Ὦ πανύμνητε Μῆτερ... σοὶ βοῶντας/συμβοῶντας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Ὦ πανύμνητε Μῆτερ...κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας· Ἀλληλούια»

(χφφ. τριῴδια Μ. Λαύρας Δ-45 ια’ αἰ. φ. 274r, Βατοπεδίου 1190 ια’ αἰ. φ. 57r, Rubenstein (Duke University) 34 ἀκάθιστος ὕμνος ιγ’ αἰ. φ. 88r, British Library Additional 16184 ἀκάθιστος ὕμνος ιγ’ αἰ. φ. 5v).


«κολάσεως οὕτως βοῶντας· Ἀλληλούια»

(χφ. Paris. gr. 244 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 72v).


«κολάσεως ἐκβοῶντας· Ἀλληλούια»

(χφ. Paris. gr. 353 τριῴδιο ιγ’ αἰ. φ. 68v).


«κολάσεως τοὺς βοῶντας· Ἀλληλούια»

(χφ. Paris. gr. 282 τριῴδιο ιγ’ αἰ. σ. 213).Χρήσιμες θὰ ἦταν οἱ γραφὲς παλαιῶν κοντακαρίων, ὅπως τὰ χφφ. Βατοπεδίου 1041 ι’ αἰ., Σινὰ 925 ι’ αἰ., 926 ι’-ια’ αἰ., Πάτμου 212 ἀρχῶν ια’ αἰ., 213 ια’ αἰ., Μ. Λαύρας Β-2 ια’ αἰ., Γ-27 ια’ αἰ., Γ-28 ια’ αἰ., Σινὰ 927 τοῦ ἔτους 1285.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε πολύ γι᾿ αὐτό τό θέμα, πού ἐναλλακτικά θέτει τό «συμβοῶντας», τό ὁποῖο βλέπουμε σέ διάφορες νεώτερες ἐκδόσεις (ὄχι τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας) καί τό ὁποῖο δέν συνάντησες στά χφφ πού παραθέτεις, πού μᾶλλον δέν θά συναντᾶται καί στά χφφ πού ἀναζητᾶς τῶν «παλαιῶν κοντακαρίων» (ὅποιος ἔχει πρόσβαση ἄς δεῖ).

Τό θέμα ἀπασχόλησε τόν ἀείμνηστο π. Κων/νο Παπαγιάννη ὡς «ἐκ τῶν πλέον δυσεπιλύτων τοῦ ἀκαθίστου» στό· Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον, τ. Α΄, σ. 170 (βλ. εἰκόνα).

Papagiannis_D-A-170.JPG

Ἐπίσης στό· Τριώδιον Α. Δ. νέα αναθεωρημένη έκδοση (επιμ. + Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη) στήν ὑποσημ. 290 (βλ. εἰκόνα).

Papagiannis_TR-290.JPG

Στό δίκτυο ἐνῶ βρίσκω «Χαιρετισμοί της Παναγίας με μετάφραση» μέ τό «συμβοῶντας» στό ἀρχαῖο, στή μετάφραση ἀποδίδουν· «όσους σου φωνάζουν Aλληλούια».
Συνεπέστερος ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος προσλαμβάνει τό «συμβοῶντας» καί μεταφράζει»· «όλους ημάς που με μίαν φωνήν βοώμεν: Αινείτε τον Θεόν».

 
Top