01. Κοντάκιον και Οίκος της εορτής (Περιτομής)

Ἡ Παρθένος σήμερον
Ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα, ὡς ἀγαθὸς περιτέμνει δίδωσι τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ χαίρει δὲ ἐν τοῖς ὑψίστοις καὶ ὁ τοῦ Κτίστου, Ἱεράρχης καὶ φωσφόρος, ὁ θεῖος μύστης Χριστοῦ Βασίλειος.


Στα σημερινά μηναία και τα δύπτιχα υπάρχει ως κάθισμα μεσώδιο και μας δίνεται ως επισφραγιστικό κοντάκιο στην λειτουργία.

Στο επισυναπτόμενο υπάρχει και οίκος. Στην μέση του οίκου υπάρχει ένα μεγάλο κενό με τελίτσες.
 

Attachments

  • Pages from ΜΗΝΑΙΑ 1738 (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ).pdf
    135.6 KB · Views: 41

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀκριβῶς, πρόκειται γιά «Κοντάκιον εἰς τὴν Περιτομὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὸν Μ. Βασίλειον», θεωρεῖται ὡς τοῦ Ῥωμανοῦ καί ἔχει 4 Οἴκους (Πρὸς τὸ «Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεέμ...»).
Τόν Α΄ Ἀσιγήτοις φωναῖς μέλποντες ἀνυμνήσωμεν... ἴσως τόν βροῦν οἱ εἰδικοί.

Τό θέμα τῆς Α΄ Ἰανουαρίου δέν εἶναι ἁπλό. Πρβλ. ἐδῶ κι ἐδῶ.

 
Top