Το βιβλίο του Τροπολογίου

#21
Μαλλον λογω προελευσεως χφ (Παλαιστινη).


Εδω νομιζω πως η Nikiforova εχει λαθος. Προκειται για τα τροπαρια εις την αρχη της λειτουργιας που συνοδευονται με την εισοδο. Πρλβ. αυτο που λεει ο Helmut Leeb περι "οχιται" του Γεωργιανου Κανοναριου (Die Gesänge im Gemeindegottesdienst von Jerusalem vom 5. bis 8. Jahrhundert).

Τό ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ უძველესი იადგარი[Τὸ Ἀρχαιότερο Τροπολόγιο ]. {Ὅταν συναντηθήκαμε (2007ἢ2008) μὲ τὴν Ἀλεξάνδρα Νικηφόροβα στὸ Σινά, τῆς εἶπα ὅτι ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Τροπολογίου δὲν εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴ τῶν μηναίων, τὴν ὁποία μελετᾶ καὶ παρουσιάζουν μεταγενέστερη παράδοση. Τὸ Τροπολόγιο ἀποτελεῖ μία παράδοση,ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τὶς γνώσεις πολλῶν ἄλλων λειτουργικῶν συνηθειῶν}.
Τὸ ζήτημα τοῦ Τροπολογίου ἀποτελεῖ τὸν τόπο ἔρευνας μίας διδακτορικῆς διατριβῆς μὲ θέμα Ἀπαρχές, πηγὲς καὶ συγκρότηση τοῦ Τροπολογίου. Τὸ Περιεχόμενο καὶ ἡ ἐξέλιξή του. Ὁ ἐρευνητὴς [Χρῆστος Ἀθ. Κανάβας], παράλληλα μὲ τὴν διδακτορική του διατριβὴ μὲ θέμα Τὸ ὑπ. ἀριθμ. ΜΓ 53 (Θ αἰ.)'Εὐχολόγιο τῶν Νέων Εὑρυμάτων τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ στὸ Τμῆμα τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιατικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου ῎[=Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium-Pontificium Institutum Orientale] ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Gaetano Passarelli,διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ ὑποστηριχθεῖσα στὶς 13-12-2013 [πιθανὴ ἔκδοση ἕως τέλος τοῦ 2014], καὶ τῶν λειτουργικῶν σπουδῶν τῶν ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν λειτουργικῶν παραδόσεων στὰ Ἰνστιτοῦτα:Α) Τμῆμα τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιατικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου ῎[=Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium-Pontificium Institutum Orientale]-Β)Ποντιφικὸ Λειτουργικὸ Ἰνστιτοῦτο [Pontificio Istituto Liturgico]-Γ)Κατεύθυνση Δογματικο-Μυστηριακὴ[Sezione Dogmatico-Sacramentaria] τοῦ Ἁγίου Ἀνσέλμου [San Anselmo], ἡ σπουδὴ καὶ γνώση τῶν λειτουργικῶν παραδόσεων τῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς δύσεως συνιστᾶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς συνάφειας τῶν ἄλλων λειτουργικῶν παραδόσεων ὅπου χρησιμοποιήθηκε τὸ Τροπολόγιο, παρακολούθησε τὰ μαθήματα τῶν ἀνατολικῶν γλωσσῶν [αἰθιοπικά(O. RAINERI), ἀραβικά(E. FARAHIAN), ἀρμενικά(M. BAIS), γεωργιανά(G. SHURGAIA), κοπτικά(M. SHERIDAN-Ph. LUISIER), συριακά(Eph. CARR- C. MORRISON)] προκειμένου νὰ διαβάσει τὰ κείμενα ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Τὸ θέμα προτάθηκε στὸν ὑποψήφιο ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ἀντώνιον Ἀλυγιζάκη τὸ 1997[1993-1999 ὁ ὑποψήφιος διετέλεσε συνεργάτης τῶν ἐρευνητικῶν προγραμμάτων ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθ. Ἀ. Ἀλυγζάκη] καὶ δέχτηκε τὶς συμβουλὲς τοῦ καθηγητοῦ του κυροῦ Ἰωάννου Φουντούλη. Ἐπιπλέον, ὁ ὑποψήφιος άναζήτησε καὶ συμβουλεύτηκε διεθνοῦς φήμης καθηγητὲς σχετικὰ μὲ τὸ θέμα στὶς ἐπιμέρους παραδόσεις [Ch. HANNICK, C. RENOUX, B. OUTTIER, S. BROCK, E. LANNE, U. ZANNETI,] καὶ μελέτησε τὰ χειρόγραφα σὲ διάφορες βιβλιοθήκες. Ἐπειδὴ τὸ θέμα ἀπαιτεῖ τὴν ἀνάγνωση τῶν πηγῶν σὲ ἀνατολικὲς γλῶσσες εἶναι δύσκολο ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ χρόνου ὁλοκληρώσεως. Στόχος τῆς ἔρευνας εἶναι ἡ μελέτη καὶ παρουσίαση ὅλων τῶν πηγῶν καὶ ἡ ἔκδοσή τους. Ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ μία εἰσαγωγὴ στὶς παραδόσεις τοῦ Τροπολογίου στὶς διάφορες γλῶσσες. Ἔτσι, διαπραγματεύεται τὴν παράδοση τοῦ κανοναρίου καὶ περιγράφονται τὰ γεωργιανὰ χειρόγραφα καὶ τὸ περιεχόμενό τους, τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ συριακά. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἀποκαθίσταται στὸ ἀρχικὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ κείμενο ἡ παράδοση τοῦ κανοναρίου σύμωνα μὲ τὴν ἀρμενική ἐκδοχή, τὴν γεωργιανὴ καὶ τὴν συριακὴ καὶ πρόκειται νὰ ἐκδοθοῦν σὲ αὐτοτελεῖς τόμους καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ χειρόγραφα τῆς γεωργιανῆς ἐκδοχῆς μὲ τὸ ἀντιστοιχο ἑλληνικὸ κείμενο, τὰ ἑλληνικα καὶ τὰ συριακά. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ γνώση τῆς μορφῆς τοῦ Τροπολογίου ἀπὸ τὸν πέμπτο ἕως τὸν δωδέκατο αἰῶνα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#22
Ἡ μελέτη τῆς A. Nikiforova, "The Tropologion Sin.Gr. NE/MΓ 56-5 of the Ninth Century: New Source for Byzantine Hymnography", Scripta & e-Scripta, 12 (2013) εἶναι προσπελάσιμη ἐδῶ: https://www.academia.edu/5931009/Tr...linary_Studies._T._12._Sofia_2013._P._157-185
Πρόκειται γιά κάτι περισσότερο ἐδῶ;
https://www.academia.edu/15384281/T...s_Monastery_on_the_Sinai._Moscow_2013_195-235
 

Attachments

Top