Λάθη λειτουργικών κειμένων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#41


Στὸ Μηναῖο Ὀκτωβρίου ἐκόσεων Φῶς 1982 τὸ κοντάκιο τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀρχίζει λανθασμένα «Τοῖς τῶν ἰαμάτων σου ρείθροις Δημήτριε...», ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις Δημήτριε...» (Μηναῖον Ὀκτωβρίου ἐκδ. 1732, 1815 καὶ 1843, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1509, 1563, 1757, 1820).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#42


Στὸ Μηναῖο Δεκεμβρίου ἐκδ. Φῶς (παλαιά) κατὰ τὴν ια' (Δανιὴλ τοῦ στυλίτου) στὸ θεοτοκίο τῆς στ' ᾠδῆς λείπει ἡ ὑπογραμμισμένη λέξη:

Σέ προστασίαν πιστοί, καὶ τεῖχος πάντες κεκτήμεθα, οἱ ἐν βυθῷ τῶν κακῶν, καί σάλῳ τῶν θλίψεων, ἀεὶ κινδυνεύοντες, Θεοτόκε μόνη, τῶν βροτῶν τό καταφύγιον.

(ἐκδ. 1820, 1843 καὶ 1852).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#43


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Ἰανουαρίου ἐκδόσεων Φῶς στὸ γ’ τροπάριο τῆς γ’ ᾠδῆς τοῦ κανόνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης (10 Ἰανουαρίου) ἔχει ἐκπέσει ἡ ὑπογραμμισμένη φράση:

«Προβαίνων τῶν ἀρετῶν, τῷ ὄρει Γρηγόριε, καὶ τάς ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ σου, σὺ διατιθέμενος ἐκ γῆς, ἤρθης ἀλήκτῳ δρόμῳ, πρὸς ἐπουράνιον πολίτευμα, πρὸ τῆς ἐκ σαρκὸς ἐκδημίας σου».

Πῶς ἔχουν οἱ ἄλλες ἐκδόσεις;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#45


Τὸ θεοτοκίον τῆς γ' ᾠδῆς τῆς δ' Αὐγούστου εἶναι:

Ἡ βάτος ἐν Σινᾷ προδιετύπωσε, Παρθένε τὸ παράδοξον τοῦ σοῦ τόκου· τὸ γὰρ πῦρ τὸ τῆς Θεότητος, οὐκ ἐφλέχθης ἐν μήτρᾳ δεξαμένη πιστῶς
(Μηναῖον Αὐγούστου ἐκδ. 1779, 1795, 1863, Φῶς 1970),

καὶ ὄχι Θεοτόκου (Μηναῖον Αὐγούστου ἔκδ. Ἀπ. διακονίας 1996).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#46


Ὁ ἦχος τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἀποστίχων τοῦ ὄρθρου τῆς Δευτέρας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος «Καθαρθῶμεν ἐννοιῶν τοὺς κευθμῶνας...» εἶναι ὁ πλ. δ'
(χφ. Λειμῶνος 81 πεντηκοστάριο ια'-ιβ'α ἰ. φ. 119v, τυπικὸ Εὐεργέτιδος ιβ' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 577, Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1738 (Κρυπτοφέρρης), 1778, 1860, 1890),
ὅπως σημειώνεται καὶ στὰ ἀπόστιχα τοῦ ὄρθρου τῆς προηγούμενης Παρασκευῆς, καὶ ὄχι ὁ πλ. β' (Πεντηκοστάριον Ἀποστολικῆς διακονίας 1984).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#47


Ὁ ἦχος τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἀποστίχων τοῦ ὄρθρου τῆς Δευτέρας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος «Καθαρθῶμεν ἐννοιῶν τοὺς κευθμῶνας...» εἶναι ὁ πλ. δ'....
Σε πλ.δ΄επίσης βρίσκεται μελοποιημένο στο Πεντηκοστάριον του Γεωργίου Ραιδεστηνού, στα μεθέορτα της Μεσοπεντηκοστής. (σελ.55).
 
