Εἴδομεν τὸ φῶς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὅταν ὁ ἱερεὺς ἀργεῖ στὸ « Εἴδομεν τὸ φῶς...» δὲν πρέπει νὰ τὸ ἐπιβραδύνομε (διασπαστικὴ τακτική, γενικά, καὶ γιὰ τὸ «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ...», ποὺ κακῶς ψάλλεται), ἀλλὰ νὰ ψάλλομε τὸ στιχηραρικὸ ἰδιόμελο τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς μὲ κατάλληλη χρονικὴ ἀγωγή.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Επειδή κι εμένα μου έχει ζητήσει ο ιερέας του ναού να το ψάλλω αργά προκειμένου να προλάβει να τελειώσει κάτι (που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή), ψέλνω το ιδιόμελο της Πεντηκοστής του Π.Φιλανθίδου από την «Αθωνιάδα». Τι άλλη δυνατότητα μελοποίησης υπάρχει. Μήπως μπορείς να ανεβάσεις το στιχηραρικό;
 

Attachments

  • Είδομεν το φως (Π.Φιλανθίδου).jpg
    399.6 KB · Views: 204
Ἀδυνατοῦμε νά κατανοήσουμε τήν τακτική αὐτή κάποιων ἱερέων (καί ἀρχιερέα ἔχω δεῖ) νά καθυστεροῦν στό " Εἴδομεν τό φῶς" γιά νά κάνουν συστολή (δηλαδή νά ρίξουν μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο τά ψιχία ἀπό τά διαβασμένα ὀνόματα καί τίς μερίδες τῆς θεοτόκου καί τῶν 9 ταγμάτων τῶν ἁγίων). Ἡ ὥρα πού γίνεται ἡ συστολή εἶναι κατά παράδοσιν τό κοινωνικό. Ἄν δέν κάνει τότε τήν συστολή καί τήν ἀφήσει γιά τό "Εἴδομεν τό φῶς" πολλά προβλήματα προκύπτουν. Π.χ. μειώνεται ὁ χρόνος τοῦ κοινωνικοῦ μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μπορεῖ ὁ ψάλτης νά ψάλλει ἕνα σωστό κοινωνικό ἀλλά νά λέει κάτι σύντομο, ἀπ'ἔξω. Αὐξάνεται ἡ ὥρα τοῦ "Εἴδομεν" μέ τά ὡς ἄνω ἀποτελέσματα, νά ψάχνει ὁ ψάλτης τί θά βρεῖ νά πεῖ γιά νά γεμίσει ἡ ὥρα.
Μιά στιγμή δηλαδή, οἱ παλαιοί δέν ἤξεραν; Ἡ συνήθης δικαιολογία εἶναι ὅτι ὁ ἱερέας θέλει νά ἔχη μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο μόνον τόν ἀμνό, γιά νά δίνει μόνον ἀπό αὐτό στούς πιστούς. Ὁπότε τά ἄλλα τά ρίχνει μετά τήν κοινωνία τῶν πιστῶν. Πάντως στό Ἅγιον Ὄρος ἐμεῖς τεμαχίζουμε τόν ἀμνό σέ τετράγωνα κομματάκια, ὁπότε εὔκολα ἀκόμη καί μέ τό φῶς ἑνός κεριοῦ διακρίνουμε τά τεμάχισμένα ἀπό τά ἀκανόνιστα πού δέν εἶναι σῶμα Χριστοῦ.
