Ψηφιακὴ βιβλιοθήκη Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν «Ἰ. Συκουτρῆς»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε πολύ Μανόλη.
Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά ἐνδιαφέροντα. Ξεχώρισα:


 • Τίτλος: Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ … Χρονολογία: 1730

 • Τίτλος: Εορτολόγιον εν' ω περίτινων ζητημάτων προλαμβανομένων [;]. Περί ακριβούς χρονολογίας. Περί πασών των εορτών και της αυτών θεωρίας. Περί του Αγίου Πάσχα. Περί τινων εκκλησιαστικών κανονίων... Χρονολογία: αψά

 • Τίτλος: Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια. Χρονολογία: 1761

 • Τίτλος: Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών. Χρονολογία: 1799

 • Τίτλος: Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738. Χρονολογία: 1860.

 • Τίτλος: Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα. Χρονολογία: 1768

 • Τίτλος: Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα . Του σοφωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ, Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος … Ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου. Χρονολογία: αψξή.

 • Τίτλος: Μαργαρίται, ήτοι λόγοι διάφοροι του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ετέρων Αγίων Πατέρων. Χρονολογία: 1812.

 • Τίτλος: Περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής / υπό Ευσταθίου Θερειανού. Χρονολογία: 1875.

 • Τίτλος: Άννης της Κομνηνής πορφηρογεννήτου [sic] Καισαρίσσης Αλεξιάς = Annae Comnenae porphyrogenitae caessarissae Alexias… Χρονολογία: M.DCC. XX1X

 • Τίτλος: Βιβλίον καλούμενον χριστοπανηγυρικόν. Χρονολογία: 1783
Εὐχόμεθα, ὅπως πλέον καί ἡ Ἀνέμη, νά τά δώσει καί σέ ἑνιαῖο pdf.


 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#3
Ωραία σελιδούλα της ακαδημίας είναι και το κέντρο ερεύνης της ελληνικής λαογραφίας.

http://www.kentrolaografias.gr

Στη συλλογή του κέντρου βρίσκεται και το παναρμόνιο του Ψάχου γράφει κάπου. Σχετικά με αυτό το όργανο αντιγράφω από το megarevma:

...ένα όργανο το οποίο παράγει όλους τους φθόγγους της Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Μουσικής, με ένα πληκτρολόγιο (εν αντιθέσει προς τα κοινά αρμόνια που παράγουν μόνο Δυτική Μουσική). Αποδίδει πιστά τα μουσικά διαστήματα των κλιμάκων και των ποικίλων ήχων και γενών της Βυζαντινής Μουσικής και παραλλήλως και της Δυτικής. Έχει ύψος 6 μέτρων και αποτελείται από 660 αυλούς. Κατά παραγγελίαν του Ψάχου, κατεσκευάσθη στην Γερμανία, από τον Γερμανικό οίκο STEINΜΕYER.
Λόγω θανάτου του Ψάχου, δεν προέλαβε να έλθη στην Ελλά*δα και μέχρι μόλις προσφάτως ευρίσκετο ακόμη στο μουσείο του Γερμανικού εργοστασίου που το είχε κατασκευάσει. Η υλική του αξία ανέρχεται σήμερα σε 40 εκατομμύρια δραχμές. Η πνευματική του αξία είναι ανυπολόγιστη, διότι είναι μοναδικό στον κόσμο, ως προς την ιδέα και κατασκευή. Οι Αμερικανοί (το Πανεπιστήμιο του
Michigan) θέλησαν να το αποκτήσουν, αλλ' οι Γερμανοί δεν το έδιδαν. Το κρατούσαν ως κειμήλιο και το συντηρούσαν με δικά τους έξοδα, ανερχόμενα σε 300.000 δραχμές ετησίως. (Διότι οι σωλήνες πρέπει να καθαρίζονται και να προστατεύονται από την διαφυγή σκόνης και υγρασίας που τους καταστρέφει).
Με την ικανότητα του να παράγη όλους τους ήχους, οι Γερμανοί το θεωρούν ως πρόδρομο του σημερινού συνθετητού (
Synthesizer), ο οποίος είναι ηλεκτρονικός, ενώ το παναρμόνιο του Ψάχου είναι παραδοσιακό και λειτουργεί με αέρα και σωλήνας -και εδώ είναι το κατόρθωμα: Ο σχεδιασμός των σωλήνων (αυλών), ώστε έκαστος να παράγη την δέουσα συχνότητα.
ΟΙ Γερμανοί θεωρούν τον Ψάχο ως προεφευρέτη του
synthesizer. Επίσης θεωρούν το παναρμόνιο ως το σπουδαιότερο επινόημα της μουσι*κής ιστορίας μετά την αρχαία ύδραυλι, η οποία λει*τουργούσε με νερό.
 
Top