῾Η πρώτη καταβασία κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἀνοίγω αὐτό τό θέμα στό Τυπικό γενικά, γιατί δέν ξέρω ἄν αὐτά πού θά ἀναφέρω ἀνήκουν στήν Τάξη χορῶν, στήν Ἀρχιερατική χοροστασία ἤ στίς Ἑορτές καί εἰδικές περιπτώσεις.

Κάτι διαφορετικό πρέπει νά συμβαίνει ἀπό τά συνήθη μέ τήν καταβασία Χριστός γεννᾶται τῆς α΄ ᾠδῆς τῶν καταβασιῶν τῶν Χριστουγέννων, πού ξεκινᾶ ἠ ψαλμωδία τους κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Στό ναό μου μοῦ εἶπαν ὅτι ὑπῆρχε παράδοση νά τήν ψάλλει ὁ προεξάρχων ἱερεύς ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης, θυμιάζοντας παραλλήλως. Αὐτό κάνω ἀπό 20ετίας.
Κάπου τελευταῖα διάβασα (βοηθεῖστέ με ποῦ, ἄν ξέρετε) ὅτι ὁ χοροστατῶν ἀρχιερεύς αὐτήν τήν ἡμέρα τήν λέει ἀπό τό μέσον τοῦ σολέα καί ὄχι ἀπό τοῦ θρόνου. Σήμερα πού τόν διάκο μας τόν εἶχαν καλέσει στόν πανηγυρίζοντα ναό τῆς Χρυσοσπηλιώτισσας, μοῦ εἶπε ὅτι ὁ ἀρχιερεύς πρίν ἀνέβει στόν θρόνο, πῆγε μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τοῦ τέμπλου καί τήν ἔψαλε καί μετά ἀνέβηκε στόν θρόνο.

Ἐδῶ διαβάσαμε σήμερα ὅτι οἱ ψάλτες ἔψαλαν σήμερα (ἑορτή τῶν Εἰσοδίων) τίς καταβασίες στό κέντρο τοῦ ναοῦ, ὄχι ὡς συνήθεια ὅλου τοῦ χρόνου (ὅπως γίνεται ἀλλοῦ) ἀλλά γιά κάτι ξεχωριστό αὐτῆς τῆς ἡμέρας.

Θά ἤθελα νά μᾶς πληροφορήσετε γιά τίς κατά τούς ναούς σας καί κατά τόπους παραδόσεις καί συνήθειες σ᾿ αὐτό τό θέμα. Ἄν ὄντως ὑπάρχουν καί γνωρίζετε ὅτι κάπως διαφορετικά —ἀπό πλευρᾶς τάξεως ψαλτῶν, ἱερέων ἤ ἀρχιερέων— ξεκινοῦν οἱ καταβασίες τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Μ᾿ ἐνδιαφέρει γιατί κάνω κάτι πού βρῆκα καί δέν ξέρω ἄν γίνεται κι ἀλλοῦ ἤ πῶς ἀκριβῶς γίνεται. Δίνει πάντως μιά διαφορετικότητα στήν ἡμέρα καί σηματοδοτεῖ τό πλησίασμα τῶν Χριστουγέννων.

Οἱ ὁποιεσδήποτε κατακρίσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἔθους δεκτές· ἀλλά νά εἶναι οὐσιαστικές. Γιά τό θέμα ἄν ψάλλουν οἱ ἱερεῖς ἤ ἀρχιερεῖς τό ἔχουμε ἀναλύσει σέ ἄλλα θέματα. Ἐκτός ἐκείνων πού ἔχουν γραφεῖ περί τοῦ χοροῦ τῶν ἱερέων ἤ τοῦ προεστῶτος τοῦ χοροῦ χορο-στατοῦντος ἀρχιερέως, διάβαζα καί στήν διατριβή τῆς Σπυράκου, ὅτι μετά τήν κατάργηση τῶν πολλῶν διαφορετικῶν ρόλων ἀτόμων τῶν διαφόρων χορῶν καί τή συρρίκνωση αὐτῶν σέ δύο μόνον χορούς κατά τήν μοναστική πλέον τάξη, κάποιες ἁρμοδιότητες πῆρε καί ὁ ἀρχιερεύς ἤ ὁ προεξάρχων ἱερεύς. Σᾶς θυμίζω μόνον ὅτι τό Κοντάκιον-Ἀκάθιστος Ὕμνος ἀνῆκε στόν δομέστικο καί στούς χορούς καί περιῆλθε στούς ἱερεῖς ἤ ἀρχιερεῖς. Μ᾿ αὐτά θέλω νά πῶ, ὅτι μήν περιοριστεῖτε στό ὅτι δέν πρέπει νά ψάλλουν οἱ ἱερεῖς ἤ οἱ ἀρχιερεῖς (παράδοση πατριαρικοῦ ναοῦ γιά τίς καταβασίες), ἀλλά νά μᾶς πεῖτε ἄν ἰσχύει κάτι διαφορετικό γι᾿ αὐτήν τήν ἡμέρα σχετικά μέ τό Χριστός γεννᾶται εἴτε θά ψαλεῖ ἀπό ψάλτη, χορό, χορούς εἴτε ἀπό ἱερέα ἤ ἀρχιερέα.

