Νέος ἱστοχῶρος μὲ φυλλάδες καὶ μουσικά

nektar

νεοαρχάριος
#1
Νέος ἱστοχῶρος μὲ φυλλάδες καὶ μουσικά: nektarios.info
http://www.nektarios.info
http://nektarios.info

Λόγῳ τῆς ἀπὸ μηνὸς τεχνικῆς βλάβης στὸ www.porphyrios.gr (μᾶλλον δὲ βλάβης τοῦ τεχνικοῦ), τὸ ὑλικὸν τῶν συντεταγμένων φυλλάδων (λόγια σὲ doc, pdf) καὶ μουσικῶν (λόγια & μέλος, σὲ pdf), θὰ ἀναρτῶνται, ἄνευ ἴσως εἰδοποιήσεως σὲ ὑποφάκελο τοῦ www.nektarios.gr, χῶρο στὸν ὁποῖο προωθεῖται (WebForward) τὸ νεοἀποκτηθὲν domain, τὸ www.nektarios.info

ἐκεῖ θὰ ἀνεβαίνουν καὶ τὰ τῆς ἑκάστοτε Κυριακῆς «στανιτσικὰ» μουσικὰ κείμενα καὶ ἠχογραφήματα.

χαίρετε πάντοτε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
 

nektar

νεοαρχάριος
#3
στὸ www.nektarios.info ἀνηρτήθησαν τὰ ἀρχεῖα Αὐγούστου (λόγια+μέλος), γιὰ τὶς Κυριακές, ἑορτὲς Σωτῆρος & Παναγίας, καθὼς καὶ οἱ παρακλήσεις μὲ ἡμερομηνία Αὐγ-01.

σημ: παρατηρήθηκε δυσκολία στὴν καταφόρτωση σὲ χρῆστες iPad, ἁπλῶς ἀπαιτεῖ παρατεταμένη πίεση ἐπὶ τοῦ ὀνόματος ἀρχείου καὶ εἶτα ἀποθήκευση.

εὔξασθε καὶ ὑπὲρ ὑγείας Ἀθανασίου «ἱστοπλέκτου» (web developer), τἀνῦν πεπλεγμένου κωλύμασι.
 
#4
στὸ www.nektarios.info ἀνηρτήθησαν τὰ ἀρχεῖα Αὐγούστου (λόγια+μέλος), γιὰ τὶς Κυριακές, ἑορτὲς Σωτῆρος & Παναγίας, καθὼς καὶ οἱ παρακλήσεις μὲ ἡμερομηνία Αὐγ-01.

σημ: παρατηρήθηκε δυσκολία στὴν καταφόρτωση σὲ χρῆστες iPad, ἁπλῶς ἀπαιτεῖ παρατεταμένη πίεση ἐπὶ τοῦ ὀνόματος ἀρχείου καὶ εἶτα ἀποθήκευση.

εὔξασθε καὶ ὑπὲρ ὑγείας Ἀθανασίου «ἱστοπλέκτου» (web developer), τἀνῦν πεπλεγμένου κωλύμασι.

Παράγετε ένα άκρως αξιόλογο και πάνυ ωφέλιμον έργον, η αξία του οποίου δε μπορεί να αποτυπωθεί σε μία στείρα αράδα!!! ΑΞΙΟΣ !!!
 

nektar

νεοαρχάριος
#5
Νεώτερες προσθῆκες, ταξινομήσεις στὸ www.nektarios.info

Στὸν φάκελο mousika ἀνηρτήθησαν ἐπιπλέον ἀρχεῖα ἑορτῶν (λόγια+μέλος), βασισμένα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ κλασικὰ βιβλία καὶ στὶς συνθέσεις λειτουργικῶν μελῶν τοῦ Ἰωάννου Ἀρβανίτη. Ἐπίσης, ἡ ἕως τώρα διαθέσιμη συλλογὴ συνθέσεων τοῦ ἰδίου.

Στὸν φάκελο keimena & ὑποφάκελο vesp-aug ἔγινε προσπάθεια γιὰ σύνθεση προτύπων (templates) τῶν ἑσπερινῶν 15αὐγούστου (ἀπὸ 31/7 ἑσπέρας), σὲ καθημερινή· δηλαδή, εἶναι ὑλικὸ πρὸς κατάρτισιν ἀναλυτικῶν φυλλάδων μελλοντικῶν ἐτῶν, ἀλλ᾿ ἴσως χρησιμεύσει ἀπὸ τώρα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ κειμενικὰ ἔγγραφα παρακλήσεων (keimena), μὲ ταξινόμηση ὀνόματος 2020-08-01.

