"Σύνοψις της Μουσικής" (Κώδικας Πετρουπόλεως 831 / Codex Petropolitanus Graecus 831)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Τυχαία βρήκα αυτή τη Ρωσική κριτική έκδοση (από ότι καταλαβαίνω) του Codex Petropolitanus Graecus 831 "Σύνοψις της Μουσικής".

Φαίνεται να περιέχει το Ελληνικό κείμενο του κώδικα ολόκληρο στο τέλος. Αν μπορεί κάποιος που γνωρίζει Ρώσσικα ας μας στείλει περισσότερες πληροφορίες. Η εργασία περιέχει και αποσπάσματα από άλλα Ελληνικά κείμενα (ώς φαίνεται) μερικά από τα οποία έχουν ενδιαφέρον.

Π.χ. (σελ 246) παραθέτει απόσπασμα από τον Αγιοπολίτη (The Hagiopolites. A Byzantine Treatise on Musical Theory. Preliminary edition by J0rgen Raasted. Copenhague 1983 (Cahiers de l'Institut du Moyen-Age Grec et Latin, 45). P. 10)

"Ήχους δε [λέγουσιν] εν τούτω ψάλλεσθαι. ιστι δε τούτο απ[ο-βλητέον και] ψευδές· ό γαρ πλάγιος δευτέρου ως επί το πλειστο[ν μέσος] δεύτερος ψάλλεται,ως το "Νίκην έχων Χριστέ" [και ως το "Σ]ε τον επί υδάτων και άλλα όσα πα[ρα του κυροΰ Κοσμά] και του κυροΰ Ιωάννου του Δαμασκ[ηνοΰ από της μουσικής] έξ[έ]τέθησαν -- όσα δε [έποιήθησαν υπό του κυρ]οΰ [Ί]ωσήφ [και] αλλ[ων] τ[ινών, ε]ί δο[κιμάσεις αυτά μετά της μουσικής ψάλλειν, ουκ ίσάζουσι δια το μη έκτεθήναι υπ' αυτής - - ομοίως δε και ό πλάγιος τετάρτου ως επί το πλείστον μέσος τέταρτος ψάλλεται, ως] επί το "Στανρόν χαράξας Μωσής"και ετέρα ουκ ολίγα, εστίν ούν εκ τούτων γνώναι, δτι ουκ οκτώ μόνοι ψάλλονται άλλα δέκα.

Οι μεν οΰν τέσσαρεις πρώτοι ούκ εξ άλλων τίνων αλλ' εξ αυτων γίνονται, οι δε τέσσαρεις δεύτεροι, ήγουν οι πλάγιοι, ό μεν
τιλάγιος πρώτος εκ της ύπορροής του πρώτου γέγονε. και από της ύπορροής του πληρώματος του δευτέρου γέγονεν ό πλάγιος δευτέρου· ως επί το πλείστον δε και τα πληρώματα του δευτέρου <είς τον πλάγιον δευτέρου> τέλειοι, ό βαρύς ομοίως και από του τρίτου· και γαρ εις το άσμα ή υποβολή του βαρέως τρίτος ψάλλεται άμα του τέλους αυτού, και από του τετάρτου γέγονεν ό πλάγιος τέταρτος, και από των τεσσάρων πλαγίων έγεννήθησαν τέσσαρεις μέσοι* και απ' αυτών αϊ τέσσαρες φθοραί. και ανεβιβάσθησαν ήχοι ις', οϊτινες ψάλλονται εις το άσμα, οι δε δέκα ως προείπομεν εις τον Άγιοπολίτην."
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Εὔκολα τόν βρῆκα σέ ἄλλη διεύθυνση [http://elenakosilova.narod.ru/studia/pdf/syn.pdf] καί τόν ἐπισυνάπτω.


Τυχαία βρήκα αυτή τη Ρωσική κριτική έκδοση (από ότι καταλαβαίνω) του Codex Petropolitanus Graecus 831 "Σύνοψις της Μουσικής".

Φαίνεται να περιέχει το Ελληνικό κείμενο του κώδικα ολόκληρο στο τέλος. Αν μπορεί κάποιος που γνωρίζει Ρώσσικα ας μας στείλει περισσότερες πληροφορίες. Η εργασία περιέχει και αποσπάσματα από άλλα Ελληνικά κείμενα (ώς φαίνεται) μερικά από τα οποία έχουν ενδιαφέρον.
 

Attachments

#4
Αν μπορεί κάποιος που γνωρίζει Ρώσσικα ας μας στείλει περισσότερες πληροφορίες. Η εργασία περιέχει και αποσπάσματα από άλλα Ελληνικά κείμενα (ώς φαίνεται) μερικά από τα οποία έχουν ενδιαφέρον.
Στο συνημμένο είναι η μετάφραση των πρώτων 20 σελίδων από την Εισαγωγή του βιβλίου του Ευγένιου Γκέρτσμαν και επιφυλάσσομαι σε εύθετο χρόνο να μεταφράσω και τις υπόλοιπες 20.
Από ΕΔΩ μπορεί επίσης να κατεβάσει κανείς το βιβλίο που είναι πια κομμένο κατά σελίδα και με ενσωματωμένους κάποιους τίτλους, προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, εξηγήσεις και διευκρινίσεις στα Ελληνικά.

ΑΚ

ΥΓ
Μολονότι το βιβλίο με αναγνώριση Ρωσικού κειμένου OCR μου "βγήκε" γύρω στα 80MB, στάθηκε αδύνατο να το ανεβάσω ως συνημμένο και αναγκάζομαι να το αναρτήσω χωριστά στο Mediafire.
Ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα με το ανέβασμα απαντήσεων και επισυνάψεων στα cache παλαιότερων συζητήσεων.
Ας το δει κάποιος αρμόδιος.
 