Εὐχαριστῶ.


 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Το ΗΟΠ για την Πατριαρχική τάξη αναφέρει αυτά:

Κατά τάς Καταβασίας χοροστατεῖ ὁ Πατριάρχης, ἀλλά σήμερον, ἀφοῦ εὐλογήσει τόν λαόν, δέν ἀνέρχεται εἰς τόν Θρόνον ἀλλ’ ἀκούει τήν Καταβασίαν· «Χριστός γεννᾶται...», ἐν μέσῳ τοῦ Σολέα καί περατωθείσης τῆς Καταβασίας ἀνέρχεται εἰς τόν Θρόνον.


Στην "οργανική" μου ενορία, το ψάλλω εγώ χωρίς καμία παραλλαγή, αλλά στο Ναό που εξυπηρετώ τις καθημερινές οι ιερείς βγαίνουν στην Ωραία Πύλη και ψάλλουν τον Ειρμό της Α΄ Ωδής (δεν είμαι βέβαιος αν συνεχίζουν).
Επι τη ευκαιρία, καλό θα ήταν να γνωρίζαμε από που πηγάζει αυτή η άλλαγή, με όποιο τρόπο κι αν γίνεται κατά τόπους.

 
Last edited:
#3
Πρὶν λίγα χρόνια (περίπου 30...), ἂν θυμᾶμαι καλά, ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα φθαρμένο μουσικὸ ἔγκόλπιο (ἑσπερινός - ὄρθρος - Λειτουργία), τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ τὸ εἶχε ἐκδώσει κάποιος Δημήτριος Βουλγαράκης ἰατρός-ἱεροψάλτης ἐν Ἀθήναις τὴν πρώτη εἰκοσαετία, περίπου, τοῦ περασμένου αἰῶνος. Τὰ συμπεράσματα τὰ ἔβγαλα ἀπὸ τὰ μαθήματα ποὺ περιέχει, γιατὶ τὰ πρῶτα καὶ τελευταῖα φύλλα ἔλλειπαν. (Ἐκτὸς ἀπὸ ἀρκετὰ κλασσικά, περιέχει καὶ ἀργὲς δοξολογίες καὶ Χερουβικὰ μὲ ἐπιγραφὴ "τοῦ ἐκδότου Δημ. Βουλγαράκη Ίατροῦ ἐν Ἀθήναις" καθὼς καὶ κάποια ΄"Σίμωνος Ἀβαγιαννοῦ πρωτοψάλτου ἱ. Μητρ. Ἀθηνῶν"). Μέσα ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ ἐξῆς ἀξιοπρόσεκτο: Στὴν πρώτη Καταβασία τῶν Χριστουγέννων, τὶς τρεῖς πρῶτες περιόδους (Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε) τὶς ἔχει σὲ ἀργὸ εἰρμολογικὸ μέλος καί λέει πρὶν πὼς "ψάλλονται ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν χορῶν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ" ὅταν δὲ φθάνει εἰς τὸ " ἄσατε τῷ Κυρίῳ..." τὸ μέλος γίνεται σύντομο είρμολογικὸ - διατηρεῖται καὶ στὶς ὑπόλοιπες Καταβασίες-καὶ γράφει πρὶν: "ἐνταῦθα ἄρχεται ὁ διαχωρισμὸς τῶν χορῶν". Ἄν σᾶς ἐνδιαφέρῃ ἀξιολογῆστε το.
Υ.Γ. Γιὰ τὸν Δημ. Βουλγαράκη δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ ἄλλα στοιχεῖα. Ὅποιος γνωρίζει κάτι ἄς μοῦ τὸ πῇ. Εύχαριστῶ.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#4
Σύμφωνα με τον π. Κωνσταντίνο Παπαγιάννη η τάξις αυτή (μέσον του ναού) δεν αναφέρεται στα Τυπικά. Ο ίδιος την άκουσε από παλαιότερους και την εφαρμόζει (πράγματι εχτές ψάλλαμε τον α' ειρμό στον σολέα, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια), δεν την είδε όμως στην πράξη παλιά. Ο Μπεκατώρος γράφει κάπου ότι τον α' ειρμό ψάλλει ο ιερεύς στην Ωραία Πύλη (όπως το "παρέλαβε" από παλαιοτέρους ο π. Μάξιμος). Πιθανότατα η τάξις αυτή σχετίζεται και με την ορολογία "Καταβασίες".
 