Στὸν φάκελο keimena προσετέθησαν ἀκολουθίες μεταμορφώσεως, ἀποδόσεως, προεορτίων κοιμήσεως, κλπ, σὲ doc & pdf. Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι πλέον ἡ πλειονότης τῶν χρηστῶν δὲν ἐκτυπώνουν σὲ χαρτὶ τὰ κείμενα, ἀλλὰ τὰ χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρονικῶς, παύει σταδιακῶς ἡ οἰκονομία στὶς σελίδες καὶ ἔτσι περιλαμβάνονται ψαλμοὶ καὶ εὐχές, ποὺ στὸ παρελθὸν ἀπαιτοῦσαν παράλληλη χρήση ὡρολογίου ἢ ἐγκολπίου.

Στὸν φάκελο stanitsika ἀναρτῶνται γιὰ κάθε Κυριακὴ ἠχογραφήσεις καὶ μουσικὲς καταγραφὲς ψαλμωδιῶν τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα. Συμπεριλαμβάνονται πλέον καὶ ἀργὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια.

Στὸν φάκελο programma ἀναρτᾶται τὸ μηνιαῖο πρόγραμμα ἀκολουθιῶν στὸ ἱερὸν γυναικεῖον ἡσυχαστήριον Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (ἁγίου Πορφυρίου) τῆς ἱερᾶς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
 

nektar

νεοαρχάριος
#6
Νεώτερες προσθῆκες στὸ www.nektarios.info

Στὸν φάκελο mousika /2020 προσετέθησαν ἀκολουθίες Σεπτεμβρίου, Κυριακῶν & ἑορτῶν Γενεσίου Θεοτόκου, Ὑψώσεως Σταυροῦ, Συλλήψεως Ἰω.Προδρόμου, Μεταστάσεως Ἰω.Θεολόγου.

Ἐπίσης στὸν φάκελο mousika προσετέθη ἕνα συμπιεσμένο ἀρχεῖο (γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κωδικοποιήσεως τῶν ὀνομάτων ἀρχείων) μὲ τὶς εὑρισκόμενες συνθέσεις Ἰωάννου Ἀρβανίτη.

Στὸν φάκελο keimena προστίθενται τὰ κείμενα τῶν ἀκολουθιῶν, σὲ πλήρη μορφή, χωρὶς τὶς συνήθεις «περιτομὲς» οἰκονομίας χρόνου, κείμενα περιέχοντα καὶ ἀναφορὰ σὲ ἁγίους, ποὺ δὲν ἀναφέρονταν στὶς ἑλληνόφωνες συλλογές, δηλ. ἁγίους τῆς Εὐρώπης πρὸ τοῦ σχίσματος, καὶ ἁγίους τῆς ἀνατολῆς τῆς β´ χιλιετίας. Λόγῳ τῆς ἐρεύνης, διασταυρώσεων καὶ συντάξεως διστίχων τινων, ἡ ἀνάρτησις συνήθως ἀργεῖ.
 

nektar

νεοαρχάριος
#7
Πέραν τοῦ www.nektarios.info ἀγοράσθηκαν καὶ ἄλλα δύο ὀνόματα www.porphyrios.eu καὶ www.porphyrios.site τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο χῶρο μὲ τὶς φυλλάδες, ὅπου ἔχουν ἀναρτηθῇ καὶ οἱ Κυριακὲς Ὀκτωβρίου καὶ οἱ ἑορτὲς Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίας Σκέπης.

Ὑπενθυμίζεται τοῖς φιλαγίοις ὅτι ἐν τοῖς μηνολογίοις (ἑνότης συναξαρίου) καταβάλλεται ἀπὸ ἔτους προσπάθεια συμπεριλήψεως τῆς μνημονεύσεως ἁπάντων τῶν (εὑρισκομένων-διασταυρωμένων δι᾿ ὕπαρξιν καὶ χρονολογίαν) ἁγίων· πέραν δηλαδὴ τῶν ἁγίων εἰς τὰ ἐν χρήσει μηναῖα, καταγράφονται οἱ ἅγιοι τῆς δύσεως ἕως τοῦ σχίσματος καὶ οἱ ἅγιοι τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης τῆς β´ χιλιετίας.

