25. Ἀκολουθία Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης

#1
Εχω στα χέρια μου μια ακολουθία της Αγίας,από Σιναϊτη μοναχό,
που είναι ακριβώς ίδια με αυτή του Μηναίου αλλά δοξαστικό αποστίχων έχει διαφορετικό.
Ξεκινάει Τω του Νυμφίου σου έρωτι, τετρωμένη Αικατερίνα σεμνή... σε ήχο πλ.δ΄.
Έχει κάποιος υπόψην του γιατί αυτή η αλλαγή; Ψάχνοντας
για μουσικό κείμενο το βρήκα μόνο στου Βουδούρη. Αυτό λέει κάτι;
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Εχω στα χέρια μου μια ακολουθία της Αγίας,από Σιναϊτη μοναχό,
που είναι ακριβώς ίδια με αυτή του Μηναίου αλλά δοξαστικό αποστίχων έχει διαφορετικό.
Ξεκινάει Τω του Νυμφίου σου έρωτι, τετρωμένη Αικατερίνα σεμνή... σε ήχο πλ.δ΄.
Έχει κάποιος υπόψην του γιατί αυτή η αλλαγή; Ψάχνοντας
για μουσικό κείμενο το βρήκα μόνο στου Βουδούρη. Αυτό λέει κάτι;
Στήν ΣΥΜΒΟΛΗ, τ. 3, σ. 37-40, ὑπάρχει περισπούδαστο ἄρθρο, τιτλοφορούμενο «Υμνογραφικά εἰς τήν Ἁγίαν Αἰκατερίναν (25 Νοεμβρίου)», περί ἑτέρων ὑμνογραφημάτων εὑρεθέντων, καί κυρίως ὑπό τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ συντεθέντων (ἅτινα καί παρατίθενται ἐκεῖ), διά τήν μνήμην τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης.

Ἐκεῖ ἀναφερέται ἐπίσης ὅτι εἰς παλαιά μουσικά βιβλία διασῴζονται καί ἕτερα ἰδιόμελα. Ὡς πρῶτον παρατίθεται τό ἀναφερόμενον δοξαστικόν διά τά ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ, τό ὁποῖον ἐμελίσθη ὑπό τοῦ πρωτοψάλτου Μανουήλ (+1819), δέν εἶναι ὅμως γνωστόν ἄν συνετέθη ὑπ᾿ αὐτοῦ ἤ τοῦ διδασκάλου του Ἰακώβου. Τό δοξαστικόν αὐτό μετέφερε στή νέα μουσική μέθοδο καί ἐξέδωσε τό 1831 στήν ΚΠολη ὁ μουσικοδιδάσκαλος Χουρμούζιος ὁ Χαρτοφύλαξ στή «Συλλογήν ἰδιομέλων». Τό αὐτό εὕρηται καί στό «Δοξαστάριον τῶν ἀποστίχων» τοῦ αὐτοῦ (Θεσσαλονίκη 1901), στό Δοξαστάριον τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου (τ. 1ος, ΚΠολις 1841) καί στό Δοξαστάριον τοῦ Παναγιώτου Κηλτζανίδου (ΚΠολις 1882).

Εὐχαριστοῦμε τόν Διονύσιον, ὁ ὁποῖος στό τέλος σημειώνει: Εἶναι κρῖμα ὅτι αὐτοὶ οἱ τόσον ὡραῖοι ὕμνοι, ἐνῷ ἦσαν γνωστοὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐψάλλοντο εἰς τὸν πατριαρχικὸν ναὸν κατὰ τὰ τέλη τοῦ 18ου καὶ ἀρχὰς τοῦ 19ου αἰῶνος, ἐντούτοις δὲν συμπεριελήφθησαν εἰς τὰ νεώτερα μηναῖα.

