Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, Αίμα και Πύρ

#1
Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, ΙΝ Αγίου Ιωάννη Βούλας

Δοξαστικό των αίνων, Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησην

Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ· αἷμα τὴν Σάρκωσιν· πῦρ τὴν Θεότητα· ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν. Μέγα τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως. Κύριε δόξα σοι.
 

Attachments

Top