Ψυχοσάββατον Πεντηκοσταρίου καί Τριωδίου

#1
Ἦχος πλ. β'
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργῶν, καὶ πληρῶν, Προφήτας ἐξαπέστειλας Χριστέ, προφητεῦσαί σου τὴν παρουσίαν, καὶ Ἀποστόλους, κηρῦξαί σου τὰ μεγαλεῖα· καὶ οἱ μὲν προεφήτευσαν τὴν ἔλευσίν σου, οἱ δὲ τῷ Βαπτίσματι ἐφώτισαν τὰ ἔθνη, Μάρτυρες δὲ παθόντες, ἔτυχον ὧν περ ἐπόθουν·καὶ πρεσβεύει σοι ὁ χορὸς τῶν ἀμφοτέρων, σὺν τῇ Τεκούσῃ σε. Ἀνάπαυσον ὁ Θεός, ψυχὰς ἃς προσελάβου, καὶ ἡμᾶς καταξίωσον τῆς βασιλείας σου, ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, δι' ἐμὲ τόν κατάκριτον, ὁ λυτρωτής μου, καὶ Θεός.
Ἦχος πλ. β'
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας τὸ πᾶν, ὁ καὶ τοὺς Προφήτας ἐξαποστείλας ἡμῖν προφητεῦσαί σου τὴν παρουσίαν, καὶ Ἀποστόλους κηρῦξαι σου τὰ μεγαλεῖα· καὶ οἱ μέν, προεφήτευον τὴν ἔλευσίν σου, οἱ δέ, τῷ βαπτίσματι ἐφώτισαν τὰ ἔθνη, Μάρτυρες δὲ ἔτυχον δόξης ἐκ τούτων, καὶ πρεσβεύουσιν ἐκτενῶς σοι τῷ Δεσπότῃ, σὺν τῇ τεκούσῃ σε Μητρί. Ἀνάπαυσον ὁ Θεὸς ψυχάς, ἃς προσελάβου, καὶ ἡμᾶς καταξίωσον τῆς βασιλείας σου, ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας δι' ἐμὲ τὸν κατάκριτον, ὁ λυτρωτής μου καὶ Θεός.

Γιατί αύτές οί διαφορές; 'Υπάρχει σωστό και λάθος ή πρέπει νά τά ψάλλουμε έτσι άναλόγως τού άν έχουμε Πεντηκοστάριον ή Τριώδιον;
 
#2
Ετέρα εκδοχή της Παρακλητικής με μικρά απόκλιση από την πρώτη (παράλειψη της μετοχής παθόντες , προ του ἔτυχον ).

Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργῶν καὶ πληρῶν. Προφήτας ἐξαπέστειλας, Χριστέ, προφητεῦσαί σου τὴν παρουσίαν, καὶ Ἀποστόλους κηρῦξαί σου τὰ μεγαλεῖα, καὶ οἱ μὲν προεφήτευσαν τὴν ἔλευσίν σου, οἱ δὲ τῷ βαπτίσματι ἐφώτισαν τὰ ἔθνη. Μάρτυρες δὲ ἔτυχον ὧν περ ἐπόθουν, καὶ πρεσβεύει σοι ὁ χορὸς τῶν ἀμφοτέρων, σὺν τῇ τεκούσῃ σε. Ἀνάπαυσον Κύριε ψυχάς, ἃς προσελάβου, καὶ ἡμᾶς καταξίωσον τῆς Βασιλείας σου, ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, δι' ἐμὲ τὸν κατάκριτον, ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεός.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
«Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργῶν καὶ πληρῶν, προφήτας ἐξαπέστειλας Χριστὲ προφητεῦσαί σου τὴν παρουσίαν, καὶ ἀποστόλους κηρῦξαί σου τὰ μεγαλεῖα· καὶ οἱ μὲν προεφήτευον τὴν ἔλευσίν σου, οἱ δὲ τῷ βαπτίσματι ἐφώτισαν τὰ ἔθνη, μάρτυρες δὲ ἔτυχον ὧν περ ἐπόθουν καὶ πρεσβεύει σοι ὁ χορὸς τῶν ἀμφοτέρων σὺν τῇ τεκούσῃ σε. Ἀνάπαυσον ὁ Θεὸς ψυχὰς ἃς προσελάβου, καὶ ἡμᾶς καταξίωσον τῆς βασιλείας σου, ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας δι' ἐμὲ τόν κατάκριτον, ὁ λυτρωτής μου, καὶ Θεὸς»

(χφφ. Vat. gr. 1813 παρακλητικὴ ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 188r «ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον», RGB 270 19 παρακλητικὴ ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 74v μέχρι τοῦ «ἔτυχον», ΕΒΕ 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 226r, ἁγ. Σάβα 68 παρακλητικὴ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1382-1384 φ. 166v-167r «ἔπαθον ἅπερ ἐπόθουν...ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον», Σινὰ 797 παρακλητικὴ ιδ’ αἰ. φ. 406r-407r «ἔπαθον ἅπερ ἐπόθουν», Σινὰ 751 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 116r-v, RGB 270 24 (RGB gr. 57) τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 257v «μάρτυρες δὲ παθόντες ἔτυχον», Paris. gr. 248 πεντηκοστάριο ιδ’ αἰ. σ. 367, Barb. gr. 519 πεντηκοστάριο ιδ’-ιε’ αἰ. φ. 200r «προεφήτευσαν...Ἀνάπαυσον Κύριε...ὦ λυτρωτά μου καὶ Θεέ», Clark 94 τριῴδιο μέσα ιε’ αἰ. φ. 53r «δημιουργήσας καὶ πληρῶν...προεφήτευσαν...Ἀνάπαυσον Κύριε...ὦ λυτρωτά μου καὶ Θεέ», Paris. gr. 253 τριῴδιο ιε’ αἰ. σσ. 77-78, Σινὰ 770 πεντηκοστάριο ιδ’ αἰ. φ. 258r-v «οἱ μὲν προεκήρυττον»).
 
Top