Ακολουθία του Μνημοσύνου στην σύγχρονη ενοριακή πράξη

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Οφείλω να ομολογήσω ότι το θέμα το είδα αργά, αλλά δεν πειράζει.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σ’ αυτά γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς:
Το Εγκόλπιο του Αναγνώστου της Αποστολικής Διακονίας (ΙΓ΄ έκδοση, σελ. 112-113) αναφέρει ότι την ώρα του κοινωνικού, όταν τελείται μνημόσυνο, ψάλλεται ο άμωμος […]. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει Κυριακή; Το θεωρό ολωσδιόλου άστοχο, όπως και σε όποια άλλη ημέρα για την ώρα του κοινωνικού, επειδή το κοινωνικό είναι μια τελευταία προετοιμασία του πιστού πριν κοινωνήσει. Τι συμβαίνει με την ψαλμώδηση του αμώμου; (Γνωρίζω ότι είναι ο 118ος ψαλμός).
Ἔχουν ἐπισημανθεῖ αὐτά σέ ἀρκετά θέματα καί συμφωνοῦμε.
Πάντως λάθος παραπομπή δίνεις. Τό παλαιό Ἐγκόλπιο δέν περιλαμβάνει τήν Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου. Τό νέο πού τήν περιλαμβάνει δέν ἀναγράφει τίποτε τέτοιο. Τό νέο Εὐχολόγιο ἐπίσης δέν τήν περιλαμβάνει. Ἔμεινε ἡ ἀτυχής πρόβλεψη στό τευχίδιο τοῦ Μνημοσύνου· διάβασε ἐδῶ καί τά προηγούμενα μηνύματα τοῦ θέματος.


Πάντως η τέλεση μνημοσύνων την Κυριακή με βρίσκει αντίθετο, λόγω του αναστασίμου χαρακτήρα της ημέρας.
Αὐτό εἶναι ἕνα θέμα πού δημιούργησε διάσταση στήν Ἐκκλησία καί ἐπιλύθηκε συνοδικῶς. Ὁπότε ἡ προσωπική σου ἄποψη... περισσεύει...


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πάντως η τέλεση μνημοσύνων την Κυριακή με βρίσκει αντίθετο, λόγω του αναστασίμου χαρακτήρα της ημέρας.
Ἐπειδή ἀπάντησα βιαστικά, καθότι ἔπρεπε νά φύγω καί ἐνδεχομένως λίγο ἄκομψα, ἐξηγοῦμαι:
Τό πρόβλημα τῶν κατά Κυριακήν μνημοσύνων δίχασε πρῶτα τό Ἅγιον Ὄρος καί μετά τήν Ἐκκλησία, μέ τό γνωστό πρόβλημα τῶν «Κολλυβάδων», χαρακτηρισμοῦ πού δόθηκε σκωπτικά σέ ἁγίους πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐφλέγοντο ἀπό τόν πόθο τῆς συνειδητῆς συμμετοχῆς στά τελούμενα, ἰδιαίτερα στήν θ. λειτουργία καί τῆς συνειδητοποιήσεως τῶν ξεχωριστῶν ἡμερῶν καί ἑορτῶν, πρός ἀποφυγήν ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων, καί ἄλλων λόγων πού ἐκεῖνοι ἔκριναν σύμφωνα μέ τά τεκταινόμενα καί τίς τάσεις τῆς ἐποχῆς. Τότε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔλαβε θέσιν συνοδικῶς καί ἀπεφάνθη, ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότης τελέσεως μνημοσύνων τίς Κυριακές, ὅπως πρέσβευαν καί πολλοί ἄλλοι. Τήν ἐγκύκλιο τήν ἔχω διαβάσει, ἀλλά δέν ἔχω πρόχειρη παραπομπή· ὅποιος γνωρίζει ἄς ὑποδείξει.

