Μεθέορτα Κοιμήσεως Θεοτόκου: Γιατί στό Μηναῖο προβλέπεται μόνον «ὁ πρῶτος Κανὼν τῆς Ἑορτῆς»;

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Μεθέορτα Κοιμήσεως Θεοτόκου: Γιατί στό Μηναῖο προβλέπεται μόνον «ὁ πρῶτος Κανὼν τῆς Ἑορτῆς» γιά ὅλες τίς μεθέορτες ἡμέρες; Ὑπῆρξε ἀπορία ἐδῶ κι ἐδῶ.

Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ κανόνες ἐναλλάσονται. Αὐτό προβλέπουν τά Μηναῖα σέ ἄλλες ἑορτές. Αὐτό προβλέπει καί γιά τήν συγκεκριμένη τό ΤΓΡ, ΣΤ καί τά Δίπτυχα («᾿Απὸ 16ης μέχρι τῆς 22ας τοῦ μηνός, τῶν κανόνων τοῦ Μηναίου προτάσσονται οἱ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως· τὴν μὲν 16ην, 18ην, 20ὴν καὶ 22αν τοῦ μηνὸς ὁ α΄ κανών, τὴν δὲ 17ην, 19ην καὶ 21ην ὁ β΄»).

Τί συμβαίνει ἀλήθεια; Τί βλέπουμε σέ παλαιά Μηναῖα ἔντυπα ἤ χφφ;

Σημ.: Τό Μηναῖον προβλέπει γιά τήν 16ην ἀορίστως κανόνα τῆς Ἑορτῆς προηγούμενον τοῦ ἁγίου Μανδηλίου καί τοῦ ἁγίου. Τό ΤΕ (Εὐεργέτιδος) προβλέπει γιά τήν 16ην πρῶτον τόν τοῦ ἁγίου Μανδηλίου —σέ δ΄ ἦχο ὅμως— καί τόν β΄ ὁμόηχον τῆς Κοιμήσεως καθώς καί τοῦ ἁγίου σέ δ΄ ἦχο ἐπίσης. Ἔτσι τό ΤΕ προβλέπει ἐναλλαγήν καί γιά τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες μέχρι τήν 22αν, ἀλλ᾿ ἀντίστροφον (17ην α΄, 18ην β΄ κ.λπ.).

 
Last edited:
#2
Τί συμβαίνει ἀλήθεια; Τί βλέπουμε σέ παλαιά Μηναῖα ἔντυπα ἤ χφφ;
Και εγώ δεν το είχα προσέξει ότι ορίζει μόνο τον κανόνα του α΄ ήχου, και για αυτό έβαλα την εναλλαγή, όπως γνωρίζω ότι συμβαίνει στις υπόλοιπες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές.
Το μηναίο Πάνου Θεοδοσίου (1795) γράφει (σε όσες ημερομηνίες κατάφερα να διαβάσω καθαρά: ιζ΄, κα΄, κβ΄) "Εἶτα ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς". Αυτό μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τον α΄ ή τον β΄.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Το μηναίο Πάνου Θεοδοσίου (1795) γράφει (σε όσες ημερομηνίες κατάφερα να διαβάσω καθαρά: ιζ΄, κα΄, κβ΄) "Εἶτα ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς". Αυτό μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τον α΄ ή τον β΄.
Αὐτό μάλιστα. Ὅπως ἔγραψα ὅτι «Τό Μηναῖον προβλέπει γιά τήν 16ην ἀορίστως κανόνα τῆς Ἑορτῆς» μέ γνώμονα ὅτι εἶναι γνωστή ἡ τάξις τῆς ἐναλλαγῆς.
Ποιό «χέρι» τό ἔκανε; Ὁ Βαρθολομαῖος; Μᾶλλον ὁ «δαίμων τοῦ τυπογραφείου» προσέθετε τή λέξη «πρῶτος» σέ ὅλες τίς μεθέορτες ἡμέρες.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Μᾶλλον ὁ «δαίμων τοῦ τυπογραφείου» προσέθετε τή λέξη «πρῶτος» σέ ὅλες τίς μεθέορτες ἡμέρες.


Ἀντί: «Οἱ κανόνες· τῆς ἑορτῆς πρῶτον καὶ τοῦ Ἁγίου ὁ παρὼν οὗ ἠ ἀκροστιχίς».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Στό ἔγκυρο Μηναῖο Κωνσταντινουπόλεως 1843 δέν ὑπάρχει αὐτό τό πρόβλημα, ὅπως καί σέ ὅσα ἀπό τά πρό Βαρθολομαίου Μηναῖα μπόρεσα νά δῶ.

Ὁπότε, ἀπό 17-22 διαγράψατε ἀπό τό Μηναῖο σας τή λέξη «πρῶτος».
 
Last edited:
Top