Τζανάκος Βασίλειος

Θαυμαστή του Σωτήρος (2009)


'Εδωκας κληρονομίαν.. 'Ηχος Πλ. Δ' Μέγα Προκείμενον


Εδωκας κληρονομίαν.. 'Ηχος Πλ. Δ' Μέγα προκείμενον - Τό τρίτον


Το προσταχθέν μυστικώς (2016)

 
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Κυριακή Βαΐων Εσπέρας


Εκ νυκτός ορθρίζει .. Αλληλούια


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται.. 'Ηχος Πλ. Δ'


Τόν νυμφώνα σου βλέπω,, 'Ηχος Γ'


Πάσα πνοή.. 'Ηχος Α'

 
Last edited:
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Δευτέρα Εσπέρας


Εν ταίς λαμπρότησι τών αγίων σου


Ο τή ψυχής ραθυμία νυστάξας


Τού κρύψαντος τό τάλαντον.

 
Last edited:
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας Α΄


Οτε οι ένδοξοι Μαθηταί.. 'Ηχος Πλ. Δ'


Πάσα πνοή.. 'Ηχος Γ'


Δύο καί πονηρά εποίησεν.. 'Ηχος Γ'

 
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας Β΄


Εκαστον μέλος.. 'Ηχος Γ'


Λαός δυσσεβής καί παράνομος..'Ηχος Β'


Εξέδυσάν με τά ιμάτιά μου.. Κων. Πρίγγου . 'Ηχος Πλ.Β', Απόδοσις Βασ. Τζανάκου


'Ηδη βάπτεται κάλαμος.. 'Ηχος Πλ. Δ' ΙΑΚ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

 
Last edited:
Δοξαστικόν της Κασσιανής εκλογή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Γύθειο 2018)


Επί ξύλου βλέπουσα ... 'Ηχος Β' [ 2009 ]


Σήμερον κρεμάται.. Μουσική απαγγελία . Βασ. Τζανάκος . [ 2009 ]

 
Τό Δοξαστικόν τής Κασσιανής. Κων. Πρίγγου (2014)


Ευλογητάρια. 'Ηχος Πλ. Α' Π. Λαμπαδαρίου (2016)

 
ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
(Βούλα Αττικής, 2000)

Χριστός ανέστη


Καταβασίες του Πάσχα


Σαρκί υπνώσας


Στιχηρά τού Πάσχα . Δοξαστικόν. 'Ηχος Πλ. Α'


Μεγαλυνάριον τού Πάσχα

 
ΥΜΝΟΙ της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον - Ήχος Α΄


Πεντηκοστήν εορτάζομεν - 'Ηχος Α '


Παράδοξα σήμερον.. 'Ηχος Δ'


Απολυτίκιον της Πεντηκοστής. 'Ηχος Πλ. Δ'


Απόστολος της Πεντηκοστής

 
Last edited:
Μη της φθοράς.. 'Ηχος Βαρύς


Βασιλεύ ουράνιε.. Δοξαστικόν. 'Ηχος Πλ. Β' Εμμαν. Φαρλέκα


Παράδοξα σήμερον.. 'Ηχος Δ'


Τό Πανάγιον Πνεύμα Ήχος Γ'

 
Last edited:
Back
Top