Πέρα ἀπό αὐτό θά ἤθελα νά πῶ τά ἑξῆς. Ἀπό μελέτες ἔχει δειχθεῖ ὅτι τό Σάββατον ἀρχικῶς ἦτο ἀφιερωμένο στή μνήμη πάντων τῶν ἁγίων καί δή τῶν μαρτύρων (ὅπως ἀπό τούς μάρτυρες ἄρχισε ἡ τιμή τῶν ἁγίων), ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν ὑμνολογία τῶν Σαββάτων στήν Παρακλητική. Ἀπό ἐπίδραση τῶν δύο Ψυχοσαββάτων ἐπεκτάθηκε ἡ μνήμη τῶν κεκοιμημένων σέ ὅλα τά Σάββατα, ὅταν δέν συμπίπτει μνήμη ἑορταζομένου ἁγίου ἤ ἄλλης ἑορτῆς.

Ἡ μνημόνευση κεκοιμημένων συνδέεται μέ τήν θ. λειτουργία, τήν προσκομιδήν, τήν «προσφοράν». Τάς «προσφοράς» αὐτοῦ ἤ τάς «λειτουργίας» αὐτοῦ διαβάζουμε στά τυπικά, ὅταν ἀριθμοῦνται ἐπί παραδείγματι τά ἔνατα ἤ τά τεσσαρακοστά, χωρίς νά ἐξαιροῦνται οἱ Κυριακές.

Ἄστοχο ἐπίσης κρίνεται τό νά θεωρεῖται ἡ Ἀνάστασις ἄσχετη μέ τήν κοίμησιν τῶν νεκρῶν ἤ τούς κεκοιμημένους. Σᾶς παραπέμπω στίς ἀκολουθίες τῆς Μ. Παρασκευῆς, Μ. Σαββάτου, αὐτῆς πού μᾶς πέρασε καί ἤδη διάγουμε τά μεθέορτα, ἀλλά καί τῶν Κυριακῶν· Σταυρός καί Ταφή καί Ἀνάστασις πᾶνε μαζί.

Παρά ταῦτα, ὅπως ἔχω ξαναγράψει, ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε τή λύση πού προτείνει ὁ μακαριστός Φουντούλης καί τελοῦμε τίς Κυριακές τά μνημόσυνα μετά (δηλ. ἔξω) ἀπό τήν θ. λειτουργία, μετά τό Δι᾿ εὐχῶν καί συχνότατα μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου. Ἐδῶ ἔβλεπε ὁ μακαριστός τό ἀνάλογον τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας, πού ἀνήκει στή Δευτέρα.


 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Αυτό το εγκόλπιο έχω στο σπίτι μου, αυτό τυχαίνει να έχει και ο ναός και είναι του έτους 1992 (η έκδοση που ανέφερα πιο πάνω). Και ούτε αυτό που αναφέρω την έχει την ακολουθία του μνημοσύνου. Τώρα, αν υπάρχει κάποια άλλη έκδοση και δεν το γνωρίζω, συγνώμη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Αυτό το εγκόλπιο έχω στο σπίτι μου, αυτό τυχαίνει να έχει και ο ναός και είναι του έτους 1992 (η έκδοση που ανέφερα πιο πάνω).
Ἔχεις δίκιο τελικά. Τό λέει αὐτό τό παλαιό ἐγκόλπιο, στή θ. λειτουργία, στό κοινωνικό τοῦ Σαββάτου, ὅπου μάλιστα ἄν δέν τελεῖται μνημόσυνο, προτείνει δυνητικά τήν ἀνάγνωσιν τῆς «Ἀκολουθίας τῆς Θ. Μεταλήψεως». Ἡ δική μου ἔκδοση δέν γράφει ἀριθμό, τό ἔχω ἀπό τότε πού ἔγινα ἀναγνώστης καί ἔχω σημειώσει ὅτι τό ἀγόρασα τόν Φεβρουάριο τοῦ 1977 (σελ. 85).

Αὐτά ἀπαλήφθηκαν στό νέο ἐγκόλπιο καί ἐπ᾿ αὐτῶν ἔχουν δοθεῖ ἀπαντήσεις στή συζήτηση πού σέ παρέπεμψα πρίν, καί σέ ἄλλες.


