Λάθη λειτουργικών κειμένων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21


Τὸ α’ τροπάριο τοῦ α’ κανόνα τῆς ζ’ Σεπτεμβρίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Γηθόμενοι σήμερον, μετ’ εὐφροσύνης ὑμνήσωμεν, τὸ θεῖον γενέθλιον, τῆς Θεομήτορος· καὶ γὰρ τέτοκε, χαρὰν τῇ οἰκουμένῃ, λύπην τῆς Προμήτορος ἐξαφανίσασα»
(μηναῖα ἐκδ. 1740 σ. 55, 1808 σ. 52 καὶ 1843 σ. 49).

Τὸ ἄρθρο «τῆς» λείπει ἀπὸ τὰ σημερινὰ μηναῖα.
 
#22
Σε μια έκδοση των μηναίων του μηνός Σεπτεμβρίου της αποστολικής διακονίας, μπορεί και η τελευταία ή μια από τις τελευταίες εκδόσεις, στην εορτή του Σταυρού 14 Σεπτεβρίου στην θ καταβασία, γράφει αντί για πεφυτούργηται δένδρον, προφυτούργηται. Επειδή δε το έχω δει αλλού και δε γνωρίζω την εκκλησιαστική γλώσσα είναι τυπογραφικό ή όχι; ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#23
Σε μια έκδοση των μηναίων του μηνός Σεπτεμβρίου της αποστολικής διακονίας, μπορεί και η τελευταία ή μια από τις τελευταίες εκδόσεις, στην εορτή του Σταυρού 14 Σεπτεβρίου στην θ καταβασία, γράφει αντί για πεφυτούργηται δένδρον, προφυτούργηται. Επειδή δε το έχω δει αλλού και δε γνωρίζω την εκκλησιαστική γλώσσα είναι τυπογραφικό ή όχι; ευχαριστώ
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρατήρηση.
Τό βλέπω κι ἐγώ στό μικροῦ σχήματος Μηναῖο τῆς Ἀ.Δ..
Δέν ξέρω ἄν συναντᾶται ἀλλοῦ, ἀλλά δέν εὐσταθεῖ αὐτό γραμματικῶς.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#26


Στὰ παλαιὰ μηναῖα τοῦ Φωτὸς στὶς 22 Σεπτεμβρίου ὁ ἦχος τοῦ πρώτου κανόνα ἀναγράφεται πλ. β’, ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ β’.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#27


Κατὰ τὴν Κυριακὴ τῶν πατέρων μετὰ τὴν ια' Ὀκτωβρίου τὸ τελευταῖο προσόμοιο τοῦ ἑσπερινοῦ εἶναι «Τοὺς Μακεδονίους...καταστήσαντες...» (Μηναῖα ἐκδ. 1732 σ. 73 καὶ 1815 σ. 79).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#28
(Μηναῖα ἐκδ. 1732 σ. 73 καὶ 1815 σ. 79).
Καί Ἀ. Δ. καί Βαρθολομαίου 1843 συμπληρώνω (δές συνημμένο). Δέν εἶδα ἄλλα. Φαίνεται στό τῶν ἐκδόσεων ΦΩΣ εἶδες τό «καταστήσαντας». Ναί κι ἐδῶ.

 

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#31


28 Ὀκτωβρίου γ’ ᾠδὴ α’ κανόνα, συμπλήρωση β' τροπαρίου στὰ παλαιὰ μηναῖα Φωτὸς:
«Ἡ συντριβή σου, τῶν μελῶν ἀθλοφόρε Τερέντιε, τῆς ἀπάτης τὰ ὀστᾶ, καθάπερ χοῦν ἐξελέπτυνε· σοὶ δὲ προεξένησε, δόξαν τὴν ἄφραστον».
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#32
28 Ὀκτωβρίου γ’ ᾠδὴ α’ κανόνα, συμπλήρωση β' τροπαρίου:
«Ἡ συντριβή σου, τῶν μελῶν ἀθλοφόρε Τερέντιε, τῆς ἀπάτης τὰ ὀστά, καθάπερ χοῦν ἐξελέπτυνε, σοὶ δὲ προεξένησε, δόξαν τὴν ἄφραστον».
Καλόν εἶναι νά ἀναφέρεται τό Μηναῖο πού ἔχει αὐτή τήν ἔλλειψη, διότι τό ὑπό τῆς πλειονότητος χρησιμοποιούμενον, ἤτοι τῆς Ἀ. Δ., δέν παρουσιάζει αὐτή τήν ἔλλειψη (μέ περισπωμένη στή λέξη ὀστᾶ καί ἄνω στιγμή μετά τή λέξη ἐξελέπτυνε).

