Αναγνώστρια/Ψάλτρια - Ενδυμασία και στάση στο αναλόγιο

Status
Not open for further replies.

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Μιᾶς καὶ ἀναφέρεσαι σὲ πηγὲς σοῦ παραθέτω κι ἐγὼ κάποιες.
Στις Αποστολικές Διαταγές υπάρχει η επίκληση αυτή επί χειροτονία της διακονίσσης: «Ὤ, ἐπίσκοπε, ἐπιθήσεις αὐτῇ τὰς χείρας, παρεστῶτος τοῦ πρεσβυτερίου καὶ τῶν διακόνων καὶ τῶν διακονισσῶν καὶ ἐρεῖς, και θα πεις: Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς δημιουργός, ὁ πληρώσας Πνεύματος Μαριὰμ καὶ Δεβώρραν καὶ Ἄνναν καὶ Ὄλδαν, ὁ μὴ ἀπαξιώσας τὸν μονογενῆ Σου Υἱὸν γεννηθῆναι ἐκ γυναικός, ὁ καὶ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐν τῷ ναῷ προχειρισάμενος τὰς φρουροὺς τῶν ἁγίων Σου πυλῶν· Αὐτὸς νῦν ἔπιδε ἐπὶ τὴν δούλην Σου τῆνδε, τὴν προχειριζομένην εἰς διακονίαν, καὶ δὸς αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον καὶ καθάρισον αὐτὴν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, πρὸς τὸ ἐπαξίως ἐπιτελεῖν αὐτὴν τὸ ἐγχειρισθὲν αὐτῇ ἔργον»(46).

Eυχή, από τον 8ο αιώνα, υπάρχει στον Βαρβερινό κώδικα, τον Βησσαριανό κώδικα (τῆς Κρυπτοφέρρης), και σε πολλούς άλλους κώδικες της εποχής εκείνης. Το τυπικό αυτό λέγει τα εξής:
«Μετὰ τὸ γενέσθαι τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν καὶ ἀνοιγῆναι τὰς θύρας πρὶν ἢ εἰπεῖν τὸν διάκονον· Πάντων τῶν ἁγίων, προσφέρεται ἡ μέλλουσα χειροτονεῖσθαι τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἐκφωνῶν τό, Ἡ θεία Χάρις, κλινούσης αὐτῆς τὴν κεφαλήν, ἐπιτίθησι τὴν χείρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, καὶ ποιῶν σταυροὺς τρεῖς ἐπεύχεται ταῦτα». Μία ευχή έρχεται τώρα: «Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ Παντοδύναμος, ὁ διὰ τῆς ἐκ Παρθένου κατὰ σάρκα γεννήσεως τοῦ μονογενοῦς Σου υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν ἁγιάσας τὸ θήλυ· καὶ οὐκ ἀνδράσι μόνον ἀλλὰ καὶ ταῖς γυναιξὶ δωρησάμενος τὴν χάριν καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἁγίου Σου Πνεύματος· Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἔπιδε ἐπὶ τὴν δούλην σου ταύτην· καὶ προσκάλεσαι αὐτὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς διακονίας σου, καὶ κατάπεμψον αὐτῇ τὴν πλουσίαν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Σου Πνεύματος» κλπ· «Καὶ μετὰ τὸ ἀμὴν ποιεῖ εἷς τῶν διακόνων εὐχὴν οὕτως (είναι τα ειρηνικά): Ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης…κλπ. «Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν» (τάδε), και μετά, «Ὑπὲρ τῆς νῦν προχειριζομένης διακονίσσης τῆσδε καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῆς· τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον αὐτῇ τὴν διακονίαν χαρίσηται· τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ βασιλέως …κλπ. Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς…Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι ταύτην τὴν εὐχὴν ὑπὸ τοῦ διακόνου, ἔχων ὁμοίως τὴν χείρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς χειροτονουμένης ὁ Ἐπίσκοπος, ἐπεύχεται οὕτως (για δεύτερη φορά, με δεύτερη ευχή): «Δέσποτα Κύριε, ὁ μηδὲ γυναίκας ἀναθεμένας ἑαυτὰς καὶ βουληθείσας καθ’ ὅ προσῆκε λειτουργεῖν τοῖς ἁγίοις οἴκοις σου ἀποβαλλόμενος, ἀλλὰ ταύτας ἐν τάξει λειτουργῶν προσδεξάμενος· δώρησαι τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος καὶ τῇ δούλη σου ταύτη, βουληθείση ἀναθεῖναι Σοὶ ἑαυτήν, καὶ τὴν διακονίας ἀποπληρῶσαι χάριν, ὡς ἔδωκας χάριν τῆς διακονίας Σου Φοίβη, ἥν ἐκάλεσας εἰς ἔργον τῆς λειτουργίας· παράσχου δὲ αὐτῇ ὁ Θεός, ἀκατακρίτως προσκαρτερεῖν τοῖς ἁγίοις ναοῖς Σου, ἐπιμελεῖσθαι τῆς οἰκείας πολιτείας, σωφροσύνης δὲ μάλιστα, καὶ τελείαν ἀπόδειξον δούλην Σου· κλπ. Καὶ μετὰ τὸ ἀμήν, περιτίθησι τῷ τραχήλω αὐτῆς ὑποκάτωθεν τοῦ μαφωρίου τὸ διακονικὸν ὡράριον, φέρων ἔμπροσθεν τὰς δύο ἀρχάς· καὶ τότε ὁ ἐν τῷ ἄμβωνι διάκονος λέγει: Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες καὶ τὰ λοιπά. Μετὰ (δὲ) τὸ μεταλαβεῖν αὐτὴν τοῦ ἁγίου σώματος καὶ τοῦ ἁγίου αἵματος, ἐπιδίδωσιν αὐτη· ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ ἅγιον ποτήριον· ὅπερ δεχομένη ἀποτίθεται τὴ ἁγία τραπέζη».