Εὔκολα καί ἀπλά πράγματα, χωρίς νά χαλᾶμε τήν τάξη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀδυνατοῦμε νά κατανοήσουμε τήν τακτική αὐτή κάποιων ἱερέων (καί ἀρχιερέα ἔχω δεῖ) νά καθυστεροῦν στό " Εἴδομεν τό φῶς" γιά νά κάνουν συστολή (δηλαδή νά ρίξουν μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο τά ψιχία ἀπό τά διαβασμένα ὀνόματα καί τίς μερίδες τῆς θεοτόκου καί τῶν 9 ταγμάτων τῶν ἁγίων). Ἡ ὥρα πού γίνεται ἡ συστολή εἶναι κατά παράδοσιν τό κοινωνικό. Ἄν δέν κάνει τότε τήν συστολή καί τήν ἀφήσει γιά τό "Εἴδομεν τό φῶς" πολλά προβλήματα προκύπτουν. Π.χ. μειώνεται ὁ χρόνος τοῦ κοινωνικοῦ μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μπορεῖ ὁ ψάλτης νά ψάλλει ἕνα σωστό κοινωνικό ἀλλά νά λέει κάτι σύντομο, ἀπ'ἔξω. Αὐξάνεται ἡ ὥρα τοῦ "Εἴδομεν" μέ τά ὡς ἄνω ἀποτελέσματα, νά ψάχνει ὁ ψάλτης τί θά βρεῖ νά πεῖ γιά νά γεμίσει ἡ ὥρα.
Μιά στιγμή δηλαδή, οἱ παλαιοί δέν ἤξεραν; Ἡ συνήθης δικαιολογία εἶναι ὅτι ὁ ἱερέας θέλει νά ἔχη μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο μόνον τόν ἀμνό, γιά νά δίνει μόνον ἀπό αὐτό στούς πιστούς. Ὁπότε τά ἄλλα τά ρίχνει μετά τήν κοινωνία τῶν πιστῶν. Πάντως στό Ἅγιον Ὄρος ἐμεῖς τεμαχίζουμε τόν ἀμνό σέ τετράγωνα κομματάκια, ὁπότε εὔκολα ἀκόμη καί μέ τό φῶς ἑνός κεριοῦ διακρίνουμε τά τεμάχισμένα ἀπό τά ἀκανόνιστα πού δέν εἶναι σῶμα Χριστοῦ.
Εὔκολα καί ἀπλά πράγματα, χωρίς νά χαλᾶμε τήν τάξη.
Νἆσαι καλά π. Ἐφραίμ, πού ἐξήγησες τόν λόγο, γιατί ἐγώ δέν εἶχα καταλάβει ποιός ὁ λόγος τοῦ παρόντος θέματος.
Φαίνεται ὅτι δέν ξέρουμε νά λειτουργοῦμε...
Κι ἄν ὑπάρχει λόγος νά ρίξουμε τίς μερίδες μετά τήν μετάληψη τῶν πιστῶν στό Ἅγιο Ποτήριο, αὐτό πρέπει νά γίνεται κατά τήν διάρκεια τοῦ κοινωνικοῦ (τοῦ ἑνός ἤ καί δευτέρου συνεχιζομένου —ὄχι Τοῦ Δείπνου Σου καί ἄλλα—). Ὅταν γίνει καί αὐτό, τότε στρεφόμεθα πρός τόν λαόν καί εὐλογοῦμε αὐτόν διά τῆς χειρός μέ τό Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου, πού εἶναι ἡ μετά τήν θ. μετάληψιν εὐλογία.
Κι ὅταν δέν ὑπῆρχαν αὐτά, πάλι ἡ συστολή γινόταν διαρκοῦντος τοῦ κοινωνικοῦ καί τοῦ τέλους αὐτοῦ, πού εἶναι τό Πληρωθήτω, ὅπως γράφαμε καί σ᾿ αὐτό τό θέμα.
Ἄν γνωρίζουμε τήν ἔννοια τοῦ κάθε σημείου τῆς θ. λειτουργίας καί μάλιστα καί τήν ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν παρέμβλητων, θά λειτουργοῦμε σωστά καί δέν θά φέρνουμε τούς ψάλτες σέ ἀμηχανία ἤ θά τούς ζητᾶμε παράξενα πράγματα.
Ἤ δέν θά ψαχνόμαστε γιά ἄλλες λύσεις, σάν τό θέμα πού ἔθεσε ἐδῶ ὁ Μανόλης, πού πράγματι μοῦ φάνηκε πολύ παράξενο. Πίστευα, ὅτι εἰδικά ὁ Μανόλης θά τό εἶχε λύσει μέ τόν ἱερέα του, καί ὅπως ἔχω ξαναπεῖ καλόν εἶναι οἱ ψάλτες νά συζητᾶτε κάποια πράγματα μέ τούς ἱερεῖς, μέ καλό τρόπο, καί θεωρῶ ὅτι μπορεῖτε νά τούς πείσετε.