ΥΓ. Τό ἐπισημαίνεις μᾶλλον γιά ἐδῶ. Ἐπίσης στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δέν ψάλλεται αὐτή ἡ ἀκολουθία τήν 28ην Ὀκτωβρίου.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#33


4 Νοεμβρίου
Θ’ ᾠδὴ β’ κανόνα
«Ἰκρίῳ σοφὲ καρτερικῶς τεινόμενος, καὶ λαμπάσι φλογιζόμενος, δρόσον οὐράνιον ἐδέξω...» (μηναῖο ἐκδ. 1755), ὄχι «δρόμον» (παλαιὸ μηναῖο ἐκδ. «Φῶς»).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#34


7 Νοεμβρίου
ἀπολυτίκιο
«Ταῖς ἐπαγρύπνοις προσευχαῖς, ἐν ὀχετοῖς δακρύων τὸν στῦλον κατέβρεχες, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς...» (χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 38r, 124 μηναῖο Νοεμβρίου ιf’ αἰ. φ. 55v, ὡρολόγια ἐκδ. 1509, 1757, 1832, 1851, 1900, Πανθέκτη ἐκδ. 1817), καὶ ὄχι «βάθων» (παλαιὸ μηναῖο ἐκδ. «Φῶς»).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#35
7 Νοεμβρίου
ἀπολυτίκιο
«Ταῖς ἐπαγρύπνοις προσευχαῖς, ἐν ὀχετοῖς δακρύων τὸν στῦλον κατέβρεχες, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς...» (χφφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 38r, 124 μηναῖο Νοεμβρίου ιf’ αἰ. φ. 55v, ὡρολόγια ἐκδ. 1509, 1757, 1832, 1851, 1900, Πανθέκτη ἐκδ. 1817), καὶ ὄχι «βάθων» (παλαιὸ μηναῖο ἐκδ. «Φῶς»).
Ἔτσι τό ἔχει καί τό Μηναῖο Ἀ. Δ., ὄχι ὅμως καί τό Ὡρολόγιον. Κανονικά τό «ἐκ βάθων» δέν δικαιολογεῖται. Μόνον ἄν συναντᾶται ὡς ποιητικός τύπος τοῦ «ἐκ βαθέων» ἤ καί αὐτοῦ τοῦ «ἐκ βάθους». Αὐτό ὅμως δέν τό ξέρω. Κάπου σάν νά ἔχω δεῖ «ἐκ βάθων καρδίας», ἀλλά δέν ξέρω ἄν εἶναι σωστό.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#36


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Δεκεμβρίου ἐκδόσεων Φῶς τὸ α' ἰδιόμελο τῶν αἴνων τοῦ ἁγίου Στεφάνου (στὶς 27) ἀναγράφεται σὲ α' ἦχο, ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ β' τῶν ἐκδόσεων 1820 καὶ 1852 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιf'.
 
#37
Στον Απόστολο των εκδόσεων ΦΩΣ (χωρίς χρονολογία) λείπει η φράση "...θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων..." από το αυριανό Αποστολικό ανάγνωσμα. Εάν κάποιος χρησιμοποιεί αυτή την έκδοση θα πρέπει να την συμπληρώσει ώστε να εξάγεται το νόημα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#38


Τὸ β’ στιχηρὸ προσόμοιο τοῦ τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος καταλήγει «καὶ θαυμάτων ἐπιδείξεσιν» (ἐκδ. 1778, 1860), καὶ ὄχι «θαυμάτων ἐπιδείξεσιν».
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#39


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Ἰουνίου ἐκδ. Φῶς στὸ γ’ ἀπόστιχο τῆς η’ Ἰουνίου λείπει ὁ σύνδεσμος καὶ τῆς φράσης «...ὅθεν σε μακαρίζομεν, καλῶς ἐναθλήσαντα, καὶ οὐρανίων στεφάνων, ἐπιτυχόντα Θεόδωρε...» (χφ. Λειμῶνος 11 μηναῖο Ἰουνίου β' ἥμισυ ια' αἰ. φ. 34v, ἐκδ. 1783, 1820, 1843).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#40


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Ἰουνίου τῶν ἐκδόσεων Φῶς, στὶς ιγ' μεσῴδιο κάθισμα: «Ἀκυλῖνα θεόσεφε», ὀρθό «θεόσοφε» (ἐκδ. 1783, 1820, 1843).
 
Top