[Ερώτηση] Στο «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού…» λέμε «Εις πολλά έτη…» ή «Αμήν»

skalidakis john

Νέο μέλος
#1
θέλω να ρωτήσω. Οταν λειτουργεί επίσκοπος στο σημειο που λέει
κύριε κύριε επίβλεψον εξ ουρανού, ο ψάλτης τι θα πρέπει να λεεί
εις πολλά έτη, η Αμήν
Κατα την πατριαρχική παράδοση οταν λειτουργει επίσκοπος ο ψάλτης
λεεί Αμήν.
Υπάρχει ενας προβληματισμός στους ψάλτες τι θα πρεπει να λένε στο σημείο αυτό.

θα ήθελα να ακούσω την γνώμη σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Καλῶς θέσατε αὐτό τό ἐρώτημα σ᾿ αὐτή τήν ἑνότητα, διότι ἐνῶ ἔχει συζητηθεῖ δέν ὑπάρχει θέμα ἐδῶ, ἀλλά στό θέμα τοῦ τρισαγίου τῆς θ. λειτουργίας. Ἐπιλέγω, λοιπόν, κάποια μηνύματα, πού γράφηκαν μετά ἀπό τό μήνυμα αὐτό:

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την Πατριαρχική τάξη, η απάντησις του χορού στο "Κύριε, Κύριε επίβλεψον" του αρχιερέως είναι "Αμήν", και όχι το "Εις πολλά έτη". Μπορεί να είναι ψαλμικός στίχος και μπορεί να "ευλογή" ο αρχιερέυς με τά δικηροτρίκηρα, αλλά στην ουσία είναι μία προσευχή του αρχιερέως που επικαλεί την επίβλεψη και επίσκεψη του Μέγα Αρχιερέα εις "την άμπελον ταύτην". Και νομίζω ότι η απάντηση του "Αμήν", που όπως ξεύρουμε σημαίνει εβραϊστί "Γένοιτο", προσαρμόζεται στην όλη αυτή προσευχή/ευλογία του αρχιερέως. Το "Εις πολλά έτη" νομίζω μετατοπίζει την εστίαση από τον Κύριο στον ιεράρχη.
Ευχαριστώ.
Απόστολος

Ποῦ ὑπάρχει αὐτή ἡ Πατριαρχική τάξη; Γιατί ἐγώ ἔγραψα ὅτι τίποτε δέν ἀναφέρει τό ΤΜΕ στήν διάταξη τῆς ἀρχιερατικῆς λειτουργίας (σελ. 433) περί τούτου, δηλαδή δέν προβλέπει καμμία ἀπάντηση τοῦ χοροῦ στήν εὐλογία.
Τελικά ἐγώ ἔψαξα καί βρῆκα στό ἔργο τοῦ π. Πατρικίου Καλεώδη, Κῶδιξ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας, σελ. 42, ὅτι αὐτό, τό «Ἀμήν», ἀναφέρεται στό Περιοδικόν «Ὀρθοδοξία» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Κωνσταντινούπολις 1937, σελ. 129. Δέν ἔχω πρόσβαση σ᾿ αὐτό τό περιοδικό, ἀλλά φαντάζομαι ὅτι θά ἑρμνηνεύεται ὁ ψαλμικός στίχος, ὅπως τόν ἑρμηνεύετε ἐσεῖς, δηλαδή ὡς εὐχή.
Νά σᾶς πῶ ὅτι κατά τόν Ἰω. Φουντούλη (ἀπάντ. 238) αὐτόν τόν στίχο, ὅταν τό τρισάγιον ἐψάλλετο ἀπό κλῆρο καί λαό ὡς ἐφύμνιον τοῦ 79ου ψαλμοῦ, αὐτόν τό στίχο τόν ἔλεγε ὁ διάκονος πρό τοῦ «Δόξα Πατρί...» κατά τήν ὥρα τῆς εἰσόδου, προσκαλώντας προφανῶς τόν ἱερέα ἤ ἀρχιερέα, τόν «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ» εὑρισκόμενον. Εἴδατε τί σημαντική εἶναι ἡ γνώση τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως;
Σήμερα ἐμεῖς τελοῦντες τήν ἀρχαία θ. λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰακώβου κατά τήν ἔκδοσιν καί ἐξήγησιν τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀριστείδη Πανώτη, ἐμεῖς (οἱ ἱερεῖς) λέμε ὄχι μόνον αὐτόν, ἀλλά πολλούς στίχους τοῦ 79ου ψαλμοῦ, ἐνῶ ὁ χορός ἀντιφωνεῖ τόν τρισάγιον ὕμνον.
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=12403#post12403

