06. Ακολουθία ανάμνησης εν Χώναις θαύματος αρχιστράτηγου Μιχαήλ

Αν μπορεί κάποιος να βρει κ να ανεβάσει πλήρη ακολουθία του θαύματος,γιατί την χρειάζομαι για ένα πανηγύρι στη μονή του Αρχαγγέλου στο ομώνυμο χωριό της Αριδαίας.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Δεν αποτελεί «πλήρη» ακολουθία (λείπουν Αναγνώσματα, Λιτή, Κάθισμα γ΄ στιχ., Ευαγγέλιο Όρθρου), παρ' ότι είναι εορταστική. Έχω υπόψη μου νέα πανηγυρική ακολουθία (χωρίς να χρησιμοποιεί στοιχεία αυτής του Μηναίου) ποίημα του Δρς Χαρ. Μπούσια. Δεν γνωρίζω αν έχει εκδοθεί και αν κυκλοφορεί.
 
Εάν , ακόμη , δεν έχετε εξασφαλίσει πλήρη πανηγυρική ακολουθία προτείνω την εξής λύση για πανηγυρίζοντα ναό:

Α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ:
1.Εις το «Κύριε εκέκραξα..»: 4 αναστάσιμα και 6 του Αρχαγγέλου (τα γ΄ στιχηρά και τα γ΄ των αποστίχων).
2. Αναγνώσματα τα της 8ης Νοεμβρίου .
3. Εις την λιτή κατάλληλα ιδιόμελα της λιτής της 8ης και πάλιν Νοεμβρίου (2ο ,5ο ,8ο ).

Β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ:
1. Μετά τον πολυέλεο και την εκλογή της 8ης Νοεμβρίου καθίσματα : Τα δύο του Αρχαγγέλου εκ της α΄ και β΄ στιχολογίας μετά του θεοτοκίου του δευτέρου (εις τη α΄ και β΄ στιχολογία λόγω Κυριακής θα ψαλούν τα αναστάσιμα καθίσματα).
2. Εις τους κανόνας : [λέγονται μετά τον αναστάσιμο και 2 τροπάρια του κανόνος της Θεοτόκου εκ της Παρακλητικής και έπειτα 4 εκ του α΄ κανόνος και 4 εκ του β΄ κανόνος του Αρχαγγέλου]
α. από γ΄ωδής: το αναστάσιμο Κοντάκιο και ο οίκος και είτα τα καθίσματα του Αρχαγγέλου.
β. αφ΄έκτης ωδής: το κοντάκιο και ο οίκος του Αρχαγγέλου.
3. Εις τους αίνους: 4 αναστάσιμα και 4 του Αρχαγγέλου [γ΄ προσόμοια και 4ο το ιδιόμελο του «δόξα» ,εις εις το «δόξα» το εωθινόν, κατά την παλαιά τάξη]. «Δόξα» το ιδιόμελο του Αρχαγγέλου , εφ΄όσον πρόκειται για πανηγυρίζοντα ναό.

3. ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
1. Τυπικά και εις τους Μακαρισμούς: 4 αναστάσιμα και 4 εκ της στ΄ ωδής του Αρχαγγέλου [ή 4 αναστάσιμα , 4 εκ της γ΄ ωδής του α΄ κανόνος και 4 εκ της στ΄ ωδής του β΄ κανόνος του Αρχαγγέλου].

2. Εφ όσον δεν τηρείται το έθος της αναγνώσεως διπλών αναγνωσμάτων: α. Προκείμενο του Αρχαγγέλου και Αλληλουιάριο του ήχου.
β. Απόστολος του Αρχαγγέλου (καταλληλότερος ,ίσως, ο της Τρίτης της Τυροφάγου ) και Ευαγγέλιον της Κυριακής.

3.Κοινωνικό: το της Κυριακής [και εφ΄ όσον δεν εξαρκέσει ψάλλεται και το του Αρχαγγέλου].

Τα εντός αγκυλών είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν καθ΄όσον πρόκειται για πανηγυρίζουσα μονή.