Καὶ γιὰ νὰ μὴν κάνω τὸν ... ἐπιστήμονα, τὰ παραπάνω προέρχονται απὸ πρόσφατο κείμενο τοῦ κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου ἐδῶ.

Ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον τὸ πολὺ πρόσφατο συνέδριο «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (31.1-2.2.2020)», ἀπὸ τὸ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ, ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ'. Οἱ σχετικὲς διαλέξεις ἔχουν ἀνεβεῖ στὸ youtube, καὶ στὴν σχετικὴ ἱστοσελίδα ὑπάρχει πρόθετο ὑλικό.

Τὸ τὶ θὰ κάνει ἡ ἐκκλησία μὲ τὰ παραπάνω δὲν εἶναι στὸ θέμα μας.

Ωστόσο, γυναῖκες ψάλτες ἔχουμε πλέον καὶ ὑπηρετοῦν ὅπως οἱ ἄνδρες. ΠΡΕΠΕΙ ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία νὰ θεσπίσει κάποιο πλαίσιο γιὰ τὴν λειτουργία τῶν ἀναλογίων τώρα ποὺ καὶ τὰ δύο φύλα ψάλλουν ἐπισήμως. Προτείνω τὰ παρακάτω:
Ἡ συνύπαρξη ἁνδρὸς γυναικὸς στὸ ἀναλόγιο ἑντὸς τοῦ ναοῦ κρίνεται ἀπὸ μένα ἀτυχὴς λόγω φωνητικῆς διαφορᾶς-δυσκολίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας. Οἱ μικτοὶ χοροὶ στὰ ἀναλόγια πρέπει νὰ ἐξοβελισθοῦν.
Ἐφ΄ ὅσον γυναῖκες προσλαμβάνονται ἀπὸ ἑνορίες ὡς ψάλτες καὶ γίνεται καὶ χειροθεσία δύνανται νὰ φέρουν ράσο.
Ἀκολούθως καλὸ εἶναι νὰ ἐνταχθοῦν κι αὐτὲς στοὺς τοπικοὺς συλλόγους ψαλτῶν μὲ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις. Εἶναι κρίμα νὰ ἐκτελοῦν τὰ ἴδια καθήκοντα μὲ μᾶς, νὰ εἶναι λόγιες στὴν ψαλτικὴ καὶ μὲ σωστὸ ὕφος καὶ παρ' ὅλα αὐτὰ νὰ τὶς θέτουμε στὸ περιθώριο λόγω φύλου. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψή μου. Ἔχουμε ἀκούσει δυνατὲς κυρίες τὰ τελευταία χρόνια στὸ ψαλτολόγιο.
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
Στην ορθοδοξία πρέπει να επικρατεί η ορθή σκέψη.
Εδώ είναι φόρουμ και το παλεύουμε με λάθος ή σωστές απόψεις απλών ανθρώπων, που φυσικά λαμβάνουμε ως αληθείς και κατευθυντήριες τις απόψεις της εκκλησίας.
Στό προκείμενο θέμα δεν πήραμε ακόμα μια άποψη για το τί διαφορά υπάρχει μεταξύ άνδρός και γυναικός , για πιό λόγο πρέπει διαφοροποιούνται τά φύλα στό αναλόγιο και γενικά στην ορθοδοξία.
Σε όλα δίδονται λογικές εξηγήσεις π.χ. ο επίσκοπος παλιά ανήρ μιάς γυναικός, και εξηγείται γιατί σήμερα είναι μοναχός, ασκητής, αλλά στο θέμα μας δεν δώσαμε λογικές εξηγήσεις παρά μόνο τι ειπώθηκε από πατέρες, τι νομίζουμε εμείς παράδοση κλπ.


Στή γλώσσα μας το υμνείτε και υπερυψούτε σημαίνει κυρήτετε όπως έγραψα παραπάνω γιά τόν ύμνο των τριών παίδων.
Ενώ τό αινείτε σημαίνει επαινείτε.
Η αγία Φωτεινή και ισαπόστολος υμνούσε δέν αινούσε.
Φυσικά στην εκκλησία
Eκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατιρτήσω αίνον (όχι ύμνον )
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
Συμφωνώ να ψέλνουν γυναίκες αλλά τις χρησιμοποιούν οι πατέρες για να κάνουν την δουλειά τους και να ρίξουν τα μισθά. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, λίγες είναι που ξέρουν κι αυτές δεν είναι καν γνωστές. Σημασία για μένα έχει η μουσική να σωθεί ανεξάρτητα φύλου, δεν βλέπω όμως κανένα να τον ενδιαφέρει. Από την μία οι φεμινίστριες κι από την άλλη οι ζηλωτές. Ουσία καμία! Καλό ξημέρωμα!!!!
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Από μόνες τους οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να επιζητούν να γίνουν «ψάλτριαι» την στιγμή που αυτό αντίκειται στην Καινή Διαθήκη (κυρίως), στις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά και στην Παράδοση της Εκκλησίας.

Γνωρίζω γυναίκα που έμαθε καλά ψαλτική, αλλά μετά ήρθε ο θείος φωτισμός και δεν έψαλλε σε εκκλησία.

1.jpg


Δεν έχουμε. Η παράδοση δεν αναφέρει τέτοια χειροθεσία.

[...]

Να διευκρινίσω ότι η κατ' απουσία ψάλτου ψαλμωδία γυναίκας που ανέφερα είναι κατ' οικονομίαν (και προσωπικά δεν την επιθυμώ).

Το κατ' ακρίβειαν είναι ότι δεν επιτρέπεται καθόλου σε γυναίκα να ψάλλει στην εκκλησία (ούτε να αυθεντεί ανδρός, αλλά να είναι σε ησυχία), σύμφωνα με την ξεκάθαρη εντολή της Καινής Διαθήκης, του Αποστόλου Παύλου και της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου.

