Ευχή (προ) του Ευαγγελίου «Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών»

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
«Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν...»

Ἀπὸ μιὰ μικρὴ ἔρευνα ποὺ ἔκανα, αὐτὴ ἡ Εὐχὴ δὲν ὑπάρχει (οὔτε ἄλλη εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον) στὰ [Ἡ Θεία Λειτουργία, 1650, σ. ιεʹ], [Εὐχολ. Goar 1647, σσ. 68-69], Διάταξις τῆς Πατριαρχικῆς Λειτουργίας 1386, [V.135, φ. 24-25], Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας 1334, Ἁγίου Φιλοθέου, [V.480, φ. 312-313], [BNF Grec 392 (ἐτῶν 1100-1199), φ. 3β], [Barb. Gr.336, ἐτῶν ~800, φ. 25].

Πρώτη φορὰ τὴν συνάντησα εἰς τό [Εὐχολ. παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ, 1691, σ. 39].

Ἐπίσης, [ΙΟΠ, σσ. 62, 99].
 
Εἰσήχθη τὸν ιβ’ αἰ. ἀπὸ τὴ λειτουργία τοῦ Ἰακώβου.

Ἐντοπίζεται στὰ χφφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. II εὐχολόγιο ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 6v, Εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob σ. 301, Vat. gr. 1811 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1147 φ. 76r.
 

Attachments

  • R. Taft The Pontifical Liturgy of the Great Church according to a twelfth-century Diataxis in ...pdf
    12.7 MB · Views: 6
Εἰσήχθη τὸν ιβ’ αἰ. ἀπὸ τὴ λειτουργία τοῦ Ἰακώβου.

Ἐντοπίζεται στὰ χφφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ. β. II εὐχολόγιο ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 6v, Εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob σ. 301, Vat. gr. 1811 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1147 φ. 76r.

Εὐχαριστῶ πολύ. Στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολὴ πάντως ἦταν ἄγνωστος (ἀπὸ τὶς μαρτυρίες ποὺ προανέφερα) μέχρι τὸν Νικόλαο τὸν Γλυκύ, 1691.

Καὶ στὴν Ἁγία Σοφία ἄγνωστος.

Ὑπάρχει ἄλλη μαρτυρία ὅτι εἰσήχθη ἐνωρίτερον στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή;

Πάντως, εἶναι παρείσακτη στὴν Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου.
 
Ὑπάρχει στίς εὐχές τοῦ ὄρθρου, πού εἶναι τοῦ εὐαγγελίου στόν ᾀσματικό ὄρθρο.

Ἐπισυνάπτω ἀπό Π. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῖς λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας, σελ. 53, ὅπου ἀπορεῖ γιά τήν μή ὔπαρξή της σέ ἀρχαιότερους κώδικας (πρό τοῦ 16 αἰ.).

TRE3LEIT.JPG
 
Τὸ συμπέρασμα περὶ παρεισάκτου Εὐχῆς στὴν Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Μ. Βασιλείου τελικὰ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται,

καὶ ἐν κατακλείδι ἔχουμε τοὺς Οὐνίτες ἢ τοὺς Δυτικοὺς ἂν θέλετε, ποὺ ἔβαλαν τὴν Εὐχὴ πρώτοι στὴν Λειτουργία τους, καὶ μετὰ τὸ 1691 ὁ Νικόλαος Γλυκὺς τὴν προσέθεσε αὐθαιρέτως στὴν Λειτουργία μας.

Tὸ ἂν ὑπάρχει ἢ ὄχι ἡ Εὐχὴ στὸν Ὄρθρο, ἔτερον ἑκάτερον.
 
Ἄρα ὅσα προσθέτει αὐτὴ ἡ «Τουρκοκρατία» (ἡ Βαυαροκρατία/Μασωνοκρατία νὰ δεῖτε τί ἔχει προσθέσει), καὶ ἐδὼ ἐπιλέγουμε τὶ νὰ κρατήσουμε, καὶ τὶ νὰ ἀφαιρέσουμε κατὰ τὸ δοκοῦν. Πλήρης ταύτισις λόγων καὶ πράξεων.

Ὁ ἱερεὺς δὲν πρέπει νὰ ἀκούσει τὸν Ἀπόστολο;
 
Καί βέβαια!!!
Ἡ εὐχή ἀπαγγέλεται στό ἀλληλουιάριο!!!
Στόν Ἀπόστολο οὐδείς κινεῖται!!!
 
Γιά ἐξήγησε τί εἶναι αὐτό πού συμπλήρωσες;;;;;;

Ἄρα ὅσα προσθέτει αὐτὴ ἡ «Τουρκοκρατία» (ἡ Βαυαροκρατία/Μασωνοκρατία νὰ δεῖτε τί ἔχει προσθέσει), καὶ ἐδὼ ἐπιλέγουμε τὶ νὰ κρατήσουμε, καὶ τὶ νὰ ἀφαιρέσουμε κατὰ τὸ δοκοῦν. Πλήρης ταύτισις λόγων καὶ πράξεων.
 
Ἐν καιρῷ εὐθέτῳ. (Βαυαροκρατία/Μασωνοκρατία = χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Καποδίστρια καὶ μετὰ μέχρι τὶς ἡμέρες μας).
 