Εὐχαριστῶ/οῦμε θερμῶς τόν Δημήτρη πού παρακολουθεῖ ὅλες τίς συζητήσεις καί ἀνέβασε σήμερα τό ἔργο τοῦ ΑΓΓΕΛΟΥ Λ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ, Δ.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ, ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΥΣ, ὅπου στό δεύτερον μέρος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 1937, καί στήν σελίδα 9 (26 τοῦ PDF) γράφει: (βλ. συνημμένο ἀρχεῖο)
Αὐτά εἶναι δημοσιεύματα ἀπό τό περιοδικό «Ὀρθοδοξία» καί εἶναι ἡ παραπομπή πού ἔχει ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πατρίκιος Καλεώδης, Ἄμισθος Διευθυντής τοῦ Γραφείου Ἐκκλ. Τάξεως καί Ἐκκλ. Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀπόφοιτος τῆς Χάλκης), στόν Κώδικα Ἐκκλ. Ἐθιμοτυπίας (σελ. 42), γιά τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας καί μέ ἐνημέρωσε ἐχθές τηλεφωνικῶς.
Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ἐν τοῖς Πατριαρχείοις καθιερώθηκε τό «Ἀμήν» χαμηλοφώνως, ὡς ἀπάντηση στό «Κύριε, Κύριε, ...» ἀπό τό τίποτε πού ἔχει τό ΤΜΕ.
ὁδηγία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου <<Καί κατά τίς τρεῖς, πάλι, ἱκετήριες δεήσεις τοῦ Ἀρχιερέως πρό τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων, δηλαδή «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον….» δέν ψάλλεται, ὡς κακῶς ἐπικράτησε, τό «εἰς πολλά ἔτη», ἀλλά τό «Κύριε ἐλέησον»>>, ὑπῆρξεν ἄστοχος. Παρεσύρθη, μᾶλλον, ἀπό τό «Κύριε ἐλέησον» τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ὀνόματος «τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν...» τῶν εἰρηνικῶν καί τῆς ἐκτενοῦς, τό προβλεπόμενον, ὀρθῶς, ἀντί τοῦ «εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα». Ἀλλ᾿ ἐδῶ δέν πρόκειται περί ἀναφορᾶς τοῦ ὀνόματος τοῦ λειτουργοῦντος ἀρχιερέως.
Ὀρθῶς, λοιπόν, καί ὁ κ. Ἀπόστολος καί ὁ κ. Λιναρδάκης παλαιότερον, ἐπεσήμαναν αὐτήν τήν ἱεροψαλτική διάταξη.
Βέβαια ἅπαντα τά ἐν Ἑλλάδι ἐκδοθέντα Ἀρχιερατικά προβλέπουν τό «εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα».
Βέβαια ἀπό Χριστοδούλου καί μετά στήν Ἀρχ/πή Ἀθηνῶν ἀκοῦς ἀπ᾿ ὅλα, ἀλλά βλέπω καί τήν ἐπιμονή κάποιων ἀρχιερέων (βοηθῶν, τιτουλαρίων κ.λ.π.) νά ἀπαντοῦν οἱ ψάλτες «εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα».
Δέν γνωρίζω τί γίνεται γενικότερα ἀλλοῦ, ἀλλά νομίζω ὅτι ἐπικρατεῖ τό «εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα», ὅπως ἅπαντα τά ἐν Ἑλλάδι ἐκδοθέντα Ἀρχιερατικά προβλέπουν τό «εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα».