Σταδιακῶς δὲ συμπληροῦται ἡ τυπικὴ διάταξις τῶν ἀκολουθιῶν μετὰ τῶν σταθερῶν μερῶν (π.χ. προοιμιακός, εἰρηνικά, πληρωτικά κλπ.)· ἐν δὲ περιπτώσει πανηγύρεως περιλαμβάνεται ἡ πλήρης λιτὴ καὶ ἡ ἐκλογὴ μετὰ τὸν πολυέλεον.

Εὔξασθε ὑπὲρ ἐνισχύσεως ψυχῆς (web developer τινος) θλιβομένης καὶ καταπονουμένης, ἐλέους καὶ βοηθείας ἐπιδεομένης, ἐπὶ πλέον συνεργῆσαι καὶ κατευοδῶσαι αὐτὸν εἰς ἐπισκευὴν καὶ ἐπαναλειτουργίαν τῶν καταβεβλημένων ἱστοχώρων www.porphyrios.gr & www.papadiamantis.org · ἔτι δὲ καὶ ἑτέρου (mobile app developer), βαλλομένου ἀνηλεῶς βέλεσι πειρασμικοῖς, τοῦ ἀνακαινῆσαι καὶ ἀναβαθμίσαι τὰς ἐφαρμογὰς Ἁγία Γραφὴ & λειτουργικὰ κείμενα διὰ iOS & Android...Νεώτερες προσθῆκες στὸ www.nektarios.info

Στὸν φάκελο mousika /2020 προσετέθησαν ἀκολουθίες Σεπτεμβρίου, Κυριακῶν & ἑορτῶν Γενεσίου Θεοτόκου, Ὑψώσεως Σταυροῦ, Συλλήψεως Ἰω.Προδρόμου, Μεταστάσεως Ἰω.Θεολόγου.

Ἐπίσης στὸν φάκελο mousika προσετέθη ἕνα συμπιεσμένο ἀρχεῖο (γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κωδικοποιήσεως τῶν ὀνομάτων ἀρχείων) μὲ τὶς εὑρισκόμενες συνθέσεις Ἰωάννου Ἀρβανίτη.

Στὸν φάκελο keimena προστίθενται τὰ κείμενα τῶν ἀκολουθιῶν, σὲ πλήρη μορφή, χωρὶς τὶς συνήθεις «περιτομὲς» οἰκονομίας χρόνου, κείμενα περιέχοντα καὶ ἀναφορὰ σὲ ἁγίους, ποὺ δὲν ἀναφέρονταν στὶς ἑλληνόφωνες συλλογές, δηλ. ἁγίους τῆς Εὐρώπης πρὸ τοῦ σχίσματος, καὶ ἁγίους τῆς ἀνατολῆς τῆς β´ χιλιετίας. Λόγῳ τῆς ἐρεύνης, διασταυρώσεων καὶ συντάξεως διστίχων τινων, ἡ ἀνάρτησις συνήθως ἀργεῖ.
 

nektar

νεοαρχάριος
#9
Στὸ www.nektarios.info ἢ/καὶ www.porphyrios.eu ἢ/καὶ www.porphyrios.site ἀνηρτήθησαν οἱ Κυριακὲς Νοεμβρίου καὶ ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων.

Τὸ κείμενο τῆς 1ης Νοεμβρίου συνετάχθη βάσει τῶν Διπτύχων· ἂν κἄποιος ζητεῖ πρόσθετα ἐκ τῆς φυλλάδος τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, δύναται νὰ τὰ εὕρῃ στὸν φάκελο 2019 γιὰ κείμενα καὶ μουσικά.

Συνημμένως, συγκεντρωμένα τὰ ἐξαιρετικὰ φυλλάδια τῆς μονῆς Παρακλήτου, «Φωνὴ τῶν Πατέρων» καὶ διάφορα, ἀπὸ ἐδῶ.
 

Attachments

nektar

νεοαρχάριος
#10
Στὸ www.nektarios.info ἢ/καὶ www.porphyrios.eu ἢ/καὶ www.porphyrios.site (φάκελος mousika) ἀνηρτήθησαν οἱ Κυριακὲς καί τινες ἑορτὲς Ἰανουαρίου. Ἴσως ἐπιτρέψει ὁ νέος χρόνος καὶ τὴν ἐκπόνησι φυλλάδων ἑσπερινῶν & ἑτέρων μνημῶν ἁγίων.