Λοιπόν, τί προτείνεις; Νά ἀφαιρεθεῖ;
Δέν εἶναι στή «παράδοση»;
Ἐσύ, σέ ἄλλες ἔρευνες ἁπλῶς, μέ «δογματικό» τρόπο καί «αὐστηρό» ὗφος, μᾶς λές νά τηροῦμε ὅσα γράφουν τά βιβλία!!!
Ἄντε, μή γυρίσω σέ μηνύματά σου!!!
Κᾶνε μας τή χάρη!!!
 
Ἐσύ, σέ ἄλλες ἔρευνες ἁπλῶς, μέ «δογματικό» τρόπο καί «αὐστηρό» ὗφος, μᾶς λές νά τηροῦμε ὅσα γράφουν τά βιβλία!!!

Παρακαλῶ μὴ μοῦ βάζετε «λόγια» ποὺ δὲν ἔχω πεῖ. Ἐν προκειμένῳ, δὲν πρότεινα κάτι.
 
Σωστός!
Ἁπλῶς μιά ἔρευνα, πού κι ἐγώ ἔψαξα μετά στόν Τρεμπέλα, καί εἶδα ὅτι ἔχεις δίκιο!
Δέν τό γνώριζα!

Ναί, ἐγὼ δὲν γνώριζα τὴν ἔρευνα τοῦ Τρεμπέλα, ποὺ ἐν πολλοῖς εἶναι μόνο λόγια. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπόδειξιν τοῦ Τρεμπέλα.
 
Καί στήν Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα (14ος αἰ.) δέν βλέπω ἀναφορά σέ αὐτή τήν εὐχή.
 
@Shota ἢ ὅποιος ἄλλος γνωρίζει, τί γίνεται στὰ Γεωργιανά, Ῥώσσικα, Σέρβικα Ἱερατικά; Ὑπάρχει σήμερα Εὐχὴ (πρὸ) τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου (καὶ ἀπὸ πόσο παλαιά) ; Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 
1. Στην ενορία μου, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου, εδώ και πολλά χρόνια, αναγινωσκεται εις επηκοον του λαού προ του αποστολικού αναγνώσματος. Έχει κανείς παρατηρήσει κάτι παρόμοιο πουθενά αλλού; Η λογική είναι πως, αν και η ευχή αναφέρει "την κατανοησιν των ευαγγελικων σου κηρυγμάτων" αφορά την κατανόηση συνολικώς των αναγνωσμάτων.

2. Π. Μάξιμε, την ώρα του αλληλουαριου δε γίνεται η θυμιαση προ του ευαγγελίου; Ποτε αναγινωσκεται η ευχή; Τη διαβάζετε μυστικως; Μήπως μόνο όταν υπάρχει συλλειτουργο υπό ενός ιερέως, ενώ άλλος θυμιάζει;
 
2. Π. Μάξιμε, την ώρα του αλληλουαριου δε γίνεται η θυμιαση προ του ευαγγελίου; Ποτε αναγινωσκεται η ευχή; Τη διαβάζετε μυστικως; Μήπως μόνο όταν υπάρχει συλλειτουργο υπό ενός ιερέως, ενώ άλλος θυμιάζει;
Βασικά θυμιάζει ὁ διάκονος. Ἄν λείπει, τήν λέει ὁ ἱερεύς θυμιάζοντας. Τήν ξέρει ἀπ᾿ ἔξω. Κι ἄν δέν τήν ξέρει τή διαβάζει κρατώντας τό θυμιατό καί στή συνέχεια θυμιάζει, ὁπωσδήποτε γύρωθεν τήν Ἁγ. Τράπεζα γιά τή θυμίαση τοῦ Εὐαγγελίου. Καί σέ συλλείτουργο τή λέει αὐτός πού θά πεῖ τό Εὐαγγέλιο. Δέν ἐμπλέκεται ἄλλος.
Καί δέν λέγεται εἰς ἐπήκοον, ἀφοῦ λέγεται ἐνῶ ψάλλεται τό ἀλληλουιάριο.
Ἄλλως ἔχουν τά πράγματα στή Θ. Λειτουργία Ἰακώβου, πού μετά τό ἀλληλουιάριο (πού ἡ θυμίαση κυκλόθεν εἶναι ἀποκλειστικά τοῦ πρώτου) ὑπάρχει ἐκτενής μέ τήν εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἐξ αὐτοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι τοῦ Εὐαγγελίου καί ὄχι πρό τῶν ἀναγνωσμάτων, πού, πρό τοῦ Ἀποστολικοῦ ὑπῆρχε καί Παλαιοδιαθηκικό ἀνάγνωσμα. Αὐτά εἰσάγονται μέ προκείμενα.
Τήν ὐπεροχή τοῦ Εὐαγγελίου μπορεῖς νά τή διαβάσεις καί στήν Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, ἄν καί δέν ὐπῆρχε στήν ἐποχή του αὐτή ἡ εὐχή.
Αὐτή τήν καινοτομία νά «αναγινωσκεται εις επηκοον του λαού προ του αποστολικού αναγνώσματος» δέν νομίζω νά τήν ὑπέδειξε κανείς στή Θεσσαλονίκη...
 
Back
Top