Περί προεορτίων κανόνων Χριστουγέννων και Θεοφανείων εν τοις αποδείπνοις

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
1. Που μαρτυρούνται οι κανόνες αυτοί εν τοις αποδείπνοις αφού η ακροστιχίδα τους αναφέρεται σε συγκεκριμένη μέρα;
2. Ψάλλονται οι ειρμοί των κανόνων (αποτελούν μέρος της ακροστιχίδος και είναι προσαρμοσμένοι για την κάθε εορτή;
3. Αν ψάλλονται οι ειρμοί, επαναλαμβάνεται ο ειρμός της θ΄ ωδής;
4. Ψάλλονται εις 4;
5. Μπορούν να ψαλούν μεσώδια καθίσματα από τον όρθρο της επομένης ή στιχηρά προσόμια με στίχους της εορτής;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
1. Ψάλλονται στὶς ἡμέρες ποὺ καταχωροῦνται, ἄσχετα μὲ τὴν ἀκροστιχίδα τους, ποὺ εἶναι ἀπομίμιση τῶν τριῳδίων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

2-3. Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς. Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.

4. Ψάλλονται εἰς 4, ἐκτὸς τὶς 23 Δεκεμβρίου ποὺ τὸ τριῴδιο ψάλλεται εἰς 6 καὶ τὶς 3 Ἰανουαρίου ποὺ τὰ τριῴδια ψάλλονται εἰς 4+4.

5. Μποροῦν νὰ ψαλλοῦν προεόρτια καθίσματα, ὄχι στιχηρά.
 
Last edited:
#3
Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς. Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.
Θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με την επανάληψη των ειρμών στο τέλος κάθε ωδής (επειδή εγώ γνώριζα, ίσως λανθασμένα, ότι επαναλαμβάνεται μόνον ο ειρμός της θ’ ωδής), αυτό πρέπει να εφαρμόζεται και στους κανόνες του αποδείπνου του Θεοτοκαρίου, π.χ.στο μεγάλο απόδειπνο; Ακόμη, γιατί στην περίπτωση του μικρού αποδείπνου της Παρασκευής προ των Βαΐων τα Δίπτυχα αναφέρουν ότι επαναλαμβάνεται μόνον ο ειρμός της θ’ ωδής του κανόνος του Αγίου Λαζάρου; 45D31F52-DF97-4080-B887-3F5D941E4B18.png
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Δὲν ἐπαναλαμβάνονται εἱρμοὶ τοῦ Θεοτοκαρίου. Στοὺς δεσποτικοὺς ἤ νεκρώσιμους κανόνες ἐπαναλαμβάνονται συνήθως οἱ εἱρμοὶ τῶν η' καὶ θ' ᾠδῶν.
 
#5
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από εδώ.

Ψάλλεται ὁ ταχθεὶς κανὼν τοῦ Θεοτοκαρίου, προεόρτια τριῴδια, κανόνες, ἤ καὶ τοῦ Ἁγίου τῆς ἑπομένης ἡμέρας (Εὐθυμίου Σάρδεων 26/12, Ἱππολύτου Ῥώμης 30/1, Νικηφόρου 9/2, Κασσιανοῦ 29/2, Βαραχησίου καὶ Ἰωνᾶ 29/3, Γεωργίου Μυτιλήνης 7/4 καὶ Γολινδοὺχ 13/7) μὲ τὰ μεσῴδια καθίσματα, χωρὶς συναξάριο.

Στὴν η’ ᾠδὴ δὲν λέγεται «Εὐλογοῦμεν Πατέρα υἱὸν...», ἀλλὰ «Δόξα Πατρί...». Μετὰ τὸ πέρας καὶ τῆς θ’ ᾠδῆς τοῦ κανόνος λέγεται τὸ Ἄξιον ἐστιν σὲ ἦχο πλ. β’ καὶ τὰ στηχηρά.

Στὰ στιχηρὰ προσόμοια τοῦ θεοτοκαρίου ποὺ ἀκολουθοῦν ψάλλονται τέσσερεις κατάλληλοι στίχοι σὰν ἀπόστιχα, δηλαδή: «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ», «Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ Πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου», «Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ», «Δόξα, Καὶ νῦν» (Παρακλητικὴ-μικροὶ ἑσπερινοὶ τὰ Σάββατα ἑσπέρας).

῞Οτε δὲ ψάλλεται τὸ Θεοτοκάριον ἅπτει κηρὸς ἔμπροσθεν τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου.

