29. Θεοτοκίο κάθισμα α΄ στιχολογίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27

Νέο μέλος
Νομίζω πως στο θεοτοκίο της α΄ στιχολογίας του Όρθρου της 29ης Ιουνίου λείπει κάποια φράση στο σημείο που έχω βάλει τις τελείες:
"Ἐνθυμοῦμαι τὴν κρίσιν καὶ δειλιῶ, τὴν ἐξέτασιν φρίττω τὴν φοβεράν, τρέμω τὴν ἀπόφασιν, καὶ πτοοῦμαι τὴν κόλασιν, τὴν τοῦ πυρὸς ὀδύνην τὸ σκότος τὸν τάρταρον,......................................, Οἴμοι τὶ ποιήσω, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ αἱ πράξεις ἐλέγχωνται; Τότε Δέσποινα, βοήθειά μοι γενοῦ, καὶ προστάτις θερμότατος· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ ἀνάξιος δοῦλός σου."

Αποπειράθηκα να το ψάλω, αλλά κάτι μου λείπει. Μήπως κάποιο από τα μέλη γνωρίζει κάτι σχετικά; Παίρνω θάρρος για αυτήν την ερώτηση, γιατί σε αυτή την ενότητα του φόρουμ υπάρχουν πολλές διορθώσεις λειτουργικών κειμένων που αφορούν σε φράσεις που έχουν εκπέσει.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
· τὴν ψυχὴν μολύνας καὶ τὸ σῶμα ὁ ἄσωτος· (ἀπό ἐδῶ)

- Παρόμοιον καί ὀρθόν τήν Α΄ Μαρτίου (μεσῴδιον):
Ἐνθυμοῦμαι τὴν κρίσιν καὶ δειλιῶ,
ἐννοῶν μου τὰς πράξεις τὰς πονηράς,
πῶς ἀπολογήσομαι, τῷ Κριτῇ ὁ ταλαίπωρος;
πρὸς τὴν σὴν δὲ βλέπων, εἰκόνα πανύμνητε,
ἀναψυχὴν λαμβάνω, Κυρία τῶν πόνων μου·
καὶ ἀπεγνωσμένος, σοὶ προσπίπτω κραυγάζων·
Ἐλέησον, οἴκτειρον, Παναγία μου πρόφθασον,
ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως·
ὅπως ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς,
ὁ Υἱός σου ἵλεώς μοι γένηται·

ἐπεὶ περ ἄλλην ἐλπίδα, ἐκτός σου οὐ κέκτημαι.
 

Γεράσιμος

Παλαιὸ μέλος
Στην μνήμη των τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν Σεβαστεία, έχει την μορφή αυτή:

Ενθυμούμαι τήν κρίσιν καί δειλιώ, τήν εξέτασιν τρέμω τήν φοβεράν, φρίττω τήν απόφασιν, καί πτοούμαι τήν κόλασιν, τήν τού πυρός οδύνην, τό σκότος τόν τάρταρον, τόν βρυγμόν τών οδόντων, τόν άϋπνον σκώληκα, Οίμοι! τί ποιήσω, όταν τίθωνται θρόνοι, καί βίβλοι ανοίγωνται, καί αι πράξεις ελέγχωνται, καί κρυπτά δημοσιεύωνται! Τότε Δέσποινα βοήθειά μοι γενού, καί προστάτις θερμότατος, σέ γάρ έχω ελπίδα, ο αχρείος οικέτης σου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στην μνήμη των τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν Σεβαστεία, έχει την μορφή αυτή:
Σαφῶς καλύτερο ἀπό τήν συμπλήρωση τοῦ Ἀνθολογίου Ρώμης, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο χρειάζεται ἄνω τελεία πρίν τήν συμπλήρωση, γιά τό νόημα, ὅπως ἔδειξα.

, τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων, τὸν ἄϋπνον σκώληκα· συνδέεται νοηματικά...

Στό ψαχτῆρι πρῶτα μοῦ βγῆκε ἡ Α΄ Μαρτίου καί δέν πρόσεξα μετά τήν Θ΄.

Πάντως τό σφάλμα στήν περίπτωση τῆς ΚΘ΄ Ἰουνίου τό βλέπω καί σέ παλαιά Μηναῖα ἀκόμη ἀπό τόν ις΄ αἰ..
 
Top