Attachments

#5
Τυχαία βρήκα αυτή τη Ρωσική κριτική έκδοση (από ότι καταλαβαίνω) του Codex Petropolitanus Graecus 831 "Σύνοψις της Μουσικής".

Φαίνεται να περιέχει το Ελληνικό κείμενο του κώδικα ολόκληρο στο τέλος. Αν μπορεί κάποιος που γνωρίζει Ρώσσικα ας μας στείλει περισσότερες πληροφορίες. Η εργασία περιέχει και αποσπάσματα από άλλα Ελληνικά κείμενα (ώς φαίνεται) μερικά από τα οποία έχουν ενδιαφέρον.

Π.χ. (σελ 246)

"Ήχους δε [λέγουσιν] εν τούτω ψάλλεσθαι. ιστι δε τούτο απ[ο-βλητέον και] ψευδές· ό γαρ πλάγιος δευτέρου ως επί το πλειστο[ν μέσος] δεύτερος ψάλλεται,ως το "Νίκην έχων Χριστέ" [και ως το "Σ]ε τον επί υδάτων και άλλα όσα πα[ρα του κυροΰ Κοσμά] και του κυροΰ Ιωάννου του Δαμασκ[ηνοΰ από της μουσικής] έξ[έ]τέθησαν -- όσα δε [έποιήθησαν υπό του κυρ]οΰ [Ί]ωσήφ [και] αλλ[ων] τ[ινών, ε]ί δο[κιμάσεις αυτά μετά της μουσικής ψάλλειν, ουκ ίσάζουσι δια το μη έκτεθήναι υπ' αυτής - - ομοίως δε και ό πλάγιος τετάρτου ως επί το πλείστον μέσος τέταρτος ψάλλεται, ως] επί το "Στανρόν χαράξας Μωσής"και ετέρα ουκ ολίγα, εστίν ούν εκ τούτων γνώναι, δτι ουκ οκτώ μόνοι ψάλλονται άλλα δέκα.

Οι μεν οΰν τέσσαρεις πρώτοι ούκ εξ άλλων τίνων αλλ' εξ αυτων γίνονται, οι δε τέσσαρεις δεύτεροι, ήγουν οι πλάγιοι, ό μεν
τιλάγιος πρώτος εκ της ύπορροής του πρώτου γέγονε. και από της ύπορροής του πληρώματος του δευτέρου γέγονεν ό πλάγιος δευτέρου· ως επί το πλείστον δε και τα πληρώματα του δευτέρου <είς τον πλάγιον δευτέρου> τέλειοι, ό βαρύς ομοίως και από του τρίτου· και γαρ εις το άσμα ή υποβολή του βαρέως τρίτος ψάλλεται άμα του τέλους αυτού, και από του τετάρτου γέγονεν ό πλάγιος τέταρτος, και από των τεσσάρων πλαγίων έγεννήθησαν τέσσαρεις μέσοι* και απ' αυτών αϊ τέσσαρες φθοραί. και ανεβιβάσθησαν ήχοι ις', οϊτινες ψάλλονται εις το άσμα, οι δε δέκα ως προείπομεν εις τον Άγιοπολίτην."
Το παρατιθέμενο απόσπασμα δεν είναι από το εν λόγω σύγγραμμα ("Σύνοψις της Μουσικής"), αλλά από τον "Αγιοπολίτη". Το παραθέτει ο εκδότης στο πλαίσιο κάποιου σχολιασμού.
 
#7
Όχι μόνον στη σελίδα 246, αλλά σε πάμπολλα σημεία του βιβλίου,
όπου υπάρχει Ελληνικό κείμενο και ρωσική μετάφραση σε παράλληλες στήλες,
πρόκειται για παραθέσεις άλλων συγγραφέων, όπως για παράδειγμα:

σσ.45, 73-74, 117, 121 από τον Ανώνυμο,

σ.54 από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη

σσ. 68, 99 από τα Αρμονικά του Πολεμαίου

σσ. 75, 98, 119 από το Αρμονικόν εγχειρίδιον Νικομάχου Γερασηνού

σσ.78, 103, 159-160, 167 από τα Προβλήματα του ψευδο-Αριστοτέλη

σσ. 81, 123, 125 από το De institutione musica του Βοήθιου (στα Λατινικά)

σσ. 109, 135 από Αρμονικά στοιχεία του Αριστοξένου

σσ.110-111 από την Αρμονική εισαγωγή του Κλεωνίδη

σ.118 από την Expositio rerum mathematicarum Θέωνος του Σμυρναίου

σ.138 από Εισαγωγή εις την τέχνην της μουσικής Βακχείου γέροντος

σ.165 από Κατατομή κανόνος ψ. Ευκλείδου

σ. 166 από Εισαγωγή εις την αρμονικήν Γαυδεντίου φιλοσόφου
καθώς και διάφορα σύντομα σπαράγματα από Μανουήλ Βρυέννιο, Ιωάννη Πεδιάσιμο (Πόθο 13ος αι.) κλπ
για να αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις παραθέσεις που γίνονται στο βιβλίο

Τα χωρία της Σύνοψης της μουσικής εκτίθενται συστηματικά
ως locus-conversio-commentaria (χωρίον-μετάφραση (Ρωσική)-σχόλια)

ΑΚ
 
Last edited:
Top