 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Στα της σύνθεσης, πέρα από το θέμα της τάξεως:
Αυτό όμως είναι το σύντομο. Κάποια πιο αργή μελοποίηση;
Αυτό που ανέβασα είναι η μελοποίηση κατά το νέο στιχηράριο, εφόσον:
Τι άλλη δυνατότητα μελοποίησης υπάρχει. Μήπως μπορείς να ανεβάσεις το στιχηραρικό;
Η ποιο αργή μελοποίηση παραπέμπει στο παλαιό στιχηράριο (που αλλού;), το οποίο χωρίς να έχω κάποια μελοποίηση υπόψη μου, υποθέτω ότι θα αναπτύσσεται γύρω στη 1,5 σελίδα. Δεν είναι πολύ για τη συγκεκριμένη ώρα της Θ. Λειτουργίας;

Υ.Γ. Πάντως συχνά το προτιμώ, όχι λόγω επικάληψης, αλλά λόγω ορθώτερης ανάπτυξης ως ιδιόμελο και όχι ως απολυτίκιο που συνηθίζεται.
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Επειδή κι εμένα μου έχει ζητήσει ο ιερέας του ναού να το ψάλλω αργά προκειμένου να προλάβει να τελειώσει κάτι (που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή), ψέλνω το ιδιόμελο της Πεντηκοστής του Π.Φιλανθίδου από την «Αθωνιάδα». Τι άλλη δυνατότητα μελοποίησης υπάρχει. Μήπως μπορείς να ανεβάσεις το στιχηραρικό;

Νεοκλή μου, αυτά είναι υπερβολές. Εγώ νομίζω να ψάλλεις το κοινωνικό της Πεντηκοστής αντί του Είδομεν το φως :D

Διαφορετικά, να ζητήσουμε από τον Λαοσυνάκτη να συνθέσει κάτι στα πρότυπα των παλαιών, αν και νομίζω ότι υπάρχει το Είη το όνομα τουλάχιστον σε αργό μάθημα, κάπου το έχω.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Νεοκλή, ορίστε κάποιοι ύμνοι απολύσεως σε αρχαίο μέλος αρκετών σελίδων ο καθένας για ... χόρταση. Φτάνουν μέχρι ο ιερέας σου να ... ξεντυθεί κιόλας.

Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, Πεντηκοστάριον, εν Κωνσταντινουπόλει 1886, σ. 202 κ. εξ.
 

Attachments

  • ymnoi apolusews arxaioi.pdf
    741.5 KB · Views: 424
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Και η παρακάτω παραπομπή από εδώγια όποιον έχει κατεβάσει τους κώδικες του Χουρμουζίου και έχει κουράγιο να το βρεί.

Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ της Μ.Εκκλησίας ο τουπίκλην «Γιαμαλής», ως έχων περί τον κρόταφον μέλαν τι κρεατώδες εξοίδημα. Εγεννήθη εις την κατά την Προποντίδα νήσον Χάλκην, μαθητής γενόμενος Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και Γεωργίου του Κρητός, εχοροστάτησεν ως α΄ψάλτης εν τη εν Ταταούλοις ιερά εκκλησία του αγίου Δημητρίου, εν τη εν Γαλατά του αγίου Ιωάννου και εν τη κατά Βαλατάν του σιναϊτικού μετοχίου, διετέλεσε δε και διδάσκαλος επί όλην εξαετίαν της από του 1815-1821 λειτουργησάσης πατριαρχικής Μουσικής Σχολής. Ο όντως χαλκέντερος αναδειχθείς Χουρμούζιος, επί οκτακαίδεκα έτη φιλοπόνως εργασθείς ηρμήνευσε πάντα τα μουσουργήματα των αρχαίων μουσικών, των από Ιωάννoυ του Δαμασκηνού μέχρι Μανουήλ του Πρωτοψάλτου ακμασάντων, άπερ εις εβδομήκοντα τόμους ανερχόμενα, ηγοράσθησαν τω 1838 παρά Αθανασίου του πατριάρχου Ιεροσολύμων, έτυχον δε φιλοκάλου μερίμνης παρά Κυρίλλου του Β΄ πρωθιεράρχον της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, του και εις ολιγωτέρους τόμους ταύτα συμπήξαντος και διατάξαντος πολυτελώς να δεθώσι και να τεθώσιν εις την εν Φαναρίω βιβλιοθήκην του Παναγίου Τάφου, ένθα και σώζονται άχρι τούδε. Συνέγραψεν εγχειρίδιον εισαγωγής εις το πρακτικόν μέρος της Μουσικής, έτερον μεγαλείτερον εις το θεωρητικόν, και εν ογκώδες σημειωματάριον περιέχον κατ’εκλογήν τα άριστα του αρχαίου και νέου μουσικού συστήματος. Εμέλισε «Μακάριος ανήρ». «Είδομεν το φως» οκτάηχον, «Ρόδον το αμάραντον» οκτάηχον, ο «Ο ευσχήμων Ιωσήφ», κρατήματα, πολυελέους, ανoιξαντάρια, δοξολογίας, στιχολογίας των εσπερίων κατ’ήχον, στιχολογίας των Αίνων κατά τους οκτώ ήχους, αντίφωνα αργά και σύντομα κατ’ήχον, Τυπικά εις ήχον Βαρύν κατά το διατονικόν γένος, μίαν σειράν χερουβικά και κοινωνικά των Κυριακών και άλλα κοινωνικά του ενιαυτού έντεχνα, το μέγιστον στιχηρόν «Kύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις» και άλλα, χρησιμεύοντα μάλλον εις μελέτην και εκγύμνασιν των μουσικών ή προς το ψάλλειν εν τη εκκλησία. Ηρμήνευσε και εξέδωκεν εις δευτέραν έκδοσιν το Αναστασιματάριον (ου τους αναστασίμους κανόνας και τα κατανυκτικά εμέλισεν ο ίδιος) Πέτρου του Πελοποννησίου, ηρμήνευσε και εξέδωκε το αργοσύντομον Ειρμολόγιον των Καταβασιών του αυτού Πέτρου του Πελοποννησίου, το δίτομον Δοξαστάριον ή αργόν Στιχηράριον κατά μίμησιν Ιακώβου του Πρωτοψάλτου (εκδοθέν τω 1859), και την συλλογήν των Ιδιομέλων Mανουήλ του Πρωτοψάλτου. Εξέδωκε πρώτος τω 1828 την δίτομον Ανθολογίαν της Μουσικής, ης τα περιεχόμενα είναι πρωτότυπα, ως και το βιβλίον του εξ Εβραίων Νεοφύτου. Επεθεώρησε διορθώσας την συλλογήν των αραβοτουρκικών ασμάτων, την καλουμένην «Ευτέρπην» του χανενδέ Ζαχαρίου. Ταύτα δε πάντα εγένοντο μετά θαυμασίας υπομονής υπό του φιλοπονωτάτου Χουρμουζίου, καίπερ υπό πενίας κατατρυχομένου. Απεβίωσεν εν Χάλκη τω 1840.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Και η παρακάτω παραπομπή από εδώγια όποιον έχει κατεβάσει τους κώδικες του Χουρμουζίου και έχει κουράγιο να το βρεί.