#5
Πρὶν λίγα χρόνια (περίπου 30...), ἂν θυμᾶμαι καλά, ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα φθαρμένο μουσικὸ ἔγκόλπιο (ἑσπερινός - ὄρθρος - Λειτουργία), τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ τὸ εἶχε ἐκδώσει κάποιος Δημήτριος Βουλγαράκης ἰατρός-ἱεροψάλτης ἐν Ἀθήναις τὴν πρώτη εἰκοσαετία, περίπου, τοῦ περασμένου αἰῶνος. Τὰ συμπεράσματα τὰ ἔβγαλα ἀπὸ τὰ μαθήματα ποὺ περιέχει, γιατὶ τὰ πρῶτα καὶ τελευταῖα φύλλα ἔλλειπαν. (Ἐκτὸς ἀπὸ ἀρκετὰ κλασσικά, περιέχει καὶ ἀργὲς δοξολογίες καὶ Χερουβικὰ μὲ ἐπιγραφὴ "τοῦ ἐκδότου Δημ. Βουλγαράκη Ίατροῦ ἐν Ἀθήναις" καθὼς καὶ κάποια ΄"Σίμωνος Ἀβαγιαννοῦ πρωτοψάλτου ἱ. Μητρ. Ἀθηνῶν"). Μέσα ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ ἐξῆς ἀξιοπρόσεκτο: Στὴν πρώτη Καταβασία τῶν Χριστουγέννων, τὶς τρεῖς πρῶτες περιόδους (Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε) τὶς ἔχει σὲ ἀργὸ εἰρμολογικὸ μέλος καί λέει πρὶν πὼς "ψάλλονται ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν χορῶν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ" ὅταν δὲ φθάνει εἰς τὸ " ἄσατε τῷ Κυρίῳ..." τὸ μέλος γίνεται σύντομο είρμολογικὸ - διατηρεῖται καὶ στὶς ὑπόλοιπες Καταβασίες-καὶ γράφει πρὶν: "ἐνταῦθα ἄρχεται ὁ διαχωρισμὸς τῶν χορῶν". Ἄν σᾶς ἐνδιαφέρῃ ἀξιολογῆστε το.
Υ.Γ. Γιὰ τὸν Δημ. Βουλγαράκη δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ ἄλλα στοιχεῖα. Ὅποιος γνωρίζει κάτι ἄς μοῦ τὸ πῇ. Εύχαριστῶ.
"Δημήτριος Βουλγαράκης, ο Μακεδών, εκ των μαθητών των τριών διδασκάλων, ιεροψάλτης της Θεσσαλονίκης, διαπρεπής επί μουσική εμπειρία και ηδυφωνία. Ανέδειξε πολλούς μαθητάς και διάφορα εμουσούργησε."
Αυτά αναφέρει ο Παπαδόπουλος αλλά πολύ πιθανόν να μην αναφέρεται σε αυτόν τον Βουλγαράκη. Αν μπορείς ανέβασε το μουσικό εγκόλπιο. Ευχαριστούμε
 
#6
Νικόλαε, αυτὴ τὴ στιγμὴ δὲν βρίσκεται στὰ χέρια μου. Τὸ ἔδωσα σὲ κάποιον φίλο, πρὶ δυὸ χρόνια καὶ ἀκόμα νὰ μοῦ τὸ ἐπιστρέψῃ. Ὅταν τὸ πάρω κάτι θὰ σκανάρω καὶ θὰ τὸ ἀνεβάσω.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
...εντός του βήματος και από τους χορούς... Απλά υποστηρίζω ο καθένας να μην μπαίνει στα "χωράφια" του άλλου.

