12. «Ὁρῶσα σε ἡ φύσις...»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τουλάχιστον τὸ παλαιὸν μηναῖον ἐκδ. Φῶς καὶ ἡ Μουσικὴ Κυψέλη τ. 3 ἔχει τὸ Δοξαστικὸν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ιβ' Ἰανουαρίου «Ὁρῶσα σε ἡ φύσις ἅπασα τῶν γηγενῶν...» εἰς ἦχον πλ. β' ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ πλ. α' (τυπικὸν Μ. Εὐεργέτιδος ια'-ιβ' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 389, ἔντυπα ΤΑΣ καὶ μηναῖον Ἰανουαρίου ἔκδ. 1890 σ. 107).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἐπίσης τὸ παλαιὸν μηναῖον ἐκδ. Φῶς καὶ ὁ Μουσικὸς Πανδέκτης ἔχουν τὸ α' δοξαστικὸν τὴς ιθ' Ἰανουαρίου εἰς ἦχον πλ. α' ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ πλ. δ', ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ θεοτοκίου.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
[/FONT]


Τουλάχιστον τὸ παλαιὸν μηναῖον ἐκδ. Φῶς καὶ ἡ Μουσικὴ Κυψέλη τ. 3 ἔχει τὸ Δοξαστικὸν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ιβ' Ἰανουαρίου «Ὁρῶσα σε ἡ φύσις ἅπασα τῶν γηγενῶν...» εἰς ἦχον πλ. β' ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ πλ. α' (τυπικὸν Μ. Εὐεργέτιδος ια'-ιβ' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 389, ἔντυπα ΤΑΣ καὶ μηναῖον Ἰανουαρίου ἔκδ. 1890 σ. 107).


Μήπως ὑπάρχει μελοποίηση σὲ πλ. α' ἦχο;

Εὐχαριστῶ.
 
Top