Ἔλεγχος/Ἐπιλογή ἰσοκρατήματος τῇ βοηθείᾳ τοῦ Διαγράμματος τοῦ Helmholtz.

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Τό διάγραμμα τοῦ Helmholz εἶναι ἴσως χρήσιμον διά τόν ἔλεγχον, σχετικήν μέτρησιν ἤ βοήθειαν διά τήν ἐπιλογήν τοῦ καλυτέρου ἰσοκρατήματος.

Τό εἰκονιζόμενον διάγραμμα δίδει είς μέν τόν ἄξονα Υ τήν τραχύτητα (Rauhigkeit)
τῆς συνηχήσεως είς δέ τόν ἄξονα Χ τό διάστημα ἀπό 1 (1:1) ἕως 2 (2:1).
Τό διάγραμμα τοῦτο χρησιμοποιεῖται είς τήν τελευταίαν ἔκδοσιν (4.10) τοῦ
προγράμματος Παραλλαγῆς BZQ. Δεῖτε καί http://analogion.com/forum/showthread.php?p=197115#post197115

Bz Theory Harmony Helmholtz and Moria.jpg
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#3
Ἐπέλεξα τό κάτωθι μικρόν παράδειγμα παρτιτούρας ἀπό τό "Ἀγνή Παρθένε...",
ὄχι δι΄ἄλλον λόγον ἀλλά ἐπειδή ὑπῆρχε ἕτοιμον σκαναρισμένον καί
εἶχε σημειωμένα ἀρκετά διαφορετικά ἰσοκρατήματα (μαῦρο χρῶμα).
bzq-Agni_Parthene-Isokratima original and Helmholtz.jpg

1)Ἀντί νά γράψω τήν βυζαντινήν παρτιτούρα εἰς τό Πανδουρίς ἤ ΜΚ,
διά τήν περίπτωσιν ταύτην ἦτο ταχύτερον δι΄ἐμέ ὡς ἑξῆς:
Τήν ἀνωτέρω εἰκόναν (.jpg) ἐχρησιμοποίησα ὡς ὑδατογράφημα εἰς τό
MS Word, ἐπάνω του ἔγραψα ταχέως τήν κωδικοποίησιν BZQ.
Φαίνεται ἀνωτέρω μέ κόκκινα γράμματα (Ἑλληνικά ἤ Λατινικά).
Δέν ἔβαλα ὅμως ἀρχικῶς καθόλου ἰσοκράτημα, π.χ. κωδικόν =π κτλ.
2) Μέ Ctrl+C & Ctrl+V (Ἀντιγραφή & Ἐπικόλλησι) ἔβαλα τό
κόκκινο κείμενο εἰς τό BZQ.
3) Ἔβαλα κάθε φορά ἕνα μόνον ἀρχικόν/συνεχές ἰσοκράτημα π.χ. Πα κτλ.
Πατῶντας τό κομβίον i (info) τοῦ BZQ ἐπῆρα
τό δημιουργηθέν ἀρχεῖον κειμένου μέ τήν λίσταν τραχύτητος Helmholtz.
Τά διάφορα "γενικά" ίσοκρατήματα εἶχαν τόν ἑξῆς μέσον ὅρον τραχύτητος:
Νη 3.14
Πα 2.03 ἐλάχιστον
βου 4.14
γα 2.11
Δι 2.42
Κε 2.31
Ζω'4.75
4) Χρησιμοποιῶντας τό Πα, τό ἐλάχιστον ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἄλλαξα μόνον τά
ἰσοκρατήματα ἔκεῖ ὅπου τό Πα ἐπαρουσίαζε (πάντοτε κατά Helmholtz) μεγάλην τραχύτητα.
Τό ἀποτέλεσμα μέ τά ανωτέρω σημειωμένα πράσινα γράμματα ἰσοκρατήματος.
5) Τά ἀποτελέσματα ἦσαν:
Ἀρχικόν ἰσοκράτημα (μαύρου χρώματος).....Μέσος ὅρος τραχύτητος 1.83
Τελικόν ἰσοκράτημα (πρασίνου χρώμ. ) ......Μέσος ὅρος τραχύτητος 0.33

Ἐπισυνάπτονται τά σχετικά ἀρχεῖα καί ἡ ἠλεκτρονική παραλλαγή τοῦ BZQ μέ τά ἰσοκρατήματα "τοῦ Helmholtz".
 

Attachments

Top