Ὅ,τι ἀκριβῶς προεῖδα καί παρεκάλεσα στήν τελευταία παράγραφο τοῦ #1 μηνύματός μου νά μήν τό ἑστιάσουμε ἐκεῖ γιατί εἶναι ἀβάσιμο. Δέν μποροῦσα χθές νά δώσω παραπομπές· πίστευα δέ ὅτι ἔχουν προσεχθεῖ αὐτά. Σήμερα δίνω κάποιες σχετικές παραπομπές:
Ἔχουν γίνει καί ἄλλες σχετικές ἀναφορές. Ἀλλοίμονο ! Στό ἴδιο «χωράφι» λειτουργοῦμε ! Καί ναί μέν δέν μπορεῖ ὁ ἱερεύς νά λέει τίς ἀπαντήσεις τοῦ λαοῦ/χοροῦ/ψάλτου στή θ. λειτουργία, οὔτε ὁ λαός/χορός/ψάλτης νά λέει τίς δεήσεις, ἐκφωνήσεις, εὐχές τοῦ ἱερέως, ἀλλά ἄλλως ἔχουν τά πράγματα σέ ἀντίφωνα ἤ ἄλλα ψάλματα ἐναλλαγῆς χορῶν, ὅπου καί ὁ χορός τῶν ἱερέων εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ. Περισσότερα στίς παραπομπές.


Το ΗΟΠ για την Πατριαρχική τάξη αναφέρει αυτά:

Κατά τάς Καταβασίας χοροστατεῖ ὁ Πατριάρχης, ἀλλά σήμερον, ἀφοῦ εὐλογήσει τόν λαόν, δέν ἀνέρχεται εἰς τόν Θρόνον ἀλλ’ ἀκούει τήν Καταβασίαν· «Χριστός γεννᾶται...», ἐν μέσῳ τοῦ Σολέα καί περατωθείσης τῆς Καταβασίας ἀνέρχεται εἰς τόν Θρόνον.
Εὐχαριστῶ γι᾿ αὐτό. Μᾶλλον αὐτό ἔβλεπα πρόσφατα, μέ τή διαφορά ὅτι τό «ἀλλ’ ἀκούει» τό διάβασα... «ἀλλὰ ψάλλει». Εἶχα μιά ὑποψία γιά τόν Βουδούρη. Ἀλλά δέν ψάχνω τώρα.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Ο Μπεκατώρος γράφει κάπου ότι τον α' ειρμό ψάλλει ο ιερεύς στην Ωραία Πύλη (όπως το "παρέλαβε" από παλαιοτέρους ο π. Μάξιμος).
Εὐχαριστῶ πολύ. Ὄντως τό βλέπω τώρα (δέν τό εἶχα προσέξει) στίς Τάξεις τοῦ ἀειμνήστου Γ. Μπεκατώρου, ὅπου τό ἐπαναλαμβάνει κάθε χρόνο στή διάταξη τῆς 21ης Νοεμβρίου «... τῆς α΄ ᾠδῆς ψαλλομένης, συνήθως, παρὰ τοῦ ἰερέως ἀπὸ τοῦ Ἁγ. Βήματος ἤ ἀπὸ τῶν Βημοθύρων».


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Μέσα ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ ἐξῆς ἀξιοπρόσεκτο: Στὴν πρώτη Καταβασία τῶν Χριστουγέννων, τὶς τρεῖς πρῶτες περιόδους (Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε) τὶς ἔχει σὲ ἀργὸ εἰρμολογικὸ μέλος καί λέει πρὶν πὼς "ψάλλονται ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν χορῶν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ" ὅταν δὲ φθάνει εἰς τὸ " ἄσατε τῷ Κυρίῳ..." τὸ μέλος γίνεται σύντομο είρμολογικὸ - διατηρεῖται καὶ στὶς ὑπόλοιπες Καταβασίες.
Αὐτό πιστεύω ὅτι ἔχει σχέση μ᾿ αὐτό καί αὐτό.
Εὐχαριστοῦμε.


 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#10
Θά ἤθελα νά μᾶς πληροφορήσετε γιά τίς κατά τούς ναούς σας καί κατά τόπους παραδόσεις καί συνήθειες σ᾿ αὐτό τό θέμα. Ἄν ὄντως ὑπάρχουν καί γνωρίζετε ὅτι κάπως διαφορετικά —ἀπό πλευρᾶς τάξεως ψαλτῶν, ἱερέων ἤ ἀρχιερέων— ξεκινοῦν οἱ καταβασίες τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Μ᾿ ἐνδιαφέρει γιατί κάνω κάτι πού βρῆκα καί δέν ξέρω ἄν γίνεται κι ἀλλοῦ ἤ πῶς ἀκριβῶς γίνεται. Δίνει πάντως μιά διαφορετικότητα στήν ἡμέρα καί σηματοδοτεῖ τό πλησίασμα τῶν Χριστουγέννων.


