Σάββατον του Ακαθίστου: Δύο έτεροι κανόνες της Ακαθίστου εορτής

Χαίρετε σε όλους, η Παναγιά μαζί μας. Για ποιον ομόειρμο κανόνα ομιλούν τα δίπτυχα, αντί αυτόν του ακαθίστου, να ψαλλεί αύριο Σάββατο εις τον όρθρον; Το αναφέρει ως σημείωση με αστερίσκο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Διάβασες καλά τήν ὑποσημείωση; Ξέρεις ὅτι τά Δίπτυχα δημοσιεύονται.
Ἡ ὑποσημείωση γράφει:
* Εἶναι δυνατὸν σήμερον νὰ παραλειφθοῦν τὰ τετραῴδια (τὰ ὁποῖα περιέχουν μαρτυρικὰ καὶ νεκρώσιμα τροπάρια), «διὰ τὸ τῆς ἡμέρας ἑορτάσιμον», ὡς σημειοῖ καὶ ὁ ὅσιος Νικόδημος ἐν τῷ Θεοτοκαρίῳ αὐτοῦ, ἂν ἀντὶ τῶν τετραῳδίων συμψαλῇ εἰς πάσας τὰς ᾠδὰς καὶ δεύτερος κανὼν τῆς Θεοτόκου, ὁμόηχος καὶ ὁμόειρμος μὲ τὸν τῆς ᾿Ακαθίστου, ὃν βλέπε ἐν τέλει τοῦ ὡς ἄνω Θεοτοκαρίου. ᾿Εν τοιαύτῃ περιπτώσει καὶ μετὰ τὴν ϛ΄ ᾠδὴν ψάλλονται καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος τοῦ ᾿Ακαθίστου.

Στό Θεοτοκάριον λοιπόν καί στό τέλος αὐτοῦ, δεύτερος κανὼν τῆς Θεοτόκου, ὁμόηχος καὶ ὁμόειρμος μὲ τὸν τῆς ᾿Ακαθίστου (καί ὄχι αντί αυτόν του ακαθίστου).

...η Παναγιά μαζί μας!

Σημειωτέον ὅτι ἀφορᾶ στή περίπτωση Β΄. ῾Ο ἀκάθιστος ὕμνος εἰς τὸν ὄρθρον.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συγγνώμη, τώρα πρόσεξα καί τήν ὑποσημείωση στήν ὁποία ἀναφέρεσαι, πού ὄντως ἀφορᾶ στόν ὄρθρο τοῦ Σαββάτου, ἀφοῦ ἔχει ψαλεῖ ὁ Ἀκάθιστος μέ τό μικρό Ἀπόδειπνο τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς.
* Ἢ ὁ ἕτερος ὁμόειρμος κανών, ἂν ὑπάρχῃ, καθόσον ὁ κανὼν τῆς ᾿Ακαθίστου προεψάλη ἤδη εἰς τὸ ἀπόδειπνον.

Χρειαζόταν ὅμως ἡ προηγούμενη ἀπάντηση ἤ μᾶλλον ἡ ἀνάγνωση τῆς προηγούμενης ὑποσημείωσης γιά τήν κατανόηση τῆς δεύτερης.

Ἐπισυνάπτω ἀπό τό Θεοτοκάριον τόν ἕτερο κανόνα.

 

Attachments

  • Theotokarion_eteros_kanwn_Akathistou.pdf
    963.5 KB · Views: 67

Συγγνώμη, τώρα πρόσεξα καί τήν ὑποσημείωση στήν ὁποία ἀναφέρεσαι, πού ὄντως ἀφορᾶ στόν ὄρθρο τοῦ Σαββάτου, ἀφοῦ ἔχει ψαλεῖ ὁ Ἀκάθιστος μέ τό μικρό Ἀπόδειπνο τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς.

Χρειαζόταν ὅμως ἡ προηγούμενη ἀπάντηση ἤ μᾶλλον ἡ ἀνάγνωση τῆς προηγούμενης ὑποσημείωσης γιά τήν κατανόηση τῆς δεύτερης.

