.
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Εἰς δρόσον τοῖς Παισί, τὸ πῦρ μετεβάλλετο, ὁ θρῆνος εἰς χαράν, ταῖς Γυναιξὶν ἐνηλλάττετο· Ἄγγελος γάρ, ἐν ἀμφοτέροις διηκόνει τοῖς θαύμασι, τοῖς μέν, εἰς ἀνάπαυσιν μεταποιήσας τὴν κάμινον, ταῖς δέ, τὴν ἀνάστασιν καταμηνύσας τριήμερον, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#28
[Παράδειγμα της Στιχολογίας της Υπακοής των Πατέρων]​

Ἡ Ὑπακοὴ. Ἦχος πλ. δ'
Ἄγγελος Παίδων ἐδρόσιζε κάμινον, νῦν δὲ γυναικῶν κλαυθμὸν διεκώλυε, λέγων· Τὶ ἐπιφέρεσθε μύρα; τίνα ζητεῖτε ἐν τάφῳ; ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ Θεός· ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦ.
ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου.
ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι.
ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἄγγελος Παίδων ἐδρόσιζε κάμινον, νῦν δὲ γυναικῶν κλαυθμὸν διεκώλυε, λέγων· Τὶ ἐπιφέρεσθε μύρα; τίνα ζητεῖτε ἐν τάφῳ; ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ Θεός· ὑπάρχει γὰρ ζωὴ καὶ σωτηρία, τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#30
Δεῖτε τί γράφει τό ΤΚΠ περί τῆς ψαλμῳδίας τῆς Ὑπακοῆς.
View attachment 13892
Επανέρχομαι στο θέμα των Υπακοών και κυρίως στο ζήτημα της ψαλμωδίας αυτών. Έχουμε σαφέστατα τις ενδείξεις τόσο από το ΤΜΕ όσο και από το προγενέστερο ΤΚΠ περί της ψαλμωδίας των Υπακοών αλλά και το α΄ εκτυπωθέν Αναστασιματάρια περιλαμβάνει τονισμένες τις Υπακοές προ των Αναβαθμών.
Ένα ερώτημα προκύπτει μόνο από τα όσα γράφει το ΤΚΠ: "και αυτού του ζωηφόρου Σταυρού". Που - τυχόν- αναφέρεται;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#31
Top