Ἡ δική μου ἄποψη (ὅπως προεγράφη) εἶναι τό τίποτα. Ὑπόκλιση ἀποδοχῆς τῆς εὐλογίας καί τίποτα. Ἀλλά οἱ ψάλτες πάντα κάτι θέλουν νά λένε καί κυρίως δέν θέλουν νά χαλᾶνε χατήρια δεσποτάδων ἤ μᾶλλον θέλουν νά δείχνουν «καλό πρόσωπο»... :)D ἄσχετα τί λένε ἀπό πίσω...)


 
#5
θέλω να ρωτήσω. Οταν λειτουργεί επίσκοπος στο σημειο που λέει
κύριε κύριε επίβλεψον εξ ουρανού, ο ψάλτης τι θα πρέπει να λεεί
εις πολλά έτη, η Αμήν
Κατα την πατριαρχική παράδοση οταν λειτουργει επίσκοπος ο ψάλτης
λεεί Αμήν.
Υπάρχει ενας προβληματισμός στους ψάλτες τι θα πρεπει να λένε στο σημείο αυτό.

θα ήθελα να ακούσω την γνώμη σας.
Γτ δεν ρωτατε τον κατά περίπτωση Αρχιερέα τι προτιμάει να του απαντάτε σε αυτή την περίπτωση προς αποφυγήν παρεξηγήσεων? Αφου αυτός εβρίσκεται "εις τύπον Χριστού", θεωρώ οτι αυτό θα ήταν το πλέον σώφρον....
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
#6
Γτ δεν ρωτατε τον κατά περίπτωση Αρχιερέα τι προτιμάει να του απαντάτε σε αυτή την περίπτωση προς αποφυγήν παρεξηγήσεων? Αφου αυτός εβρίσκεται "εις τύπον Χριστού", θεωρώ οτι αυτό θα ήταν το πλέον σώφρον....
Το πιο σωστο θα είναι,ΠΑΝΤΟΥ σε ΟΛΗ την Ελλαδικη Εκκλησια,να ισχυει,ΜΙΑ περιπτωση!...
Και οχι ο καθε ιεραρχης να κάνει ο,τι του ξημερώσει η μερα.... Ετσι και παρεξηγησεις δε θα υπαρχουν και θα υπάρχει παντου ΤΑΞΗ και σεβασμός στους κανόνες!...
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#7
Αγαπητέ μου Φίλε γιατί απορείς ;;;; Εάν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, σε πληροφορώ ( μετά από 66 χρόνια πάνω στα Αναλόγια ) ότι η Τάξις των Ιερών Ακολουθιών, οδεύει και εκτελείται, ανάλογα με ποιό πόδι κατέβηκε ο εκάστοτε Προεστός από το κρεββάτι του.
Θα σας διηγηθώ κάποιο περιστατικό που μου συνέβει πρίν από αρκετά χρόνια με κάποιον πολύ γνωστό Μητροπολίτη, συγχωρεμένο τώρα.
Στις Εκφωνήσεις ( Υπέρ... κλπ ), όταν μνημονεύεται το όνομα του χοροστατούντος Αρχιερέα, οι Χοροί απαντούν χύμα με το Κύριε Ελέησον και στα Κύριε Επίβλεψον με το Αμήν. Ο εν λόγω λοιπόν Μητροπολίτης, ο οποίος να σημειωθεί ότι είχε περίεργες ιδέες για διάφορες στιγμές της Ακολουθίας και έφερνε σε δύσκολη θέση το Ιερατείο, όταν του έλεγα Κύριε Ελέησον με αγριοκοιτούσε. Το ίδιο έγινε και στο πρώτο Αμήν. Κατά την ώρα που από το Βήμα εψάλλετο το Άγιος Ισχυρός, ο Αριστερός μου έκανε νόημα να του πώ τι θα πεί. Εγώ του έδειξα με τα χέρια το Αμήν. Ο Δεσπότης με αγριοκοίταξε, ο Αριστερός είπε το Αμήν και ο Δεσπότης με κοίταξε με δολοφονική ματιά. Στο τρίτο του ξαναείπα Αμήν, οπότε γυρίζει και μου λέει εις επίκοον πάντων : Δεν γνωρίζετε Κε Πρωτοψάλτα, ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις λέγεται το Εις πολλά έτη ;;;;;; Εγώ δεν τα σηκώνω κάτι τέτια εν ώρα διεξαγωγής οιασδήποτε Ακολουθίας. Δέχομαι και συζητώ οποιαδήποτε θέση και αν έχει ο εκάστοτε Προεστός, αλλά ΠΑΝΤΟΤΕ ή πρό της ενάρξεως μέσα στιο Ιερό ή μετά το πέρας στο Γραφείο. Εν ώρα Ακολουθίας, ΔΕΝ επιτρέπω σε ΚΑΝΕΝΑ να με προσβάλει μπροστά στο Εκκλησίασμα. Τραβάω λοιπόν κοντά μου το μικρόφωνο και του λέω : Εγώ Δεσπότη μου, γνωρίζω τη δουλειά μου και την εκτελώ σύμφωνα με την ισχύουσα Τάξη, την εγγεκριμένη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άντε λοιπόν κι εσύ να μάθεις τη δική σου δουλειά καλά, γιατί μας έχεις πρήξει σήμερα με τις βλακείες σου και μετά να ξανάρθεις να χοροστήσεις σε οποιαδήποτε Ακολουθία. Πιστεύω ότι εκείνη την ώρα, μάλλον θα απέφυγε τυχαία το εγκεφαλικό. Έκανε σαν να του είχε έρθει ο τρούλλος στο κεφάλι. Κιτρίνισε, πρασίνισε, αλλά ευτυχώς βγήκαν κάτι χέρια από το Ιερό και τον τράβηξαν μέσα. Όταν τελειώσαμε και μπήκα στο Ιερό, γύρισε και με ρώτησε με απαξιωτικό τρόπο : Πώς σε λένε εσένα ;; Εγώ με πλατύ χαμόγελο, του απάντησα : Κάποτε Δεσπότη μου, θυμάμαι ότι κυκλοφορούσαν στο δρόμο Χωροφύλακες και αφού σε σταμάταγαν, έκαναν την ίδια ερώτηση : Πώς σε λένε εσένα; Από εκεί έμαθες κι εσύ τον τρόπο αυτό Δεσπότη μου ; Υπήρξες κι εσύ Χωροφύλακας ; Ή είναι κι αυτό μέρος της μαθητείας για να γίνεις Δεσπότης ; Ο Δεσπότης φαίνεται ότι συνήλθε μ' αυτά που του είπα και με ξαναρώτησε : Ωραία με συγχωρείται. Θα μου πείτε τώρα το όνομά σας ; Δεσπότη μου, σ' αυτό τον τόνο, μπορούμε να πούμε ότι θέλεις. Ονομάζομαι Δημήτριος Ιωαννίδης και είμαι Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως. Τσιτώθηκε λιγάκι και μου απάντησε με τον πρώτο απαξιωτικό τρόπο του : Ά, γι' αυτό είσαστε τόσο χοντροκέφαλοι όλοι εσείς απο' κεί πάνω !!