Τὸ θεοτοκάριο σχολάζει κατὰ τὶς ἑβδομάδες τῆς ἀπόκρεῳ καὶ τῆς τυρινῆς, τὶς περιόδους δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν, ὁπότε καὶ δὲν ψάλλεται Παράκληση στὶς κοινὲς ἀκολουθίες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος (ἐνορίας), διότι εἶναι καιρὸς ὑμνωδίας τοῦ Δεσπότου. Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ ἑπομένου ἤχου ἢ τοῦ τρέχοντος, ἂν δὲν ψαλεῖ στὸν ὄρθρο (Dmitrievskij τ. 1 σ. 754, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. πα’)· ἀφ’ ἕκτης ᾠδῆς ψάλλεται νεκρώσιμο κάθισμα (χφ. Μ. Λαύρας Δ-41 τριῴδιο-πεντηκοστάριο ια’ αἰ. φ. 83r), Δόξα, καὶ νῦν θεοτοκίον (Πεντηκοστάριον ἔκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1984 σ. 193).

Τῶν στιχηρῶν ἄλλων κανόνων προτάσσονται ἀνάλογοι στίχοι (βλ. Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου-αἴνοι ἤ ἀντίστοιχο προκείμενο καὶ ἀλληουάριο) καὶ στὸ τελευταῖο Δόξα, Καὶ νῦν θεοτοκίον ἤ τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Λαός· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός...
Οι προεόρτιοι κανόνες των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων ψάλλονται χωρίς να διπλασιάσουμε κανένα τροπάριο? Ψάλλονται όπως είναι?
 
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς.
Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.

Ψάλλονται εἰς 8
(ΤΑΣ κεφ. ιζ', χφ. Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 91v, Dmitrievskij τ. 3 σ. 526, 583, τυπικὸν Μεθοδίου ἱερομονάχου τοῦ ἔτους 1890 ἔκδ. Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας 2016 σ. 100, τυπικὸν Μονῆς Διονυσίου ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1909 σ. 118).

Μποροῦν νὰ ψαλοῦν προεόρτια καθίσματα, ὄχι στιχηρά.
 
#7
4. Ψάλλονται εἰς 4, ἐκτὸς τὶς 23 Δεκεμβρίου ποὺ τὸ τριῴδιο ψάλλεται εἰς 6 καὶ τὶς 3 Ἰανουαρίου ποὺ τὰ τριῴδια ψάλλονται εἰς 4+4.
Εδώ αναφέρεται άλλη διαταξη. Τελικά τι ισχύει;
 
#9
Τὸ μήνυμα #6.
1)Οι κανόνες ψάλλονται δηλαδή εις η' μαζί με τους ειρμούς στην αρχή και το τέλος κάθε ωδής;
2)Στο ΤΑΣ δεν βρίσκω τη σχετική διάταξη με τους προεόρτιους κανόνες που ψάλλονται εις η'. Σε ποια σελίδα αναφέρεται;
 
Last edited:
#15
Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς.
Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.

Ψάλλονται εἰς 8
(ΤΑΣ κεφ. ιζ', χφ. Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 91v, Dmitrievskij τ. 3 σ. 526, 583, τυπικὸν Μεθοδίου ἱερομονάχου τοῦ ἔτους 1890 ἔκδ. Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας 2016 σ. 100, τυπικὸν Μονῆς Διονυσίου ἁγίου Ὄρους τοῦ ἔτους 1909 σ. 118).

Μποροῦν νὰ ψαλοῦν προεόρτια καθίσματα, ὄχι στιχηρά.
Οι προεόρτιοι κανόνες ψάλλονται Σάββατο βράδυ στο απόδειπνο ή καταλιμπάνονται;
 
#17
Στους προεόρτιους κανόνες της γ' Ιανουαρίου, γιατί οι ειρμοί του 2ου κανόνος των η' και θ' ωδών βρίσκονται στο τέλος του κανόνος;
Εις πόσο ψάλλονται οι κανόνες της η' και θ' ωδή της γ' Ιανουαρίου; Εις 8 ξεχωριστά οι δύο κανόνες κάθε ωδής ή εις 4+4;
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#18
Στους προεόρτιους κανόνες της γ' Ιανουαρίου, γιατί οι ειρμοί του 2ου κανόνος των η' και θ' ωδών βρίσκονται στο τέλος του κανόνος;
Εις πόσο ψάλλονται οι κανόνες της η' και θ' ωδή της γ' Ιανουαρίου; Εις 8 ξεχωριστά οι δύο κανόνες κάθε ωδής ή εις 4+4;
Διότι εκείνοι επαναλαμβάνονται στο τέλος της ωδής. 4+4
 
Top