[Ερώτηση] Σειρά Καθισμάτων για Κυριακή 30/11/2014

psaltis123

Νέο μέλος
#1
Δυσκολευομε να καταλαβω το παρακατο τυπικο για τα καθισματα για τη Κυριακη.
Πως πρεπει να ειναι η σειρα για τα καθισματα συμφωνα με το τυπικο του Πατριαρχειου?

Τό Ἀναστάσιμον τῆς α΄ Στιχολογίας, Δόξα τοῦ Πρωτοκλήτου, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...» (Πρβλ. ὑποσημ. 8). Τό Ἀναστάσιμον τῆς β΄ Στιχολογίας, Δόξα τοῦ Πρωτοκλήτου, Καί νῦν τό Θεοτοκίον αὐτοῦ καί τό μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμα τοῦ Πρωτοκλήτου, μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Και το ΗΟΠ τα ίδια προβλέπει:

A΄ Στιχολογία.
Ἦχος πλ. δ'

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ Ἄγγελος φωτός, ταῖς Γυναιξὶν ἐβόα∙ Παύσασθε τῶν δακρύων, τοῖς Ἀποστόλοις εὐαγγελίσασθε, κράξατε ἀνυμνοῦσαι· Ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Δόξα... Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτὴρ
Ὡς θεῖον Μαθητήν, καὶ Πρωτόκλητον πάντων, Χριστοῦ τῶν Μαθητῶν, εὐφημοῦμέν σε πόθῳ, Ἀνδρέα Ἀπόστολε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· ῥῦσαι ποίμνην σου, ἣν ἐκ Θεοῦ ἐπιστεύθης, πάσης θλίψεως, καὶ ἀναγκῶν καὶ σκανδάλων, καὶ πάσης κακώσεως.

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον.
Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον.

Β΄ Στιχολογία.
Ἦχος πλ.δ

Ἄνθρωποι τὸ μνῆμά σου, Σωτὴρ ἐσφραγίσαντο, Ἄγγελος τὸν λίθον, ἐκ τῆς θύρας ἀπεκύλισε. Γυναῖκες ἐθεάσαντο, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, καὶ αὗται εὐηγγελίσαντο τοῖς Μαθηταῖς σου ἐν Σιών. Ὅτι ἀνέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου. Κύριε δόξα σοι.

Δόξα... Ἦχος γ' Θείας πίστεως.
Πρῶτον εὗρέ σε, Χριστὸς μολοῦντα μύστην ἄριστον, Ἀνδρέα μάκαρ, καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ τομῶς διαγγέλλοντα, τῇ οἰκουμένῃ καθάπερ ὑπόπτερον, καταφωτίζοντα ἐθνῶν τὰ συστήματα. Αὐτὸν ὡς Θεὸν παμμακάριστε ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Θεία γέγονας, σκηνὴ τοῦ Λόγου, μόνη πάναγνε, Θεοκυῆτορ, τῇ καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα· τὸν ὑπὲρ πάντας ἐμὲ γοῦν γενόμενον, ῥερυπωμένον σαρκὸς πλημμελήμασιν, ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν σου ἐνθέοις νάμασι, παρέχουσα σεμνὴ τὸ μέγα ἔλεος.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ. α'
Τὸν συνάναρχον Λόγον

Τὸν Ἀπόστολον πάντες ἀνευφημήσωμεν, ὡς αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ θεῖον κήρυκα, καὶ ἐθνῶν πνευματικόν, σαγηνευτὴν ἀληθῶς, ὅτι προσήγαγεν ἡμᾶς, εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ, Ἀνδρέας ὁ θεηγόρος, καὶ νῦν πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δοξα... Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας Παρθένε ἄχραντε, ἀνενδοιάστως ἐχόντων σκέπη ὑπάρχουσα, ἐκ ποικίλων πειρασμῶν καὶ περιστάσεων, καὶ κινδύνων χαλεπῶν, ἐλευθέρωσον ἡμᾶς, πρεσβεύουσα τῷ Υἱῷ σου, σὺν τοῖς αὐτοῦ Ἀποστόλοις, καὶ σῶσον πάντας τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Δυσκολευομε να καταλαβω το παρακατο τυπικο για τα καθισματα για τη Κυριακη.

