Το διαγωνισθέν χερουβικόν.

#1
Διαγωνισθέν μεν, .... πατώσαν δε!!!:D *
Και ως εικός, ελεύθεραι κρίσεις, κατακρίσεις, και .... εξαφανίσεις από προσώπου ψαλτολογίου... (για τους συντονιστές το τελευταίο)...:wink:
*Δεν έγινε γνωστό (ούτε στον μελοποιό) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
 

Attachments

Top