==========

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΝ:
Διὰ μακρᾶς, συλλογικῆς ἐργασίας, συνετάχθη καὶ προσφέρεται ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη, ἀφιλοκερδῶς, σὲ 2 DVD, ἀφιέρωμα στὸν σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ Διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως, τὸν θαυματουργό. Ἕνα ὁδοιπορικὸ σὲ τόπους, ποὺ ἔζησε καὶ διηκόνησε, ὡς Διδάσκαλος, Μοναχός, Ἱεράρχης, Ἱεροκήρυξ, Θεολόγος, Καθηγητὴς καὶ Παιδαγωγός, Πνευματικὸς Πατέρας, Ὑμνογράφος καὶ Συγγραφεὺς περισπουδάστων πονημάτων. Μία συμβολή, μὲ λόγο, εἰκόνα καὶ μουσική, στὴν περαιτέρω γνώση τῆς Προσωπικότητος καὶ τοῦ πολυσήμαντου ἔργου του, ποὺ ἐξεπόνησε, διερχόμενος μέσα ἀπὸ τὴν κάμινο τῶν δοκιμασιῶν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος.

Α μέρος:

Β μέρος:
 

nektar

νεοαρχάριος
#11
Ἀναρτῶνται ἐνταῦθα τὰ μουσικὰ ὅλων τῶν ᾠδῶν τῶν κανόνων τῶν Θεοφανίων. (+15 λεπτὰ τὸ πολύ)

2. ἐκ τῶν συνοπτικῶν ἡμερολογίων ἓν πρὸς χρῆσιν ἐν φορηταῖς συσκευαῖς, ἔτι δὲ καὶ νηστειοδρόμιον, ἄνευ εἰκόνων, πρὸς ἀποφυγὴν ἀποῤῥίψεως αὐτῶν.

3. σύνδεσμος πρὸς τὴν Ψηφιοθήκη ΑΠΘ: https://digital.lib.auth.gr/collection/Digitization%20ESPA?ln=el
ξενόγλωσσα & ἑλληνικὰ βιβλία, περιοδικὰ & ἐφημερίδες·
ἐν αὐταῖς ἡ μουσικὴ ἐφημερὶς Φόρμιγξ (800 σελ., 100ΜΒ) ἐδῶ

4. Σπανία κινηματογράφησις λατρευτικῆς ζωῆς ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ἔτους 1917
(τὸ πρωτότυπον κινηματογράφημα προσεγγίζεται μὲ σίγασιν τοῦ βίντεο)

5. Ὁμόηχα τῆς πρωτοχρονιᾶς κάλαντα ἐκ τῆς καθ᾿ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

Στὸ www.nektarios.info ἢ/καὶ www.porphyrios.eu ἢ/καὶ www.porphyrios.site (φάκελος mousika) ἀνηρτήθησαν οἱ Κυριακὲς καί τινες ἑορτὲς Ἰανουαρίου. Ἴσως ἐπιτρέψει ὁ νέος χρόνος καὶ τὴν ἐκπόνησι φυλλάδων ἑσπερινῶν & ἑτέρων μνημῶν ἁγίων.
 

Attachments

nektar

νεοαρχάριος
#12
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.info τὰ αὐριανὰ κείμενα καὶ τὰ μουσικὰ τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου 2020 (Κυριακῶν & ἑορτῶν Ὑπαπαντῆς, Ἁγ.Χαραλάμπους, Α+Β εὑρέσεως κεφαλῆς Προδρόμου).

σημ1. Ξαναλειτουργεῖ ἤδη τὸ www.papadiamantis.org
σημ2. Προχωρεῖ ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ www.porphyrios.gr
 

nektar

νεοαρχάριος
#14
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ τοῦ μηνὸς Μαρτίου 2021 (Κυριακῶν, ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ, κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν & χαιρετισμῶν). Ἐκεῖ ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων (ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς). Ἐκεῖ ἀναρτῶνται καὶ τὰ «στανιτσικὰ»μουσικὰ τῶν Κυριακῶν.

Προκείμενα καὶ Ἀλληλουϊάρια Κυριακῶν Τριῳδίου
{ἐκ τῶν βιβλίων «Τριῴδιον» καὶ «Ἀπόστολος»}
Τελώνου καὶ Φαρισαίου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀσώτου: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ἀπόκρεω: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Τυρινῆς: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ οὐχὶ τὰ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Α´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ (Τριῶν Παίδων).
Β´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Γ´ Νηστειῶν: ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ καὶ τῷ Ἀποστόλῳ.
Δ´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Ε´ Νηστειῶν: τοῦ τυχόντος ἤχου τῆς ἑβδομάδος.