Εγώ δεν το έβαλα κάτω και του είπα : Δεσπότη μου, πάλι λάθος είσαι. Μήπως θέλεις να πείς ότι εμείς από' κεί πάνω, είτε εξ ανάγκης είτε εκ πεποιθήσεως, αναγκαστήκαμε να μάθουμε τη δουλειά μας άριστα, αλλά ερχόμενοι εδώ, συναντήσαμε κάτι κουφιολεφαλάκηδες σαν και σένα και έχουμε βρεί το Διάολό μας ; Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε ένας παπαδάκος σφουγγοκολλάριος και μου είπε : Δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι στο Σεβασμιώτατο; Κι εγώ γυρίζοντας πρός αυτόν : Εσύ παπαδάκο, κοίτα τη δουλειά σου και μην ανακατεύεσαι σε ξένα χωράφια, γιατί πέφτουν και αλατιές και υπάρχει κίνδυνος να φάς καμιά στον κώλο και να μην ξέρεις από που να φύγεις.
Και ξαναγυρίζοντας προς τον Δεσπότη : Μήπως λοιπόν Δεσπότη μου, ήθελες να πείς κάτι τέτιο και δεν ήξερες το πώς ; Ωραία και γιατί δεν λέτε Εις πολλά έτη; Δεσπότη μου, εγώ είμαι αγράμματος και όταν υπογράφω, βάζω βούλα με τον αντίχειρα. Θα ήθελα λοιπόν να που πείς, αλλά με απλά λόγια, στη μαλλιαρή όπως λένε, τί σημαίνει η ευχή του Κύριε επίβλεψον, για να το καταλάβω. Να, παρακαλάμε το Θεό, να ρίξει το βλέμα του στον κόσμα που έπλασε με το δεξί του χέρι. Μπράβο Δεσπότη μου. Κάτι τέτιο είχα καταλάβει κι εγώ, αλλά εδώ που κολλάει το Εις πολλά έτη ; Σε βάλαμε εσένα Δεσπότη μου να κάνεις την δέηση αυτή, γιατί υποτίθεται ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση σ' Εκείνον εκεί πάνω κι εμείς ό Λαός, με εμένα τον αντιπρόσωπό του πάνω στο Αναλόγιο, ευχόμαστε με το Αμήν, να γίνει αυτό που λές. Όταν θα καταφέρεις να κάνεις εσύ αυτή τη δουλειά που ζητάς απ' το Θεό, τότε θα σκεφτούμε εάν σου αξίζει και το Εις πολλά έτη. Εν τω μεταξύ, τον βλέπω και κοιτούσε πάνω από τον ώμο μου. Γυρίζω και βλέπω τον Προϊστάμενο του Ναού ( Χαλκίτη και μαθητή του Πρίγγου ), να έχει τον δείκτη του χεριού του στον κρόταφο και να χαμογελάει. Τι συμβαίνει παππούλη, τον ρωτάω. Μήπως υπάρχει καμιά βλάβη εκεί μέσα και προσπαθείς να την φτιάξεις με το δάκτυλο ; Όχι Δημήτρη, αλλά πρίν έρθείς μέσα, συνέστησα στο Δεσπότη να μην τα βάλει μαζί σου, αλλά δεν με άκουσε. Τώρα ας κάνει καλά.
Και ο Δεσπότης : Ναί μου είπε ο Πάτερ, ότι είστε Καθηγητής Τυπικού ή κάτι τέτιο : Δεσπότη μου, ο Παππούλης υπερβάλλει. Ουδέποτε υπήρξα Καθηγητής, αλλά ούτς και φιλοδοξώ να γίνω. Απλούστατα σε ηλικία 8 ετών, επειδή 'εκανα λάθος σε ένα Κοντάκιο Της Γ΄. Ώρας, έφαγα ένα χαστούκι από τον Πρωτοψάλτη Πατέρα μου και βρέθηκα μπρούμητα, έξω από τον Σωλέα. Από τότε, ότι έχει γραφτεί γύρω από το Τυπικό και την Τάξη των Ιερών Ακολουθιών, φρόντισα να το διαβάσω και να μάθω όχι μόνο την δική μου δουλειά, αλλά ακόμα και όλων των Βαθμών της Ιερωσύνης, Γνωρίζω τί πρέπει να πεί ο κάθε ένας από σας, πότε να το πεί, που πρέπει να σταθεί ανάλογα με τα πρασβεία της Ιερωσύνης του και από ποιά Πύλη του Ιερού, πρέπει να μπεί και να βγεί. Και ξέρεις κάτι Δεσπότη μου ; Όλα αυτά για να μην μπορεί να μου κάνει τον έξυπνο, κανένας ηλίθιος ή αδιάβαστος Προεστός μέσα σ' αυτό το χώρο. Μετά κάνοντας σχήμα, ρώτησα : Εάν δεν με θέλετε τίποτα άλλο, τα σέβη μου. Φεύγετε κι όλας; Καθείστε να πάρουμε καφέ. Εγώ γυρίζοντας, είδα τον Προϊστάμενο να χαμογελάει : Κάθησε Δημήτρη, μου λέει. Ο Δεσπότης θέλει να ακούσει κι άλλα.
Αυτά λοιπόν Φίλε μου και μην αναρωτιέσαι το πώς και το γιατί. Γενικά οι Προϊστάμενοι και ιδίως οι Αρχιερείς, ανάλογα με τα βίτσια τους, διεξάγουν όλες τις Ακολουθίες.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#8
Καταλαβαίνω ότι μερικοί από εσάς (όπως και εγώ, ομολογώ) θεωρείτε ότι ίσως να απάντησε ο Άρχοντας με κάπως "βαρύ" ή "ασέβαστο" τρόπο στον Δεσπότη. Και συμφωνώ ότι ίσως θα μπορούσε να χρησιμποιήσει πιο μαλακές φράσεις στην συζήτησή του. Όμως, για να είμαστε ειλικρηνής και για να βάλλουμε τα πράγματα στην θέση τους, νομίζω ότι μόνον έτσι καταλαβαίνουνε. Οι αρχιερείς το έχουνε καταντήσει αηδία, εδώ που τα λέμε. Ο καθ' ένας τους (με λίγες εξαιρέσεις, εν συγκρίσει με το σύνολον) φοράει την μίτρα του στραβά και το παίζει "δεσπότης", ενώ στην ουσία είναι "αρχιερεύς". Πρέπει και αυτοί να έχουνε λίγο σεβασμό στην τάξη και στην παράδοση της Εκκλησίας, και όχι να κάνουνε ό,τι τους κατέβει. Εδώ στο Αμερικανιστάν, γίνεται το γνωστό "μπάτε σκύλοι" και ό,τι θέλεις θα δουν τα μάτια σου, και πάλι, με λίγες εξαιρέσεις. Ζητώ συγνώμη και σε όποιον ιερέα ή αρχιερέα διαβάζει αυτό το ποστ, αλλά και εγώ είμαι υιός ιερέα και έχουν δει τα μάτια μου πολλά.