 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Παλαιό Μέλος
Ήθελα τις γνώμες σας για το αν κάνω κάποιο λάθος ειδικά στην ώρα που κάνομε τα μνημόσυνα.
Στο τέλος του Εσπερινού του Σαββάτου και πρό των Απολυτικίων λέγω το Μετά πνευμάτων...και ο Ιερεύς μνημονεύει τους κεκοιμημένους που θα μνημονεύση και την Κυριακή.Μετά το αιωνία η μνήμη λέμε και τα Απολυτίκια του Εσπερινού και ευθύς ο Ιερεύς την απόλυσην.
Την δε Κυριακήν μετά την οπισθάμβωνον ευχήν λέγω τα Νεκρώσιμα ευλογητάρια,Μετά των Αγίων,Μετά πνευμάτων και ο Ιερεύς μνημονεύει.Μετά Εί το όνομα Κυρίου και απόλυση.
 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Έχει τη διάταξη του μνημοσύνου ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στο εγκόλπιο
 
Last edited:

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Αγαπητοί φίλοι τί να λέμε εγώ στην ενορία μου έκανα 2 μνημόσυνα προχθές την Κυριακή της Πεντηκοστής!!!!! Αν είναι ποτε δυνατόν. Και το πιο ωραίο οταν είπα στο προϊστάμενο ιερέα «μα καλά βάλατε μνημοσυνο σήμερα» μου απάντησε «μα έχουν κι άλλες εκκλησίες σήμερα». Και το αποκορύφωμα οτι ψάλαμε καιι τον ''Αμωμον'' γιατί όταν επιχειρησα να πω έστω το Κοινωνικό της ημέρας μόνο που δεν με έφαγαν ζωντανό.

Eρώτηση:
- Ο ιερέας αποφάσισε για την τοποθέτηση του μνημοσύνου, ή οικιοι;
Γιατί εδω στις μικρές ενορίες,επιμένουν για την τοποθέτηση του μνημοσύνου,ακόμα και στην πιο ''τρελη'' μερα. Π.χ. φέτος εμας, μας έτυχε μνημόσυνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας!!... Ματαια ο ιερέας,προσπαθούσε να τους μεταπείσει!... Τους ανέφερε τις δυσκολίες κυρίως της ημέρας,λειτανία,ορθοστασια,κουραση για τους ιδιους,κλπ Για ιερους κανόνες,αφηστε το καλύτερα.... Αυτοί πάνε περίπατο...:(
Οι οικίοι,επέμεναν για τότε... Ε,τι να γίνει;... Τελικά ο ιερέας υπέκυψε!...
Αν έλεγε οχι,θα επιανε εχθρες,πράγμα,που δεν νομίζω οτι ειναι και φρονιμο,που όμως σιγουρα,από την άλλη μεριά, δεν είναι και σωστο,να κάνεις του καθενός τα χατίρια!...:mad:
Δηλ. εδω,επικρατούν,άλλες καταστάσεις... Πιο περίεργες...
Τώρα,για την αλλαγή των ημερών,φταίνε και οι δυο μεριές,πιστεύω.(Ιερέας-οικιοι)
Η Εκκλησία,ανέχεται...ο ανθρωπος επιβάλλει....
Γιατι;
Πολυ απλά:
Οπως όλοι ξέρουμε την Κυριακη οι περισσότεροι,δεν εργάζονται. Εργάζονται ομως την Δευτέρα....:rolleyes:
Οπότε,τι μας συμφέρει;.. Πότε μπορούμε να ξενυχτίσουμε μετα από εναν γάμο;... Το Σάββατο φυσικά,αφου την άλλη μέρα,δεν δουλεύουμε....
Οπότε την Κυριακη,σκεφτόμαστε,πάμε στο μνημόσυνο της γιαγιάς μας,τρώμε το μεσημέρι....κοιμόμαστε...και το απόγευμα,ανετοι και ωραίοι,φεύγουμε για το ταξίδι της επίστροφης... Που να κάνεις γάμο την Κυριακή το βράδυ,δεν γίνεται,-για τους λόγους που προανέφερα.
Ετσι,σιγά σιγά,καταντήσαμε,το Σάββατο-ημερα νεκρώσιμη-να κάνουμε γάμους και τις Κυριακες-ημέρα Αναστάσιμη-να τελούμε μνημόσυνα!..