Τό παραθέτω:

Εἰς τὸν στίχον. Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη Αἰκατερῖνα σεμνή,
παρθενομάρτυς καὶ πάνσοφε,
πᾶσαν κοσμικὴν προσπάθειαν προθύμως κατέλιπες,
καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ σφραγισαμένη ἑαυτήν,
τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην πανσόφως διήλεγξας,
καὶ ῥητόρων ἔπαυσας τὰς ληρώδεις ἐνστάσεις,
τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα λαμπρῶς πᾶσι κηρύξασα·
ὅθεν καὶ στέφει οὐρανίῳ ἀναδησαμένη τὴν κεφαλήν,
σὺν ἀγγέλοις χορεύεις ὡς ἁγνὴ περιστερά,
καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως,
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων,
τὴν παναοίδιμον μνήμην σου.​

 
Last edited:
#4
Εὐχαριστοῦμε τόν Διονύσιον, ὁ ὁποῖος στό τέλος σημειώνει: Εἶναι κρῖμα ὅτι αὐτοὶ οἱ τόσον ὡραῖοι ὕμνοι, ἐνῷ ἦσαν γνωστοὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐψάλλοντο εἰς τὸν πατριαρχικὸν ναὸν κατὰ τὰ τέλη τοῦ 18ου καὶ ἀρχὰς τοῦ 19ου αἰῶνος, ἐντούτοις δὲν συμπεριελήφθησαν εἰς τὰ νεώτερα μηναῖα.
Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί ενώ υπάρχει ένα τόσο γλυκό και γεμάτο πνευματικά άνθη δοξαστικό,
τα μηναία έχουν δοξαστικό αποστίχων, ιδιόμελο του 50στού και δοξαστικό αίνων τον ίδιο ύμνο ( Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη... ).
Πάντως στην Ανέμη υπάρχει:
Τίτλος: Ακολουθία της αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης / εκ της Σιναϊτικής έκτης εκδόσεως
του από Σιναίου Οικουμενικού Πατριάρχου Κ)λεως. Ημερομηνία έκδοσης: 1900

στην οποία υπάρχει το δοξαστικό που μας έγραψε ο π.Μάξιμος, αλλά και ένα διαφορετικό και συγχρόνως πανέμορφο δοξαστικό αίνων σε πλ. β.
(Πάτερ αν μπορούσατε και αυτό να το παραθέσετε σε πολυτονικό όπως το προηγούμενο ).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
... ένα διαφορετικό και συγχρόνως πανέμορφο δοξαστικό αίνων σε πλ. β.
(Πάτερ αν μπορούσατε και αυτό να το παραθέσετε σε πολυτονικό όπως το προηγούμενο ).
Εὐχαρίστως· ἀλλά βλέπω ὅτι εἶναι σέ β΄ ἦχο, προφανέστατα συντεθέν διά τό ὁμόηχον ἀκολουθοῦν ἰδιόμελον τῶν Εἰσοδίων Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται. Ἐπίσης δέν γνωρίζω ἄν περιέχεται στό Δοξαστάριον Κηλτζανίδου ἤ στά ἄλλα βιβλία πού ἀνέφερα.

Εἰς τοὺς αἴνους
Δόξα. Ἦχος β΄.
Σήμερον τῷ Χριστῷ προσηνέχθη, τὸ πνεῦμα τῆς ἐνδόξου ἀθληφόρου καὶ παρθενομάρτυρος Αἰκατερίνης· ὡς νύμφη καθαρωτάτη τῷ ἀθανάτῳ Νυμφίῳ <καὶ> εἰς φωτεινοὺς εἰσοικίζεται θαλάμους καὶ τὸ ἐστεμμένον ἀθλητικὸν σῶμά της κατάστικτον τοῖς μώλωψι, αἱμοσταγὲς καὶ τετραυματισμένον, οὔτε τῇ γῇ, οὐδὲ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων παραδίδοται, ἀλλὰ φωτεινῶν καὶ ἀΰλων ἀγγέλων, οἵτινες λαβόντες αὐτό, εἰς τὸ θεοδόξαστον ὄρος Σινᾶ μετεκόμισαν, πρὸς προστασίαν τῶν πιστῶν καὶ ἴασιν καὶ σωτηρίαν, τῶν προστρεχόντων τῇ σορῷ τῶν λειψάνων αὐτῆς.​
 

Attachments

#7
Ακολουθία της Αγίας Αικατερίνης πρόκειται σύντομα να εκδοθεί στην Κατερίνη. Οι ύμνοι είναι ποιήματα του κ. Χαραλάμπους Μπουσια. Για ό,τι νεώτερο θα ξαναενημερώσω.
 