Δεν είναι θέμα ισχυρού ή ασθενούς φύλου. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν τέτοια εφευρήματα. Είναι θέμα σωτηρίας όπως έχει γραφτεί στην Καινή Διαθήκη.

- Μα δεν υπάρχουν ψάλτες!
- Παππούλη μου, υπάρχουν. Αλλά μην τους περιμένεις να σου έρθουν και να σε παρακαλάνε (αφού δεν έρχονται). Ταπεινώσου, προσευχήσου, ψάξε και θα βρεις.
- Μα δεν υπάρχουν λεφτά!
- Όσα βγάζετε από τα τυχερά των Ακολουθιών, δώστε κατ' αναλογίαν στον ιεροψάλτη.
- Μα ούτε και αυτά υπάρχουν.
- Βγάλτε έναν δίσκο στο εκκλησίασμα 1 φορά τον μήνα, διακριτικά, για τον μισθό του ιεροψάλτη.
- Μα είναι μικρό το εκκλησίασμα.
- Βρες έναν δάσκαλο Βυζαντινής Μουσικής, μια σχολή Μητροπόλεως, και παρακάλεσέ τους να σου στείλουν έναν μαθητή (και πλήρωσέ του εσύ τις βενζίνες)!
- Και αυτό δεν γίνεται.
- Πάρε τους ιερόπαιδες και μάθε τους εσύ μουσική. Σιγά σιγά. Εδώ σε μοναστήρια παλαιά έκαναν όλη την ακολουθία χύμα!


Για το όψιμο ενδιαφέρον περί Διακονισσών. Είναι και αυτό κατά την γνώμη μου στο πρόγραμμα της μεγάλης αποστασίας.

https://www.skai.gr/news/politics/ragkousis-na-anoiksei-i-syzitisi-gia-ti-xeirotonia-gynaikon
https://www.tanea.gr/2016/05/13/world/anoigma-toy-papa-gia-diakonnises-stin-katholiki-ekklisia/

Εμείς να μείνουμε πίσω; Οπισοδρομικοί είμαστε;


Σημασία για μένα έχει η μουσική να σωθεί ανεξάρτητα φύλου

Υπέρ πάντων ο σκοπός.


Και επανέρχομαι με μια ερώτηση:

Εντολές Καινής Διαθήκης τις παραθεωρούν.
Παράδοση δεν σέβονται.
Οικουμενικές Συνόδους τις υποβιβάζουν.

Ποιος θα τους εμποδίσει σε 10-20-30 χρόνια να χειροτονήσουν και γυναίκες;
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Από μόνες τους οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να επιζητούν να γίνουν «ψάλτριαι» την στιγμή που αυτό αντίκειται στην Καινή Διαθήκη (κυρίως), στις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά και στην Παράδοση της Εκκλησίας.

....


Όσο για τα οικουμενιστικά συνέδρια περί Διακονισσών.

Είναι και αυτά στο πρόγραμμα της μεγάλης Αποστασίας.

https://www.skai.gr/news/politics/ragkousis-na-anoiksei-i-syzitisi-gia-ti-xeirotonia-gynaikon
https://www.tanea.gr/2016/05/13/world/anoigma-toy-papa-gia-diakonnises-stin-katholiki-ekklisia/

Εμείς να μείνουμε πίσω; Οπισοδρομικοί είμαστε; Ζηλωτές πατρώων παραδόσεων;
Υπέρ πάντων ο σκοπός.


Και επανέρχομαι με μια ερώτηση:

Εντολές Καινής Διαθήκης τις παραθεωρούν.
Παράδοση δεν σέβονται.
Οικουμενικές Συνόδους τις υποβιβάζουν.

Ποιος θα τους εμποδίσει σε 10-20-30 χρόνια να χειροτονήσουν και γυναίκες;

Νομίζω πὼς οἱ χαρακτηρισμοὶ καλὸ εἶναι νὰ λείπουν . Ἐγὼ ἀνέβασα τοῦς συνδέσμους στὸ συνέδριο περι Διακονισσῶν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ δοῦμε ποῦ βασίζονται καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ θεσμοῦ. Καὶ ἤμουν σαφής. Ἄν ὑπάρχει ἀνάγκη, ἄς τὸ ἀξιολογήσει ἡ ἐκκλησία καὶ βλέπουμε. Ἄν δὲν ὑπάρχει, πάλι ὅλα καλά. Δὲν καιγόμαστε κιόλας.
Περιέχονται ὅμως πάρα πολλὲς χρήσιμες ἱστορικὲς πληροφορίες μὲ παραπομπὲς σὲ πατερικὰ κείμενα. Μπορεῖς νὰ τὶς δεῖς. Μπορεῖς καὶ ὄχι. Οἱ βαριὲς κουβέντες ὅμως ποὺ ἔγραψες καὶ οἱ προκύπτουσες ταμπέλες δὲν ταιριάζουν στὸ θέμα μας καὶ μᾶλλον ἀποτελοῦν θρυαλίδα παρὰ προωθοῦν τὴν κουβέντα μας. Ἄν συνεχίσεις ἔτσι, ἐγὼ δὲν θὰ σὲ ἀκολουθήσω. Νὰ 'σαι καλά.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Νομίζω πὼς οἱ χαρακτηρισμοὶ καλὸ εἶναι νὰ λείπουν . Ἐγὼ ἀνέβασα τοῦς συνδέσμους στὸ συνέδριο περι Διακονισσῶν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ δοῦμε ποῦ βασίζονται καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ θεσμοῦ. Καὶ ἤμουν σαφής. Ἄν ὑπάρχει ἀνάγκη, ἄς τὸ ἀξιολογήσει ἡ ἐκκλησία καὶ βλέπουμε. Ἄν δὲν ὑπάρχει, πάλι ὅλα καλά. Δὲν καιγόμαστε κιόλας.
Περιέχονται ὅμως πάρα πολλὲς χρήσιμες ἱστορικὲς πληροφορίες μὲ παραπομπὲς σὲ πατερικὰ κείμενα. Μπορεῖς νὰ τὶς δεῖς. Μπορεῖς καὶ ὄχι. Οἱ βαριὲς κουβέντες ὅμως ποὺ ἔγραψες καὶ οἱ προκύπτουσες ταμπέλες δὲν ταιριάζουν στὸ θέμα μας καὶ μᾶλλον ἀποτελοῦν θρυαλίδα παρὰ προωθοῦν τὴν κουβέντα μας. Ἄν συνεχίσεις ἔτσι, ἐγὼ δὲν θὰ σὲ ἀκολουθήσω. Νὰ 'σαι καλά.