Απόστολος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Καταλαβαίνω ότι μερικοί από εσάς (όπως και εγώ, ομολογώ) θεωρείτε ότι ίσως να απάντησε ο Άρχοντας με κάπως "βαρύ" ή "ασέβαστο" τρόπο στον Δεσπότη. Και συμφωνώ ότι ίσως θα μπορούσε να χρησιμποιήσει πιο μαλακές φράσεις στην συζήτησή του. Όμως, για να είμαστε ειλικρηνής και για να βάλλουμε τα πράγματα στην θέση τους, νομίζω ότι μόνον έτσι καταλαβαίνουνε. Οι αρχιερείς το έχουνε καταντήσει αηδία, εδώ που τα λέμε. Ο καθ' ένας τους (με λίγες εξαιρέσεις, εν συγκρίσει με το σύνολον) φοράει την μίτρα του στραβά και το παίζει "δεσπότης", ενώ στην ουσία είναι "αρχιερεύς". Πρέπει και αυτοί να έχουνε λίγο σεβασμό στην τάξη και στην παράδοση της Εκκλησίας, και όχι να κάνουνε ό,τι τους κατέβει. Εδώ στο Αμερικανιστάν, γίνεται το γνωστό "μπάτε σκύλοι" και ό,τι θέλεις θα δουν τα μάτια σου, και πάλι, με λίγες εξαιρέσεις. Ζητώ συγνώμη και σε όποιον ιερέα ή αρχιερέα διαβάζει αυτό το ποστ, αλλά και εγώ είμαι υιός ιερέα και έχουν δει τα μάτια μου πολλά.

