Ο Άμωμος στην νεκρώσιμη ακολουθία

#1
Στην νεκρώσιμη ακολουθία ο άμωμος (118) ψέλνεται σε τρείς στάσεις, όπως είναι και στο ψαλτήρι, αλλά υπάρχει επιλογή στίχων.
Και οι τρείς στάσεις έχουν διαφορετικό πρόψαλμα και εφύμνιο αλλά και ήχο, κάτι που διαφέρει από τους υπόλοιπους αυτοτελείς ψαλμούς, όπου έχουν συνήθως ένα πρόψαλμα - εφύμνιο - ήχο.

α΄ στάσις
Ήχος: πλ.β΄
Πρόψαλμα: Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ.
Εφύμνιο: Ἀλληλούϊα.
Δόξα... Καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα

β΄ στάσις
Ήχος: πλ.α΄
Πρόψαλμα: (;)
Εφύμνιο: Ἐλέησόν με, Κύριε.
Δόξα... Καὶ νῦν... Ἐλέησόν με Κύριε, [Κύριε].

γ΄ στάσις
Ήχος: πλ.δ΄
Πρόψαλμα: Καὶ ἐλέησόν με.
Εφύμνιο: Ἀλληλούϊα. (δεν υπάρχει στους δύο τελευταίους στίχους).
Δόξα... Καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα; (παραλείπεται)

α) Υπάρχει σε κάποιο έντυπο το πρόψαλμα της δεύτερης στάσης;
β) Υπάρχει κάποιος λόγος που λείπει η δοξολόγηση στην τρίτη στάση και τα εφύμνια στους δύο τελευταίους στίχους;

(βλέπω το Μικρόν Ευχολόγιον (Α.Δ. 2009)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἡ ἐπιτομή αὐτή τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας ὑπάρχει ἀπό τοῦ ΤΚΠ καί ΤΜΕ (ὡς γνωστόν). Γιά ἐξαγωγή συμπερασμάτων βλέπεις νεκρώσιμη εἰς κοσμικούς ἀπό Μέγα Εὐχολόγιον, ὅπου μόνον ἡ πρώτη στάσις ἔχει πρόψαλμα καί μάλιστα τό· Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα.

δοξολόγηση στην τρίτη στάση βρίσκεται στά ἐπακολουθοῦντα εὐλογητάρια, ὅπως βλέπεις στή νεκρώσιμη εἰς κοσμικούς στό Μέγα Εὐχολόγιον. Καί ἐκεῖ δέν παρεμβάλλεται δέηση στό τέλος τῆς ἄνευ μικρᾶς δοξολογίας τρίτης στάσεως, ὅπως θέλει τό ΤΜΕ, γιατί ἡ τρίτη στάση ὁλοκληρώνεται στό τέλος τῶν εὐλογηταρίων, ὅπου ἡ δέηση κατά τό Μέγα Εὐχολόγιον. Στό τέλος τῶν εὐλογηταρίων προβλέπει πάλι δέηση τό ΤΚΠ.


ΥΓ. Γιά τίς στάσεις τοῦ Ἀμώμου ἄν εἶναι τρεῖς ἤ δύο βλέπεις νεκρώσιμο εἰς μοναχούς, ἀκολουθία μνημοσύνου Φουντούλη καί ΤΜΕ σελ. 320.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Μόνο στὸ Εὐχολογιον Μέγα ἐκδόσεων Πᾳπαδημητρίου ἐπιμελείᾳ Διονυσίου Ἀνατολικιώτου 2014 σ. 385 συναντῶ γιὰ τὴ β' στάση πρόψαλμα «Τὰς ἐντολάς σου. Ἐλέησον τὸν δοῦλον σου (ἤ Ἐλέησόν με, Κύριε)».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Μόνο στὸ Εὐχολογιον Μέγα ἐκδόσεων Πᾳπαδημητρίου ἐπιμελείᾳ Διονυσίου Ἀνατολικιώτου 2014 σ. 385 συναντῶ γιὰ τὴ β' στάση πρόψαλμα «Τὰς ἐντολάς σου. Ἐλέησον τὸν δοῦλον σου (ἤ Ἐλέησόν με, Κύριε)».
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑπενθύμιση!

Γράφει στό Ὑπόμνημα ὅτι αὐτό «σημειοῦται κατὰ τὰς πρὸ τοῦ 19ου αἰῶνος ἐκδόσεις Εὐχολογίων». Ἐδῶ ἔχουμε τέτοιες ἐκδόσεις (πού δέν εἶδα), συμπληρώνω δέ (πού εἶδα) καί στό Εὐχολόγιον Goar, πού δέν χρησιμοποιεῖ ὁ Διονύσιος στήν ἔκδοση.


Ἀπό τίς ἄλλες παρατηρήσεις του στό Ὑπόμνημα, συμπεραίνω ὅτι ἀξιόπιστη ἔκδοση γι᾿ αὐτά εἶναι τό Εὐχολόγιον τοῦ 1803 Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείῳ, πού βλέπουμε καί στόν Συγκεντρωτικό Πίνακα τοῦ Ἀβραμίδη. Ἔτσι σ᾿ αὐτό βλέπουμε τήν ἔναρξη τῆς α΄ στάσεως ὅπως λέγεται καί σήμερον, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀντίστροφη περίπτωση πού σημείωσα προηγουμένως, πού (ὅπως σημειώνει ὁ Διονύσιος) ἔχουν τά περισσότερα Εὐχολόγια.

Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι καί τό πρόψαλμα τῆς γ΄στάσεως «Τὸ ὄνομά σου. Ἀλληλούια» κατὰ τὰς πρὸ τοῦ 19ου αἰῶνος ἐκδόσεις καί στό Εὐχολόγιον Goar.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Top