Τα λοιπά κατά την τάξη των Διπτύχων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συγγνώμη, ἀλλ᾿ ἡ παραπομπή στήν ἀκολουθία τοῦ Μηναίου (ἀπό ἐδῶ) καί μάλιστα στήν ἀρχική μορφή τῆς ἱστοσελίδος τοῦ π. Λέοντος σέ μονοτονικό, δέν εἶναι ἀπάντηση στό θέμα. Νά ποῦμε καί μέ τήν εὐκαιρία, ὅτι οἱ ὁριζόμενες ἀπό τό Μηναῖο καταβασίες Ἀνοίξω τὸ στόμα μου εἶναι λάθος (πρβλ. ΣΤ σ. 149).
Εὐχαριστοῦμε τόν Roumelis Ioannis γιά τή γνωστοποίηση. Ὁ κατά τά ἄλλα πολυαγαπητός καί πολυσέβαστος Δρ Χαρ. Μπούσιας ἔχει αὐτή τήν ἀρχή στά ποιήματά του. Δέν χρησιμοποιεῖ τό ὑπάρχον ὑλικό. Συμφωνῶ ἀντιθέτως μέ τόν μακαριστό π. Γεράσιμον.
Εὐχαριστοῦμε τόν Καραογλάν βασίλειος γιά τήν ἐμπεριστατωμένη τυπική διάταξη τῆς ἀναμνήσεως σέ Κυριακή. Ἐδῶ βλέπουμε πῶς συμπληρώνεται ἡ ἀκολουθία γιά πανηγυρίζοντα ναό ἤ μονή σέ Κυριακή, πού εἶναι τό θέμα.
Ἀφοῦ ὅμως τό θέμα θά μείνει καί γιά πλήρως ἑορτάσιμον ἤ πανήγυρη σέ καθημερινή, ἐκτός τῶν ὀρθῶν συμπληρώσεων, ἀναγνωσμάτων καί λιτῆς [καί τῆς α΄ στάσεως τοῦ Ψαλτηρίου],
α) ἐδῶ εἶδα δύο ἕτερα ἀπολυτίκια, τά ὁποῖα κάλλιστα μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά καθίσματα μέ τά ἀνάλογα θεοτοκία.
β) πεντηκοστάρια Δόξα... Ταῖς τοῦ Ἀρχαγγέλου, Οἰκτίρμον, προστασίαις, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Καὶ νῦν... Ταῖς τῆς Θεοτόκου... Εἶτα, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κτλ. Καὶ ψάλλομεν Στιχηρὸν ἰδιόμελον.
(δική μου προσαρμογή ἐκ τῆς λιτῆς)
Ἦχος πλ. β'.
Ὁ Ἄγγελός σου Χριστέ, τῷ θρόνῳ τῆς μεγαλωσύνης, ἐν φόβῳ παρεστώς, καὶ τῇ σῇ φωτοχυσίᾳ ἀεὶ λαμπόμενος, ἐν τοῖς ὑψίστοις ὑμνῳδός σου, καὶ τῆς βουλῆς σου λειτουργός, ὑπὸ σοῦ ἐκπεμπόμενος, νέμει φωτισμὸν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.​
γ) κανών Θεοτόκου ὁμόηχος, κατάλληλος ὁ τῆς Ἀκαθίστου (πρβλ. ὅ.π.) ἤ ἐκ τῆς Παρακλητικῆς ὅπως ἐδῶ.​

Σημ. Τό προτεινόμενον ὡς καταλληλότερον καί ὑπό ἐτησίου βοηθήματος ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα τῆς Τρίτης τῆς Τυροφάγου θά τό ἄρχιζα ἀπό λίγο παρακάτω: Ἀγαπητοί, ὑπομνῆσαι ὑμᾶς βούλομαι...

ΥΓ. Ὅποιος ἔχει μεράκι ἄς συνθέσει τήν πλήρη άκολουθία καί ἄς μᾶς τήν δώσει σέ ἀρχεῖο doc/docx & pdf.


 
Σας αποστέλλω την διαμορφωθείσα εις πλήρη και πανηγυρική ακολουθία της 6ης Σεπτεμβρίου .Έχουν ληφθεί υπ΄όψιν οι καίριες υποδείξεις του π. Μαξίμου.
Χρειάζεται ένα δεύτερο "μάτι" από εμπειροτέρους για βελτιώσεις και διορθώσεις λαθών πριν χρησιμοποιηθεί.
 