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#49


Ἀπὸ τὸ α' κάθισμα τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Ἀνάληψη ἔχει ἐκπέσει ἡ ὑπογραμμισμένη φράση:
«Ἀγγέλων θαυμαζόντων, τῆς ἀνόδου τὸ ξένον, καὶ Μαθητῶν ἐκπληττομένων, τὸ φρικτὸν τῆς ἐπάρσεως, ἀνῆλθες μετὰ δόξης ὡς Θεός, καὶ πύλαι σοι ἐπήρθησαν Σωτήρ· διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐθαύμαζον βοῶσαι· Δόξα τῇ καταβάσει σου Σωτήρ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ Ἀναλήψει σου, μόνε φιλάνθρωπε»,

ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ α' κάθισμα τῆς Πέμπτης τῆς Ἀναλήψεως.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#52
Επίσης, στο Μουσικό Πεντηκοστάριο του Κουντιάδου http://analogion.com/forum/showthread.php?t=27132 υπάρχει κανονικά, πράγμα που σημαίνει πως ο συγγραφέας έβλεπε κάποιο συμπληρωμένο Πεντηκοστάριο.
Υπάρχει κανονικά στο κάθισμα της Πέμπτης της Αναλήψεως μόνον, όπως σωστά υπάρχει και σε όλα τα Πεντηκοστάρια την ίδια ημέρα. Η επισήμανση του λάθους έγινε για το Σάββατο μετά την Ανάληψη, όπου το κάθισμα επαναλαμβάνεται. Εκεί παρατηρείται το λάθος.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#53


Ἀπὸ τὸ γ' στιχηρὸ προσόμοιο τῇ Τετάρτῃ μετὰ τὴν τῶν Πατέρων ἑσπέρας ἔχει ἐκπέσει ἡ ὑπογραμμισμένη φράση:

«Τελεωτάτην παρέχων εὐλογίαν, τοῖς φίλοις σου Δέσποτα, ἐμυσταγώγεις αὐτούς, ὁρᾶτε φίλοι πορεύομαι, πρὸς τὸν Πατέρα, ὑμῖν δὲ πέμψω ἄλλον Παράκλητον· ὑμεῖς δὲ κατήφειαν πᾶσαν ἀπώσασθε· οὐ καταλείψω γὰρ πρόβατα, ἅπερ συνῆξα, οὐκ ἐπιλήσομαι οὓς ἠγάπησα, θείαν ἐξ ὕψους ἐνδυσάμενοι, δυναστείαν, πορεύεσθαι λέγοντες, ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, σωτηρίας εὐαγγέλια»

(Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1738 (Κρυπτοφέρρης), 1778 καὶ 1837).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#54


Ἀναπλήρωση ἐλλείποντος μεσῳδίου σταυροθεοτοκίου 14ης Ἰουνίου ἀπὸ 3ην Σεπτεμβρίου:

«Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα ἀναρτηθέντα, τὸν Υἱόν σου πάναγνε, σπλάγχνα μητρῶα γοερῶς, σπαρασσομένη ἐκραύγαζες. Οἴ μοι πῶς ἔδυς, τὸ φῶς μου τὸ ἄχρονον».
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#55


Τὸ μεσῴδιο κάθισμα τῆς 19ης Μαρτίου εἶναι: «Τὸ ὡραιότατον...μεθ' ἧς ἡμῶν μνημόνευε πάντων...» (Μηναῖα Μαρτίου ἔκδ. 1586 καὶ 1852), καὶ ὄχι «μνημόνευσε» (παλαιὸ μηναῖο Φωτός).
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#56


Μετὰ τὴν γ' ᾠδὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς ὁ ἦχος τοῦ κοντακίου τῆς ἀναλήψεως εἶναι ὁ πλ. β', καὶ ὄχι ὁ πλ. δ'.
 
Top