Ακριβώς σ΄αυτην την περίπτωση και υποσημείωση αναφερόμουν. Υπέθεσα ότι θα παίρναμε κανόνα απ΄το θεοτοκάριο, αλλά πάλι με προβλημάτισε το "αν υπάρχη" της υποσημείωσης. Θα μπορούσε να αναφέρει "κανόνα εκ του θεοτοκαρίου". Εν πάση περιπτώση ψάλλαμε πάλι τον κανόνα του ακαθίστου με το δίειρμο τριώδιο. Ευχαριστώ για την ανάρτηση, το έχω κι εγώ το θεοτοκάριο.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ακριβώς σ΄αυτην την περίπτωση και υποσημείωση αναφερόμουν. Υπέθεσα ότι θα παίρναμε κανόνα απ΄το θεοτοκάριο, αλλά πάλι με προβλημάτισε το "αν υπάρχη" της υποσημείωσης. Θα μπορούσε να αναφέρει "κανόνα εκ του θεοτοκαρίου". Εν πάση περιπτώση ψάλλαμε πάλι τον κανόνα του ακαθίστου με το δίειρμο τριώδιο. Ευχαριστώ για την ανάρτηση, το έχω κι εγώ το θεοτοκάριο.
Κατ᾿ ἀρχάς συγχαρητήρια γιά τό θέμα καί τίς ὑποσημειώσεις πού ἀνέδειξες καί οἱ ὁποῖες γιά πρώτη φορά τό 2014 καταγράφηκαν στά Δίπτυχα. Ὁμολογῶ ὅτι ἦταν κάτι πού δέν εἶχα πολυπροσέξει.
Ἀπό χθές ὅμως (καί μετά ἀπό τά προηγούμενα μηνύματα) ἀνέτρεξα καί σέ δύο ἄλλες ἐκδόσεις πού ἐπιμελεῖται ὁ Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, αὐτήν (δἐν βρῆκα σύνδεσμο γιά τοῦ 2015) καί τά «Σιναϊτικά Δίπτυχα» 2015, ὅπου ἐκεῖ ἀναφέρεται ἀναλυτικώτερα καί μάλιστα ἀναφέρει ἐκτός ἀπό τόν κανόνα πού βλέπουμε στό Θεοτοκάριον «ᾘρέτισας, ἄχραντε» καί ἕτερον ὁμόηχον καί ὁμόειρμον τοῦ τῆς Ἀκαθίστου «Πολλάκις τὴν πόλιν σου». Αὐτούς ἀφορᾶ τό «ἂν ὑπάρχῃ». Οἱ φιλόλογοι τοῦ φόρουμ θά γνωρίζουν νά μᾶς ποῦν περισσότερα.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ποῖος ἔχει;
Τωμαδάκη Ν., «Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής και το Θεοτοκάριον του Νικοδήμου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 32(1963)1-25.

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium

Ποῖος ἔχει;
Τωμαδάκη Ν., «Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής και το Θεοτοκάριον του Νικοδήμου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 32(1963)1-25.


Ἀπὸ Δευτέρα ...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Κατὰ τὸν Τωμαδάκη ὁ κανὼν «Πολλάκις τὴν πόλιν σου» εἶναι ποίημα Ἰωαννικίου, θ' αἰῶνος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστῶ πολύ τόν κ. Κονταξῆ, πού μοῦ ἔστειλε προσωπικό του σκανάρισμα πρό διετίας ἀπό τήν ΕΒΕ, ἔργου τοῦ Ν. Τωμαδάκη, πού περιέχει καί τούς δύο ἑτέρους τῆς Ἀκαθίστου κανόνες. Πρέπει νά εἶναι σελίδες ἀπό μεταγενέστερο τοῦ τ. 32 (1963) τῆς ΕΕΒΣ (πού μνημονεύεται σέ ὑποσημείωση) καί πρέπει νά εἶναι ἀπό «Τόμος Β΄. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΣ, Ν. Τωμαδάκη, Αθήναι 1965».
Ἐπισυνάπτω τό ἀποσταλέν.
Σημ.: 1) Δομέστικε, περιμένουμε καί σένα. 2) Τό θέμα μετακινήθηκε μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση στά «Ερμηνευτικά - Ιστορικά Υμνολογίας».


Συμπλήρωση: Τελικά ἀνακάλυψα ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ Τωμαδάκη εἶχε μετατραπεῖ σέ κείμενο:cool: (ἀπό ἐδῶ)
 

Attachments

  • ΜΙΚΡΟΝ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ.pdf
    1.4 MB · Views: 58
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium

Ποῖος ἔχει;
Τωμαδάκη Ν., «Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής και το Θεοτοκάριον του Νικοδήμου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 32(1963)1-25.


Ἀπὸ Δευτέρα ...

Τὸ ὑποσχεθὲν ...
 

Attachments

  • ΕΕΒΣ 32_1963.pdf
    13.5 MB · Views: 75
Top