Attachments

  • 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.doc
    178.5 KB · Views: 421
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σας αποστέλλω την διαμορφωθείσα εις πλήρη και πανηγυρική ακολουθία της 6ης Σεπτεμβρίου .Έχουν ληφθεί υπ΄όψιν οι καίριες υποδείξεις του π. Μαξίμου.
Χρειάζεται ένα δεύτερο "μάτι" από εμπειροτέρους για βελτιώσεις και διορθώσεις λαθών πριν χρησιμοποιηθεί.
Συγχαρητήρια κι εὐχαριστοῦμε!
Ἀντικατέστησα τό ἀρχεῖο μέ κάποιες μορφοποιήσεις πού ἔκανα καί βασικά γιατί ἔλιπε στόν Ἀπόστολο ἡ ἐπιγραφή τοῦ ἀναγνώσματος.
Δέν ἐπενέβην στήν ἐπιλογή τοῦ θεοτοκίου τῆς λιτῆς, ἄν καί χρησιμοποιοῦνται τά συνήθη.

 

Δεν αποτελεί «πλήρη» ακολουθία (λείπουν Αναγνώσματα, Λιτή, Κάθισμα γ΄ στιχ., Ευαγγέλιο Όρθρου), παρ' ότι είναι εορταστική. Έχω υπόψη μου νέα πανηγυρική ακολουθία (χωρίς να χρησιμοποιεί στοιχεία αυτής του Μηναίου) ποίημα του Δρς Χαρ. Μπούσια. Δεν γνωρίζω αν έχει εκδοθεί και αν κυκλοφορεί.

Ανέβασέ την αν μπορείς κ αν την έχεις,γιατί αυτή που ανέβηκε εδώ είναι συρραφή κ προσαρμογή εκ της γνωστής ακολουθίας της η' Νοεμβρίου,όπως κ η υπάρχουσα του Μηναίου,με εξαίρεση τους κανόνες.Θα προτιμούσα λοιπόν την ακολουθία του Μπούσια,αν κ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον π.Μάξιμο ότι είναι λάθος η τακτική του αγαπητού κ.Μπούσια στη συγγραφή ακολουθιών.
 
Ανέβασέ την αν μπορείς κ αν την έχεις,γιατί αυτή που ανέβηκε εδώ είναι συρραφή κ προσαρμογή εκ της γνωστής ακολουθίας της η' Νοεμβρίου,όπως κ η υπάρχουσα του Μηναίου,με εξαίρεση τους κανόνες.Θα προτιμούσα λοιπόν την ακολουθία του Μπούσια,αν κ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον π.Μάξιμο ότι είναι λάθος η τακτική του αγαπητού κ.Μπούσια στη συγγραφή ακολουθιών.

Συγχωρέστε μου την αδιάκριτη παρέμβαση- σε καμμιά περίπτωση δεν γίνεται για να υποτιμήσω το ενδιαφέρον σας για την λειτουργική ακρίβεια, η οποία απαιτεί πλήρη ακολουθία προς πανηγυρισμό αγίου ή για να υπερασπιστώ το «έργο» μου– αλλά πως είναι δυνατόν από τη μια μεριά να συμφωνείτε «απόλυτα με τον π. Μάξιμο ότι είναι λάθος η τακτική του αγαπητού κ. Μπούσια στη συγγραφή ακολουθιών» και από την άλλη να απορρίπτετε μια πρόταση προς την κατεύθυνση με την οποία συμφωνείτε;
Αυτό που επιδιώκω είναι να τονιστεί ότι για πολλούς λόγους –κυρίως εκκλησιολογικούς-δεν είναι καταφρονητέα η υμνογραφική παραγωγή των αρχαίων ή παλαιών υμνογράφων που περιλαμβάνεται στα εν χρήσει λειτουργικά βιβλία ή κώδικες και προτιμητέα η των νεωτέρων υμνογράφων, η οποία , βέβαια, είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών κενών.
Και πάλι συγγνώμη.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Ανέβασέ την αν μπορείς κ αν την έχεις,γιατί αυτή που ανέβηκε εδώ είναι συρραφή κ προσαρμογή εκ της γνωστής ακολουθίας της η' Νοεμβρίου,όπως κ η υπάρχουσα του Μηναίου,με εξαίρεση τους κανόνες.Θα προτιμούσα λοιπόν την ακολουθία του Μπούσια,αν κ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον π.Μάξιμο ότι είναι λάθος η τακτική του αγαπητού κ.Μπούσια στη συγγραφή ακολουθιών.

Δυστυχώς δεν την έχω στην κατοχή μου.
 
Top