Καλοφωνικός Ειρμός «Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν» ήχ. πλ δ΄ Γεωργίου του Kρητός

Top