[Ανακοίνωση] Χερουβικό - ήχος αʹ - στα Ιαπωνέζικα

frephraim

Παλαιό Μέλος
Βασιζόμενος στὶς παπαδικὲς θέσεις ποὺ μαζεύω, ἔχω συνθέσει (μὲ πολλὴ βοήθεια) ἕνα χερουβικὸ στὰ Ἰαπωνέζικα γιὰ μιὰ χωράρχισσα στὴν Ἰαπωνία ἡ ὁποία πιστεύει ὅτι ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ ταιριάζει καλύτερα στὴν Ἰαπωνέζικη γλῶσσα ἀπ᾽ ὅ,τι ἡ ρωσικὴ μουσικὴ ποὺ ἐπικρατεῖ ἐκεῖ.

Τὸ ἔχω ἐπισυνάψει στὴ Βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ στὸ πεντάγραμμο. Ἐπίσης σᾶς δίνω μιὰ ἠχογράφησι ποὺ τὸ ψέλνω, καὶ μιὰ ἠχογράφησι τοῦ κειμένου χύμα, ὅπως διαβάζεται ἀπὸ μιὰ Ἰαπωνέζα.

Σὲ μερικὰ σημεῖα ἦταν δύσκολο ἐπειδὴ στὰ Ἰαπωνέζικα τονίζονται ἐλάχιστες συλλαβές. Ἐπίσης μερικὲς συλλαβὲς ἔχουν φωνήεντα στὸ τέλος τὰ ὁποῖα δὲν μετρᾶνε ἀκριβῶς σὰν ξεχωριστὴ συλλαβή. Ἀφαίρεσα τὸ «ν» καὶ τὸ «χ» ποὺ συναντιοῦνται συχνὰ στὴ μέση μιᾶς συλλαβῆς σὲ παπαδικὰ μέλη ἐπειδὴ θὰ ἀκούγονταν σὰν λάθος στὰ Ἰαπωνέζικα. Καὶ ἐπειδὴ ἕνα κείμενο στὰ Ἰαπωνέζικα ἔχει περισσότερες συλλαβὲς ἀπὸ τὸ ἴδιο κείμενο στὰ ἑλληνικά, στὰ σημεῖα ποὺ μία μελωδικὴ θέσις κανονικὰ θὰ ἐπαναλάμβανε συλλαβές, ἀποφάσισα νὰ συνεχίσω μὲ τὶς ἑπόμενες συλλαβές, γιὰ νὰ μὴν γίνῃ πολὺ μεγάλο τὸ χερουβικό.
 

Attachments

 • Japanese Cherubic Hymn - Byzantine Notation.pdf
  233.8 KB · Views: 245
 • Japanese Cherubic Hymn - Western Notation.pdf
  320.7 KB · Views: 53
 • Japanese Cherubic Hymn.mp3
  5.5 MB · Views: 221
 • Text of Japanese Cherubic Hymn Read.MP3
  389.8 KB · Views: 91
Last edited:

Archarios218

Νέο μέλος
Ἡ δημοσίευσις ἐτούτη εἶναι παλαιά, καί ζητῶ συγγνώμη, ἀλλὰ με τρώει ἡ ἀπορία: γιατὶ τό «Ὡς τὸν Βασιλέα» (ばんゆうのおう) ἔχει τεθῆ μετὰ τό «Ταῖς ἀγγελικαῖς» (しんしのぐん);
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
Καλὴ ἐρώτησις! Μήπως τὸ κείμενο ποὺ χρησιοποίησα δὲν ἦταν καλὴ μετάφρασις; Ἢ ἴσως οἱ γραμματικοὶ κανόνες τῆς γλώσσας τους δὲν ἐπιτρέπουν νὰ βάλουν τὶς φράσεις στὴν ἴδια σειρὰ ποὺ ἔχει τὸ ἑλληνικὸ κείμενο.
 

Archarios218

Νέο μέλος
Δικὸ μου τὸ λάθος, πάτερ.

Ὁλόκληρον το «Ταῖς ἀγγελικαῖς», παρ' ὅλῳ ὁποὺ ψέλνεται ὕστερον τῶν εὐχῶν τοῦ ἱερέως καὶ διακόνου, εἶναι ἐπιθετικὴ παράθεσις, μέσῳ τῆς μετοχῆς «δορυφορούμενον», ἐπὶ τοῦ οὐσιαστικοῦ «Βασιλέα». Ὄντως, εἰς τὴν Ἰαπωνικὴν, μιὰ ἐπιθετική παράθεσις πρέπει νὰ προηγῆται του ὑποκειμένου της.

Σίγουρα πρόκειται περὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντος καὶ εὐχαρίστου θέματος ἡ ἐργασία αὐτή. Εὐχαριστῶ!
 
