Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος

Shota

Παλαιό Μέλος
Σε γεωργιανά χφφ. βλέπω το κατ’ αλφάβητον απόστιχο του 3ου ήχου να λέει Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, σαρκὶ πάσχων οὐκ ἠλλοίωσαι. Τα έντυπα έχουν Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, σαρκὶ πάσχων ἠλλοίωσαι. Τι είναι ορθό εδώ για να μην γίνει δογματική σύγχυση η λάθος; Πως το έχουν τα ελληνικά έντυπα, το ξέρω.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«...σαρκὶ πάσχων ἠλλοίωσαι...»

(χφφ. στιχηράρια Μ. Λαύρας Γ-67 τέλη ι’-ἀρχὲς ια’ αἰ. φ. 118r, Βατοπαιδίου 1488 περὶ τὸ ἔος 1050 φ. 185r, ἁγ. Σάβα 610 ια’ αἰ. φ. 243r, χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 790 ια’ αἰ. φ. 33r, Μ. Λαύρας Δ-45 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 349αr, Vat. gr. 1820 ιβ’ αἰ. φ. 59r, Σινὰ 795 ιβ’ αἰ. φ. 21r, 794 ιγ’ αἰ. φ. 189r).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
https://analogion.com/forum/index.p...άλληλη-μετάφραση-λειτουργικών-κειμένων.41521/

http://www.ymnologia.gr/files/oktahxos/HXOS_C.pdf

Ἐνῷ ἤσουν Θεός ἀναλλοίωτος, πάσχοντας μέ τό σῶμα σου ἀλλοιώθηκες, καί ἡ κτίση μή ὑποφέροντας νά σέ βλέπει κρεμασμένο, ἀπό τόν φόβο σείονταν καί στενάζοντας ὑμνοῦσε τή μεγαλοψυχία σου· ὅμως κατεβαίνοντας στόν ᾅδη ἀναστήθηκες δωρίζοντας στόν κόσμο ζωή καί τό μέγα ἔλεος.

Πρὸς Φιληππησίους Β΄ 5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.


Ἔπαθες διὰ σταυροῦ, ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον ...

Ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι, καὶ ἀνέστης τριήμερος, σκυλεύσας τὸν θάνατον ...

Σωματικῶς, ἀνθρωπίνως, ὑπέστη προσωρινή ἀλλοίωση, ἀλλ᾿ ἔτσι ἐθεράπευσε τήν ἀνθρώπινη φύση..
Τό «οὐκ ἠλλοίωσαι» νομίζω ὅτι πρόκειται γιά παρερμηνεία καί μονοφυσίτικη ἐπιρροή (Ἀρμένιοι κοντά ... χαχαχαχα και συγγνώμη!)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀπό ποῦ εἶναι αὐτό; Ξέρεις πόσο λεπτό εἶναι τό θέμα τοῦ μονοφυσιτισμοῦ; Λεπτή ἰσορροπία ἐννοῶ.
Κύριλλο Ἀλεξανδρείας χρησιμοποιοῦμε ἀμφότεροι...
Ἀλλ᾿ ἄς μή τό πιάσουμε...
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Είναι από την επιστολή προς τον Ιωάννη Αντιοχείας.
 
Top