[/SIZE][/FONT]
Στὴν ἑνορία μου (Κεντρικὴ Μακεδονία) τὸν εἱρμὸ τῆς α΄ ὡδῆς ἔψαλλε ἀπὸ τοῦ Βήματος πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ὁ ἐφημέριος (εἶναι καὶ μουσικολογιώτατος), χωρὶς φυσικὰ θυμίαμα.

Πρόκειται γιὰ παλαιὰ παράδοση, τουλάχιστον πρὶν τὸ 1940 σύμφωνα μὲ προφορικὴ μαρτυρία, πιθανῶς ἀπὸ ἁγιορειτικὴ ἐπιρροὴ, καθ᾿ ὅτι τὴν ἑνορία ἐξυπηρετοῦσαν πολὺ παλαιὰ ἁγιορεῖτες ἱερομόναχοι περιστασιακά.

Πάντως, τηρεῖτε μέχρι καί σήμερα κάθε χρόνο καὶ ὁ κόσμος τὸ περιμένει.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12
Σύμφωνα με τον π. Κωνσταντίνο Παπαγιάννη η τάξις αυτή (μέσον του ναού) δεν αναφέρεται στα Τυπικά. Ο ίδιος την άκουσε από παλαιότερους και την εφαρμόζει (πράγματι εχτές ψάλλαμε τον α' ειρμό στον σολέα, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια), δεν την είδε όμως στην πράξη παλιά. [....] Πιθανότατα η τάξις αυτή σχετίζεται και με την ορολογία "Καταβασίες".
ΣΤ, σελ. 219, ὑποσημ. 365.​
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
... πιθανῶς ἀπὸ ἁγιορειτικὴ ἐπιρροὴ...
Αὐτό θά μπορέσουμε νά τό μάθουμε, ἀλλά δέν νομίζω. Τό Τυπικό τῆς Διονυσίου (ΤΔ) δέν ἀναφέρει κάτι, οὔτε τό «῾Αγιορειτικόν Τυπικόν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Ακολουθίας», ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΡΥΑΙ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1995. Τό μόνον πού ἀναφέρει (σελ. 159) εἶναι ὅτι «ἀρχομένης τῆς καταβασίας "Χριστὸς γεννᾶται", σημαίνει μία στάσις μεγάλοι κώδωνες» κάτι πού νοηματοδοτεῖ μιά διαφορετικότητα, ἐφ᾿ ὅσον στίς ἁγιορείτικες μονές δέν τηρεῖται ἡ ἐνοριακή τάξη τῆς κωδωνοκρουσίας.

Εὐχαριστοῦμε πολύ Δομέστικε!!!