Τό Ἀναστάσιμον τῆς α΄ Στιχολογίας, Δόξα τοῦ Πρωτοκλήτου, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...» (Πρβλ. ὑποσημ. 8). Τό Ἀναστάσιμον τῆς β΄ Στιχολογίας, Δόξα τοῦ Πρωτοκλήτου, Καί νῦν τό Θεοτοκίον αὐτοῦ καί τό μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμα τοῦ Πρωτοκλήτου, μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ.
Ἀντιγράφεις ἀπό τό ΗΟΠ.
Τό Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...» (Πρβλ. ὑποσημ. 8) διατάσσεται σύμφωνα μέ αὐτό, πού ὅμως στήν περίπτωση παρεμβολῆς καθίσματος ἁγίου, τό θεοτοκίον πρέπει νά εἶναι ὁμόηχον.
Δέν μπορεῖ νά τηρεῖται μιά ἀρχαία διάταξη πάνω σέ μιά καινοτομία.

Πως πρεπει να ειναι η σειρα για τα καθισματα συμφωνα με το τυπικο του Πατριαρχειου?
Ὅπως ἀναγράφεται στό ΗΟΠ, ἀλλά μέ θεοτοκίον τοῦ ἁγίου Τὰς χεῖράς σου σεμνή. Καινοτομεῖ τό ΤΜΕ, διασαλεύοντας τό ἀκέραιον τῶν ἀναστασίμων καθισμάτων, ἀλλά δέν προβλέπει εἰς τὸ Καὶ νῦν τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου τῆς Κυριακῆς, πού εἶναι ἄλλος ἦχος ἀπό τό προηγούμενο κάθισμα.

Καλύτερα, λοιπόν, ἀμιγῆ τά ἀναστάσιμα. Καί μετά τά ἀναστάσιμα τῶν δύο στιχολογιῶν, ἄς προστίθενται καθίσματα ἁγίου ὡς γ΄ στιχολογίας.

Βλ. σχετικό θέμα ἐδῶ.


 
#4
Η απάντηση και οι παραπομπές του π. Μαξίμου νομίζω ότι ξεκαθαρίζουν ικανοποιητικά το θέμα.

Η τάξη , μάλιστα, των Διπτύχων είναι η ορθοτέρα διότι :

1.και την παλαιά τάξη της αμιγούς χρήσεως των αναστασίμων καθισμάτων των δύο στιχολογιών του όρθρου της Κυριακής ακολουθεί

2.και το παραλειφθέν α΄ θεοτοκίον των αναστασίμων απολυτικίων εις το και νυν των καθισμάτων της α΄στιχολογίας διασώζει

3.και την ευλαβή άγραφη τάξη της , κατά το δυνατόν, διασώσεως των καθισμάτων των α΄ και β΄ στιχολογιών του όρθρου του αγίου τηρεί εντάσσοντας - ό,τι είναι δυνατόν - εις τα μετά τον πολυέλεον (και εις τα από γ΄ωδής )καθίσματα.

Ως προς τη σειρά των Καθισμάτων , κατά την ταπεινή γνώμη μου , ορθοτέρα είναι η τάξη του ΤΑΣ , την οποία νομίζω ότι παλαιότερα ακολουθούσαν τα Δίπτυχα, να προηγείται η τάξη του Αμώμου (Άμωμος-ευλογητάρια-συναπτή-Υπακοή) και να έπεται η του Πολυελέου (Πολυέλεος,Εκλογή-Συναπτή-Καθίσματα) καθώς ο Άμωμος είναι οιονεί ο αναστάσιμος Πολυέλεος και συγχρόνως το γ΄μέρος της στιχολογίας των Καθισμάτων του όρθρου της Κυριακής. Εξάλλου η σειρά αυτή – μετά μάλιστα και την επικρατήσασα παράλειψη της στιχολογίας των Καθισμάτων του ψαλτηρίου , του Αμώμου , του πολυελέου κλπ - είναι και πιο ‘’πρακτική’’ για τους ψάλτες: Τελειώνουν με τα αναστάσιμα της Παρακλητικής (Καθίσματα – Ευλογητάρια – Υπακοή ) και πιάνουν τα Καθίσματα του αγίου εκ του Μηναίου.

Εν αναμονή και πάλιν της εγκύρου γνώμης των επαϊόντων.
 
Top