#8
Στην φυλλάδα της Ανέμης που ανέβασε ο π. Μάξιμος, ο ήχος του Δοξαστικού της Λιτής της Αγίας μάλλον είναι ο πλ. α΄ (και όχι ο πλ. δ΄που αναγράφεται), διότι το ακολουθούν Δοξαστικό της Λιτής της Εορτής (επέλαμψεν ημέρα) σε αυτόν ανήκει, όπως βλέπουμε στο ισχύον Μηναίο, αλλά και στο Δοξαστάριο του Κηλτζανίδη, το οποίο μάλιστα απ΄ ό,τι είδα έχει μελοποιημένα κάποια από τα ιδιόμελα της Λιτής της εν λόγω φυλλάδας. Κρίμα όντως που δεν περιλαμβάνονται στα νεώτερα Μηναία.
 

HXOS

Νέο μέλος
#9
Εἰς τὸν στίχον. Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη Αἰκατερῖνα σεμνή,
παρθενομάρτυς καὶ πάνσοφε,
πᾶσαν κοσμικὴν προσπάθειαν προθύμως κατέλιπες,
καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ σφραγισαμένη ἑαυτήν,
τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην πανσόφως διήλεγξας,
καὶ ῥητόρων ἔπαυσας τὰς ληρώδεις ἐνστάσεις,
τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα λαμπρῶς πᾶσι κηρύξασα·
ὅθεν καὶ στέφει οὐρανίῳ ἀναδησαμένη τὴν κεφαλήν,
σὺν ἀγγέλοις χορεύεις ὡς ἁγνὴ περιστερά,
καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως,
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων,
τὴν παναοίδιμον μνήμην σου.

 
Last edited by a moderator:

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#10
Εἰς τὸν στίχον. Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη Αἰκατερῖνα σεμνή,
παρθενομάρτυς καὶ πάνσοφε,
πᾶσαν κοσμικὴν προσπάθειαν προθύμως κατέλιπες,
καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ σφραγισαμένη ἑαυτήν,
τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην πανσόφως διήλεγξας,
καὶ ῥητόρων ἔπαυσας τὰς ληρώδεις ἐνστάσεις,
τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα λαμπρῶς πᾶσι κηρύξασα·
ὅθεν καὶ στέφει οὐρανίῳ ἀναδησαμένη τὴν κεφαλήν,
σὺν ἀγγέλοις χορεύεις ὡς ἁγνὴ περιστερά,
καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως,
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων,
τὴν παναοίδιμον μνήμην σου.

http://www.youtube.com/watch?v=_FcozyugYV4
Δεν το πιστεύω!!!
Ποιος είστε;

ΥΓ. Στο βίντεο φαίνεται ο δάσκαλος μου π.Νικόλαος Αλεξάκης, αριστερά του ο πατέρας μου και τα λοιπά μέλη (και καλοί φίλοι) της χορωδίας μας. Εγώ απουσίαζα λόγω της δουλειάς μου στην Ιεράπετρα.. :(
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#11
Διάφορες εκδόσεις ακολουθιών της Αγ. Αικατερίνης από την Γεννάδειο Βιβιλιοθήκη.

Ενετίησι 1768
Έκδοση του 1784 (έκδοση σε καραμανλίδικη γραφή, η ακολουθία της αγίας στα ελληνικά, σ.53)
Εν Βενετία 1817
Εν Αθήναις 1900 (ίδια με την ανωτέρω μνημονευόμενη)
Εν Αθήναις 1917 (ερανισθείσα από έκδοση Βενετίας 1778)
Εν Αθήναις 1936
 
Last edited:
#12
Αγαπητοί φίλοι χαίρετε,

προσπαθώ να εντοπίσω εγκώμια της Αγίας Αικατερίνης μα στάθηκε αδύνατο να εντοπίσω κάτι εκτός από την Γ΄ Στάση κατά το Αι γενεαί πάσαι. Υπάρχουν πλήρη εγκώμια. Αν γνωρίζει ή έχει κάποιος θα του είμασταν ευγνώμονες.

Ευχαριστώ πολύ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#13


«Ἦχος πλ. α’.

Μακαρίζομέν σε, καλλιπάρθενε μάρτυς, τὴν ἀειμακάριστον καὶ θεονύμφευτον, ὡς ποθήσασαν Χριστὸν τὸν Θεόν.Ἦχος πλ. β’.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε παρθενομάρτυς, ἥνπερ ἐνυμφεύσατο ὁ Χριστός, καὶ ἐκ δεξιῶν ἔστησεν αὐτοῦ.Ἦχος πλ. δ’.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, σὲ μακαριοῦμεν, Αἰκατερίνα μάρτυς»


(χφ. Σινᾶ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 3v).
 
Top