Και υπόψην,μην παρεξειγηθούν οι Αθηναιοι,αλλά από αυτους ξεκίνησε,ολος αυτός ο αχταρμάς...:wink::D
Στις επαρχίες, είναι λίγοι οι δημόσιοι υπάληλοι,που δουλεύουν Δευτέρα,θέλουν να ξενυχτίσουν στον γάμο Σάββατο βράδυ και θα ''κοτσάρουν'' στην Κυριακή μια....λύπη(μνημόσυνο)....:wink:
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
Δεν τη λέμε από κείμενο κ. Κωνσταντίνε, εκ στήθους. Εννοώ αυτή τη μελωδία που αρχίζει από ΓΑ-ΓΑ-ΚΕ-ΔΙ(κλάσμα) και κάνει καταλήξεις στο ΝΗ σε κάθε "μνήμη" και στο ΓΑ στο τέλος.

Ας ψάλλει κάποιος την μελωδία γιατί δεν κατάλαβα ποια εννοείτε!!:confused:
 
Στις επαρχίες, είναι λίγοι οι δημόσιοι υπάληλοι,που δουλεύουν Δευτέρα,θέλουν να ξενυχτίσουν στον γάμο Σάββατο βράδυ και θα ''κοτσάρουν'' στην Κυριακή μια....λύπη(μνημόσυνο)....:wink:

Σαββατοκύριακο της...χαρμολύπης!Με χαρμόσυνο Σάββατο και νεκρώσιμη Κυριακή...
 
Last edited:

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Αγαπητοί φίλοι τί να λέμε εγώ στην ενορία μου έκανα 2 μνημόσυνα προχθές την Κυριακή της Πεντηκοστής!!!!! Αν είναι ποτε δυνατόν. Και το πιο ωραίο οταν είπα στο προϊστάμενο ιερέα «μα καλά βάλατε μνημοσυνο σήμερα» μου απάντησε «μα έχουν κι άλλες εκκλησίες σήμερα». Και το αποκορύφωμα οτι ψάλαμε καιι τον ''Αμωμον'' γιατί όταν επιχειρησα να πω έστω το Κοινωνικό της ημέρας μόνο που δεν με έφαγαν ζωντανό.

O ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ !!!

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!

Καλά, περιττό να σας πω ότι έχω μείνει σύξυλος από αυτό το μήνυμα, αλλά και από το επόμενό του.

Δηλαδή αν όλα αυτά δεν είναι εκφυλισμός της τάξης, τότε τι είναι;
Επειδή δηλαδή κάποιοι πατήσανε στην Εκκλησία όταν βαφτίστηκαν και θα ξαναπατήσουν όταν θα πεθάνουν, ή έρχονται περιστασιακά, είναι αυτό ικανό να μπορούν να επιβάλλουν πράγματα εξαιτίας της άγνοιά τους; Τι πάει να πει ότι θα δημιουργηθούν διαπληκτισμοί και κόντρες;

Είτε το θέλουμε, είτε όχι, υπάρχει η τάξη που αν μη τι άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως οι προηγούμενες που αναφέρθηκαν, πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως. Δηλαδή αν δεν άκουσαν κάποιοι ότι την προηγούμενη της Κυριακής της Ορθοδοξίας εορτάζεται το δια κολλύβων θαύμα του Αγ. Θεοδώρου, ή ότι την προηγούμενη της Πεντηκοστής είναι Ψυχοσάββατο και μπορούν να φέρουν κόλλυβα κανονικά, τι θα κερδίσουν αν τους κάνουμε τα χατίρια και διασαλεύσουμε την τάξη; Θα γίνουν πιο θρησκευόμενοι; Ναι, πως…

Δηλαδή αν σε κάποιον καρφωθεί η ιδέα να κάνει μνημόσυνο τα Χριστούγεννα, ή τα Θεοφάνεια μετά τον Αγιασμό, πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε;

Αν δεν παρθεί μια οριστική απόφαση (και εννοείται να τηρηθεί, όχι όπως γίνεται με τα εγκώμια της Παναγίας τον 15-Α’υγουστο που ο καθένας λειτουργεί κατά βούληση) να ''ξεκολλήσει'' το μνημόσυνο από την Κυριακή και αυτό να πάει το Σάββατο, όπου είναι το ‘’φυσικό του περιβάλλον’’, να ‘στε σίγουροι ότι θα δούμε πολλά άλλα τέτοια έκτροπα.