Last edited:

Archarios218

Νέο μέλος
Θὰ μὲ συμπαθᾶτε, ἀλλὰ ἔχω μίαν περαιτέρω παρατήρησιν: εἰς τὴν λέξιν へるびむ «χερουβίμ» το び καί το む ἔχουν γραφεῖ μαζὶ κάτω ἀπὸ ἕνα νεῦμα. Αὐτὸ φαίνεται, κατ' ἀρχάς, παράξενον καθὼς πρόκειται διὰ δύο Ἰαπωνικὰς συλλαβάς (μορα) /bi.mɯ/. Ἔστω καὶ μὲ τὸ ὅτι τὸ /ɯ/ θὰ μείνει ἄφωνον, τὸ νεῦμα ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἄλλα, τὰ ὁποία ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὸ φωνῆεν /i/ (συμφώνως καὶ μὲ τὸ ἠχητικὸν ἀρχεῖον ὁποὺ διαθέσατε). Πῶς, λοιπὸν, τὸ む ἔχει προσκολληθῆ εἰς τὸ び, πρίν ἀπὸ τὰ νεύματα τοῦ φωνήεντος τοῦ び; Ἐπὶ παραδείγματι, εἰς τὸ πρῶτον παρακάτω ἀπόκομμα βλέπωμεν ὅτι τὸ «μ» ἔχει γραφεῖ εἰς τὸ τέλος τῆς λέξεως, ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ἰδικόν σας.

Μετὰ σεβασμοῦ,
Αρχάριος218.
 

Attachments

 • snip1.png
  snip1.png
  10.8 KB · Views: 2
 • snip2.PNG
  snip2.PNG
  6.7 KB · Views: 2
Last edited:

frephraim

Παλαιό Μέλος
Δυστυχῶς, δὲν ξέρω ἀρκετὰ γιὰ τὰ ἰαπωνέζικα γιὰ νὰ ξέρω πῶς νὰ σᾶς ἀπαντήσω.
Προτείνετε νὰ ξεχωρίσω τὰ δύο γράμματα καὶ νὰ βάλω τὸ δεύτερο στὸ τέλος τῆς μουσικῆς φράσεως;
 

Archarios218

Νέο μέλος
Εἰς την Ἑλληνικήν, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν «Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ι ο ο ο ον». Εἰς την Ἀγγλικὴν ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς μὴ-φωνητικότητος τῆς γραφῆς. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπαναλάβωμεν φωνήεντα ὅταν ἔχουσιν ἄλλην ἔννοια διπλά («e» καὶ «ee», «o» καὶ «oo»), καὶ συχνῶς δὲν ξέρομεν τὴν προφορὰ ἑνὸς φωνήεντος ἐὰν δὲν δοῦμε καὶ τὶ τὸ ἀκολουθῇ («the», «thee», καὶ «them», «this» καὶ «thine»). Συνεπῶς, γράφεται ὁλόκληρην ἡ συλλαβὴ, μὲ παῦλας εἰς τὰ ἀκόλουθα νεύματα(*). Η Ἰαπωνική, ὅμως, ἔχει κατ' ἐξοχὴν φωνητικὴν γραφὴ (ὅσον ἀφορᾷ τὴν γραφὴν «κανα») καὶ ἀνοικτὰς συλλαβάς, ὥστε, πιστεύω, νὰ ταιριάζῃ μὲ τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον καταγραφῆς τῶν συλλαβῶν ὑπὸ τῶν νευμάτων.

Μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ,
Αρχάριος218.

* Καὶ αὐτὸ ἀκόμη δὲν εἶναι δίχως προβλήματα! Πῶς γράφομεν λ.χ. “sacrifice” vs. “sacred” (σὲ ἀργὸ, πάντα, μέλος), ὥστε νὰ ξέρομεν ἀπό την πρώτη συλλαβὴν ἐὰν πρόκειται περὶ «σα-» ἢ «σε-»; Ἤ πῶς γράφομεν λ.χ. «bless - - - - - - - - - - - - my», ὥστε ἕως νὰ φθάσομεν εἰς τὸ «my» νὰ μὴν ἔχομεν, μὲ τὰ πολλά «e», ξεχάσει το «ss»; Ισως «Ble(ss) - - - - - - - - - ss my»... Ἐκτράπην ὅμως...
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Εἰς την Ἑλληνικήν, δυνάμεθα νὰ γράψωμεν «Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ι ο ο ο ον». ...

Ὡς ἀνέφερε καί ὁ Archarios218 εἶναι εὔκολον νά ψαλλῇ Ἰαπωνικόν κείμενον εἰς τήν Βυζαντινήν Μουσικήν.
Ἀπό τήν κοσμικήν Ἱαπωνικήν Μουσικήν εἶναι τοῦτο σαφέστατον.
Ὡς παράδειγμα ἔπῆρα τό γνωστόν τραγοῦδι "Shina no yoru" καί
ἔγραψα τάς πρώτας λέξεις, βεβαίως εἰς τήν Δυτικήν γραφήν "romanized".

Bz Japanese Shina No Yoru.jpg

Φαίνεται σαφῶς τό παράδειγμα παρατάσεως μιᾶς συλλαβῆς ἐπί 4 χρόνους,
Shi i i i

Θά εἶναι ἴσως εὐκολώτερον διά τόν π. Ἐφραίμ νά γράψῃ τό κείμενον,
κατ'ἀρχήν romanized καί εἰς τό τέλος, ἀφοῦ λυθοῦν διάφορα προβλήματα,
κάποιος γνώστης τῆς Ἰαπωνικῆς θά προσθέση τό κείμενον εἰς τήν γραφήν
Katakana ἤ Hiragana.
Τό κείμενον romanized δύναται νά παραμείνῃ ὡς χρήσιμον διά μέλη τοῦ χοροῦ
τά ὁποῖα δέν γνωρίζουν ἀνάγνωσιν Ἰαπωνικήν.
 
Top