Κανόνια των κλιμάκων Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

#1
Από τη Βιβλιοθήκη Κ. Ψάχου - Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Πρωτότυπος Τίτλος: Κανόνια των κλιμάκων
Κωδικογράφος: Γρηγόριος Πρωτοψάλτης

Αιώνας: ΙΘ΄
Έτος: 1819
Αριθμός φύλλων: Α΄+1-33+α΄

Σημειώσεις: Στο φ. 32β το κωδικογραφικό σημείωμα: Γ. Λ. / Κανόνιον περί της μεταβολής των κλιμάκων: εν έτει ,αωιθ΄κατά μήνα Μάρτιον

Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος 6 / Τετράδιο 135
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/110301

 • Αριθμός σελίδας: 4/Αριθμός φύλλου: 2-3
 • Αναγραφή: Α. Κλίμαξ διατονική οδεύουσα κατά την ιδέαν του διατονικού Πα

 • Αριθμός σελίδας: 5/Αριθμός φύλλου: 2β - 3α
 • Αναγραφή: Β. Κλίμαξ του διατονικού Βου

 • Αριθμός σελίδας: 6/Αριθμός φύλλου: 3β - 4α
 • Αναγραφή: Γ. Κλίμαξ του διατονικού Δι

 • Αριθμός σελίδας: 7/Αριθμός φύλλου: 4β - 5α
 • Αναγραφή: Δ. Κλίμαξ του διατονικού Δι

 • Αριθμός σελίδας: 8/Αριθμός φύλλου: 5β - 6α
 • Αναγραφή: Ε. Κλίμαξ του διόλου χρωματικού Πα

 • Αριθμός σελίδας: 9/Αριθμός φύλλου: 6β - 7α
 • Αναγραφή: ΣΤ. Κλίμαξ χρωμοτικοδιατονική, δηλαδή μικτή

 • Αριθμός σελίδας: 10/Αριθμός φύλλου: 7β - 8α
 • Αναγραφή: Ζ. Κλίμαξ του χρωματικού Δι

 • Αριθμός σελίδας: 11/Αριθμός φύλλου: 8β - 9α
 • Αναγραφή: Η. Κλίμαξ η οδεύουσα κατά τον τροχόν, το και πεντάχορδον καλούμενον παρά τοις έλλησι

 • Αριθμός σελίδας: 12/Αριθμός φύλλου: 9β - 10α
 • Αναγραφή: Θ. Κλίμαξ του διατονικού Νη

 • Αριθμός σελίδας: 13/Αριθμός φύλλου: 10β - 11α
 • Αναγραφή: Ι. Κλίμαξ του διατονικού Ζω

 • Αριθμός σελίδας: 14/Αριθμός φύλλου: 11β - 12α
 • Αναγραφή: ΙΑ. Κλίμαξ εναρμόνιος της φθοράς ταύτης

 • Αριθμός σελίδας: 15/Αριθμός φύλλου: 12β - 13α
 • Αναγραφή: ΙΒ. Η αυτή φθορά και κλίμαξ η ιδία, προσετέθη δε αύθις και επί τον Γα

 • Αριθμός σελίδας: 16/Αριθμός φύλλου: 13β - 14α
 • Αναγραφή: ΙΓ. Κλίμαξ χρωματική της φθοράς ταύτης

 • Αριθμός σελίδας: 17/Αριθμός φύλλου: 14β - 15α
 • Αναγραφή: ΙΔ. ΚΛίμαξ της φθοράς ταύτης, της οποίας η βάσις γίνεται από του Δι

 • Αριθμός σελίδας: 18/Αριθμός φύλλου: 15β - 16α
 • Αναγραφή: ΙΕ. Κλίμαξ της φθοράς ταύτης

 • Αριθμός σελίδας: 20/Αριθμός φύλλου: 17β - 18α
 • Αναγραφή: Α. Κλίμαξ διατονική οδεύουσα κατά την ιδέαν του διατονικού Πα

 • Αριθμός σελίδας: 21/Αριθμός φύλλου: 18β - 19α
 • Αναγραφή: Β. Κλίμαξ του διατονικού Βου

 • Αριθμός σελίδας: 22/Αριθμός φύλλου: 19β - 20α
 • Αναγραφή: Γ. Κλίμαξ του διατονικού Γα, ήτις λαμβάνει τον Βου ενίοτε δίεσιν

 • Αριθμός σελίδας: 23/Αριθμός φύλλου: 20β - 21α
 • Αναγραφή: Δ. Κλίμαξ του διατονικού Δι

 • Αριθμός σελίδας: 24/Αριθμός φύλλου: 21β - 22α
 • Αναγραφή: Ε. Κλίμαξ του διόλου χρωματικού Πα

 • Αριθμός σελίδας: 25/Αριθμός φύλλου: 22β - 23α
 • Αναγραφή: ΣΤ. Η μικτή Κλίμαξ του χρωματικού Πα

 • Αριθμός σελίδας: 26/Αριθμός φύλλου: 23β - 24α
 • Αναγραφή: Ζ. Η Κλίμαξ του χρωματικού Δι

 • Αριθμός σελίδας: 27/Αριθμός φύλλου: 24β - 25α
 • Αναγραφή: Η. Κλίμαξ η οδεύουσα κατά τον τροχόν

 • Αριθμός σελίδας: 28/Αριθμός φύλλου: 25β - 26α
 • Αναγραφή: Θ. Κλίμαξ του διατονικού νη

 • Αριθμός σελίδας: 29/Αριθμός φύλλου: 26β - 27α
 • Αναγραφή: Ι. Κλίμαξ του διατονικού Ζω

 • Αριθμός σελίδας: 30/Αριθμός φύλλου: 27β - 28α
 • Αναγραφή: ΙΑ. Κλίμαξ εναρμόνιος, ήτις αμφωτέρωθεν δεσπόζει ανά δύο φθόγγων

 • Αριθμός σελίδας: 31/Αριθμός φύλλου: 28β - 29α
 • Αναγραφή: ΙΒ. Η αυτή φθορά και Κλίμαξ η ιδία

 • Αριθμός σελίδας: 32/Αριθμός φύλλου: 29β - 30α
 • Αναγραφή: ΙΓ. Ετέρα εναρμόνιος, ήτις επί τρισί φθόγγοις δεσπόζει

 • Αριθμός σελίδας: 33/Αριθμός φύλλου: 30β - 31α
 • Αναγραφή: ΙΔ. Κλίμαξ χρωματική της φθοράς ταύτης

 • Αριθμός σελίδας: 34/Αριθμός φύλλου: 31β - 32α
 • Αναγραφή: ΙΕ. Κλίμαξ διά το Μακάμι το καλούμενον τουρκιστί Νεσαμπούρ
ΑΚ
 

Attachments

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ. Συγγραφέας : Εμμανουήλ Γιαννόπουλος. Κατηγορία : ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ. Έτος έκδοσης : 2011. Διαστάσεις : 17*24. Αριθμός σελίδων : 164. ISBN : 978-960-12-2028-4
University Studio Press
 
Top