Δεν έχει σημασία τόσο από ποιους ξεκίνησε η όλη αυτή φαρσοκωμωδία, σημασία έχει πως αυτοί που την συνεχίζουν να την σταματήσουν, όπου κι αν βρίσκονται.

Τα’ πα και ξαλάφρωσα…
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Δεν τη λέμε από κείμενο κ. Κωνσταντίνε, εκ στήθους. Εννοώ αυτή τη μελωδία που αρχίζει από ΓΑ-ΓΑ-ΚΕ-ΔΙ(κλάσμα) και κάνει καταλήξεις στο ΝΗ σε κάθε "μνήμη" και στο ΓΑ στο τέλος.
Ας ψάλλει κάποιος την μελωδία γιατί δεν κατάλαβα ποια εννοείτε!!:confused:
Τό σύνηθες (ἀπό ἐδῶ):
 

Attachments

  • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ.jpg
    54.4 KB · Views: 123

Fraristos ioannis

Παλαιό Μέλος
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι.
Με συγχωρείτε, αλλά αν δεν απατώμαι η τελετή του γάμου το Σάββατο γίνεται ΜΕΤΑ τον εσπερινό. Άρα θεωρείται εκκλησιαστικώς Κυριακή.
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι.
Με συγχωρείτε, αλλά αν δεν απατώμαι η τελετή του γάμου το Σάββατο γίνεται ΜΕΤΑ τον εσπερινό. Άρα θεωρείται εκκλησιαστικώς Κυριακή.

Ok,αλλα ο εσπερινός,τι ώρα τελείται;...
Εχει υπάρξει γάμος και στις 5:00. Προχθες μαλιστα (Σάββατο) ο πατέρας μου,με τον οικειο εφημέριο,σε κοντινή μεγάλη ενορία,τέλεσαν γάμο στις 12:30μμ.
Αρα,πάλι υπάρχει πρόβλημα.
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Δηλαδή αν όλα αυτά δεν είναι εκφυλισμός της τάξης, τότε τι είναι;
Επειδή δηλαδή κάποιοι πατήσανε στην Εκκλησία όταν βαφτίστηκαν και θα ξαναπατήσουν όταν θα πεθάνουν, ή έρχονται περιστασιακά, είναι αυτό ικανό να μπορούν να επιβάλλουν πράγματα εξαιτίας της άγνοιά τους; Τι πάει να πει ότι θα δημιουργηθούν διαπληκτισμοί και κόντρες;


Και όμως αγαπητέ μου... Δυστυχώς,είναι αλήθεια...:(
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι.
Με συγχωρείτε, αλλά αν δεν απατώμαι η τελετή του γάμου το Σάββατο γίνεται ΜΕΤΑ τον εσπερινό. Άρα θεωρείται εκκλησιαστικώς Κυριακή.
Ok,αλλα ο εσπερινός,τι ώρα τελείται;...
Εχει υπάρξει γάμος και στις 5:00. Προχθες μαλιστα (Σάββατο) ο πατέρας μου,με τον οικειο εφημέριο,σε κοντινή μεγάλη ενορία,τέλεσαν γάμο στις 12:30μμ.
Αρα,πάλι υπάρχει πρόβλημα.
Ἀγαπητοί,
Μήν μπλέκετε τόν γάμο στό θέμα αὐτό.
Πάντως νά γνωρίζετε ὅτι ἡ τέλεση γάμου ἀκόμη καί μέχρι τά μεσάνυκτα τοῦ Σαββάτου —γιά τούς λόγους πού προβάλλονται—, ἀκόμη καί μέχρι τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς θ. εὐχαριστίας τήν Κυριακή (παλαιότερη τέλεση τοῦ γάμου ἐντός τῆς θ. λειτουργίας —καί λύση τῆς εὐχαριστιακῆς νηστείας—) δέν «θεωρείται εκκλησιαστικώς Κυριακή».