Αγαπητέ Δομέστικε,

έκανα μια μικρή διόρθωση. Αυτή είναι η τωρινή μου γνώμη. Δεν θα πρέπει να δούμε γιατί αυτό το όψιμο ενδιαφέρον; Και ποιος τα πληρώνει/χρηματοδοτεί αυτά τα συνέδρια και με ποιο σκοπό (βλέπω στους σπόνσορες και ένα sallux.eu );

Έχει ανάγκη η εκκλησία σήμερα από Διακόνισσες;

- Σήμερα εξασθένησε η πίστη των περισσοτέρων πιστών, και δεν υπάρχουν κήρυκες/ιερείς να τους την τονώσουν (εκτός από λίγες εξαιρέσεις).
- Εδώ ακόμη και πιστοί δεν κοινωνούν από τον κορωνοϊό.
- Παιδιά των Χριστιανών μένουν αβάπτιστα, συζούν με το μπακαλόχαρτο του Δήμου, και δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία.
- Ο κόσμος είναι ακατήχητος σε τέτοιο βαθμό που μοιάζει ανέκδοτο για μένα που γεννήθηκα την δεκαετία του '70.

Έχει ανάγκη η εκκλησία από Διακόνισσες;

Από κατήχηση έχουμε ανάγκη. Και πρώτα από όλα από το καλό και Χριστιανικό παράδειγμα, έχει ο λαός ανάγκη. Από τους Αρχιερείς, τους Ιερείς, τους Ψάλτες, από όλους μας τους Χριστιανούς.

Υ.Γ. Τώρα βλέπω ότι 2/2/2020, είναι η ημερομηνία που έκλεισε το συνέδριο για τις διακόνισσες, και η ίδια ημερομηνία που μίλησε ο Ραγκούσης....
 
Last edited:

Deacon

Παλαιό Μέλος
Επειδή αναφέρθηκε η εργασία του κ. Ευαγγέλου Θεοδώρου για το θέμα, να πω ότι κατά το παρελθόν έχω μελετήσει εκτενώς τα κείμενά του και τις εισηγήσεις του για το θέμα, από την διδακτορική του διατριβή ακόμα (κάπου την δεκαετία του '50 αν θυμάμαι καλά), την οποία έχω στο πρωτότυπο. Ουσιαστικά είναι αυτός που το επανέφερε στο προσκήνιο και το υποστήριξε σθεναρά σε πολλές ευκαιρίες. Να αναφέρω, χωρίς να θέλω να μπω βαθύτερα στο θέμα (για το οποίο συνήθως μιλούν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για την προβληματική του...), ότι αρχικά η θέση του δεν ήταν η επαναφορά του θεσμού των διακονισσών ως βαθμού ιερωσύνης, αλλά με την μορφή αδελφοτήτων αφιερωμένων γυναικών με φιλανθρωπική δραστηριότητα (κατά τα πρότυπα των Αδελφοτήτων Δυτικών Ομολογιών, όπως οι "Αδελφές του Ελέους" κ.α.). Στην συνέχεια μεταλλάχθηκε η θέση του και σταθεροποιήθηκε εκεί που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στον τονισμό της διακονικής ιδιότητας των διακονισσών ως βαθμού Ιερωσύνης απολύτως ταυτόσημης με την ιερωσύνη των ανδρών, κάτι το οποίο γενικώς αμφισβητείται, διότι απλούστατα δεν υπήρχε προστάδιο ούτε εξέλιξη σε αυτόν τον βαθμό, αντιθέτως με τους βαθμούς Ιερωσύνης των ανδρών που έχουν εξέλιξη από πιό χαμηλούς προς υψηλότερους.
 
Last edited:

ΠΜΧ

...
Επειδή αναφέρθηκε η εργασία του κ. Ευαγγέλου Θεοδώρου για το θέμα, να πω ότι κατά το παρελθόν έχω μελετήσει εκτενώς τα κείμενά του και τις εισηγήσεις του για το θέμα, από την διδακτορική του διατριβή ακόμα (κάπου την δεκαετία του '50 αν θυμάμαι καλά), την οποία έχω στο πρωτότυπο (την είχα βρει στον Σύλλογο "Παρνασσός" θυμάμαι). Ουσιαστικά είναι αυτός που το επανέφερε στο προσκήνιο και το υποστήριξε σθεναρά σε πολλές ευκαιρίες. Να αναφέρω, χωρίς να θέλω να μπω βαθύτερα στο θέμα (για το οποίο συνήθως μιλούν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για την προβληματική του...), ότι αρχικά η θέση του δεν ήταν η επαναφορά του θεσμού των διακονισσών ως βαθμού ιερωσύνης, αλλά με την μορφή αδελφοτήτων αφιερωμένων γυναικών με φιλανθρωπική δραστηριότητα (κατά τα πρότυπα των Αδελφοτήτων Δυτικών Ομολογιών, όπως οι "Αδελφές του Ελέους" κ.α.). Στην συνέχεια μεταλλάχθηκε η θέση του και σταθεροποιήθηκε εκεί που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στον τονισμό της διακονικής ιδιότητας των διακονισσών ως βαθμού Ιερωσύνης απολύτως ταυτόσημης με την ιερωσύνη των ανδρών, κάτι το οποίο γενικώς αμφισβητείται, διότι απλούστατα δεν υπήρχε προστάδιο ούτε εξέλιξη σε αυτόν τον βαθμό, αντιθέτως με τους βαθμούς Ιερωσύνης των ανδρών που έχουν εξέλιξη από πιό χαμηλούς προς υψηλότερους.
Πάτερ, την ευχή σας.