παρεμπιπτόντως, μικρὰ διασκευὴ ἐπὶ τῶν νεκρωσίμων:

καὶ ταῦτα σχετικῶς: http://www.nektarios.gr/orthodoxy/tributes/remembrance_of_death/index.htm


Τὸ www.papadiamantis.org λειτουργεῖ καὶ προσδοκᾶται ἡ ἐπαναλειτουργία τοῦ www.porphyrios.gr
 

nektar

νεοαρχάριος
#15
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου 2021 (Κυριακῶν, κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν & χαιρετισμῶν) [καὶ τὰ ἰδιόμελα κατανυκτικῶν Ἰακώβου πρωτοψάλτου]. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων (ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς). Γιὰ τὰ «στανιτσικὰ» μουσικὰ τῶν Κυριακῶν ἔχει παύσει (προσωρινῶς ἐλπίζεται) ἡ σύνθεσις τῶν φυλλάδων.

καὶ ἓν ἐπετειακόν: https://www.thinglink.com/scene/1420522754653814786
 

nektar

νεοαρχάριος
#17
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ τῆς μεγάλης ἑβδομάδος & Πάσχα 2021, σὺν ὧρες, ἑσπερινούς, προηγιασμένες, ἐγκώμια μετ᾿ ἀμώμου (ὁ ἄμωμος εἶναι ὁ κορμός, ἡ ἀναφορὰ στὴν ὁδὸ Κυρίου, τὰ ἐγκώμια εἶναι ἐφύμνια!). Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων (ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς). 

nektar

νεοαρχάριος
#18
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰουνίου, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων καὶ Σαββάτων.
 

nektar

νεοαρχάριος
#19
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰουλίου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων καὶ Σαββάτων.

Παρεμπιπτόντως, ὀλίγον ὀπτικὸν ὑλικὸν (ἀρχιτεκτονικὴ-ζωγραφικὴ) βυζαντινῆς ἀρχαιολογίας (ναοὶ-μονὲς) ἐδῶ.
 

nektar

νεοαρχάριος
#20
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Αὐγούστου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν καὶ παρακλήσεων. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, καὶ (ἐνίοτε) Σαββάτων καὶ παρακλήσεων. Ἐπίσης στὸν φάκελο http://www.nektarios.gr/fyllades/keimena/vesp-aug περιέχονται διατάξεις ἑσπερινῶν Δεκαπενταυγούστου.

===
Μάτι Ἀττικῆς, 23 Ἰουλίου 2018...
ἀνάπαυσον, Κύριε, τὰς ψυχὰς τῶν πυρὶ τελειωθέντων ὀρθοδόξων χριστιανῶν:
† Σπυρίδωνος ἱερέως, Βασιλείου, Φιλίππου, Σοφίας, Σοφίας, Βασιλικῆς, Βασιλικῆς, Παναγιώτας, Κασσιανῆς, Παναγιώτου, Γεωργίου, Δημητρίου, Πιπίνας, Ζωῆς, Χρυσῆς, Καλλιόπης, Δημητρίου, Βασιλείου, Στυλιανῆς, Ἀιμιλίας, Κατίνας, Χαραλάμπους, Μάρκου, Αἰκατερίνης, Πολυδώρου-Πάριδος, Γαρυφαλλιᾶς, Λεωνίδου, Δημητρίου, Ζαμπέτας, Μιχαήλ, Παναγιώτου, Ἀθηνᾶς, Ἀγγελικῆς, Δημητρίου, Παρασκευῆς, Νικολάου, Ἀνδρέου, Γρηγορίου, Εὐδοκίας, Παύλου, Ἑλένης, Μαρίας, Σπυρίδωνος, Μαρίας, Μαριάνθης, Παναγιώτου, Ἀργυρίου, Μαρίας, Ἰωάννου, Ἰακώβου, Σοφίας, Τερέζας, Νικολάου, Ἰωάννου, Μαριάνθης, Βίκτωρος, Νικολέττας, Ἀγγελικῆς, Νικολάου, Εὐαγγελίας, Ἀγγέλου, Διονυσίου, Ἐυαγγέλου, Χρήστου, Μαρίας, Βασιλείας, Θέκλας, Εὐθυμίου, Μοίρας, Νικολάου, Ἑλένης, Εὐπραξίας, Μαρίας-Ἠλιάνας, Εὐπραξίας-Μελίνας, Βασιλικῆς, Ἀσπασίας, Εὐγενίας, Ἰωάννου, Μιχαήλ, Κωστούλας, Μαρίας, Βίκτωρος, Μαργαρίτας, Μαρίας, Εὐστρατίου, Σμαράγδας, Κωνσταντίνου
 
Top