06. Ἀπολυτίκιο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«...ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν, καὶ τὸν κόσμον...»

(χφφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 1 σ. 174, Σινὰ 595 μηναῖο ι’-ια’ αἰ. φ. 10r, Κρυπτοφέῤῥης Α.β.V πραξαπόστολος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1025-1100 φ. 196v, Φλωρεντίας Conv. Soppr. 24 (a.k.a. 2742; Plutei 42) ἐκλογάδιο ια' αἰ. φ. 109v, Paris. gr. 1590 κανονάριο τοῦ ἔτους 1063 φ. 166v, Μ. Λαύρας Β-42 πραξαπόστολος ια’-ιβ’ αἰ. φ. 186v, Paris. gr. 1589 συναξάριο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ιβ' αἰ. φ. 202r, χφφ. μηναῖα Σινὰ 598 ιβ’ αἰ. φ. 51v, 592 τοῦ ἔτους 1227 φ. 87r, 638 ιγ’ αἰ. φφ. 318v, 325r, 867 ὡρολόγιο ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 116r, 829 ἀνθολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 176r, Paris. gr. 1615 μηναῖο Ἰανουαρίου ιε' φ. 113v, Σινὰ 978 εὐχολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 75v).
 
Top