Εκείνη την δεκαετία δεν υπήρχαν ήδη γυναικείες αδελφότητες; Στην αρχή της Ζωής, και μετά και του Σωτήρα;
Η Ταβιθά κατ' εξοχήν φιλανθρωπική δεν είναι;

Εκτός κι αν εννοείτε με αγγελικό σχήμα.
 

Deacon

Παλαιό Μέλος
Μιλούσε για κάτι άλλο προφανώς. Αυτές οι αδελφότητες δεν είχαν κουρές, χειροθεσίες κλπ. Είναι λεπτό το θέμα. Ας μην επεκταθώ.
 

ΠΜΧ

...
Μιλούσε για κάτι άλλο προφανώς. Αυτές οι αδελφότητες δεν είχαν κουρές, χειροθεσίες κλπ. Είναι λεπτό το θέμα. Ας μην επεκταθώ.
Οκ. Σεβαστό :)

Άρα ήταν "απλώς" θέμα κουράς - χειροθεσίας.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, ούτε ήξερα πως ο άνδρας μπορεί να είναι ψάλτης 🙂 Μόνο γυναίκες είχα ακούσει να ψάλλουν 🙂
Κι ἐγώ, ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας ἔψαλα χρόνια σὲ μικρὴ ρωσσικὴ ἐκκλησία στὶς Βρυξέλλες, ὅπου ἔψελναν ἄνδρες (ἄνευ ράσου) καὶ γυναῖκες ... 🙂
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Επειδή αναφέρθηκε η εργασία του κ. Ευαγγέλου Θεοδώρου για το θέμα, να πω ότι κατά το παρελθόν έχω μελετήσει εκτενώς τα κείμενά του και τις εισηγήσεις του για το θέμα, από την διδακτορική του διατριβή ακόμα (κάπου την δεκαετία του '50 αν θυμάμαι καλά), την οποία έχω στο πρωτότυπο. Ουσιαστικά είναι αυτός που το επανέφερε στο προσκήνιο και το υποστήριξε σθεναρά σε πολλές ευκαιρίες. Να αναφέρω, χωρίς να θέλω να μπω βαθύτερα στο θέμα (για το οποίο συνήθως μιλούν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για την προβληματική του...), ότι αρχικά η θέση του δεν ήταν η επαναφορά του θεσμού των διακονισσών ως βαθμού ιερωσύνης, αλλά με την μορφή αδελφοτήτων αφιερωμένων γυναικών με φιλανθρωπική δραστηριότητα (κατά τα πρότυπα των Αδελφοτήτων Δυτικών Ομολογιών, όπως οι "Αδελφές του Ελέους" κ.α.). Στην συνέχεια μεταλλάχθηκε η θέση του και σταθεροποιήθηκε εκεί που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στον τονισμό της διακονικής ιδιότητας των διακονισσών ως βαθμού Ιερωσύνης απολύτως ταυτόσημης με την ιερωσύνη των ανδρών, κάτι το οποίο γενικώς αμφισβητείται, διότι απλούστατα δεν υπήρχε προστάδιο ούτε εξέλιξη σε αυτόν τον βαθμό, αντιθέτως με τους βαθμούς Ιερωσύνης των ανδρών που έχουν εξέλιξη από πιό χαμηλούς προς υψηλότερους.

Πάντως διατυπώνει ὑποθέσεις ἐργασίας στὸ πρόσφατο παραπάνω κείμενό του ποὺ στέκονται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν παραπάνω θέση σας ἀρκετὰ πειστικά.
Η προσεκτική μελέτη των χειροτονικών αυτών, τόσο μορφολογικό όσο και ως προς το περιεχόμενο, μας οδηγεί στα κάτωθι συμπεράσματα: Ενώ εις τα ευχολόγια οι περιγραφόμενες χειροθεσίες του λεγομένου κατωτέρου κλήρου, ψάλτου, αναγνώστου υποδιακόνου, τελούνται εκτός του ιερού βήματος και όχι κατά την διάρκεια της ευχαριστιακής Θείας Λειτουργίας, και χωρίς να ακούγεται το «Ἡ θεία Χάρις η πάντοτε τά ασθενή θεραπεύουσα κλπ», η χειροτονία της διακόνισσας έχει απόλυτη ομοιότητα με τις χειροτονίες της τάξεως του ανωτέρου κλήρου, δηλαδή του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου, διότι γίνεται η χειροτονία αυτή, όπως είδαμε, μέσα στο ιερό βήμα και μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κατά την Θεία Λειτουργία, και μάλιστα μετά την Αγία Αναφορά, δηλαδή ευθύς μετά τον ασπασμό της ειρήνης, πριν από το
«Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες» κλπ.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Αγαπητέ Δομέστικε,

έκανα μια μικρή διόρθωση. Αυτή είναι η τωρινή μου γνώμη. Δεν θα πρέπει να δούμε γιατί αυτό το όψιμο ενδιαφέρον; Και ποιος τα πληρώνει/χρηματοδοτεί αυτά τα συνέδρια και με ποιο σκοπό (βλέπω στους σπόνσορες και ένα sallux.eu );

Έχει ανάγκη η εκκλησία σήμερα από Διακόνισσες;

- Σήμερα εξασθένησε η πίστη των περισσοτέρων πιστών, και δεν υπάρχουν κήρυκες/ιερείς να τους την τονώσουν (εκτός από λίγες εξαιρέσεις).
- Εδώ ακόμη και πιστοί δεν κοινωνούν από τον κορωνοϊό.
- Παιδιά των Χριστιανών μένουν αβάπτιστα, συζούν με το μπακαλόχαρτο του Δήμου, και δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία.
- Ο κόσμος είναι ακατήχητος σε τέτοιο βαθμό που μοιάζει ανέκδοτο για μένα που γεννήθηκα την δεκαετία του '70.