Απόστολος
Τόν Ἄρχοντα τόν γνωρίζουμε καί μάλιστα λησμόνησα νά ἀναφέρω τήν δική του ἐργασία «Αρχιερατικαί Χοροστασίαι», πού ἀναφέρει αὐτό πού γνωρίζει (τό Ἀμήν). Οἱ δικές σου γενικότητες εἶναι ἄστοχες.:mad:
Σοῦ εἶχα ἀπαντήσει κι ἐκεῖ πού τό εἴχαμε συζητήσει παλαιότερα, ἄν διάβασες τά προηγούμενα. Αὐτό τό πατριαρχικό ἔθος στίς πηγές καταγράφεται τό 1937 ἀπό τόν Βουδούρη. Δέν ἀναφέρει τό ΤΜΕ τίποτε. Παρά ταῦτα στό Κώδικα Ἐθιμοτυπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πέρασε τό Ἀμήν. Κι ὁ Κώδικας εἶναι πρόσφατη σχετικά ἔκδοση καί δέν τόν γνωρίζουν ὅλοι, οὔτε οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐν Ἑλλάδι, βλέπουν τό Ἀρχιερατικό, ὅπως ἔγραψα. Ἄν ὑπάρχει ἄγνοια δέν ὑπάρχει καί ἁμαρτία.:wink: Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος βέβαια ἔδωσε ὀδηγία στούς ἱεροψάλτας τῆς Ἀρχ/πῆς Ἀθηνῶν νά λένε Κύριε ἐλέησον. Ἔγραψα ὅτι ἦταν ἄστοχο.

