Προκείμενο καὶ ἀλληλουάριο Μεσοπεντηκοστῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στὸ σημερινὸ βιβλίο τοῦ Ἀποστόλου ἔχει ἐκπέσει τὸ ἀλληλουάριο τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τὸ ὁποῖο εἶναι:
Ἦχος α’· Στίχος α’· Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἐλυτρώσω ράβδον κληρονομίας σου. Στίχος β’· Ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου. καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου
(τυπικὸ Μεγάλης ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἐκδόσεις J. Mateos τ. 2 σ. 120, Dmitrievskij τ. 1 σ. 143, χφφ. πεντηκοστάρια ια’ αἰ. Βατοπεδίου 1190 φ. 130r, Μ. Λαύρας Δ-45 φ. 327v, τυπικὰ Εὐεργέτιδος ια'-ιβ' αἰ.ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 576, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. M. Arranz σ. 265, χφφ. Λειμῶνος 31 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φ. 124v, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 147r, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 141r, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 59r).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Συμπλήρωσα στόν τίτλο καί «προκείμενο», γιά νά ποῦμε ὅτι αὐτοί οἱ στίχοι τοῦ ἀλληλουιαρίου στόν Ἀπόστολο ὁρίζονται ὡς προκείμενον (Ψαλμ. ογ΄).
Τό δέ προκείμενον, κατά τάς ὁδηγίας τῶν Τυπικῶν τῆς Ἁγ. Σοφίας (ΤΑγΣ), Εὐεργέτιδος (ΤΕ) καί Σωτῆρος Μεσσήνης (ΤΣ), ζήτει τῇ Κυριακῇ τῆς Ἀπόκρεω ἐν τῷ Τριῳδίῳ (Ψαλμ. ρμς΄ - Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχύς αὐτοῦ...) [πρβλ. π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Αντιφωνάριον, σ. 253/4].


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3Προκείμενο, ἦχος γ’· Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. Στίχος· Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός· τῷ Θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις
(τυπικὸ Μεγάλης ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἐκδόσεις J. Mateos τ. 2 σ. 120, Dmitrievskij τ. 1 σ. 143, χφφ. πεντηκοστάρια ια’ αἰ. Βατοπεδίου 1190 φ. 129v, Μ. Λαύρας Δ-45 φ. 327v, τυπικὰ Εὐεργέτιδος ια'-ιβ' αἰ.ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 576, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. M. Arranz σ. 265, χφφ. Λειμῶνος 31 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φ. 124v, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 147r, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 141r, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 59r).

Ἀλληλουάριο, ἦχος α’· Στίχος α’· Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἐλυτρώσω ράβδον κληρονομίας σου. Στίχος β’· Ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου. καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου
(τυπικὸ Μεγάλης ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἐκδόσεις J. Mateos τ. 2 σ. 120, Dmitrievskij τ. 1 σ. 143, χφφ. πεντηκοστάρια ια’ αἰ. Βατοπεδίου 1190 φ. 130r, Μ. Λαύρας Δ-45 φ. 327v, τυπικὰ Εὐεργέτιδος ια'-ιβ' αἰ.ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 576, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 ἔκδ. M. Arranz σ. 265, χφφ. Λειμῶνος 31 πεντηκοστάριο ιβ’ αἰ. φ. 124v, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 147r, Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 141r, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 59r).
 
Top