Έχει ανάγκη η εκκλησία από Διακόνισσες;

Από κατήχηση έχουμε ανάγκη. Και πρώτα από όλα από το καλό και Χριστιανικό παράδειγμα, έχει ο λαός ανάγκη. Από τους Αρχιερείς, τους Ιερείς, τους Ψάλτες, από όλους μας τους Χριστιανούς.

Υ.Γ. Τώρα βλέπω ότι 2/2/2020, είναι η ημερομηνία που έκλεισε το συνέδριο για τις διακόνισσες, και η ίδια ημερομηνία που μίλησε ο Ραγκούσης....
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν κατανόηση.
Γιὰ διακόνισσες δὲν μπορῶ νὰ σοῦ πῶ, ἄν ὑπάρχει ἀνάγκη. Ἴσως σὲ βάπτιση ἐνήλικης γυναίκας. σχετικὰ σπάνιο πράγμα πλέον. Προσωπικὰ θεωρῶ πὼς ὑπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στὸν ὑπάρχοντα κλῆρο ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν, παρὰ οἱ διακόνισσες.
Ἐγὼ ἀνέφερα τὴν περίπτωσή τους ὡς παράδειγμα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ὁσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς χειροθεσίας τῆς συναδέλφου Μαρίας Χριστίνας παραπάνω, ἄν προβλέπεται ἢ ὄχι.

Σχετικὰ μὲ τὴν κατήχηση ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο καὶ ἡ εὐθύνη βαραίνει ἀποκλειστικὰ τὴν ἐκκλησία, ποὺ τὴν σήμερον ἡμέρα δὲν ἀνέλαβε τὶς εὐθύνες της, δὲν ἔκανε αὐτοκριτικὴ, δὲν αὐτοκαθαίρεται καὶ ἔχει ἐπιτρέψει τὸν μαμωνᾶ νὰ καθορίζει τὴν ἀτζέντα.
Ἀνέχεται τὴν ἴντριγκα τῶν ἀναξίων καὶ τὸ ξεχείλωμα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀγάμων κληρικῶν, τόσο ποὺ σὲ λίγα χρόνια ἀκόμη θὰ ἔχουμε ἀντιγράψει τὴν χειρότερη μάστιγα τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκκλησίας, καὶ βλέπουμε τὴν ρυπαρὴ κατάντια.
Ὅταν ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία κηρύττει τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ ὄχι ὡς πράξη καὶ βίωμα ἀλλὰ ὡς ὑπόθεση ἐργασίας μεταξὺ πολυχρονισμοῦ καὶ λιβανίσματος καὶ ὅταν κάνει τὰ στραβὰ μάτια στὸ στρεβλὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι μόνο καὶ μόνο γιατὶ φοβᾶται τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανᾶ καὶ τὴν ἐπακόλουθη ἀπώλεια «ἐξουσίας», τότε σίγουρα ὁ κόσμος θὰ συνεχίσει νὰ ἀπομακρύνεται.
Ἀντὶ ἡ ἐκκλησία νὰ ἐνισχύσει τὶς δομές της καὶ νὰ φροντίσει γιὰ τὸν βιοπορισμὸ τῶν ἀνθρώπων της μὲ τὰ δικά της μέσα, ὥστε νὰ εἶναι ἀνεξάρτητη καὶ προσηλωμένη χωρὶς φόβο στην Ἀλήθεια, ἀναπτύσει πλουτοκρατικὸ σύστημα ἑντὸς τῶν μητροπολιτικῶν μεγάρων εἰς βάρος τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ἱερέων καὶ τῶν βοηθῶν τους.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα, Παναγιώτη, κατ' ἐμέ, χοντρά χοντρά καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς ἔξω ἀλλὰ πρώτα ἀπὸ τοὺς μέσα.
 

Μαρία Χριστίνα

Δόξα τω Θεώ
Είναι ξεκάθαρη παράβαση της εντολής της Καινής Διαθήκης, του Αποστόλου Παύλου, και της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου (Ο' Κανών) που την υιοθέτησε:

«γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ' εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.» Τιμ. β' 12.Η γνώμη μου:

Ο ρόλος της γυναίκας είναι μόνο βοηθητικός, και αυτό μόνο σε πλήρη απουσία ανδρός ιεροψάλτου, και ασφαλώς, όχι πάνω από τα στασίδια του αναλογίου, αλλά δίπλα από το στασίδι.

Για αμφίεση ας έχει αμφίεση ανάλογη της Παναγίας. Μαντήλι (πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ - Α' Κορ. ια' 5), και φαρδιές φούστες και πουκάμισα.

Το ψάλσιμο της γυναίκας -κατά την ταπεινή μου γνώμη- πρέπει να γίνεται με προυποθέσεις. Δεν μπορούν (δεν πρέπει) ποτέ να συνυπάρχουν άνδρες με γυναίκες στο Αναλόγιον, πέραν από την παράβαση της Καινής Διαθήκης, και για τον σκανδαλισμό των πιστών και των ψαλτών (όσοι νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε επίπεδα απάθειας ας προσέχουν μη πέσουν έστω και με τα μάτια μόνο) και για τον παραμονεύοντα διάβολο. Όταν ψάλλει μια γυναίκα επι πολύ καιρό σε μια ενορία απουσία Ψάλτου, και τύχει και εμφανιστεί Ψάλτης, η γυναίκα πρέπει να ταπεινώνεται και να σιωπά, και να πηγαίνει να κάθεται στο εκκλησίασμα, στις γυναίκες...

