Τάξη ευλόγησης Φανουρόπιτας

Σήμερα παρευρέθην σε κάποιο ναό των Αθηνών όπου στο τέλος του εσπερινού ευλογήθηκαν οι Φανουρόπιτες κατά την ακόλουθη τάξη: Μετά τα απολυτίκιο και την εκτενή του εσπερινού ο ιερεύς εξήλθε στην Ωραία Πύλη, ψάλθηκε εκ νέου το απολυτίκιο «Ουράνιον εφύμνιον…» μετά του θεοτοκίου «Τη πρεσβεία, Κύριε…», έγινε εκτενής υπέρ των προσφερόντων τους πλακούντας και ανεγνώσθη η ευχή, μετά την οποία έγινε η απόλυση.
Σημειώνω ότι ο εσπερινός ήταν μη εορτάσιμος, άνευ εισόδου.
Ήταν ορθή η τάξη που ακολουθήθηκε ως προς την ευλόγηση των πλακούντων ή θα μπορούσε να βελτιωθεί με κάποιον τρόπο (λχ. να γίνει η ειδική εκτενής υπέρ των προσφερόντων και να διαβαστεί η ευχή μετά τα απολυτίκια του εσπερινού ώστε να μη χρειαστεί να επαναληφθούν εκ νέου);
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Σήμερα παρευρέθην σε κάποιο ναό των Αθηνών όπου στο τέλος του εσπερινού ευλογήθηκαν οι Φανουρόπιτες κατά την ακόλουθη τάξη: Μετά τα απολυτίκιο και την εκτενή του εσπερινού ο ιερεύς εξήλθε στην Ωραία Πύλη, ψάλθηκε εκ νέου το απολυτίκιο «Ουράνιον εφύμνιον…» μετά του θεοτοκίου «Τη πρεσβεία, Κύριε…», έγινε εκτενής υπέρ των προσφερόντων τους πλακούντας και ανεγνώσθη η ευχή, μετά την οποία έγινε η απόλυση.
Σημειώνω ότι ο εσπερινός ήταν μη εορτάσιμος, άνευ εισόδου.
Ήταν ορθή η τάξη που ακολουθήθηκε ως προς την ευλόγηση των πλακούντων ή θα μπορούσε να βελτιωθεί με κάποιον τρόπο (λχ. να γίνει η ειδική εκτενής υπέρ των προσφερόντων και να διαβαστεί η ευχή μετά τα απολυτίκια του εσπερινού ώστε να μη χρειαστεί να επαναληφθούν εκ νέου);

Εγώ θα δεν θα σχολιάσω την τάξη ευλογίας των πλακούντων - θα σχολιάσω την μη τέλεση εορτάσιμου εσπερινού. Νομίζω ότι ο συγκαλέσας τους πιστούς εις εστίασιν πνευματικήν (και υλικήν δια των ευλογηθέντων πλακούντων! :rolleyes:) άγιος Φανούριος εδικαιούτο εορτασίμου εσπερινού! Εάν ο ναός δεν είχε μηναία εκδόσεων ΑΔ, τα συναχθέντα (λόγω της ευλογίας των πλακούντων ) χρήματα νομίζω αρκούν δια την αγοράν του τόμου μηνός Αυγούστου ή τουλάχιστον τεύχους με την εορτάσιμον ακολουθίαν του αγίου.

ΥΓ Συγγνώμη που τα γράφω έτσι ωμά, αλλά μερικές φορές δεν μπορώ να εκφρασθώ αλλιώς!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἀπολυτίκιον, θεοτοκίον ἤ σταυροθεοτοκίον, ἐκτενὴς μὲ μνημόνευση, εὐχὴ εὐλογίας, Σοφία -Εὐλόγησον, Ὁ ὤν εὐλογητός, κ.λ.π.
 

Rethymno force 33

Active member


Ἀπολυτίκιον, θεοτοκίον ἤ σταυροθεοτοκίον, ἐκτενὴς μὲ μνημόνευση, εὐχὴ εὐλογίας, Σοφία -Εὐλόγησον, Ὁ ὤν εὐλογητός, κ.λ.π.
Σε εσπερινό με είσοδο πως μπορεί να γίνει η ευλόγηση της φανουρόπιτας; Μετά τα απολυτίκια διαβάζει ο ιερέας αμέσως την ευχή;
 

Rethymno force 33

Active member
Μετά τα απολυτίκια στο τέλος του εσπερινού και προ της ευχής ευλογίας γίνεται να επαναληφθεί συναπτή για να μνημονευθούν τα ονόματα ; (Μιλάμε πάντα για εσπερινό με είσοδο).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Μετὰ τὴν ἀπόλυση, μπορεῖ νὰ γίνει λιτὴ στὸν νάρθηκα (Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 91· ἐὰν δὲν ἔχει λιτὴ τὸ Μηναῖο, ψάλλεται τὸ ἰδιόμελο τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, τὸ κατὰ τὸν ἦχο τῆς ἑβδομάδας, Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίο ὁμόηχο (βλ. Ἐγκόλπιο ἀναγνώστου καὶ ψάλτου σσ. 40-41)) μὲ μνημόνευση ὀνομάτων, καὶ μετὰ τὴν πρὸς δυσμὰς κεφαλοκλισία («Δέσποτα πολυέλεε...»), νὰ ἐπισυναφθεῖ ἐκεῖ ἡ εὐχὴ τῆς φανουρόπιτας καὶ «Δι' εὐχῶν...».
 
Top