Αριστοτεχνικότατο οκτάηχο Είδομεν το φως υπάρχει και από τον Νικόλαο Γεωργίου Πρωτοψάλτη Σμύρνης. Θυμάμαι τον παπα-Θωμά ( των Θωμάδων) να το εκτελεί μοναδικά, και να μεταδίδεται σε συνέχειες από τον Άρχοντα Λυκούργο Αγγελόπουλο σε εκπομπές του.
 

xelwnas

Παλαιό Μέλος
Νεοκλή, ορίστε κάποιοι ύμνοι απολύσεως σε αρχαίο μέλος αρκετών σελίδων ο καθένας για ... χόρταση. Φτάνουν μέχρι ο ιερέας σου να ... ξεντυθεί κιόλας.

Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, Πεντηκοστάριον, εν Κωνσταντινουπόλει 1886, σ. 202 κ. εξ.

Μπορεις να ανεβασεις και το δι ευχων του αγιου Δεσποτου;;;
 

Gorgonaos

Gorgonaos
+Ευχαριστούμε πολύ!!!Αν δεν σου είναι δύσκολο+έχει ευλογία.. μήπως θα μπορούσες να ανεβάσεις+τα υπόλοιπα;!Όπως+να 'χει ευχαριστούμε πολύ πάντως!
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
+Ευχαριστούμε πολύ!!!Αν δεν σου είναι δύσκολο+έχει ευλογία.. μήπως θα μπορούσες να ανεβάσεις+τα υπόλοιπα;!Όπως+να 'χει ευχαριστούμε πολύ πάντως!

Συνάδελφε, ο Ραιδεστηνός δεν έχει άλλα.

Δες τον εδώ. http://analogion.com/forum/showthread.php?t=2795
 

Gorgonaos

Gorgonaos
+Σε ευχαριστώ Domesticus!Έχεις δίκιο!Όταν είδα το «Δι ευχών» κατάλαβα πως είναι το τελευταίο!Απλά την ώρα που το ανέβαζες εγώ συνέτασα το μήνυμα που έστειλα+όταν το ανέβασα είδα πως είχες στείλει το κείμενο (βλέπε ώρες αναρτήσεων 16:19 16:23). Ευχαριστώ πολύ+για τον σύνδεσμο δεν τον είχα βρει!!!Να είσαι καλά!
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
''Αριστοτεχνικότατο οκτάηχο Είδομεν το φως υπάρχει και από τον Νικόλαο Γεωργίου Πρωτοψάλτη Σμύρνης. Θυμάμαι τον παπα-Θωμά ( των Θωμάδων) να το εκτελεί μοναδικά, και να μεταδίδεται σε συνέχειες από τον Άρχοντα Λυκούργο Αγγελόπουλο σε εκπομπές του''.

Η ηχογράφηση αυτή μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από εκπομπή του Κ. Αγγελίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.


Δ.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Αριστοτεχνικότατο οκτάηχο Είδομεν το φως υπάρχει και από τον Νικόλαο Γεωργίου Πρωτοψάλτη Σμύρνης. Θυμάμαι τον παπα-Θωμά ( των Θωμάδων) να το εκτελεί μοναδικά, και να μεταδίδεται σε συνέχειες από τον Άρχοντα Λυκούργο Αγγελόπουλο σε εκπομπές του.

Ηχητικό:

http://analogion.com/forum/showpost.php?p=125595&postcount=1
 
Last edited:
Top