Άρα, η Αγία Αικατερίνη και η Αγία Φωτεινή η Σαμαριειτιδα η ισαπόστολος, καθώς βεβαίως και τα γύναια που, κατ' εντολήν του ίδιου του Κυρίου μας κήρυξαν τοις Αποστολοις έχουν παραβεί την Καινή Διαθήκη, το ίδιο το Ευαγγέλιο δλδ έχει παραβεί την Καινή διαθήκη στην περίπτωση των Μυροφόρων... Είναι άλλωστε προφανές ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, Ιουδαίων και Εθνικών, πλουσίων και φτωχών, ενηλίκων και παιδιών, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, δεν μπορείτε να παραβλέπετε ότι πιθανότατα ο Άγιος Παύλος αναφέρεται σε συγκεκριμένη εκκλησία καθως στην εποχή του οι γυναίκες ήταν κατά κύριο λόγο αμορφωτες, όπως π.χ. αναφέρθηκε στις Κορινθιες πίστες ώστε να έχουν καλυμμένο το κεφάλι, διότι ως γνωστόν τα ήθη στην εν λόγω πόλη ήταν πιο..
ελεύθερα και υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου.
Δλδ, σύμφωνα με την άποψή σας θεωρείτε σωστό να ανέβει στο αναλόγιο κάποιος άνδρας, χωρίς μουσικές γνώσεις εκκλησιαστικής μουσικής ή μαθητευόμενος χωρίς εμπειρία και να αντικαταστήσει μια γυναίκα πλήρως καταρτισμένη και έμπειρη, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα; Συγγνώμη αλλά αυτή η άποψη νομίζω πως παρεκκλίνει του πνεύματος της εκκλησίας μας και, κατά την γνώμη ταιριάζει με αντιλήψεις άλλου δόγματος. Αυτό είναι λογικό, μετά από 4 αιώνες τουρκοκρατίας αλλοιώθηκε το φρόνημα κατά το δοκούν, είναι ωραίο να είσαι γεννημένος (???) ανώτερος από κάποιον άλλον, πάντα η εξουσία και οι πρωτοκαθεδριες ήταν δελεαστικές. Απόδειξη αυτού είναι η ορθόδοξη εκκλησία της Ρωσίας, όπου στο αναλόγιο βρίσκονται κατ' εξοχήν γυναικείες χορωδίες, ενώ η χώρα δεν είχε ποτέ βρεθεί κάτω από ισλαμιστικό ζυγό.

Με συγχωρείτε για την αιχμηρή απάντηση στην υποβιβαστικη, κατά την γνώμη μου, γνώμη σας απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους σας.
 

Μαρία Χριστίνα

Δόξα τω Θεώ
Σε ποια Οικουμενική σύνοδο τέθηκε το ερώτημα " είναι η γυναίκα άνθρωπος;"? Αυτό ήταν το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων κάποτε, να μην μπορούν να κατανοησουν αυτονόητα πράγματα. Δλδ η Παναγία μήπως ήταν ζώο; Ή μήπως δεν ήταν γυναίκα???!!
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Άρα, η Αγία Αικατερίνη και η Αγία Φωτεινή η Σαμαριειτιδα η ισαπόστολος, καθώς βεβαίως και τα γύναια που, κατ' εντολήν του ίδιου του Κυρίου μας κήρυξαν τοις Αποστολοις έχουν παραβεί την Καινή Διαθήκη, το ίδιο το Ευαγγέλιο δλδ έχει παραβεί την Καινή διαθήκη στην περίπτωση των Μυροφόρων... Είναι άλλωστε προφανές ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, Ιουδαίων και Εθνικών, πλουσίων και φτωχών, ενηλίκων και παιδιών, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, δεν μπορείτε να παραβλέπετε ότι πιθανότατα ο Άγιος Παύλος αναφέρεται σε συγκεκριμένη εκκλησία καθως στην εποχή του οι γυναίκες ήταν κατά κύριο λόγο αμορφωτες, όπως π.χ. αναφέρθηκε στις Κορινθιες πίστες ώστε να έχουν καλυμμένο το κεφάλι, διότι ως γνωστόν τα ήθη στην εν λόγω πόλη ήταν πιο..
ελεύθερα και υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου.
Δλδ, σύμφωνα με την άποψή σας θεωρείτε σωστό να ανέβει στο αναλόγιο κάποιος άνδρας, χωρίς μουσικές γνώσεις εκκλησιαστικής μουσικής ή μαθητευόμενος χωρίς εμπειρία και να αντικαταστήσει μια γυναίκα πλήρως καταρτισμένη και έμπειρη, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα; Συγγνώμη αλλά αυτή η άποψη νομίζω πως παρεκκλίνει του πνεύματος της εκκλησίας μας και, κατά την γνώμη ταιριάζει με αντιλήψεις άλλου δόγματος. Αυτό είναι λογικό, μετά από 4 αιώνες τουρκοκρατίας αλλοιώθηκε το φρόνημα κατά το δοκούν, είναι ωραίο να είσαι γεννημένος (???) ανώτερος από κάποιον άλλον, πάντα η εξουσία και οι πρωτοκαθεδριες ήταν δελεαστικές. Απόδειξη αυτού είναι η ορθόδοξη εκκλησία της Ρωσίας, όπου στο αναλόγιο βρίσκονται κατ' εξοχήν γυναικείες χορωδίες, ενώ η χώρα δεν είχε ποτέ βρεθεί κάτω από ισλαμιστικό ζυγό.

Με συγχωρείτε για την αιχμηρή απάντηση στην υποβιβαστικη, κατά την γνώμη μου, γνώμη σας απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους σας.