 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η κακή συνήθεια της παράληψης των 2 τροπαρίων ''Ο πάλαι με'' και ''Εικών ειμί'' στην ακολουθία του μνημοσύνου;
Το πιο τραγικό είναι ότι με το που πάει να τελειώσει ο ψάλτης τον στίχο Ευλογητός ει Κύριε...'' πολλές φορές ο λειτουργός ψελλίζει ''ανάπαυσον, ανάπαυσον'' :eek: σαν να λέει του δηλαδή ''μασ' τα γρήγορα, δεν μας χρειάζονται αυτά''.

Ρωτάω τα εξής:

Δεν είδαν πουθενά ότι αυτά τα τροπάρια περιλαμβάνουν ανθρωπολογία συνυφασμένη με θεολογία;
Τι θα γίνει αν ψαλλούν αυτά τα τροπάρια, θα καθυστερήσει το μνημόσυνο τόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσο πολύ; Πάνω από 1 λεπτό δεν διαρκούν και τα δύο μαζί.

Τι πρέπει να γίνει;
 
Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η κακή συνήθεια της παράληψης των 2 τροπαρίων ''Ο πάλαι με'' και ''Εικών ειμί'' στην ακολουθία του μνημοσύνου;
Το πιο τραγικό είναι ότι με το που πάει να τελειώσει ο ψάλτης τον στίχο Ευλογητός ει Κύριε...'' πολλές φορές ο λειτουργός ψελλίζει ''ανάπαυσον, ανάπαυσον'' :eek: σαν να λέει του δηλαδή ''μασ' τα γρήγορα, δεν μας χρειάζονται αυτά''.

Ρωτάω τα εξής:

Δεν είδαν πουθενά ότι αυτά τα τροπάρια περιλαμβάνουν ανθρωπολογία συνυφασμένη με θεολογία;
Τι θα γίνει αν ψαλλούν αυτά τα τροπάρια, θα καθυστερήσει το μνημόσυνο τόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσο πολύ; Πάνω από 1 λεπτό δεν διαρκούν και τα δύο μαζί.

Τι πρέπει να γίνει;

Σωστά αν λέγονται τα ευλογητάρια πρέπει να λέγονται ολοκληρωμένα. Η ακρίβεια όμως απαιτεί όταν λέγονται ευλογητάρια να προηγείται ο Άμωμος.

Κατά την πατριαρχική τάξη, στο μνημόσυνο δεν ψάλλεται τίποτα άλλο εκτός από τα Μετά πνευμάτων δικαίων και τα εξής, η εκτενής και συγχωρητική ευχή και το Αιωνία η μνήμη, συναπτώς της λειτουργίας (μετά το Είη το όνομα Κυρίου). Η διαφορά με το τρισάγιο (που ψάλλονται τα ίδια) είναι ότι στο πρώτο παρατίθενται κόλλυβα, στο δε τελευταίο όχι. Ας με διορθώσει κάποιος ειδήμων αν κάνω λάθος.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Κατὰ τὶς Κυριακές...νὰ γίνεται πρῶτα ἡ τελεία ἀπόλυση τῆς θείας λειτουργίας καὶ ὕστερα νὰ τελεῖται τὸ μνημόσυνο ὡς ξεχωριστὴ τελετή»

(Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’ - Εἰσαγωγὴ στὴ θεία λατρεία Θεσσαλονίκη 1993 σσ. 308-309).
 


«Κατὰ τὶς Κυριακές...νὰ γίνεται πρῶτα ἡ τελεία ἀπόλυση τῆς θείας λειτουργίας καὶ ὕστερα νὰ τελεῖται τὸ μνημόσυνο ὡς ξεχωριστὴ τελετή»

(Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’ - Εἰσαγωγὴ στὴ θεία λατρεία Θεσσαλονίκη 1993 σσ. 308-309).

Και εγώ αυτό γνωρίζω από την πράξη. Τότε πριν τα Μετά πνευμάτων δικαίων... προτάσσεται το τρισάγιο, ενώ όταν επισυνάπτονται ψάλλονται ευθύς μετά το Είη το όνομα Κυρίου... (κατά τον π. Σεραφείμ Φαράσογλου, πατριαρχική τάξη).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η κακή συνήθεια της παράληψης των 2 τροπαρίων ''Ο πάλαι με'' και ''Εικών ειμί'' στην ακολουθία του μνημοσύνου;...

Είναι συνήθεια; Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει πουθενά.
 
Top