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#15
"Δημήτριος Βουλγαράκης, ο Μακεδών, εκ των μαθητών των τριών διδασκάλων, ιεροψάλτης της Θεσσαλονίκης, διαπρεπής επί μουσική εμπειρία και ηδυφωνία. Ανέδειξε πολλούς μαθητάς και διάφορα εμουσούργησε."
Αυτά αναφέρει ο Παπαδόπουλος αλλά πολύ πιθανόν να μην αναφέρεται σε αυτόν τον Βουλγαράκη. Αν μπορείς ανέβασε το μουσικό εγκόλπιο. Ευχαριστούμε
Ο Δημ. Βουλγαράκης ήταν σπουδαίος ψάλτης του Ιθ΄ αι. από Θεσ/νίκη. Το βιβλίο του δεν έτυχε της εγκρίσεως του Πατριαρχείου ΚΠόλεως (όπως και αυτά των Αβαγιαννού και Νικ. Σμύρνης). Κατά μαρτυρίες Βουλγάρων μουσικολόγων (Ντίνεφ, Σάλντεφ κλπ) ο Βουλγαράκης ήταν Βουλγαρικής καταγωγής (στην τότε τουρκοκρατούμενη Μακεδονία υπήρχαν Βούλγαροι που έφυγαν με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, ας μην το ξεχνούμε αυτό)-ή ίσως ανέπτυξε Βουλγαρική εθνική συνείδηση (όπως και ο Σερραίος Μανασσής Παπαθεοδώρου). Ίσως απογοητευμένος από τη μη έγκριση του βιβλίου του να προσχώρησε στην εξαρχία-ίσως οι φιλοεξαρχικές του τάσεις να ήταν ο λόγος της μη έγκρισης του βιβλίου του. :confused: Κάποια στιγμή θα επανέλθω για τον Δημ. Βουλγαράκη εκτενέστερα.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#16
Ο Δημ. Βουλγαράκης ήταν σπουδαίος ψάλτης του Ιθ΄ αι. από Θεσ/νίκη. Το βιβλίο του δεν έτυχε της εγκρίσεως του Πατριαρχείου ΚΠόλεως (όπως και αυτά των Αβαγιαννού και Νικ. Σμύρνης). Κατά μαρτυρίες Βουλγάρων μουσικολόγων (Ντίνεφ, Σάλντεφ κλπ) ο Βουλγαράκης ήταν Βουλγαρικής καταγωγής (στην τότε τουρκοκρατούμενη Μακεδονία υπήρχαν Βούλγαροι που έφυγαν με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, ας μην το ξεχνούμε αυτό)-ή ίσως ανέπτυξε Βουλγαρική εθνική συνείδηση (όπως και ο Σερραίος Μανασσής Παπαθεοδώρου). Ίσως απογοητευμένος από τη μη έγκριση του βιβλίου του να προσχώρησε στην εξαρχία-ίσως οι φιλοεξαρχικές του τάσεις να ήταν ο λόγος της μη έγκρισης του βιβλίου του. :confused: Κάποια στιγμή θα επανέλθω για τον Δημ. Βουλγαράκη εκτενέστερα.

Παναγιώτη, Χρόνια πολλά! Πρόσεξε μη συγχέεις τους Βουλγαρόφωνους με τους Βουλγάρους. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα παρουσιάζεις.
Στώμεν καλώς!

Δ.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#18
Παναγιώτη, Χρόνια πολλά! Πρόσεξε μη συγχέεις τους Βουλγαρόφωνους με τους Βουλγάρους. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα παρουσιάζεις.
Στώμεν καλώς!

Δ.
Δεν είπα "κατά την άποψή μου", αλλά "κατά μαρτυρίες Βουλγάρων μουσικοκολόγων" (οι 2 που ανέφερα είχαν γεννηθεί και οι 2 στη Μακεδονία, αλλά σταδιοδρόμησαν στη Βουλγαρία: ο ένας έξω από την Καστοριά (Ντίνεφ), ο άλλος δεν θυμάμαι που!). Και οι δυό αυτοί είχαν Βουλγαρική εθνική συνείδηση, ο Ντίνεφ αρκούντως σκληρή (αν και απόφοιτος της Χάλκης!) Αυτοί λοιπόν παρουσιάζουν τον Βουλγαράκη έτσι. Θα σου έγραφα να τους παραπονεθείς αρμοδίως, αλλά για επικοινωνία μαζί των χρειάζεται εγγαστρίμυθος ως εκείνη του Αενδώρ-είναι μακαρίτες προ πολλών ετών!
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#19
Δεν είπα "κατά την άποψή μου", αλλά "κατά μαρτυρίες Βουλγάρων μουσικοκολόγων" (οι 2 που ανέφερα είχαν γεννηθεί και οι 2 στη Μακεδονία: ο ένας έξω από την Καστοριά (Ντίνεφ), ο άλλος δεν θυμάμαι που!). Και οι δυό αυτοί είχαν Βουλγαρική εθνική συνείδηση, ο Ντίνεφ αρκούντως σκληρή (αν και απόφοιτος της Χάλκης!) Αυτοί λοιπόν παρουσιάζουν τον Βουλγαράκη έτσι. Θα σου έγραφα να τους παραπονεθείς αρμοδίως, αλλά για επικοινωνία μαζί των χρειάζεται εγγαστρίμυθος ως εκείνη του Αενδώρ-είναι μακαρίτες προ πολλών ετών!
Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, και το χιούμορ το οποίο μου θυμίζει το Α' Κορ. ς΄ 12.

Πολύχρονος !

Δ.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#20
Πρόσεχε τὰ ἁγιογραφικὰ, δὲν σὲ παίρνει ἄλλο, πᾶς ντουγροῦ στὸ κάτεργο νὰ σπᾶς πέτρες. :D
 
Top