Κοίταξε, όταν πεθάνουμε, όλα αυτά που αναφέρεις θα μας επιλυθούν εν ριπή οφθαλμού, γιατί θα γίνει γνωστό στις ψυχές μας το σωστό και το λάθος σε όλα όσα κάναμε στην ζωή μας. Απλά τότε δεν θα υπάρχει μετάνοια.

Μέχρι να πεθάνω, εγώ προτιμώ να ακούω το Ευαγγέλιον, την Καινή Διαθήκη, τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και την Ιερά Παράδοση.

Θυμάσαι τι έγραψες;

διότι συχνά το εκκλησίασμα με κοιτάει και δεν θέλω να ασχολείται με το τι φοράω, αν μου πάει, και πόσο μάλλον αν περιγράφονται μέλη του σώματος που προεξέχουν, καταλάβατε..

Ποια γυναίκα (ανύπαντρη) δεν το θέλει τα μάτια των ανδρών να είναι πάνω της; (ρητορική ερώτηση)

Και με ράσο, και χωρίς ράσο, αν έχεις όμορφο πρόσωπο, και αδύνατη σιλουέττα, πάλι θα σε κοιτάνε.

Ο Χριστός μας είπε: οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται (Ματθ. ιη' 7), και ο νοών νοείτω.

Λοιπόν ότι είχα να γράψω το έγραψα στα προηγούμενα μηνύματα κυρίως. Ο Θεός ελεύθερους μας έκανε.

Κάνε όπως νομίζεις. Πρόσεχε μόνο μήπως η «ερμηνεία» σου της Καινής Διαθήκης δεν είναι σωστή, και μετά είναι πολύ αργά.

Αυτές οι Αγίες δεν πήραν ποτέ θέση σε εκκλησία.

Ας έχετε για παράδειγμα την Υπεραγία Θεοτόκο και Μητέρα μας, την ενδοξοτέραν ασυγκρίτως πάντων των Αγίων, Αποστόλων, Ευαγγελιστών, Προφητών, και των Αγγελικών Δυνάμεων.

Την Παναγιά μας, που έχει όλο το πλήρωμα των εκ Θεού δωρεών, και αυτή το διαπορθμεύει σε όλους τους αγγέλους και τους ανθρώπους.

«Χαῖρε, τὸ Φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα·
χαῖρε, τὸ πῶς, μηδένα διδάξασα
 
Last edited:

ΠΜΧ

...
Άρα, η Αγία Αικατερίνη και η Αγία Φωτεινή η Σαμαριειτιδα η ισαπόστολος, καθώς βεβαίως και τα γύναια που, κατ' εντολήν του ίδιου του Κυρίου μας κήρυξαν τοις Αποστολοις έχουν παραβεί την Καινή Διαθήκη, το ίδιο το Ευαγγέλιο δλδ έχει παραβεί την Καινή διαθήκη στην περίπτωση των Μυροφόρων... Είναι άλλωστε προφανές ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, Ιουδαίων και Εθνικών, πλουσίων και φτωχών, ενηλίκων και παιδιών, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, δεν μπορείτε να παραβλέπετε ότι πιθανότατα ο Άγιος Παύλος αναφέρεται σε συγκεκριμένη εκκλησία καθως στην εποχή του οι γυναίκες ήταν κατά κύριο λόγο αμορφωτες, όπως π.χ. αναφέρθηκε στις Κορινθιες πίστες ώστε να έχουν καλυμμένο το κεφάλι, διότι ως γνωστόν τα ήθη στην εν λόγω πόλη ήταν πιο..
ελεύθερα και υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου.
Δλδ, σύμφωνα με την άποψή σας θεωρείτε σωστό να ανέβει στο αναλόγιο κάποιος άνδρας, χωρίς μουσικές γνώσεις εκκλησιαστικής μουσικής ή μαθητευόμενος χωρίς εμπειρία και να αντικαταστήσει μια γυναίκα πλήρως καταρτισμένη και έμπειρη, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα; Συγγνώμη αλλά αυτή η άποψη νομίζω πως παρεκκλίνει του πνεύματος της εκκλησίας μας και, κατά την γνώμη ταιριάζει με αντιλήψεις άλλου δόγματος. Αυτό είναι λογικό, μετά από 4 αιώνες τουρκοκρατίας αλλοιώθηκε το φρόνημα κατά το δοκούν, είναι ωραίο να είσαι γεννημένος (???) ανώτερος από κάποιον άλλον, πάντα η εξουσία και οι πρωτοκαθεδριες ήταν δελεαστικές. Απόδειξη αυτού είναι η ορθόδοξη εκκλησία της Ρωσίας, όπου στο αναλόγιο βρίσκονται κατ' εξοχήν γυναικείες χορωδίες, ενώ η χώρα δεν είχε ποτέ βρεθεί κάτω από ισλαμιστικό ζυγό.

Με συγχωρείτε για την αιχμηρή απάντηση στην υποβιβαστικη, κατά την γνώμη μου, γνώμη σας απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους σας.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εντελώς ειλικρινά, χωρίς να αποσκοπω κάπου.

Είστε υπέρ ή κατά του να προβλεφθεί (μελλοντικώς) η χειροτονία γυναικών; Νομίζω ότι αν απαντήσετε ειλικρινά σε αυτήν την ερώτηση, θα σας απαντηθούν και αντίστοιχα ερωτήματα.

Γιατί, γιατί να υπάρχουν ψάλτες και να μην υπάρχουν ψαλτριες; Γιατί να υπάρχουν διάκονοι και όχι διακόνισσες; Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα αυτά βασίζονται σε αποστολικούς κανόνες ή κανόνες που έβαλε ο ίδιος ο Κύριος, σε μια πατριαρχικού τύπου κοινωνία, ή σε πόλεις αμφιβόλου ηθικής.

Αυτό τα γράφω ΧΩΡΙΣ να παίρνω θέση (στο συγκεκριμένο μήνυμα). Απλά προσπαθώ να εντοπίσω την διαφορά.
 
Status
Not open for further replies.
Top