Δόξα, τῶν αἴνων καὶ Δόξα, Καὶ νῦν, ἀποστίχων τῶν αἴνων τοῦ Ψυχοσαββάτου

#1
Μπορεῖ κάποιος νὰ ἀνεβάσει φωτοτυπία/φωτογραφία τοῦ Δοξαστικοῦ καὶ τοῦ Καὶ νῦν ποὺ ψάλλονται εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων τοῦ Ψυχοσαββάτου τοῦ Τριῳδίου, ὅπως αὐτὰ διαλαμβάνονται στὴν τελευταία ἔκδοση τῆς Α.Δ.; Σὰν νὰ βλέπω διάφορες ἐκδοχὲς στὰ μουσικὰ βιβλία.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Συμπλήρωσα στόν τίτλο καί τό δοξαστικό τῶν αἴνων, τό ὁποῖον παρουσιάζει διάφορες γραφές στά ἔντυπα, καί στό Νέον Τριῴδιον ἔχει προκριθεῖ ἡ τοῦ Πεντηκοσταρίου γραφή (ὑποσημ. 19 στό Νέον Τριῴδιον).
Ἐπισυνάπτω φωτο ἀπό Κων. Παπαγιάννη, Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον, τ. Α΄, γιά ἀναλυτικώτερη ἐπεξήγηση τῆς ὑποσημ. 19, ἀλλά καί τά ἀφορῶντα στά δοξαστικά τῶν ἀποστίχων, κατά τό αἴτημα Κ. Λάμπρου.
 

Attachments

Top