Κοινωνικὸ Σταυροπροσκυνήσεως

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Κοινωνικόν· Τῆς ἁγίας σου τραπέζης προκειμένης...Χοροστάσιμος, ἦχος βαρύς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τελεσθήσονται πάντα τὰ περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, λέγει Κύριος»

(χφ. Σινὰ 150 κανονάριο ι’-ια’ αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 188)).
 
Top