Θεωρητικές συγγραφές [Ιωάννου Λάσκαρη, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού και ανώνυμες]

#1
Από τη συλλογή χειρογράφων της βιβλιοθήκης Κ. Ψάχου της "Περγάμου"

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές [Ιωάννου Λάσκαρη, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού και ανώνυμες]

Αιώνας: ΙΖ' - ΙΗ'

Αριθμός τεκμηρίου: 16 / 170
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/124876

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Αριθμός φύλλου: 1α
Αρκτικά: Ερώτησις: Τί εστι προσωδία;
Απόκρισις: Διάτασις των αυτών σημαδίων...

Αριθμός φύλλου: 30β - 31α
Αναγραφή:
Ετέρα παραλλαγή της μουσικής τέχνης σοφωτάτη και ακριβεστέρα εις άκρον, πονηθείσα δέ και συνταχθείσα παρά κυρού Ιωάννου του Λάσκαρι του Καλομήσιδου, εναντία μέν της πρώτης και ουκ εναντία...

Αριθμός φύλλου: 32β - 33α
Αναγραφή:
Μέθοδος ηκρι[βω]μένη των αγίων πατέρων κύρ Κοσμά και Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πόσα φωνήεντα σημάδια; Δεκατέσσαρα.

Αριθμός φύλλου: 41β - 42α
Αναγραφή:
Ετέρα μέθοδος του κυρ Μανουήλ του Χρυσάφη και λαμπαδαρίου λέγοντος Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη και ών φρονούσι κακώς περί αυτών. Προοίμιον: Εμοί μέν πολλάκις κατά νούν επήλθε περί των της ψαλτικής τέχνης...

Αριθμός φύλλου: 56β - 57α
Αναγραφή:
Συμπέρασμα. Ταυτί μέν ούν ημίν εις δύναμιν αρκούντως ήκαμεν ειρήσθαι...
Δόξουσι δέ πάλιν λοιπόν τοις πάσι ακαίρως φιλονικείν, και φθόνω κεκινημένοι τοις πάντη βασκαίνουσιν ανεπιλήπτοις. Τέλος

Αριθμός φύλλου: 57β - 58α
Αναγραφή:
Αυτά εισιν η ερμηνεία των φωνών και ήχων. Χρή ειδέναι ότι ήχοι εισιν κύριοι τέσσαρες ...

Αριθμός φύλλου: 58β - 59α
Αναγραφή:
Αρχή σύν Θεώ αγίω της μετροφωνίας. Αρχή σύν Θεώ αγίω της μετροφωνίας και της παραλλαγής και της μέθοδος (sic) της ψαλτικής, περιέχων (sic) άπασαν των οκτώ ήχων την διάλεξιν...
Περιγραφή:
Συντομευμένη και παραφρασμένη εκδοχή της λεγομένης "Ερμηνείας των φωνών και των ήχων".

Αριθμός φύλλου: 65β - 66α
Περιγραφή:
Στο φ.66α σχεδιαγραφημένος ο τροχός της παραλλαγής του Κουκουζέλη.

Περιγραφή:
Στο φύλλο 67α άτιτλη και ανώνυμη μελοποίηση του στίχου "Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν"
(ελλείπει το πρωτόγραμμα Α).
Αρκτικά: Αναστήτω ο Θεός

Αριθμός φύλλου: 67β - 68α
Περιγραφή:
Άτιτλες και ανώνυμες μελοποιήσεις των στίχων "Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν", "Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός" και "Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν". Ελλείπουν τα πρωτογράμματα.

Αριθμός φύλλου: 69β - 70α
Περιγραφή: Στο φ.69β περιέχεται το τέλος του στιχηρού "Αι μυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέως" καθώς και η αρχή του "Χριστός ανέστη".
Στο φ.70α δύο σχεδιαγράμματα εν είδει τροχού.

Αριθμός φύλλου: 70β - 71α
Αναγραφή: Ερμηνεία της τέχνης, ή και παραλλαγή λέγεται. Μετά ταύτα, έδοξέ μοι και καινόν τι κανόνιον μικρόν εκθείναι διαλαμβάνον ευχερώς την των πλαγίων ήχων δύναμιν και ενέργειαν...

Περιγραφή:
Στο φ. 70β περιέχεται απόσπασμα μαθήματος "Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανυγήρει" από της φράσεως "[και τοις μισ]ούσιν ημάς".

Στο φ. 71α άρχεται η "Ερμηνεία της παραλλαγής" του Ιωάννου Πλουσιαδηνού.
Μελουργοί: Ιωάννης Πλουσιαδηνός

ΑΚ
 

Attachments

Top