Ακροστιχίδα στα τροπάρια της Οσίας Μαρίας, στον Μεγάλο Κανόνα

#1
Οι αρχές των δύο τροπαρίων της Θ' Ωδής θάπρεπε να έχουν ως εξής :

Ἁπάσας ἐξέστησας... > Ἐξέστησας ἁπάσας.... &
Τὸν Κτίστην ἱλέωσαι.... > Ἱλέωσαι τὸν Κτίστην (σου)....

ώστε να αποδοθεί πλήρως η ακροστιχίς : Σὺ ἡ ὁσία Μαρία βοήθει
 
Top