Ἐγώ καί στό μήνυμα πού ἀνέφερα ἔψαξα παλαιότερες πηγές, πού βλέπουμε ὅτι ἴσχυε αὐτό πού παρέλαβαν οἱ Ρῶσοι καί τηροῦν μέχρι σήμερα. Στό δεξί χέρι μόνον τό δικέρι καί ὁ χορός δέν ἀπαντᾶ τίποτε. Ὑπάρχουν πολλά βίντεο πού τό βλέπουμε.
Ὅτι πρόκειται γιά εὐλογία καί ὄχι γιά εὐχή —πού ὅμως εὔκολο ἦταν νά ἐκληφθεῖ ἔτσι— εἶναι σίγουρο.
Τό σίγουρο ἐπίσης εἶναι ὅτι θά ἔπρεπε νά ἐπικρατήσει αὐτό τό πατριαρχικό ἔθος, ἄσχετα ἄν εἶναι σωστό ἤ λάθος. Ἴσως στό νέο Ἀρχιερατικό πού ἑτοιμάζεται νά περάσει. Θά δοῦμε.
Ἐπίσης, ὅ,τι κι ἄν λέγεται, ἄς λέγεται χαμηλοφώνως καί σύντομα.


 
#10
Θεωρώ ότι πρέπει να λέγεται το ( Κύριε ελέησον) εμμελώς όπως το εις πολλά έτη Δέσποτα στη βάση του πλ.του πρώτου .Καταθέτω την αποψή, μου όπως το λέμε εμείς στην Τριφυλία. Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Θεωρώ ότι πρέπει να λέγεται το ( Κύριε ελέησον) εμμελώς όπως το εις πολλά έτη Δέσποτα στη βάση του πλ.του πρώτου .Καταθέτω την αποψή, μου όπως το λέμε εμείς στην Τριφυλία. Ευχαριστώ.
Γιατί σέ πλάγιο τοῦ πρώτου;​
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#13
Τό νέο Ἀρχιερατικόν ἐκδόθηκε.... καί προβλέπει ἀπάντηση: Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα.​
Δυστιχώς....

Ίσως είναι για χρήση μόνον στον Ελλαδικό χώρο. (.... ή και στην Αμερική, σ' αυτούς που θέλουνε να τα ακούνε! ΧΑΧΑΧΑ)

Απόστολος
 
Top